Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2021 z dne 7. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2021 z dne 7. 6. 2021

Kazalo

1960. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Kranj, stran 5577.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 26. seji dne 26. 5. 2021 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    S T A T U T A 
Mestne občine Kranj 
1. člen 
Drugi, tretji in četrti odstavek sedmega člena Statuta Mestne občine Kranj uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 134/20 – UPB3, v nadaljevanju: Statut) se spremenijo tako, da se v celoti glasijo:
»Grb MOK ima obliko zgodnjerenesančnega ščita z obojestranskim plitvim rezom bočne strani, polja v heraldični barvi srebra, ki se v tisku nadomešča z belo barvo, in orlom z razprtimi krili z na desno obrnjeno glavo. Orel je rdeče barve. Osnova za figuro orla, dimenzijska razmerja, obliko ščita in barvno kombinacijo je zgodovinski grb s pečatnika iz leta 1530.
Ruta zastave MOK ima dve vzdolžni barvni progi in grb Mestne občine Kranj v središču, ki je z eno polovico na belem polju, z drugo polovico pa na rdečem. Višina grba je 1/2 širine zastave. V vodoravni predstavitvi zastave je zgornje polje belo in spodnje rdeče. V navpični predstavitvi zastave je levo polje belo in desno rdeče. Grb je tako v vodoravni kot v navpični predstavitvi zastave vedno obrnjen tako, da je glava orla zgoraj.
Mestni svet z odlokom podrobneje uredi grb in zastavo MOK ter njuno uporabo.«
2. člen 
V 23. členu Statuta se za besedno zvezo »nadzornega odbora« doda besedilo »v zadevah iz njegove pristojnosti«.
3. člen 
V 39. členu Statuta se 14. točka spremeni tako, da se v celoti glasi:
»14. sprejme načrt ravnanja s premičnim premoženjem, posamezni program prodaje finančnega premoženja in načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem do vrednosti, določene z vsakokratnim odlokom o proračunu,«.
Za spremenjeno 14. točko se dodajo nove točke:
»15. odloča o pridobitvi in razpolaganju s premoženjem MOK v primerih, ko ne gre za pridobitev ali razpolaganje po zakonu, ki ureja stvarno premoženje občin,
16. odloča o pravnih poslih ravnanja s stvarnim premoženjem, če ni z drugim predpisom ali tem statutom določeno drugače,
17. odloča o pravnih poslih prodaje finančnega premoženja do višine 100.000 eurov ter o sklepanju poravnav do enake višine,
18. odloča o najemu likvidnostnega posojila največ do višine, določene z vsakokratnim odlokom o proračunu, če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti,«.
Nadaljnje točke se ustrezno preštevilčijo.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Mestni svet v roku šestih mesecev po uveljavitvi teh Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Kranj sprejme odlok, s katerim podrobneje uredi grb in zastavo MOK ter njuno uporabo.
5. člen 
Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Kranj začnejo veljatipetnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-7/2020-11-(406202)
Kranj, dne 27. maja 2021
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost