Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019

Kazalo

3365. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije, stran 9950.

  
Na podlagi 29., 49.a, 49.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 26. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 101/13 – ZIPRS1415, 14/15 – ZIPRS1415-D, 14/15 – ZUUJFO, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 in 21/18 – popr.) je:
– Občinski svet Občine Gornji Grad na podlagi 9. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/19) in 16. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 08/16) na 8. seji, dne 5. 12. 2019 sprejel,
– Občinski svet Občine Ljubno na podlagi 6. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 22/08) in 53. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17) na 7. seji, dne 14. 11. 2019 sprejel,
– Občinski svet Občine Luče na podlagi 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Luče (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 66/17) in 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11 – uradno prečiščeno besedilo in 66/17) na 8. seji, dne 5. 12. 2019 sprejel,
– Občinski svet Občine Mozirje na podlagi 14. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/18) na 7. seji, dne 3. 12. 2019 sprejel,
– Občinski svet Občine Nazarje na podlagi 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/17) in 17. člena Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/17) na 8. seji, dne 12. 12. 2019 sprejel,
– Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 26/07 in 36/16) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16), na 7. seji, dne 14. 11. 2019 sprejel,
– Občinski svet Občine Solčava na podlagi 6. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Solčava (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 4/09) in 15. člena Statuta Občine Solčava (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 7/17 – uradno prečiščeno besedilo) na 7. seji, dne 4. 12. 2019 sprejel,
– Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na podlagi 11. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/01) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO Velenje, št. 7/15) na 7. seji, dne 18. 11. 2019 sprejel,
– Občinski svet Občine Šoštanj na podlagi 17. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 05/18) na 7. seji, dne 20. 11. 2019 sprejel in
– Občinski svet Mestne občine Velenje na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) na 6. seji, dne 5. 11. 2019, sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije 
I. TEMELJNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se ustanovi skupna občinska uprava, določi njen naziv in sedež, področja dela, naloge, organizacija dela, zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njeno delo.
S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.
V tem odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
Skupna občinska uprava SAŠA regije (v nadaljevanju: SOU SAŠA) opravlja upravne, strokovne in pospeševalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic in naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, in sicer s področja:
– občinskega inšpekcijskega nadzorstva (v nadaljevanju: medobčinska inšpekcija),
– občinskega redarstva (v nadaljevanju: medobčinsko redarstvo),
– pravne službe,
– občinskega odvetništva,
– notranje revizije,
– proračunskega računovodstva,
– varstva okolja,
– urejanje prostora,
– civilne zaščite,
– požarnega varstva in
– urejanja prometa,
in sicer za naslednje občine ustanoviteljice:
– Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad,
– Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji,
– Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče,
– Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje,
– Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje,
– Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji,
– Občina Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava,
– Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki,
– Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj in
– Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
3. člen 
Sedež SOU SAŠA je v Mestni občini Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. SOU SAŠA ima lahko prostore tudi v dislociranih enotah.
SOU SAŠA uporablja žig okrogle oblike. Na zunanjem robu omejuje žig dvojna krožnica. V zgornji polovici zunanjega kroga je umeščen polkrožni napis »SOU SAŠA«, v spodnji polovici zunanjega roba pa je umeščen polkrožni napis »Skupna občinska uprava«. V sredini žiga je odtisnjen znak SOU SAŠA.
4. člen 
Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
Župani občin ustanoviteljic potrdijo predlaganega kandidata za imenovanje in razreševanje vodje SOU SAŠA, sprejmejo program dela, nadzorujejo delo SOU SAŠA ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja SOU SAŠA.
2. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA 
5. člen 
Naloge opravlja SOU SAŠA v skladu z veljavnimi predpisi in splošnimi pravnimi akti občin ustanoviteljic.
SOU SAŠA lahko ustanovi notranje organizacijske enote, ki so sestavni del SOU SAŠA.
SOU SAŠA ima dva prekrškovna organa, in sicer medobčinsko inšpekcijo in medobčinsko redarstvo.
Plačane globe za prekrške, ki jih izreče SOU SAŠA, so prihodek proračuna občine ustanoviteljice, na območju katere je bil prekršek storjen, oziroma katere predpis je bil kršen.
6. člen 
Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa SOU SAŠA kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
SOU SAŠA mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogah direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost zadeva spada, oziroma za katero izvršuje nalogo.
O morebitni izločitvi vodje SOU SAŠA iz postopkov odločanja v upravnih zadevah oziroma opravljanje dejanj v postopkih iz pristojnosti SOU SAŠA odloča direktor občinske uprave sedežne občine ustanoviteljice.
O morebitni izločitvi zaposlenega v SOU SAŠA iz postopkov odločanja v upravnih zadevah oziroma opravljanje dejanj v postopkih iz pristojnosti SOU SAŠA odloča direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v SOU SAŠA, odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.
Javni uslužbenec v SOU SAŠA je odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo protipravno povzroči pri delu ali v zvezi z delom naklepno ali iz hude malomarnosti. Za škodo, ki jo na delu ali v zvezi z delom protipravno povzroči javni uslužbenec v SOU SAŠA tretji osebi, so nasproti tej osebi odškodninsko solidarno odgovorne občine ustanoviteljice, v imenu katerih je bilo delo opravljeno, in sicer v pripadajočem deležu, preračunanem v skladu z letnim programom dela in finančnim načrtom občin ustanoviteljic.
7. člen 
SOU SAŠA vodi vodja, imenovan v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih.
Vodja SOU SAŠA ima status uradnika na položaju. Pogoji za zasedbo delovnega mesta, delovne naloge in odgovornosti vodje SOU SAŠA se opredelijo v dogovoru o medsebojnih razmerjih (v nadaljevanju: dogovor) in aktu o sistemizaciji delovnih mest.
Posamezne notranje organizacijske enote SOU SAŠA vodi vodja, ki ga imenuje in razrešuje župan sedežne občine ustanoviteljice.
Vodja posamezne organizacijske enote ima status javnega uslužbenca. Pogoji za zasedbo delovnega mesta, delovne naloge in odgovornosti vodje organizacijske enote SOU SAŠA se opredelijo v aktu o sistemizaciji delovnih mest.
Občine ustanoviteljice morajo za zaposlene, ki delovne naloge opravljajo oziroma bodo opravljali na sedežu njihove občine, podati pisno soglasje in odločitev za zaposlitev oziroma premestitev.
8. člen 
Javni uslužbenci, ki so zaposleni v SOU SAŠA, sklenejo delovno razmerje s sedežno občino ustanoviteljico. Pogoji za zasedbo posameznih delovnih mest, delovne naloge in odgovornosti javnih uslužbencev se opredelijo v aktu o sistemizaciji delovnih mest.
Akt o sistemizaciji delovnih mest sprejme župan sedežne občine ustanoviteljice na predlog in glede na dejanske potrebe občin ustanoviteljic oziroma na predlog vodje SOU SAŠA.
Pravice in dolžnosti delodajalca izvršujejo župani občin ustanoviteljic, oziroma vodja SOU SAŠA na podlagi njihovega pisnega pooblastila.
3. SREDSTVA ZA DELO 
9. člen 
Sredstva za delo in druge materialne pogoje zagotavljajo občine ustanoviteljice v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic.
Sredstva za delovanje in druge materialne pogoje se izračunajo vezano na naloge, posamezno delovno mesto in zaposlenega, ter se delijo samo med tiste občine, za katere zaposleni na delovnem mestu naloge opravljajo.
Način delitve potrebnih sredstev občine ustanoviteljice za vsako proračunsko leto posebej določijo na podlagi kadrovskega načrta, v finančnem načrtu in letnem programu dela, ki vsebuje delitev stroškov po posameznih nalogah in posameznih občinah ustanoviteljicah.
Osnova za obračun višine sredstev za delovanje SOU SAŠA se spremeni v primeru zmanjšanja oziroma povečanja delovnih področij, obsega dela posameznih občin ustanoviteljic, morebitnega izstopa občine ustanoviteljice iz SOU SAŠA in morebitnega vstopa nove občine ustanoviteljice v SOU SAŠA.
10. člen 
SOU SAŠA je neposredni uporabnik proračuna sedežne občine ustanoviteljice.
Finančni načrt SOU SAŠA je sestavni del proračuna sedežne občine ustanoviteljice.
Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za delovanje SOU SAŠA v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni proračunski postavki.
Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta SOU SAŠA je njen vodja oziroma od njega pooblaščena oseba.
4. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC 
11. člen 
V dogovorih, ki jih sprejmejo župani občin ustanoviteljic, se opredeli, katera delovna področja se opravljajo v SOU SAŠA za posamezno občino ustanoviteljico, določijo naloge posameznega področja ter način izvrševanja pravic in obveznosti med občinami in v razmerju do SOU SAŠA.
12. člen 
Občine ustanoviteljice SOU SAŠA morajo soglašati v primerih:
– pristopa nove občine,
– zmanjšanja ali povečanja obsega delovnih področij in
– sprememb v obsegu dela posameznih občin ustanoviteljic v SOU SAŠA.
Odobritev pristopa nove občine v SOU SAŠA je odvisna od zagotovitve ustrezne kadrovske zasedbe v SOU SAŠA.
SOU SAŠA preneha s sporazumno odločitvijo občin ustanoviteljic.
13. člen 
V kolikor občina ustanoviteljica izrazi interes za izstop iz SOU SAŠA, mora podati pisno izjavo o izstopu vodji SOU SAŠA najmanj 6 mesecev pred iztekom proračunskega leta.
Občina ustanoviteljica je pred izstopom dolžna zagotavljati sredstva za delovanje SOU SAŠA v ustreznem deležu za vse obveznosti, ki nastanejo do izteka proračunskega leta, v katerem je podala izjavo o izstopu skladno s prvim odstavkom tega člena, in v enakem deležu pokriti stroške morebitnih presežnih delavcev.
Vodja SOU SAŠA opravi preračun potrebnih sredstev za delo SOU SAŠA.
Če posamezna občina ustanoviteljica izstopi in če se druge občine ustanoviteljice strinjajo, da ostane število javnih uslužbencev v SOU SAŠA nespremenjeno, občina ustanoviteljica, ki izstopi, po poteku proračunskega leta, v katerem je podala izjavo o izstopu, nima obveznosti niti pravic do javnih uslužbencev.
Če ena občina ustanoviteljica izstopi in se preostale občine ustanoviteljice strinjajo, da ostane število javnih uslužbencev v SOU SAŠA nespremenjeno, se lahko preostale občine ustanoviteljice dogovorijo, da se javni uslužbenci v SOU SAŠA prevzamejo takoj in ne šele po poteku proračunskega leta.
V primeru takšnega pisnega dogovora je občina ustanoviteljica, ki izstopa skladno s prvim odstavkom tega člena, dolžna poravnati vse obveznosti do tistega roka, ki ga določijo preostale občine ustanoviteljice.
V primeru, da število javnih uslužbencev v SOU SAŠA presega potrebe preostalih občin ustanoviteljic, se izvedejo postopki v skladu z delovnopravno zakonodajo, in sicer posamezna občina ustanoviteljica zagotovi pravice javnih uslužbencev v SOU SAŠA v deležu, ki velja glede na vključenost posamezne občine ustanoviteljice v trenutku, ko javni uslužbenec v SOU SAŠA velja za presežnega.
Občina ustanoviteljica lahko izstopi, ko poravna vse obveznosti, ki so nastale do izteka proračunskega leta, v katerem je podala izjavo o izstopu skladno s prvim odstavkom tega člena, oziroma, ko poravna vse obveznosti, ki so nastale do roka, ki ga preostale občine ustanoviteljice določijo v dogovoru iz petega odstavka tega člena, in ko pokrije stroške morebitnih presežnih javnih uslužbencev v SOU SAŠA.
Vsaka sprememba ustanoviteljstva lahko ima za posledico spremembo odloka.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen 
SOU SAŠA nadaljuje s svojim delom na področju medobčinske inšpekcije, medobčinskega redarstva, urejanje prostora in varstva okolja nemoteno naprej, razen na področju pravne službe, občinskega odvetništva, notranje revizije, proračunskega računovodstva, civilne zaščite, požarnega varstva in urejanja prometa, ki začne z delom, ko posamezna občina ustanoviteljica sklene dogovor s sedežno občino ustanoviteljico, ki mora biti usklajen s splošnimi in posamičnimi pravnimi akti sedežne občine ustanoviteljice.
SOU SAŠA prevzame javne uslužbence, zaposlene v občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki so razporejeni na uradniška ali strokovno tehnična delovna mesta, najkasneje do dne, ko začnejo izvajati naloge skupne občinske uprave na posameznih delovnih področjih.
Javnim uslužbencem, zaposlenim v SOU SAŠA, se ne sme poslabšati delovnopravni položaj glede na položaj, ki so ga imeli v občinski upravi posamezne občine ustanoviteljice, Medobčinski inšpekciji, redarstvu in varstvu okolja in Uradu za okolje in prostor SAŠA regije.
Občine ustanoviteljice morajo svojo organizacijo uskladiti s tem odlokom najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka.
15. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja« (Uradni list RS, št. 112/09, Uradni vestnik MO Velenje, št. 25/09, Uradni list občine Šoštanj, št. 8/09, Uradno glasilo ZSO, št. 19/09) in Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Urad za okolje in prostor SAŠA regije« (Uradni list RS, št. 112/09, Uradni vestnik MO Velenje, št. 25/09, Uradno glasilo ZSO, št. 19/09).
16. člen 
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah in se začne uporabljati petnajsti dan po objavi v zadnjem od uradnih glasil občin ustanoviteljic.
Št. 019-01-0002/2018
Velenje, dne 4. decembra 2019
Župan 
Mestne občine Velenje 
Bojan Kontič 
 
po pooblastilu 
podžupan 
Peter Dermol 
Št. 03201-8/2018-2019-3
Gornji Grad, dne 5. decembra 2019
Župan 
Občine Gornji Grad 
Anton Špeh 
Št. 007-11/2019-1
Ljubno, dne 14. novembra 2019
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik 
Št. 007-7/2019-1
Luče, dne 5. decembra 2019
Župan 
Občine Luče 
Ciril Rosc 
Št. 032-0007/2019
Mozirje, dne 6. decembra 2019
Župan 
Občine Mozirje 
Ivan Suhoveršnik 
Št. 032-0004/2018-8-11
Nazarje, dne 12. decembra 2019
Župan 
Občine Nazarje 
Matej Pečovnik 
Št. 007-0001/2019-6
Rečica ob Savinji, dne 9. decembra 2019
Županja 
Občine Rečica ob Savinji 
Ana Rebernik 
Št. 035-0002/2019-1
Solčava, dne 4. decembra 2019
Županja 
Občine Solčava 
Katarina Prelesnik 
Št. 032-0004/2019
Šmartno ob Paki, dne 5. decembra 2019
Župan 
Občine Šmartno ob Paki 
Janko Kopušar 
Št. 032-9/2019
Šoštanj, dne 5. decembra 2019
Župan 
Občine Šoštanj 
Darko Menih 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti