Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2019 z dne 9. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2019 z dne 9. 12. 2019

Kazalo

3297. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava 5G«, stran 9205.

  
Na podlagi 18. in 52. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17), 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – uradno prečiščeno besedilo), 18. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19), 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 5/18 – uradno prečiščeno besedilo) ter v skladu z 49.a do 49.d členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) so Občinski svet Občine Grosuplje na 7. redni seji, dne 16. 10. 2019, Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 8. redni seji, dne 18. 11. 2019, Občinski svet Občine Škofljica na 6. redni seji, dne 24. 10. 2019, Občinski svet Občine Ig na 2. dopisni seji, dne 18. 11. 2019, in Občinski svet Občine Dobrepolje na 7. redni seji, dne 19. 11. 2019, sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava 5G« 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, matična številka 5880734000, Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, matična številka 5886244000, Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, matična številka: 5874602000, Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, matična številka: 5874769000 in Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje, matična številka 5886252000 (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice) ustanovijo organ skupne občinske uprave, določi se njegovo ime in sedež, delovno področje, notranjo organizacijo, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
(2) Odlok določa pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do organa skupne občinske uprave in v njihovih medsebojnih razmerjih.
(3) V tem odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(ustanovitev organa skupne občinske uprave in področje dela) 
(1) Občine ustanoviteljice ustanovijo organ skupne občinske uprave z imenom »Skupna občinska uprava 5G«, za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju:
– inšpekcijskega nadzorstva;
– redarstva;
– notranje revizije;
– varstva okolja;
– urejanja prostora in
– civilne zaščite.
(2) Sedežna občina organa skupne občinske uprave je Občina Grosuplje.
3. člen 
(pogodba o medsebojnih razmerjih) 
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti do organa skupne občinske uprave občine ustanoviteljice podrobneje uredijo s pogodbo o medsebojnih razmerjih, ki jo podpišejo župani. S predmetno pogodbo se podrobneje določijo pravice in obveznosti občin, načrtovanje in način dela v organu skupne občinske uprave, način poročanja, način financiranja, opravljanja administrativnih, strokovnih in drugih nalog za organ skupne občinske uprave ter druge za skupno občinsko upravo pomembne zadeve.
4. člen 
(ustanoviteljske pravice) 
(1) Ustanoviteljske pravice občin ustanoviteljic, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje organa skupne občinske uprave, za kar so pristojni občinski sveti občin ustanoviteljic, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
(2) Župani občin ustanoviteljic sprejmejo finančni načrt skupne občinske uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne občinske uprave. Pri glasovanju ima vsak župan en glas.
5. člen 
(poimenovanje in sedež) 
(1) Ime organa skupne občinske uprave je »Skupna občinska uprava 5G« (v nadaljevanju: organ skupne občinske uprave). Sedež organa skupne občinske uprave je v Občini Grosuplje na naslovu Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje.
(2) Skupna občinska uprava opravlja naloge na svojem sedežu. Del nalog s področja medobčinske uprave se lahko izvaja dislocirano na območjih drugih občin ustanoviteljic.
(3) Organ skupne občinske uprave uporablja žig okrogle oblike z napisom: »SOU 5G«.
(4) Za nemoteno delo organa skupne občinske uprave zagotavlja storitve na področju glavne pisarne, kadrovskih in finančnih zadev ter informacijskega sistema, občinska uprava sedežne občine.
II. NALOGE IN PRISTOJNOSTI ORGANA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 
6. člen 
(naloge organa skupne občinske uprave) 
(1) Organ skupne občinske uprave opravlja upravne in strokovne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic in druge naloge v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi posameznih občin ustanoviteljic s področij dela organa skupne občinske uprave, za katere je bil ustanovljen.
(2) Organ skupne občinske uprave opravlja naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, notranje revizije, varstva okolja, urejanja prostora in civilne zaščite.
7. člen 
(pristojnost odločanja v zadevah) 
(1) Organ skupne občinske uprave deluje neodvisno, samostojno, pri izvrševanju svojih nalog in pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa kot organ tiste občine, v katere krajevno pristojnost spada posamezna zadeva.
(2) Organ skupne občinske uprave je pristojen za odločanje na 1. stopnji v upravnih zadevah, za katere je organiziran, v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi.
(3) Organ skupne občinske uprave mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogah direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma za katero izvršuje naloge, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja organa skupne občinske uprave pa po skupnih usmeritvah županov občin ustanoviteljic.
(4) O izločitvi vodje organa skupne občinske uprave ali zaposlenega iz postopka v organu skupne občinske uprave odloča direktor občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, v primeru izločitve vodje organa skupne občinske uprave pa o zadevi tudi odloči.
(5) Akti, ki jih izdajajo pooblaščene uradne osebe organa skupne občinske uprave, imajo v glavi naziv organa skupne občinske uprave, izdajajo pa se v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice, kateri se ob sleherni izdaji vročajo v vednost.
(6) Za morebitno škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlene uradne osebe v organu skupne občinske uprave, odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.
8. člen 
(področja dela) 
Področje delovanja skupne uprave so:
– inšpekcijsko nadzorstvo;
– redarstvo;
– notranja revizija;
– varstvo okolja;
– urejanje prostora;
– civilna zaščita.
9. člen 
(Inšpekcijsko nadzorstvo) 
(1) Medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo je prekrškovni organ občin ustanoviteljic, ki so vključene v skupno upravo za izvajanje nalog občinskega inšpekcijskega nadzorstva.
(2) Naloge medobčinskega inšpekcijskega nadzorstva se izvajajo na področju občinskih cest, kanalizacije, plakatiranja, zapuščenih vozil, vključevanja v redni odvoz in ravnanja s komunalnimi odpadki, oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, urejanja pokopališč, pokopališke in pogrebne dejavnosti, nad gradnjami, za katere po gradbeni zakonodaji ni predpisano gradbeno dovoljenje ter na podlagi drugih predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za inšpekcijski nadzor.
(3) Medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo izvajajo inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.
(4) Medobčinski inšpektorji vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih z državnimi in občinskimi predpisi posamezne občine ustanoviteljice.
(5) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče občinski inšpektor, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
10. člen 
(Redarstvo) 
(1) Medobčinsko redarstvo je prekrškovni organ za občine ustanoviteljice, ki so vključene v skupno upravo za izvajanje naloge občinskega redarstva.
(2) Naloge medobčinskega redarstva določajo zakoni s področja občinskega redarstva, prekrškovne zakonodaje, zakonodaje s področja skrbi za javno varnost in javni red, zakonodaja o cestah in o pravilih cestnega prometa, zakonodaja o zaščiti živali ter drugih predpisov iz pristojnosti občinskega redarstva ter na podlagi teh zakonov izdani podzakonski akti in občinski predpisi.
(3) Plačane globe za prekrške, ki jih izrečejo občinski redarji, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
11. člen 
(Notranja revizija) 
(1) Notranja revizija deluje za občine, ki so vključene v skupno upravo za izvajanje nalog notranjega revidiranja, opravlja naloge notranjega revidiranja občin, ožjih delov občin ter javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb, ki so proračunski uporabniki.
(2) Notranja revizija deluje samostojno in neodvisno.
(3) Za izvrševanje nalog, ki spadajo v pristojnost posameznega proračunskega uporabnika, odgovarja predstojniku tega proračunskega uporabnika, za delo skupne notranje revizije v celoti pa skupaj vsem županom občin, vključenih v notranjo revizijo.
(4) Naloge notranje revizije so:
– priprava dolgoročnega in letnega načrta dela,
– izvajanje rednih in izrednih revizij,
– svetovanje,
– izdelava letnih poročil o delovanju notranje revizije,
– sodelovanje z zunanjimi revizorji ter
– druge naloge v zvezi z notranjim revidiranjem v skladu z veljavnimi predpisi.
(5) Vrsta in obseg nalog, ki jih skupna notranja revizija izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se podrobneje opredeli v programu dela.
12. člen 
(Varstvo okolja) 
(1) Naloge varstva okolja so:
– priprava dokumentacije, potrebne za prijavo na razpise za evropska in druga sredstva,
– priprava, vodenje, spremljanje drugih projektov s področja varstva okolja,
– priprava občinskih programov varstva okolja,
– strokovne naloge v zvezi z zagotavljanjem varstva okolja,
– pripravlja ukrepe, smernice in priporočila s področij varstva okolja,
– zagotavlja informiranje, osveščanje in izobraževanje javnosti o stanju varstva okolja in ohranjanju narave,
– druge naloge s področja varstva okolja v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Stroške izdelave vse potrebne dokumentacije in ostale stroške projektov zagotovijo občine naročnice.
13. člen 
(Urejanje prostora) 
(1) Naloge urejanja prostora so:
– sodelovanje pri pripravi strokovnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih gradiv s področja urejanja prostora;
– priprava strokovnih podlag in koordinacija dela na področju načrtovanja in izvajanja razvoja občin v povezavi z regionalnimi agencijami in drugimi institucijami na tem področju,
– priprava dokumentacije, potrebne za prijavo na razpise za evropska in druga sredstva,
– priprava, vodenje, spremljanje drugih projektov s področja urejanja prostora,
– izvajanje nalog občinskega urbanista, v skladu z veljavno zakonodajo,
– druge naloge s področja urejanja prostora v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Stroške priprave občinskih prostorskih aktov, prostorskih izvedbenih aktov, zahtevnih strokovnih podlag, programov opremljanja stavbnih zemljišč, urbanističnih delavnic in podobnega zagotovijo občine naročnice.
14. člen 
(Civilna zaščita) 
(1) Naloge civilne zaščite so pristojnost prvostopenjskega odločanja in opravljanja nalog na področju požarne varnosti ter varstva, zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah:
– izdelava občinskih ocen ogroženosti in načrtov ZiR,
– zagotavljanje organiziranosti, opremljanja in delovanja gasilstva kot obvezne javne službe,
– organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč (ZRP),
– organiziranje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči na območju občine,
– zagotavljanje nujnih sredstev za začasno nastanitev v primeru naravnih in drugih nesreč in
– druge naloge s področja civilne zaščite, požarne varnosti in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Stroške izdelave vse potrebne dokumentacije in ostale stroške projektov zagotovijo občine naročnice.
III. ORGANIZACIJA ORGANA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 
15. člen 
(sistemizacija delovnih mest) 
Akt o sistemizaciji delovnih mest za organ skupne občinske uprave po predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic sprejme župan sedežne občine. Župan sedežne občine v skladu s kadrovskim načrtom odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v skupni občinski upravi, pred začetkom postopka zaposlitve pa mora pridobiti predhodno soglasje večine županov občin ustanoviteljic.
16. člen 
(pravice in obveznosti delodajalca) 
(1) Sedežna občina ima za javne uslužbence organa skupne občinske uprave status delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje z Občino Grosuplje.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan sedežne občine.
17. člen 
(vodenje organa skupne občinske uprave) 
(1) Skupno upravo vodi vodja, ki ga po predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic imenuje in razrešuje župan sedežne občine v skladu z veljavno zakonodajo.
(2) Vodja organa skupne občinske uprave ima status uradnika na položaju.
18. člen 
(odgovornost vodje organa skupne občinske uprave) 
(1) Vodja organa skupne občinske uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice, županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo medobčinske uprave v celoti pa županom občin ustanoviteljic.
(2) Vodja organa skupne občinske uprave predstavlja organ skupne občinske uprave. V okviru svojih pooblastil odgovarja za zakonitost, kakovost in učinkovitost dela organa skupne občinske uprave, organizira opravljanje nalog, skrbi za izdelavo in izvedbo programa dela, letno poročanje o delu organa občinskim svetom občin ustanoviteljic ter opravlja vsa dela in naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo organa skupne občinske uprave.
19. člen 
(storitve delavnih področij) 
(1) Skupna občinska uprava je sestavljena iz področij dela, ki so določena v 2. členu tega odloka.
(2) Posamezna občina ustanoviteljica koristi storitve vseh delovnih področij.
(3) Za vodenje posameznega področja dela iz 8. člena tega odloka župan sedežne občine lahko imenuje vodjo, po predhodni pridobitvi pozitivnega mnenja večine županov občin ustanoviteljic.
(4) Stroške izdelave potrebne dokumentacije in ostale stroške, ki niso zajeti s finančnim načrtom, zagotovijo občine naročnice.
IV. FINANCIRANJE IN SREDSTVA ZA DELO 
20. člen 
(sredstva za delo organa skupne občinske uprave) 
(1) Vsaka občina ustanoviteljica zagotavlja eno petino sredstev za 70 % vseh potrebnih sredstev. Preostalih 30 % potrebnih sredstev se razdeli po ključu števila prebivalcev posamezne občine na dan 31. 12. za naslednje leto.
(2) Občine ustanoviteljice zagotovijo osnovna sredstva, drobni inventar in zaščitno opremo za delovanje organa skupne občinske uprave. Nabavo osnovnih sredstev, drobnega inventarja in zaščitno opremo za delovanje organa skupne občinske uprave določi župan sedežne občine. Takšno nabavo občine ustanoviteljice financirajo v deležih iz prejšnjega odstavka.
(3) Sedežna občina ostalim občinam ustanoviteljicam po ključu iz prvega odstavka zaračunava stroške najema prostorov, uporabo službenih vozil, stroške administrativnih in računovodsko finančnih storitev ter manipulativne stroške v višini 9 %, ki jih knjigovodsko izkazuje skupna občinska uprava. Merila se uredijo v pogodbi iz tretjega člena tega odloka.
21. člen 
(nakup oziroma najem opreme) 
Nakup oziroma najem skupne opreme, ki je potrebna za delo organa skupne občinske uprave, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan sedežne občine.
22. člen 
(finančni načrt) 
(1) Organ skupne občinske uprave je neposredni uporabnik proračuna sedežne občine. Finančni načrt organa skupne občinske uprave, ki ga na predlog vodje potrdijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun sedežne občine.
(2) Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za delo organa skupne občinske uprave v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki.
(3) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta organa skupne občinske uprave je župan sedežne občine. Župan sedežne občine je tudi skrbnik prihodkov, po njegovem pooblastilu pa je lahko odredbodajalec tudi vodja organa skupne občinske uprave.
(4) Sedežna občina vodi računovodsko-finančne storitve ter druge strokovne naloge za organ skupne občinske uprave.
V. PRISTOP DRUGIH OBČIN, IZSTOP OBČINE IN PRENEHANJE ORGANA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 
23. člen 
(pristop drugih občin) 
(1) Druge občine lahko pristopijo k organu skupne občinske uprave v skladu z veljavno zakonodajo, če izrazijo za to interes in če s pristopom soglašajo vse občine ustanoviteljice.
(2) Pred pristopom pristopna občina poravna sorazmerni del stroška nakupa skupne opreme, ki je razviden iz nabavne vrednosti iz računovodskih evidenc in se obračuna po ključu sofinanciranja delovanja skupne občinske uprave iz tega odloka.
(3) Organ skupne občinske uprave prične z delom v pristopni občini skladno z dogovorom in predhodno sprejetim odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave.
24. člen 
(izstop občine) 
(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz organa skupne občinske uprave tako, da svojo namero pisno poda županom občin ustanoviteljic, izstopi pa z enostransko izjavo, sprejeto na njenem občinskem svetu, ki jo pošlje občinam ustanoviteljicam.
(2) Izjavo o izstopu mora občina ustanoviteljica podati najmanj šest mesecev pred zaključkom tekočega proračunskega leta, sicer le ta učinkuje z zaključkom naslednjega proračunskega leta.
(3) Občina izstopnica je dolžna svoje finančne obveznosti izpolnjevati do dne izstopa ter plačati stroške samega izstopa, prav tako pa je na enak način dolžna izpolniti svoje obveznosti iz pogodbe iz 3. člena tega odloka.
(4) Občina izstopnica mora prevzeti v izvršitev, izterjavo ali izpolnitev pravice in obveznosti, ki izhajajo iz odločitev organa skupne občinske uprave v upravnih postopkih, če posamezna zadeva spada pod njeno krajevno pristojnost.
(5) Občina izstopnica mora prevzeti v svojo občinsko upravo javne uslužbence, ki so bili zaposleni v njeni občinski upravi pred uveljavitvijo tega odloka.
(6) Podrobneje se pravice in obveznosti občine izstopnice uredijo v pogodbi iz tretjega člena tega odloka.
25. člen 
(prenehanje organa skupne občinske uprave) 
(1) V primeru odločitve, da organ skupne občinske uprave preneha z delom, si občine ustanoviteljice z delitveno bilanco razdelijo zadeve po teritorialni pristojnosti iz 7. člena tega odloka, pravice in obveznosti pa upoštevajoč ključ delitve iz 20. člena tega odloka. Delitveno bilanco je treba sprejeti v treh mesecih po sprejemu odločitve o prenehanju organa skupne občinske uprave.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena morajo občine ustanoviteljice:
– poravnati vse materialne obveznosti organa skupne občinske uprave do tretjih oseb in njihove medsebojne obveznosti,
– prevzeti v svojo občinsko upravo javne uslužbence, ki so bili zaposleni v njeni občinski upravi pred uveljavitvijo tega odloka in
– plačati sorazmerni del stroškov glede prenehanja delovnega razmerja vodje organa skupne občinske uprave v skladu z zakonodajo, ki ureja to področje, če mu zaradi prenehanja organa skupne občinske uprave preneha delovno razmerje.
(3) Za javne uslužbence, ki so se zaposlili po začetku delovanja skupne uprave, se občine ustanoviteljice lahko medsebojno dogovorijo o njihovi nadaljnji zaposlitvi na posamezni občini ustanoviteljici.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
26. člen 
(kontinuiteta opravljanja nalog) 
(1) Skupna občinska uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Grosuplje, Ig in Škofljica, ki je začela z delovanjem 1. 1. 2012 nadaljuje s svojim delom po tem odloku.
(2) Organ skupne občinske uprave prevzame odprte zadeve občin ustanoviteljic na področju nalog in pristojnosti po tem odloku ter dokonča že začete postopke.
27. člen 
(kontinuiteta zaposlenih) 
(1) Z javnimi uslužbenci, ki so bili po aktu o sistemizaciji Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Grosuplje, Ig in Škofljica že zaposleni za nedoločen čas, se sklene novo delovno razmerje najkasneje do dne, ko skupna občinska uprava prične z delom, skladno z veljavnimi predpisi.
(2) Javni uslužbenci, ki jih je zaradi izstopa iz Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče zavezana prevzeti Občina Dobrepolje, javni uslužbenci iz Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji, ki jih je zavezana prevzeti Občina Ivančna Gorica in javni uslužbenci, zaradi prenehanja delovanja Medobčinskega razvojnega centra občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje, nadaljujejo z delom v organu skupne občinske uprave.
(3) Ti zaposleni imajo enak delovnopravni status kot zaposleni iz drugega odstavka 25. člena tega odloka.
28. člen 
(akt o sistemizaciji delovnih mest) 
Najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka se sprejme akt o sistemizaciji delovnih mest v organu skupne občinske uprave in pogodbo iz tretjega člena tega odloka.
29. člen 
(katalog predpisov) 
Pred začetkom opravljanja del organa skupne občinske uprave za posamezno občino morajo občine ustanoviteljice na občinsko upravo Občine Grosuplje posredovati katalog veljavnih občinskih predpisov, ki bodo podlaga za izvrševanje pooblastil organa skupne občinske uprave.
30. člen 
(sprejem, objava in veljavnost odloka) 
(1) Ta odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah. Odlok je sprejet, ko ga sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi, uporabljati pa se začne 1. 1. 2020.
(2) Za njegovo objavo v Uradnem listu Republike Slovenije poskrbi Občina Grosuplje.
Št. 007-2/2019
Grosuplje, dne 16. oktobra 2019
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič 
Št. 007-0012/2019
Ivančna Gorica, dne 18. novembra 2019
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad 
Št. 007-17/2019
Škofljica, dne 24. oktobra 2019
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan 
Št. 0612-004/2019
Ig, dne 18. novembra 2019
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman 
Št. 031-0001/2019
Dobrepolje, dne 19. novembra 2019
Župan 
Občine Dobrepolje 
Igor Ahačevčič 

AAA Zlata odličnost