Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2020 z dne 7. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2020 z dne 7. 7. 2020

Kazalo

1742. Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Železniki, stran 3759.

  
Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 3. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, št. 62/16), 4. člena Odloka o pokopališkem redu v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 82/20) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15, 68/19) je Občinski svet Občine Železniki na 12. redni seji dne 2. 7. 2020 sprejel
O D L O K 
o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Železniki 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(javna služba) 
Ta odlok določa način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Železniki (v nadaljevanju: občina).
2. člen
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe, ki obsega:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
– vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njenega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe,
– cena storitev javne službe,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– končna določba.
3. člen
(uporabniki) 
Uporabniki storitev javne službe so naročniki pogreba.
4. člen
(izrazi) 
Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot je določen v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
5. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE 
6. člen 
(oblika zagotavljanja javne službe) 
(1) Javna služba se opravlja kot koncesionirana gospodarska javna služba.
(2) Koncesijo podeljuje občina (v nadaljnjem besedilu: koncedent).
(3) Koncesionar podeli koncesijo na podlagi javnega razpisa.
7. člen 
(območje zagotavljanja javne službe) 
Opravljanje javne službe se zagotavlja na območju celotne občine.
III. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE 
8. člen 
(vrsta in obseg storitev javne službe) 
S storitvami javne službe se zagotavlja 24-urna dežurna pogrebna služba, ki obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in na to do hladilnih prostorov izvajalca javne službe.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUŽBE 
9. člen
(pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe) 
Izvajalec javne službe opravlja 24-urno dežurno pogrebno službo s spoštovanjem in pieteto do pokojnikov ter v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost tem odlokom in odlokom, s katerim se ureja pokopališki red v občini.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE 
10. člen
(pravice uporabnikov) 
(1) Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine.
(2) Uporaba storitev javne službe je obvezna.
11. člen
(obveznosti uporabnikov) 
Uporabniki storitev javne službe morajo izvajalcu javne službe za opravljeno storitev iz osmega člena tega odloka plačati ceno, ki jo s sklepom potrdi občinski svet.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE 
12. člen
(viri financiranja storitev) 
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne službe:
– s plačili uporabnikov storitev javne službe,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
13. člen
(sredstva za izvajanje javne službe) 
Objekti, naprave in druga sredstva gospodarske infrastrukture potrebni za izvajanje javne službe so poslovni prostori izvajalca, hladilni prostor, vozilo in druga potrebna sredstva in jih mora zagotoviti izvajalec javne službe.
VIII. CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE 
14. člen 
(oblikovanje cen) 
Cene storitev javne službe se oblikujejo na podlagi metodologije za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe, ki jo s svojim aktom določi vlada. Tako oblikovane cene (elaborat o ceni storitev javne službe) na predlog izvajalca javne službe potrdi Občinski svet Občine Železniki s sklepom.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE 
15. člen
(nadzorni organ) 
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka in javne službe izvaja organ Medobčinske inšpekcije in redarstva ter občinska uprava.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni medobčinski inšpektor izdaja odločbe ter odreja in izdaja druge ukrepe v skladu z veljavno zakonodajo, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(3) Pristojni medobčinski inšpektor ima pravico kadarkoli vpogledati v evidenco, ki jih je dolžan voditi izvajalec, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
X. KONČNA DOLOČBA 
16. člen
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2020-010
Železniki, dne 2. julija 2020
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar 

AAA Zlata odličnost