Uradni list

Številka 142
Uradni list RS, št. 142/2020 z dne 14. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 142/2020 z dne 14. 10. 2020

Kazalo

2523. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-B), stran 6175.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-B) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. septembra 2020.
Št. 003-02-7/2020-15
Ljubljana, dne 13. oktobra 2020
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O NALEZLJIVIH BOLEZNIH (ZNB-B) 
1. člen
V Zakonu o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) se v 22.a členu za petim odstavkom dodajo novi šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
»Predlogu iz četrtega odstavka tega člena mora biti priložena zdravstvena dokumentacija, ki dokazuje navedbe iz drugega odstavka tega člena in vključuje:
– v primeru zatrjevane alergije na sestavine cepiva navedbo, na katere sestavine cepiva je oseba alergična in dokazilo o alergiji na sestavine cepiva in kako je bila ta diagnosticirana;
– v primeru zatrjevanega resnega neželenega učinka po predhodnem odmerku istega cepiva navedbo, kakšen neželen učinek je utrpela oseba, navedbo časa pojava zatrjevanega neželenega učinka in navedbo vrste cepiva ter dokazilo, iz katerega je razvidna zdravstvena obravnava zatrjevanega resnega neželenega učinka;
– v primeru zatrjevane bolezni ali zdravstvenega stanja, ki je nezdružljivo s cepljenjem, navedbo bolezenskih stanj, zaradi katerih se predlaga opustitev in dokazilo, ki potrjuje zatrjevano bolezen ali zdravstveno stanje, ki je nezdružljivo s cepljenjem.
Zdravstvena dokumentacija iz prejšnjega odstavka se nanaša izključno na osebo, pri kateri naj bi se cepljenje opustilo.
Obrazec predloga za opustitev cepljenja z naborom podatkov iz tega člena določi minister.«.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane deveti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Predlog za opustitev cepljenja se pošlje ministrstvu, pristojnemu za zdravje. Če predlogu ni priložena ustrezna zdravstvena dokumentacija iz šestega odstavka tega člena, ministrstvo, pristojno za zdravje, predlog zavrže.«.
2. člen 
V 22.c členu se na koncu drugega odstavka doda besedilo »Če se vlagatelj zahteve ne udeleži razgovora, na katerega je bil povabljen v skladu z zakonom, se šteje, da se je zahtevi odpovedal in se postopek lahko nadaljuje.«.
3. člen 
Za 51. členom se dodata nova 51.a in 51.b člen, ki se glasita:
»51.a člen 
Vključitev necepljenega otroka v javni vrtec, kot je opredeljen po zakonu, ki ureja vrtce, in v javno sofinancirani program zasebnega vrtca v skladu z zakonom, ki ureja vrtce, se zavrne, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da otrok ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa za to ne obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja iz 22.č člena tega zakona.
Ne glede na prejšnji odstavek se v javni vrtec, kot je opredeljen po zakonu, ki ureja vrtce, in v javno sofinancirani program zasebnega vrtca v skladu z zakonom, ki ureja vrtce, lahko vključi otrok, ki je v postopku pridobitve odločbe o opustitvi cepljenja iz 22.č člena zakona.
Za otroka iz prejšnjega odstavka velja, da se pogoji za vključitev preverjajo ob vključitvi v naslednjem šolskem letu.
51.b člen 
Kandidati, ki se vpisujejo v programe srednjih in visokošolskih zavodov ter fakultet, ki izobražujejo s področja zdravstva, vzgoje in izobraževanja in socialnega varstva, morajo ob vpisu imeti opravljeno cepljenje v skladu s programom cepljenja iz 25. člena tega zakona, sicer se vpis kandidata zavrne, razen v primeru, ko je z odločbo o opustitvi cepljenja iz 22.č člena tega zakona ugotovljeno, da za opustitev cepljenja obstajajo utemeljeni medicinski razlogi.«.
4. člen 
V 54. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Z globo od 400 do 40.000 evrov se kaznuje pravna oseba, ki ravna v nasprotju z 51.a in 51.b členom tega zakona.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
5. člen 
Minister, pristojen za zdravje, v roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona izda podzakonski akt iz osmega odstavka 22.a člena zakona.
6. člen 
Predloge za opustitev cepljenja, ki so bili vloženi pred uveljavitvijo tega zakona in do uveljavitve tega zakona o njih še ni bilo pravnomočno odločeno, je treba dopolniti skladno z 22.a členom zakona najkasneje v roku dvanajst mesecev od uveljavitve tega zakona, sicer jih ministrstvo, pristojno za zdravje, zavrže.
7. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 502-01/20-32/159
Ljubljana, dne 29. septembra 2020
EPA 1202-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti