Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2021 z dne 24. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2021 z dne 24. 5. 2021

Kazalo

1758. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o državni upravi (ZDU-1L), stran 4815.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o državni upravi (ZDU-1L) 
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o državni upravi (ZDU-1L), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. maja 2021.
Št. 003-02-3/2021-60
Ljubljana, dne 22. maja 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O DRŽAVNI UPRAVI (ZDU-1L) 
1. člen
V Zakonu o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16 in 36/21) se v 17. členu v prvem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »V ministrstvu, pristojnem za zdravje, se lahko imenujejo največ trije državni sekretarji, v ministrstvu, pristojnem za finance, pa največ štirje državni sekretarji.«.
2. člen 
V 74.a členu se v drugem odstavku za vejico za besedo »policije« doda besedilo »interni informacijski sistem notranjih zadev,«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za notranje zadeve najpozneje v enem letu od uveljavitve tega zakona uredita prevzem zaposlenih, finančna sredstva ter dokumentacijo informacijsko strojne in programske opreme, po časovnem zaporedju, ki ga določi vlada.
4. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-01/21-2/11
Ljubljana, dne 14. maja 2021
EPA 1784-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost