Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2020 z dne 14. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2020 z dne 14. 2. 2020

Kazalo

253. Sklep o uvedbi »ANPR« sistema za območje Kastre, stran 826.

  
Na podlagi točke e6(1) člena Splošne uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov – GDPR), v povezavi s četrtim odstavkom 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), dvanajste alineje drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in Odloka o ureditvi cestnega prometa v starem mestnem jedru v Ajdovščini (Uradni list RS, št. 67/18 z dne 19. 10. 2018) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18, 38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 11. redni seji dne 30. 1. 2020 sprejel
S K L E P 
o uvedbi »ANPR« sistema za območje Kastre 
1. člen
(1) S tem sklepom se določi pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov posameznikov ob uvedbi »ANRP« sistema, ki je namenjen avtomatski prepoznavi registrskih oznak motornih vozil in posledično omogočanju selektivnega dostopa vozil v mestno jedro Kastra.
(2) Za učinkovito izvedbo sistema in s tem uvedbo selektivnega dostopa motornih vozil v mestno jedro Kastra, se izvaja obdelava osebnih podatkov posameznikov preko ANPR kamer, z namenom identifikacije tistih vozil, ki imajo za vstop v območje izdano dovoljenje ali dovolilnico, skladno z Odlokom o ureditvi cestnega prometa v starem mestnem jedru v Ajdovščini. Posnetki z registrskimi oznakami vozil, ki vstopajo v mestno jedro, se povezujejo s podatkovno zbirko, ki se hrani v informacijskem sistemu občine. Informacijski sistem tako omogoča optično preverjanje registrskih oznak in s tem omogoča vstop samo tistim vozilom, ki jim je občina izdala dovoljenje ali dovolilnico.
2. člen
(1) ANPR sistem se uvede ob zaključku 1. faze investicije v prenovo mestnega jedra Kastre, skladno z vzpostavitvijo prometne ureditve, določene z Odlokom o ureditvi cestnega prometa v starem mestnem jedru v Ajdovščini (Uradni list RS, št. 67/18).
(2) Nadzor, ki ga izvaja Občina Ajdovščina, se izvaja na naslednjih lokacijah:
I. Lokacija: Prešernova ulica – križišče z Goriško cesto
– Naslov: Prešernova ulica 20, Ajdovščina.
– Število ANPR kamer: 1.
– Lokacija ANPR kamere in usmerjenost: Pod nadstreškom, na SV strani objekta. Kamera je usmerjena v vozilo – registrsko tablico.
– Temeljni namen: Selektivni dostop motornih vozil v območje Kastre (območje peš cone, območje kulturne dediščine).
– Razlogi za uvedbo: ANPR sistem je sodobna, že preizkušena, tehnološka rešitev za zagotavljanje selektivnega dostopa do območij, parkirišč, garažnih hiš, industrijskih kompleksov ipd. Z drugimi rešitvami/ukrepi ni mogoče doseči primerljive kvalitete storitev, stroški zagotavljanja selektivnega dostopa pa bi se bistveno povečali.
– Upravljalec in obdelovalec osebnih podatkov: Občina Ajdovščina je upravljalec osebnih podatkov. Za obdelavo osebnih podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodbenega izvajalca ter medsebojne pravice in obveznosti uredi s pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posamezne registrske oznake motornega vozila, datum in čas prihoda v območje ANPR kamere. V informacijskem sistemu občine (zbirka podatkov dovoljenj) se hranijo podatki o posamezniku (lastniku vozila), bivališču in registrski oznaki vozila.
– Opis dejavnosti obdelave osebnih podatkov: ANPR kamera zajeme registrsko oznako in jo samodejno prepozna. Tak podatek pošlje v operativni center, kjer se registrska oznaka primerja z bazo vnesenih registrskih oznak. V primeru, da je registrska oznaka vnesena v bazi podatkov se zaporni stebriček spusti in omogoči nadaljnjo pot motornega vozila.
– Čas izvajanja nadzora s sistemom ANPR: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe: Posnetki nadzornih kamer se hranijo 3 dni (po preteku tega obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna podlaga za njihovo nadaljnjo obdelavo), podatki v zbirki (seznam dovoljenj za vstop) se hranijo za čas veljavnosti dovoljenja oziroma največ pet let po preteku dovoljenja, v skladu s Klasifikacijskim načrtom občine.
II. Lokacija: Prešernova ulica – križišče z Lokarjevim drevoredom
– Naslov: Prešernova ulica 10.
– Število ANPR kamer: 1.
– Lokacija ANPR kamere: na zunanji strani stopnišča, ki vodi v prvo nadstropje objekta.
– Temeljni namen: Selektivni dostop motornih vozil v območje Kastre (območje peš cone, območje kulturne dediščine).
– Razlogi za uvedbo: ANPR sistem je sodobna, že preizkušena, tehnološka rešitev za zagotavljanje selektivnega dostopa do območij, parkirišč, garažnih hiš, industrijskih kompleksov ipd. Z drugimi rešitvami/ukrepi ni mogoče doseči primerljive kvalitete storitev, stroški zagotavljanja selektivnega dostopa pa bi se bistveno povečali.
– Upravljalec in obdelovalec osebnih podatkov: Občina Ajdovščina je upravljalec osebnih podatkov.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posamezne registrske oznake motornega vozila, datum in čas prihoda v območje ANPR kamere. V informacijskem sistemu občine (zbirka podatkov dovoljenj) se hranijo podatki o posamezniku (lastniku vozila), bivališču in registrski oznaki vozila.
– Opis dejavnosti obdelave osebnih podatkov: ANPR kamera zajeme registrsko oznako in jo samodejno prepozna. Tak podatek pošlje v operativni center, kjer se registrska oznaka primerja z bazo vnesenih registrskih oznak. V primeru, da je registrska oznaka vnesena v bazi podatkov se zaporni stebriček spusti in omogoči nadaljnjo pot motornega vozila.
– Čas izvajanja nadzora s sistemom ANPR: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe: Posnetki nadzornih kamer se hranijo 3 dni (po preteku tega obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna podlaga za njihovo nadaljnjo obdelavo), podatki v zbirki (seznam dovoljenj za vstop) se hranijo za čas veljavnosti dovoljenja oziroma največ pet let po preteku dovoljenja, v skladu s Klasifikacijskim načrtom občine.
III. Lokacija: Gregorčičeva ulica – križišče s Cesto 5. maja
– Naslov: Gregorčičeva ulica 20.
– Število ANPR kamer: 1.
– Lokacija ANPR kamere: Na južni fasadi objekta.
– Temeljni namen: Selektivni dostop motornih vozil v območje Kastre (območje peš cone, območje kulturne dediščine).
– Razlogi za uvedbo: ANPR sistem je sodobna, že preizkušena, tehnološka rešitev za zagotavljanje selektivnega dostopa do območij, parkirišč, garažnih hiš, industrijskih kompleksov ipd. Z drugimi rešitvami/ukrepi ni mogoče doseči primerljive kvalitete storitev, stroški zagotavljanja selektivnega dostopa pa bi se bistveno povečali.
– Upravljalec in obdelovalec osebnih podatkov: Občina Ajdovščina je upravljalec osebnih podatkov.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posamezne registrske oznake motornega vozila, datum in čas prihoda v območje ANPR kamere. V informacijskem sistemu občine (zbirka podatkov dovoljenj) se hranijo podatki o posamezniku (lastniku vozila), bivališču in registrski oznaki vozila.
– Opis dejavnosti obdelave osebnih podatkov: ANPR kamera zajeme registrsko oznako in jo samodejno prepozna. Tak podatek pošlje v operativni center, kjer se registrska oznaka primerja z bazo vnesenih registrskih oznak. V primeru, da je registrska oznaka vnesena v bazi podatkov se zaporni stebriček spusti in omogoči nadaljnjo pot motornega vozila.
– Čas izvajanja nadzora s sistemom ANPR: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe: Posnetki nadzornih kamer se hranijo 3 dni (po preteku tega obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna podlaga za njihovo nadaljnjo obdelavo), podatki v zbirki (seznam dovoljenj za vstop) se hranijo za čas veljavnosti dovoljenja oziroma največ pet let po preteku dovoljenja, v skladu s Klasifikacijskim načrtom občine.
3. člen
(1) Občina Ajdovščina zagotovi izvedbo vseh potrebnih ukrepov za varstvo osebnih podatkov, ki jih določa zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov, zlasti glede upoštevanja določil o izdelavi presoje učinkov na zasebnost, spoštovanja splošnih načel varstva osebnih podatkov, rokov hrambe, ustreznega zavarovanja podatkov pred nepooblaščenim dostopom in pred varnostnimi incidenti, zakonitostjo uporabe in posredovanja posnetkov ter vodenja ustreznih evidenc za zagotavljanje revizijske sledi.
(2) Redni notranji nadzor nad zakonitostjo in ustreznostjo izvajanja videonadzora se zagotavlja s periodičnimi pregledi stanja (revizija »DPIA«), ki jo občina izvede najmanj enkrat na dve leti.
4. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 071-0001/2020
Ajdovščina, dne 30. januarja 2020
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti