Uradni list

Številka 177
Uradni list RS, št. 177/2020 z dne 1. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 177/2020 z dne 1. 12. 2020

Kazalo

3116. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Koper, stran 8526.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Koper 
Št. 014-17/2020
Koper, dne 6. novembra 2020
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi prvega odstavka 27. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18) ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 5. novembra 2020 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Koper 
1. člen 
S tem odlokom Mestna občina Koper, s sedežem v Kopru, Verdijeva 10 (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljica), ustanovi javni zavod za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Koper (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršujeta občinski svet in župan.
2. člen 
Ime zavoda: Ljudska univerza Koper
Università popolare Capodistria
Sedež zavoda: Cankarjeva 33, 6000 Koper
Via Cankar 33, 6000 Capodistria
Zavod svoje dejavnosti opravlja na sedežu zavoda, lahko pa tudi na drugih naslovih.
Zavod lahko spremeni ime in sedež le v soglasju z ustanoviteljico.
3. člen 
Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa sta izpisana ime in sedež zavoda v slovenskem in italijanskem jeziku.
Direktor sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov zavoda ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
4. člen 
Dejavnosti, ki jih zavod opravlja, so skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
85.310 Srednješolsko splošno izobraževanje
85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
85.410 Posrednješolsko neterciarno izobraževanje
85.421 Višješolsko izobraževanje
85.422 Visokošolsko izobraževanje
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
56.103 Slaščičarne in kavarne
58.190 Drugo založništvo
59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
88.910 Dnevno varstvo otrok
88.999 Drugo nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
91.011 Dejavnost knjižnic
91.012 Dejavnost arhivov
93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Dejavnosti zavoda se lahko izvajajo v slovenskem in italijanskem jeziku. Pogoji so določeni v področnih pravilnikih.
Javna služba, ki jo zavod izvaja na podlagi Zakona o izobraževanju odraslih, obsega:
1. izvajanje izobraževalnih programov za odrasle:
– javnoveljavni izobraževalni program osnovne šole za odrasle,
– javnoveljavni izobraževalni programi za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba,
– neformalni izobraževalni programi za odrasle;
2. svetovalna dejavnost pri:
– vključevanju v program osnovne šole za odrasle in pri nadaljevanju izobraževalne poti,
– vključevanju v javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba,
– vključevanju v neformalne izobraževalne programe za odrasle,
– ugotavljanju in dokumentiranju znanja, spretnosti in veščin, pridobljenih v neformalnem izobraževanju in priložnostnem učenju na podlagi dokumentacije, in sicer za osebnostni razvoj, nadaljnje izobraževanje in vključitev na trg dela, ter
– samostojnem učenju;
3. druge dejavnosti: izmenjava znanja in druge oblike učenja, usklajevanje in izvajanje nacionalno pomembnih nalog v izobraževanju odraslih, aktivnosti pri razvoju in pospeševanju izobraževanja odraslih, mednarodna dejavnost, publicistična dejavnost, informiranje, promocija in druge naloge.
Poleg poslov iz prvega odstavka tega člena, opravlja zavod tudi vse druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
Gospodarske dejavnosti, ki jih zavod opravlja, morajo biti namenjene izključno opravljanju dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen in se financirajo izključno iz nejavnih virov.
5. člen 
Organa zavoda sta:
– svet zavoda,
– direktor.
6. člen 
Strokovna organa v zavodu sta:
– andragoški zbor,
– strokovni aktiv.
7. člen 
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima 5 članov.
Svet zavoda sestavljajo:
– dva predstavnika ustanoviteljice,
– dva predstavnika delavcev in
– en predstavnik odraslih, ki se izobražujejo v zavodu.
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.
Svet zavoda se konstituira, ko so izvoljeni vsaj trije člani od petih.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov sveta zavoda.
Podrobnejše delovanje sveta uredi svet zavoda s svojim poslovnikom.
8. člen 
Predstavnika ustanoviteljice imenuje Občinski svet Mestne občine Koper, od tega enega na predlog Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate predlagajo delavci na zboru delavcev, kjer se oblikuje kandidatna lista.
Predstavnika odraslih, ki se izobražujejo v zavodu, izvolijo ti iz svojih vrst na neposrednih in tajnih volitvah, z liste kandidatov, ki jo oblikujejo oddelčne skupnosti.
Če v zavodu ni organiziranih oddelčnih skupnosti, predlagajo odrasli, ki se izobražujejo v zavodu, svoje predstavnike po oddelkih oziroma letnikih in drugih izobraževalnih skupinah.
9. člen 
Svet zavoda najkasneje 3 mesece pred iztekom mandata sprejme sklep o razpisu volitev in določi rokovnik za njihovo izvedbo ter imenuje 3-člansko volilno komisijo.
Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
10. člen 
Podrobnejše postopke volitev članov sveta zavoda predstavnikov delavcev in odraslih, ki se izobražujejo v zavodu in odpoklica predstavnikov delavcev zavoda v svet zavoda se podrobneje opredeli z internim aktom zavoda.
11. člen 
Članu sveta zavoda preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če ga organ, ki ga je imenoval, razreši,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev,
– če odstopi,
– če predstavniku delavcev preneha delovno razmerje,
– če predstavniku odraslih preneha status odraslega, ki se izobražuje v zavodu,
– če je imenovan na funkcijo, ki po naravi ni združljiva s članstvom v svetu.
Članu sveta zavoda preneha mandat zaradi razlogov iz prve, tretje, četrte in pete alineje prvega odstavka z dnem, ko svet zavoda ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka.
Članu sveta zavoda preneha mandat zaradi razlogov iz šeste in sedme alineje prvega odstavka z dnem prenehanja delovnega razmerja oziroma prenehanjem statusa odraslega, ki se izobražuje v zavodu.
Članu sveta zavoda preneha mandat zaradi razloga iz osme alineje prvega odstavka, z dnem pričetka dela na drugi funkciji.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu sveta zavoda prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana.
Če je prenehal mandat predstavniku delavcev ali odraslih, ki se izobražujejo v zavodu, svet takoj razpiše nadomestne volitve, razen če je prenehal mandat predstavniku odraslih, ki se izobražujejo v zavodu, zaradi razloga iz sedme alineje prvega odstavka.
Predstavnika odraslih, ki se izobražujejo v zavodu, kateremu je prenehal mandat zaradi razloga iz sedme alineje prvega odstavka, nadomesti tisti kandidat, ki je na volitvah zasedel mesto za njim.
12. člen 
Svet zavoda opravlja naslednje naloge:
– imenuje in razreši direktorja,
– sprejme letni delovni in finančni načrt in poročilo o njuni uresničitvi,
– sprejme razvojni program in spremlja njegovo izvajanje,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom udeleženca kot drugostopenjski organ,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih predložijo organi javnega zavoda za izobraževanje odraslih ali drugi pristojni organi,
– obravnava pobude delavcev in reprezentativnega sindikata ter
– opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.
13. člen 
Poslovodni organ in andragoški vodja zavoda je direktor, ki opravlja naloge, določene z zakonom.
Poleg pogojev, določenih z zakonom, mora direktor obvladati italijanski jezik na višji ravni.
14. člen 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– sprejme letni program izobraževanja odraslih,
– redno zagotavlja sredstva za namene in v obsegu, kot jih v skladu z zakonom in tem odlokom določa proračun ustanovitelja,
– spremlja skladnost porabe sredstev, ki jih je zavodu zagotovila v svojem proračunu, z nameni, za katere so bila sredstva zagotovljena,
– odloča o statusnih spremembah,
– daje pobude svetu zavoda in direktorju,
– izvaja druge naloge in obveznosti ter uveljavlja pravice ustanovitelja, ki jih določajo predpisi.
Zavod je dolžan ustanovitelju:
– zagotavljati namensko in racionalno rabo oziroma porabo vseh sredstev ustanovitelja, ki jih ima v upravljanju oziroma jih tekoče pridobiva za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljen,
– zagotavljati ustanovitelju podatke in informacije, potrebne za spremljanje stanja, izvajanje njegovih pravic, obveznosti in pristojnosti do zavoda, planiranje razvoja zavoda in dejavnosti zavoda ter druge podatke v skladu z zakonom,
– na pristojnih organih obravnavati pobude ustanovitelja in mu poročati o sklepih teh organov,
– enkrat letno, na zahtevo ustanovitelja pa tudi med letom, poročati o izvajanju programa dela, o rezultatih poslovanja zavoda, o uporabi sredstev ustanovitelja in o drugih zadevah, o katerih mora biti oziroma bi želel biti ustanovitelj seznanjen zaradi celovitega spremljanja stanja v zavodu,
– omogočiti pooblaščenim osebam ustanovitelja, da na licu mesta preverjajo zakonitost, namenskost in racionalnost uporabe sredstev, ki jih zagotavlja za delo zavoda,
– voditi evidenci nepremičnega in premičnega stvarnega premoženja v skladu z veljavno zakonodajo,
– izvajati druge naloge in obveznosti, določene z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
15. člen 
Zavod upravlja z nepremičninami, ki jih ustanovitelj da v upravljanje zavodu s posebno pogodbo in so namenjene za izvajanje dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen.
Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanoviteljice.
Zavod lahko prostore v času, ko jih sam ne potrebuje, odda v najem pod pogoji, ki jih določi župan.
Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prvega odstavka tega člena s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem s soglasjem ustanoviteljice, v njenem imenu poda soglasje župan.
16. člen 
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz proračuna Republike Slovenije, iz proračuna Mestne občine Koper, iz prispevkov udeležencev izobraževanja in drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari s prodajo proizvodov oziroma storitev pri opravljanju svoje dejavnosti, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanoviteljice pa tudi za plače. V njenem imenu poda soglasje župan.
17. člen 
Zavod je pravna oseba in odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih je dolžna zavodu zagotoviti v skladu z zakonom.
18. člen 
Zavod mora v skladu z določili tega odloka uskladiti svojo organizacijo in delovanje ter sprejeti ali uskladiti splošne akte v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka.
Dosedanji organi zavoda opravljajo svoje naloge do izteka mandata.
19. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Koper (Uradne objave, št. 14/1997).
20. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-17/2020
Koper, dne 5. novembra 2020
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
sull'istituzione dell'ente pubblico per l'istruzione degli adulti Università popolare Capodistria 
Prot. n. 014-17/2020
Capodistria, 6 novembre 2020
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi del primo comma dell'articolo 27 della Legge sull'istruzione degli adulti (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 6/18) e dell'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla seduta il 5 novembre 2020, approva il seguente
D E C R E T O 
sull'istituzione dell'ente pubblico per l'istruzione degli adulti Università popolare Capodistria 
Articolo 1 
Con il presente decreto il Comune città di Capodistria, con sede a Capodistria, in Via Giuseppe Verdi n. 10 (nel testo a seguire: fondatore), istituisce l'Ente pubblico per l'istruzione degli adulti Università popolare Capodistria (nel testo a seguire: ente).
I diritti e gli obblighi spettanti al fondatore vengono esercitati dal Consiglio comunale e dal Sindaco.
Articolo 2 
Denominazione dell'ente: Ljudska univerza Koper
Università popolare Capodistria
Sede dell'ente: Cankarjeva 33, 6000 Koper
Via Cankar 33, 6000 Capodistria
L'ente svolge la propria attività presso la sede dell'ente o anche presso indirizzi diversi.
L'ente può modificare la denominazione e l'indirizzo solamente previo consenso del fondatore.
Articolo 3 
L'ente dispone di un sigillo circolare del diametro di 35 mm e 20 mm. Al centro del sigillo figura lo stemma della Repubblica di Slovenia, sul bordo invece figura la scritta della denominazione e della sede dell'ente in lingua slovena e in lingua italiana.
Il direttore approva l'atto di Delibera sulla custodia e sull'utilizzo dei sigilli dell'ente e designa i dipendenti, responsabili degli stessi.
Articolo 4 
Le attività svolte dall'ente sono classificate in conformità all'Ordinanza sulla classificazione standardizzata delle attività (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 69/07 e 17/08):
85.200 Istruzione elementare
85.310 Istruzione media generale
85.320 Istruzione media tecnica e professionale
85.410 Istruzione superiore non terziaria
85.421 Istruzione superiore professionale
85.422 Istruzione superiore
47.890 Vendita al dettaglio su bancarelle e in mercati con altro tipo di merce
47.910 Vendita al dettaglio tramite posta o Internet
56.103 Pasticcerie e caffetterie
58.190 Altre attività editoriali
59.110 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.120 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.130 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.200 Registrazione e pubblicazione di incisioni sonore e composizioni musicali
62.020 Consulenza in merito a impianti e programmi informatici
62.090 Altre attività legate alla tecnologia e ai servizi informatici
68.200 Locazione ed esercizio di immobili propri e in affitto
68.320 Gestione di immobili a pagamento o con contratto
70.210 Attività relazioni con il pubblico
70.220 Altro tipo di consulenza imprenditoriale e commerciale
72.200 Attività di ricerca e sviluppo nel settore delle scienze sociali e delle discipline umanistiche
73.200 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
82.190 Fotocopiatura, predisposizione di documenti ed altre specifiche operazioni d’ufficio
82.300 Organizzazione di mostre, fiere, incontri
82.990 Altre attività amministrative altrimenti non classificabili
85.510 Istruzione, formazione e qualificazione in ambito sportivo e ricreativo
85.520 Istruzione, formazione e qualificazione in ambito culturale e artistico
85.590 Forme di istruzione, formazione e qualificazione altrimenti non classificabili
85.600 Attività accessorie per l'istruzione
88.910 Custodia giornaliera dei bambini
88.999 Altre forme di assistenza sociale senza alloggio
91.011 Attività bibliotecarie
91.012 Attività degli archivi
93.299 Altre attività per il tempo libero altrimenti non classificabili
96.090 Altre attività terziarie non classificate altrove.
L'attività dell'ente si considera quale servizio pubblico che attua nell'interesse pubblico. Le attività dell’ente possono essere svolte in lingua slovena o in lingua italiana. Le condizioni sono stabilite nei regolamenti settoriali.
Il servizio pubblico, esercitato dall'ente in conformità alla Legge sull'istruzione degli adulti, comprende:
1 attuazione di programmi di istruzione per gli adulti:
– programma di scuola elementare pubblicamente riconosciuto per gli adulti,
– programmi di istruzione pubblicamente riconosciuti per gli adulti, a seguito dei quali non si acquisisce l'istruzione pubblicamente riconosciuta,
– programmi di istruzione non formali per gli adulti;
2 attività di consulenza per:
– l'inclusione nel programma di scuola elementare per gli adulti e per il proseguimento del percorso formativo,
– l'inclusione in programmi di istruzione pubblicamente riconosciuti per gli adulti, a seguito dei quali non si acquisisce l'istruzione pubblicamente riconosciuta,
– l'inclusione in programmi di istruzione non formali per gli adulti,
– l’identificazione e la documentazione delle conoscenze, capacità e abilità, acquisite durante l'istruzione non formale e lo studio non formale in base alla documentazione, e cioè per motivi di crescita personale, proseguimento dell'istruzione e inclusione nel mercato di lavoro, e
– lo studio indipendente;
3 altre attività: condivisione delle conoscenze e altre forme di studio, coordinamento e attuazione di mansioni rilevanti in ambito nazionale per l’istruzione degli adulti, attività per lo sviluppo e l'incentivazione dell'istruzione degli adulti, attività internazionale, attività di pubblicazione, informazione, pubblicizzazione e altre mansioni.
Oltre alle attività di cui al primo comma del presente articolo, l'ente svolge anche tutte le altre attività, necessarie per la sua esistenza e per il suo operato, ma che non rappresentano attuazione diretta delle attività.
Le attività economiche svolte dall'ente devono essere destinate esclusivamente allo svolgimento delle attività, per le quali si istituisce l'ente, e vengono finanziate esclusivamente da fonti non pubbliche.
Articolo 5 
Sono organi dell'ente:
– consiglio dell'ente,
– direttore.
Articolo 6 
Sono organi tecnici dell'ente:
– collegio andragogico,
– organico tecnico.
Articolo 7 
L'ente viene gestito dal consiglio dell'ente, che si compone di 5 membri.
Compongono il consiglio dell'ente:
– due rappresentanti del fondatore,
– due rappresentanti dei dipendenti, e
– un rappresentante degli adulti che frequentano i corsi di istruzione presso l'ente.
I membri del consiglio vengono nominati ovv. eletti per quattro anni e possono essere nuovamente nominati ovv. eletti per un massimo di due mandati consecutivi.
Il consiglio dell'ente si costituisce quando sono eletti almeno tre dei cinque membri.
Il consiglio dell'ente delibera con la maggioranza dei voti di tutti i membri.
Il consiglio regola in dettaglio la propria attività con il regolamento di procedura.
Articolo 8 
Il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria nomina i rappresentanti del fondatore, di cui uno su proposta della Comunità autogestita della nazionalità italiana di Capodistria.
I rappresentanti dei dipendenti vengono eletti dai medesimi con elezioni dirette a scrutinio segreto. I dipendenti propongono i candidati al collegio dei dipendenti, in seno al quale si redige la lista dei candidati.
Il rappresentante degli adulti che frequentano i corsi di istruzione presso l'ente viene eletto dagli adulti stessi con elezioni dirette a scrutinio segreto, dalla lista dei candidati, redatta dalle comunità di sezione.
Nel caso in cui presso l'ente non siano organizzate comunità di sezione, gli adulti che frequentano i corsi di istruzione presso l'ente propongono i propri rappresentanti per sezione ovv. classe e altri gruppi di studio.
Articolo 9 
Al minimo 3 mesi prima dello scadere del mandato, il consiglio dell'ente approva l'atto di delibera sull'indizione delle elezioni, stabilisce lo scadenziario per l'esecuzione delle stesse e nomina la commissione elettorale, che si compone di 3 membri.
Le elezioni si eseguono al minimo 15 giorni prima dello scadere del mandato al consiglio dell'ente.
Articolo 10 
Si stabilisce in dettaglio i procedimenti di elezione dei membri del consiglio dell'ente rappresentanti dei dipendenti e degli adulti che frequentano i corsi di istruzione presso l'ente, nonché la rimozione dei rappresentanti dei dipendenti dell'ente dal consiglio dell'ente, con un atto interno.
Articolo 11 
Il mandato del membro del consiglio termina:
– se perde il diritto al voto,
– se viene destituito dall'organo che lo aveva nominato,
– se diventa permanentemente inabile all'attuazione della carica,
– se viene condannato in definitiva alla pena incondizionata di reclusione per un periodo più lungo di sei mesi,
– se si dimette,
– se termina il rapporto di lavoro al rappresentante dei dipendenti,
– se termina lo status di adulto che frequenta i corsi di istruzione presso l'ente al rappresentante degli adulti,
– se viene nominato ad una carica non compatibile con la carica di membro del consiglio.
Al membro del consiglio termina il mandato per i motivi di cui al primo, terzo, quarto e quinto alinea del primo comma a decorrere dal giorno in cui il consiglio dell'ente rileva i motivi di cui al comma precedente.
Al membro del consiglio termina il mandato per i motivi di cui al sesto e al settimo alinea del primo comma a decorrere dal giorno in cui termina il rapporto di lavoro ovv. lo status di adulto che frequenta i corsi di istruzione presso l'ente.
Al membro del consiglio termina il mandato per il motivo di cui all'ottavo alinea del primo comma a decorrere dal primo giorno di lavoro con l’altra carica.
Quando il consiglio dell'ente rileva cha a un membro è terminato il mandato, informa immediatamente i soggetti competenti alla nomina ovv. elezione di un nuovo membro.
Se termina il mandato a un rappresentante dei dipendenti o degli adulti che frequentano i corsi di istruzione presso l'ente, il consiglio indice immediatamente le elezioni suppletive, salvo nel caso in cui termina il mandato al rappresentante degli adulti che frequentano i corsi di istruzione presso l'ente per il motivo di cui al settimo alinea del primo comma.
Sostituisce il rappresentante degli adulti che frequentano i corsi di istruzione presso l'ente, al quale è terminato il mandato per il motivo di cui al settimo alinea del primo comma, il candidato che si era classificato secondo alle elezioni.
Articolo 12 
Il consiglio dell'ente svolge le seguenti mansioni:
– nomina e destituisce il direttore,
– approva il piano annuale di lavoro e il piano finanziario, nonché la relazione sulla realizzazione degli stessi,
– approva il programma di sviluppo e segue la realizzazione dello stesso,
– delibera in merito ai ricorsi relativi allo status di utente in qualità di organo di secondo grado,
– delibera in merito ai ricorsi relativi ai diritti, agli obblighi e alle responsabilità dei dipendenti, di cui al rapporto di lavoro,
– esamina le questioni presentategli dagli organi dell'Ente pubblico per l'istruzione degli adulti o da altri organi competenti in materia,
– esamina le mozioni dei dipendenti e del sindacato rappresentativo, e
– svolge altri compiti, stabiliti dalla legge e dall'atto di istituzione.
Articolo 13 
Il direttore dell'ente è l'organo amministrativo e il responsabile andragogico dell'ente; egli svolge le mansioni stabilite dalla legge.
Oltre alle condizioni, stabilite dalla legge, il direttore deve avere una padronanza della lingua italiana ad alto livello.
Articolo 14 
Il fondatore ha i seguenti diritti e obblighi nei confronti dell'ente:
– approvare il programma annuale di istruzione degli adulti,
– garantire regolarmente i fondi per gli scopi e nella misura stabilita dal bilancio di previsione del fondatore in conformità alla legge e al presente decreto,
– seguire il consumo dei fondi, garantiti all'ente nell'ambito del proprio bilancio di previsione, e controllare che siano conformi agli scopi presentati dall'ente,
– deliberare in merito alle modifiche dello status,
– presentare mozioni al consiglio dell'ente e al direttore,
– eseguire le mansioni e gli obblighi, nonché realizzare i diritti di fondatore, come stabiliti dalla normativa.
L'ente ha i seguenti obblighi nei confronti del fondatore:
– garantire l'uso mirato e razionale ovv. il consumo di tutti i fondi del fondatore, assegnatigli alla gestione ovv. acquisiti nell'anno corrente per l'attuazione delle attività, per le quali è istituito,
– garantire al fondatore i dati e le informazioni, necessari per il controllo delle condizioni, la realizzazione dei diritti, obblighi e competenze nei confronti dell'ente, pianificare lo sviluppo dell'ente e delle sue attività, nonché gli altri dati in conformità alla legge,
– esaminare le mozioni del fondatore presso gli organi competenti e relazionarlo in merito alle delibere approvate da detti organi,
– relazionare il fondatore una volta all'anno, e su richiesta anche durante l'anno, sulla realizzazione del programma di lavoro, sui risultati gestionali dell'ente, sul consumo dei fondi del fondatore e su altre questioni, in merito alle quali fondatore deve ovv. vorrebbe essere informato per una visione integrata sull'operato dell'ente,
– permettere ai soggetti autorizzati del fondatore di controllare in loco il consumo legittimo, mirato e razionale dei fondi, garantitigli per l'operato dell'ente,
– gestire il registro del patrimonio reale immobile e mobile in conformità alla legislazione vigente in materia,
– realizzare altre mansioni e obblighi, stabiliti dalla legge, dal presente decreto e da altra normativa.
Articolo 15 
L'ente gestisce gli immobili, conferitigli in gestione dal fondatore con apposito contratto per l'attuazione delle attività, per le quali l'ente è istituito.
Il patrimonio gestito dall'ente è proprietà del fondatore.
L'ente può assegnare in locazione i locali per il tempo in cui non li necessita alle condizioni stabilite dal Sindaco.
L'ente è tenuto a gestire il patrimonio di cui al primo comma del presente articolo con la dovuta diligenza.
L'ente può gestire il patrimonio mobile previo consenso del fondatore; l’apposito consenso viene emesso dal Sindaco.
Articolo 16 
L'ente acquisisce i fondi per l'attuazione del servizio pubblico dal bilancio di previsione della Repubblica di Slovenia, dal bilancio di previsione del Comune città di Capodistria, dai contributi degli utenti dell'istruzione e da altre fonti.
L'eccedenza delle entrate sulle uscite, realizzata dall'ente con la vendita dei prodotti ovv. dei servizi nell'ambito della propria attività, si utilizza per saldare le spese materiali, la manutenzione d'investimento e gli investimenti, e anche per gli stipendi, previo consenso del fondatore. L’apposito consenso viene emesso dal Sindaco.
Articolo 17 
L'ente è soggetto giuridico e risponde dei propri doveri fino all'ammontare dei fondi di sua gestione.
Il fondatore risponde dei doveri dell'ente fino all'ammontare dei fondi che deve garantire all'ente in conformità alla legge.
Articolo 18 
In conformità alle disposizioni del presente decreto, l'ente è tenuto ad armonizzare la propria organizzazione e la propria attività e approvare o armonizzare gli atti generali nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
Gli organi finora in carica svolgono le proprie mansioni fino allo scadere del mandato.
Articolo 19 
Con l'entrata in vigore del presente decreto cessa il vigore del Decreto sull'istituzione dell'Ente pubblico per l'istruzione degli adulti Università popolare di Capodistria (Bollettino Ufficiale n. 14/1997).
Articolo 20 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Prot. n. 014-17/2020
Capodistria, 5 novembre 2020
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost