Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2020 z dne 14. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2020 z dne 14. 2. 2020

Kazalo

256. Odlok o podeljevanju priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča, stran 837.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) so
Občinski svet Mestne občine Koper na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) na seji dne 26. septembra 2019,
Občinski svet Občine Izole na podlagi 30. člena Statuta Občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 5/18 – uradno prečiščeno besedilo) na seji dne 10. 10. 2019,
Občinski svet Občine Piran na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 36/11, 43/14 in 68/18) na seji dne 26. 9. 2019 ter
Občinski svet Občine Ankaran na podlagi 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) na seji dne 11. 6. 2019 sprejeli
O D L O K 
o podeljevanju priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določijo namen, oblika, način, financiranje in postopek za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča (v nadaljnjem besedilu: priznanje).
2. člen 
Priznanje se podeljuje za posebne dosežke pri oblikovanju, raziskovanju in ohranjanju kulturne identitete Istre in njeni prepoznavnosti v širšem prostoru.
3. člen 
Priznanje vsebuje:
– pisno listino in
– denarno nagrado.
Višina denarne nagrade znaša 4.000,00 EUR.
4. člen 
O podelitvi priznanja samostojno odloča komisija iz 8. člena tega odloka.
Priznanje se podeljuje praviloma bienalno.
5. člen 
Občine pripravijo in objavijo javni razpis izmenično, tako da vsakokratna občina organizatorka izvede vse potrebno za izvedbo razpisa ter pripravi in izvede prireditev s podelitvijo nagrade.
6. člen 
Sredstva za priznanje in druge stroške v zvezi s tem priznanjem zagotavljajo občine v svojih proračunih, in sicer v enakih deležih.
II. POSTOPEK ZA PODELITEV PRIZNANJA 
7. člen 
Priznanje se podeljuje posameznikom, skupinam, društvom, zavodom in drugim na podlagi javnega razpisa, objavljenega v sredstvih javnega obveščanja.
8. člen 
Postopek javnega razpisa vodi petčlanska komisija, ki je sestavljena na naslednji način:
– po enega člana komisije imenuje župan posamezne občine,
– enega člana komisije pa imenuje Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti.
Člani komisije, ki jih predlagajo župani, izhajajo iz vrst kulturnih ustvarjalcev in uglednih strokovnjakov s področja kulture in humanistike. Župan izbere kandidata po izvedenem javnem pozivu zainteresirane javnosti za predlaganje kandidatov za člane komisije. Kandidat za člana komisije ne more biti nosilec javne funkcije v občini.
Komisija je imenovana za obdobje 5 let.
Komisija dela na sejah. Delo komisije vodi predsednik komisije, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika, ki ju izvolijo člani komisije med seboj.
Komisija odloča z večino glasov vseh članov.
Delo komisije je neodvisno in avtonomno.
9. člen 
O delu komisije se vodi zapisnik. Administrativno in tehnično pomoč komisiji nudijo strokovne službe občine, ki v tistem letu objavi razpis.
10. člen 
Javni razpis mora biti skladen z veljavno zakonodajo in obsegati zlasti:
– navedbo predlagateljev iz 11. člena tega odloka,
– merila za podelitev priznanja,
– navodila, kako se predstavi kandidata in njegovo delo,
– navedbo morebitne dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti,
– rok, do katerega se morajo dostaviti predlogi, način, kako se dostavijo in naslov, na katerega se predlogi pošljejo.
11. člen 
Predlagatelji kandidatov so lahko zavodi, društva, posamezniki in drugi.
Predlog za priznanje mora vsebovati:
– podatke o kandidatu,
– pisno soglasje kandidata za kandidaturo (soglasje za uporabo osebnih podatkov),
– podatke o predlagatelju,
– utemeljitev predloga.
K utemeljitvi so lahko priložena tudi druga mnenja, ki podpirajo predlog.
12. člen 
Kandidat mora biti državljan Republike Slovenije.
Pri izboru kandidata se upoštevajo predvsem naslednja merila:
– uspešnost kandidatovega dela pri oblikovanju, izvajanju ali ohranjanju kulturne identitete Istre ter njeni prepoznavnosti v širšem prostoru;
– prispevek k ohranjanju multikulturnih, multietničnih identitet našega prostora in kulturnega sožitja;
– uveljavljenost kandidata v Istri in širšem prostoru.
13. člen 
Pred odločitvijo lahko komisija zbere še dodatne podatke o kandidatih in njihovem delu, lahko pa si priskrbi tudi mnenje priznanih strokovnjakov.
Med predlaganimi kandidati komisija sprejme odločitev, ki mora biti obrazložena.
Odločitev komisije je dokončna.
14. člen 
Z dnem, ko prične veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o podeljevanju priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča (Uradni list RS, št. 41/09).
15. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 081-3/2019
Koper, dne 26. septembra 2019
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Št. 620-1/2019
Izola, dne 10. oktobra 2019
Župan 
Občine Izola 
Danilo Markočič 
Št. 007-0001/2019
Piran, dne 26. septembra 2019
Župan 
Občina Piran 
Đenio Zadković 
Št. 040/2019.SVT
Ankaran, dne 11. junija 2019
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
In virtù dell'articolo 29 della Legge sull'autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 e 30/18),
il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, in base all'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), durante la seduta del 26 settembre 2019,
il Consiglio comunale del Comune di Isola, in base all'articolo 30 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino ufficiale del Comune di Isola, n. 5/18 – testo unico ufficiale), durante la seduta del 10 ottobre 2019,
il Consiglio comunale del Comune di Pirano, in base all'articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta ufficiale della RS, n. 36/11, 43/14 e 68/18), durante la seduta del 26 settembre 2019 e
il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, in base all'articolo 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della RS, n. 17/15), durante la seduta del 11 giugno 2019 hanno approvato
D E C R E T O 
sul conferimento del riconoscimento e del premio intitolato ad Alojz Kocjančič 
I DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1 
Il presente Decreto definisce lo scopo, la forma, la modalità, il finanziamento e la procedura di attribuzione del riconoscimento e del premio intitolato ad Alojz Kocjančič (nel testo a seguire: riconoscimento).
Articolo 2 
Il riconoscimento viene attribuito per particolari meriti nella creazione, nella ricerca e nella conservazione dell'identità culturale istriana e della sua visibilità nel territorio più ampio.
Articolo 3 
Il riconoscimento consiste in:
– un diploma, e
– un premio in denaro.
L'ammontare del premio è 4.000,00 EUR.
Articolo 4 
Dell'attribuzione del riconoscimento decide in modo autonomo la commissione di cui all'articolo 8 del presente decreto.
Il riconoscimento viene attribuito di regola biennalmente.
Articolo 5 
I comuni redigono e pubblicano il bando di concorso in modo alternato, in modo che ogni comune organizzatore esegue il necessario per l'attuazione del bando di concorso e organizza l'evento, in seno al quale si conferisce il premio.
Articolo 6 
I fondi per il riconoscimento e le altre spese relative a detto riconoscimento vengono garantite dai comuni nei loro bilanci di previsione, e cioè in quote uguali.
II PROCEDURA DI ATTRIBUZIONE DEL RICONOSCIMENTO 
Articolo 7 
Il riconoscimento viene attribuito a singoli, gruppi, associazioni, entri ed altri, in base a un bando di concorso pubblicato nei mezzi di informazione pubblici.
Articolo 8 
La procedura del bando di concorso è affidata a una commissione di cinque membri, composta come segue:
– il sindaco del singolo comune nomina un membro della commissione per ogni comune,
– un membro della commissione è nominato dalla Comunità Autogestita della Nazionalità italiana.
I membri della commissione, proposti dai sindaci, fanno parte del settore della cultura e sono professionisti del campo della cultura e dell'umanistica. Il sindaco seleziona il candidato a seguito dell'avviso al pubblico interessato a proporre i candidati a membri della commissione. Il candidato a membro della commissione non può avere carica pubblica nel comune.
La commissione è nominata per un periodo di 5 anni.
La commissione svolge il proprio lavoro nel corso delle sedute, presiedute dal presidente della commissione oppure, in caso di sua assenza, dal vice presidente, entrambi eletti tra i membri della commissione dai membri stessi.
La commissione delibera con la maggioranza dei voti di tutti i membri.
L'operato della commissione è indipendente ed autonomo.
Articolo 9 
Sull'operato della commissione si redige un verbale. L'assistenza amministrativa e tecnica alla commissione viene offerta dal servizio del comune, che pubblica il bando di concorso dell'anno in oggetto.
Articolo 10 
Il bando di concorso dev'essere conforme alla legislazione vigente in materia e deve comprendere soprattutto:
– i proponenti di cui all'articolo 11 del presente decreto,
– i criteri per l'attribuzione del riconoscimento,
– le istruzioni circa la presentazione del candidato e del suo operato,
– l'eventuale documentazione da allegare,
– il termine entro il quale vanno presentate le proposte, la modalità di presentarle e l'indirizzo al quale inviarle.
Articolo 11 
I candidati al riconoscimento possono essere proposti da enti, associazioni, singoli ed altri.
La proposta per il riconoscimento deve contenere:
– le generalità del candidato,
– il consenso scritto del candidato alla candidatura (il consenso al trattamento dei dati personali),
– i dati sul proponente,
– la motivazione della proposta.
Alla motivazione possono essere allegati anche pareri di supporto alla proposta.
Articolo 12 
Il candidato dev'essere cittadino della Repubblica di Slovenia.
Nella selezione del candidato si considerano soprattutto i seguenti criteri:
– il successo dell'operato del candidato nel campo della creazione, della ricerca e della conservazione dell'identità istriana e della sua visibilità nel territorio più ampio;
– il contributo alla conservazione di identità multiculturali e multietniche del nostro territorio e della convivenza di culture;
– l'affermazione del candidato in Istria e nel territorio più ampio.
Articolo 13 
Prima della deliberazione, la commissione può raccogliere ulteriori dati sui candidati e sul loro operato, può anche richiedere il parere di professionisti rinomati.
La commissione decide tra i candidati proposti e motiva la sua decisione.
La decisione della commissione è definitiva.
Articolo 14 
Il giorno di entrata in vigore del presente decreto cessa il vigore del Decreto sul conferimento del riconoscimento e del premio intitolato ad Alojz Kocjančič (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 41/09).
Articolo 15 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della RS.
N. 081-3/2019
Capodistria, 26 settembre 2019
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
N. 620-1/2019
Isola, 10 ottobre 2019
Il Sindaco 
Comune di Isola 
Danilo Markočič 
N. 007-0001/2019
Pirano, 26 settembre 2019
Il Sindaco 
Comune di Pirano 
Đenio Zadković 
N. 040/2019.SVT
Ancarano, 11 giugno 2019
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost