Uradni list

Številka 149
Uradni list RS, št. 149/2020 z dne 20. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 149/2020 z dne 20. 10. 2020

Kazalo

2597. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Bovec, stran 6310.

  
Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 112. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 66/14, v nadaljevanju: poslovnik) je Občinski svet Občine Bovec na 13. redni seji dne 8. 10. 2020 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Bovec 
1. člen 
V poslovniku se spremeni poimenovanje ''tajnik občine'' v ''direktor občinske uprave''.
2. člen 
7. člen se spremeni tako, da se beseda ''pečat'' nadomesti z besedo ''žig''.
3. člen 
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
''Prvo sejo novoizvoljenega občinskega sveta skliče dotedanji župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če je za izvolitev župana potreben drug krog volitev, pa najkasneje v 10 dneh po drugem krogu volitev. Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče predsednik volilne komisije.''
4. člen 
Za členom 8. se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
''8.a člen 
Obvezni dnevni red konstitutivne seje je:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov
2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov
5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana
6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
O dnevnem redu konstitutivne seje svet ne razpravlja in ne odloča.''
5. člen 
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
''Prvo sejo sveta vodi najstarejši član občinskega sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi občinski svet.''
6. člen 
Tretji odstavek 11. člena se črta.
7. člen 
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
''Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino.''
8. člen 
Drugi odstavek 74. člena se spremeni tako, da se glasi:
''Izvirnike aktov občinskega sveta se opremi z žigom in shrani v arhivu občinske uprave.''
9. člen 
Drugi odstavek 75. člena se spremeni tako, da se glasi:
''Uvod obsega razloge za sprejem, oceno stanja, cilje, načela in poglavitne rešitve predloga, oceno finančnih posledic predloga, druge posledice, ki jih bo imel predlog odloka, ter posvetovanje z zainteresirano javnostjo.''
10. člen 
Za členom 99. doda nova 8. točka pod katero se doda 99.a člen, ki se glasi:
''8. Postopek za sprejem prostorskih aktov 
99.a člen 
Postopek za sprejem prostorskih aktov poteka v skladu z zakonom.''
11. člen 
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-08/2007-3
Bovec, dne 8. oktobra 2020
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž 

AAA Zlata odličnost