Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1711. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2018, stran 4366.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718, 13/18) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17) je Občinski svet Občine Kozje na 7. redni seji dne 30. 5. 2019 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2018 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kozje za leto 2018.
2. člen 
Zaključni račun proračuna izkazuje na ravni podskupin kontov naslednje:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.825.117
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.293.523
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
2.739.230
700 davki na dohodek in dobiček
2.530.924
703 davki na premoženje
123.363
704 domači davki na blago in storitve
84.468
706 drugi davki
475
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
554.293
710 udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
366.119
711 takse in pristojbine
2.469
712 denarne kazni 
2.099
713 prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 drugi nedavčni prihodki
183.606
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
10.062
720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 prihodki od prodaje zalog
0
722 prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
10.062
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 prejete donacije iz domačih virov 
0
731 prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740) 
521.531
740 transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
483.516
741 prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU
38.015
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.883.719
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.211.794
400 plače in drugi izdatki zaposlenim
266.396
401 prispevki delodajalcev za socialno varnost
45.584
402 izdatki za blago in storitve 
837.425
403 plačila domačih obresti
22.767
409 rezerve
39.622
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
1.278.865
410 subvencije
59.031
411 transferi posameznikom in gospodinjstvom
822.360
412 transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
80.598
413 drugi tekoči domači transferi 
316.875
414 tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.226.090
420 nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.226.090
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
166.970
430 investicijski transferi 
0
431 investicijski transferi 
105.837
432 investicijski transferi
61.133
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–58.602
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 prejeta vračila danih posojil 
0
751 prodaja kapitalskih deležev 
0
752 kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 dana posojila
0
441 povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
222.795
50
ZADOLŽEVANJE
500 domače zadolževanje
222.795
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
174.061
55
ODPLAČILA DOLGA
550 odplačila domačega dolga 
174.061
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–9.868
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
48.734
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
58.602
999 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
splošni sklad za drugo
493.914
3. člen 
Ugotovljeno stanje sredstev na računih po Zaključnem računu proračuna za leto 2018 je 493.914,10 € in se kot saldo na kontu 9009 prenese v bilanco proračuna naslednjega leta.
4. člen 
Zaključni račun proračuna sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna občine za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-4/2018-7/4
Kozje, dne 30. maja 2019
Županja 
Občine Kozje 
Milenca Krajnc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti