Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1626. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1C), stran 4245.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1C) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. maja 2019.
Št. 003-02-5/2019-13
Ljubljana, dne 5. junija 2019
Borut Pahor l.r.
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DRŽAVNEM TOŽILSTVU (ZDT-1C) 
1. člen
V Zakonu o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15 in 23/17 – ZSSve) se za 1. členom doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen 
(izvajanje pravnih aktov Evropske unije) 
Ta zakon določa postopek in pogoje za imenovanje nacionalnega predstavnika, njegovega namestnika in pomočnika v Uradu za evropsko pravosodno sodelovanje ter kandidacijski postopek in pogoje za uvrstitev na listo kandidatov za imenovanje evropskega tožilca in evropskih delegiranih tožilcev v Evropskem javnem tožilstvu ter zagotavlja izvajanje drugih določb:
1. Sklepa Sveta 2002/187/PNZ o ustanovitvi Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala (UL L št. 63 z dne 6. 3. 2002, str. 1),
2. Sklepa Sveta 2009/426/PNZ z dne 16. decembra 2008 o okrepitvi Eurojusta in spremembi Sklepa 2002/187/PNZ o ustanovitvi Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala (UL L št. 138 z dne 4. 6. 2009, str. 14) in
3. Uredbe Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (UL L št. 283 z dne 31. 10. 2017, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/1939/EU).«.
2. člen 
V 21. členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Ne glede na prvi do četrti odstavek tega člena lahko evropski tožilec ali evropska tožilka (v nadaljnjem besedilu: evropski tožilec) in evropski delegirani tožilec ali evropska delegirana tožilka (v nadaljnjem besedilu: evropski delegirani tožilec) nastopata pred vsemi sodišči v Republiki Sloveniji.«.
3. člen 
V 46. členu se v drugem odstavku pred piko doda besedilo »ali imenovan za evropskega glavnega tožilca«.
4. člen 
Za 71. členom se dodajo nov 8.a oddelek ter 71.a, 71.b, 71.c, 71.č, 71.d, 71.e in 71.f člen, ki se glasijo:
»8.a oddelek 
Evropski tožilec in evropski delegirani tožilec 
71.a člen 
(izvajanje Uredbe 2017/1939/EU) 
Za evropskega tožilca in evropskega delegiranega tožilca se, če z Uredbo 2017/1939/EU in določbami tega oddelka ni določeno drugače, smiselno uporablja ta zakon.
71.b člen 
(položaj in pravice) 
(1) Evropski tožilec in evropski delegirani tožilec opravljata funkcijo pregona v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek, in Uredbo 2017/1939/EU.
(2) Državnemu tožilcu z imenovanjem za evropskega tožilca mirujejo pravice in dolžnosti iz državnotožilske službe, razen državnotožilska funkcija, varovane so vse njegove pravice do napredovanja v skladu s tem zakonom po izteku imenovanja. Državni tožilec obdrži pravico uporabljati doseženi naziv.
(3) Z imenovanjem za evropskega delegiranega tožilca je državni tožilec za čas mandata dodeljen na Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije in opravlja delo v zadevah iz pristojnosti Evropskega javnega tožilstva (v nadaljnjem besedilu: EJT). Državnotožilsko službo iz pristojnosti Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije lahko opravlja, če in kolikor to ne preprečuje izpolnjevanja njegovih obveznosti, ki jih ima na podlagi Uredbe 2017/1939/EU.
(4) Evropskemu delegiranemu tožilcu z imenovanjem pripada plača, kot jo določa drugi odstavek 196. člena tega zakona v sorazmernem delu glede na opravljeno delo v zadevah iz pristojnosti Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije.
(5) Če skupni prejemki evropskega delegiranega tožilca za opravljeno delo v zadevah iz pristojnosti EJT in iz pristojnosti Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije ne dosegajo plače iz drugega odstavka 196. člena tega zakona, mu pripada plačilo v višini razlike, ki se izplača v breme proračuna Republike Slovenije.
(6) Podatke, potrebne za izračun razlike iz prejšnjega odstavka, mora evropski delegirani tožilec mesečno sporočati pristojni službi Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije.
(7) Za čas, v katerem evropski delegirani tožilec rešuje zadeve iz pristojnosti Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije, se šteje čas, v katerem opravlja delo v zadevah iz pristojnosti tega državnega tožilstva. Čas se evidentira v delovnih dneh.
(8) Evidenco, ki je podlaga za obračun časa iz prejšnjega odstavka in za izračun plače iz petega odstavka tega člena, vodi Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije.
71.c člen 
(pogoji za uvrstitev na listo kandidatov za imenovanje evropskega tožilca) 
Za uvrstitev na listo kandidatov za imenovanje evropskega tožilca lahko kandidira vrhovni ali višji državni tožilec ali okrožni državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje za imenovanje v naziv višjega državnega tožilca in izpolnjuje posebne pogoje, ki jih določajo pravila EJT in pravila, ki urejajo pogoje za zaposlitev uradnikov in drugih zaposlenih v institucijah Evropske unije, ki obvezujejo Republiko Slovenijo.
71.č člen 
(kandidacijski postopek) 
(1) Poziv k vložitvi kandidatur za uvrstitev na listo kandidatov za imenovanje evropskega tožilca objavi ministrstvo v Uradnem listu Republike Slovenije po prejemu obvestila pristojne institucije Evropske unije. Pozivni rok ne sme biti krajši od 15 dni.
(2) Kandidature, vložene po izteku pozivnega roka, in kandidature, ki niso popolne, ministrstvo po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek, zavrže s sklepom, zoper katerega je dovoljeno v osmih dneh od njegove vročitve sprožiti upravni spor. Pristojno sodišče mora o tožbi odločiti v tridesetih dneh od njene vložitve. Postopek za uvrstitev na listo kandidatov za imenovanje za evropskega tožilca se prekine do pravnomočnosti sodne odločbe.
(3) Ministrstvo najpozneje v petih dneh po izteku pozivnega roka pošlje Državnotožilskemu svetu vse kandidature, ki jih ni zavrglo.
(4) Državnotožilski svet se po pridobitvi mnenja generalnega državnega tožilca do prijavljenih kandidatur opredeli in oblikuje listo treh kandidatov za imenovanje evropskega tožilca ter o tem obvesti prijavljene kandidate in ministrstvo. Ministrstvo listo treh kandidatov posreduje Vladi Republike Slovenije v seznanitev. Vlada Republike Slovenije predloži listo treh kandidatov pristojni instituciji Evropske unije.
(5) Poziv po tem členu se šteje kot neuspešen, če kandidatur, ki niso bile zavržene, niso vložili vsaj trije kandidati, ali če Državnotožilski svet na podlagi prejetih kandidatur oceni, da ne more oblikovati liste treh kandidatov za imenovanje evropskega tožilca.
71.d člen 
(postopek in pogoji za imenovanje evropskega delegiranega tožilca) 
(1) Za evropskega delegiranega tožilca lahko kandidira državni tožilec, ki ima naziv ali izpolnjuje pogoje za imenovanje najmanj v naziv okrožnega državnega tožilca in izpolnjuje posebne pogoje, ki jih določajo pravila EJT ter pravila, ki urejajo pogoje za zaposlitev uradnikov in drugih zaposlenih v institucijah Evropske unije, ki obvezuje Republiko Slovenijo.
(2) Državnotožilski svet se po pridobitvi mnenja generalnega državnega tožilca in mnenja vodje Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije do prijavljenih kandidatur opredeli in oblikuje predlog ter o tem obvesti prijavljene kandidate in ministrstvo. Ministrstvo predlog za imenovanje evropskega delegiranega tožilca posreduje Vladi Republike Slovenije v seznanitev. Vlada Republike Slovenije predloži predlog za imenovanje evropskega delegiranega tožilca EJT.
(3) Za postopek s pozivom in za oblikovanje predloga za imenovanje evropskega delegiranega tožilca se smiselno uporablja prejšnji člen.
71.e člen 
(spor o pristojnosti) 
O sporu glede pristojnosti med državnim tožilstvom in Evropskim javnim tožilstvom v primerih iz drugega in tretjega odstavka 22. in 25. člena Uredbe 2017/1939/EU odloča generalni državni tožilec.
71.f člen 
(število evropskih delegiranih tožilcev) 
Število evropskih delegiranih tožilcev v Republiki Sloveniji in funkcionalno ter teritorialno delitev njihove pristojnosti uskladi in dogovori z EJT generalni državni tožilec po predhodnem mnenju ministra.«.
5. člen 
V 74. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) O prenehanju državnotožilske funkcije državnemu tožilcu, ki je bil imenovan za evropskega tožilca ali evropskega delegiranega tožilca, ministrstvo obvesti EJT.«.
6. člen 
V 75. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) O nastopu razlogov za razrešitev državnega tožilca, ki je bil imenovan za evropskega delegiranega tožilca, ministrstvo obvesti EJT.«.
7. člen 
V 92. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) O uvedbi disciplinskega postopka zoper državnega tožilca, ki je bil imenovan za evropskega delegiranega tožilca, pristojni disciplinski organ obvesti EJT.«.
8. člen 
V 105. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Odločitve sprejema z večino glasov vseh članov. Z dvotretjinsko večino glasov vseh članov odloča o podajanju predloga za imenovanje generalnega državnega tožilca, o oblikovanju liste treh kandidatov za imenovanje evropskega tožilca, o sprejetju meril za kakovost dela in o mnenju k skupnemu letnemu poročilu.«.
9. člen 
V 192. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) SDT je pristojno tudi za pregon storilcev kaznivih dejanj:
– iz 22. in 25. člena Uredbe 2017/1939/EU, in sicer do prevzema pristojnosti EJT v skladu s 27. členom Uredbe 2017/1939/EU in
– iz 22. in 25. člena Uredbe 2017/1939/EU, in sicer po odstopu zadeve in prenosu pristojnosti z EJT na pristojne nacionalne organe v skladu s 34. členom Uredbe 2017/1939/EU.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
(nova pristojnost SDT) 
(1) Določba o pristojnosti Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije iz novega petega odstavka 192. člena zakona se uporablja od dneva začetka delovanja EJT, ki ga s sklepom določi Evropska komisija, razen za kazniva dejanja, za katera je do tega dne že vložen obtožni akt.
(2) Minister, pristojen za pravosodje, v Uradnem listu Republike Slovenije objavi naznanilo o dnevu začetka delovanja EJT takoj, ko prejme obvestilo s strani Evropske komisije. Ministrstvo za pravosodje najkasneje v devetih mesecih od objave naznanila iz prejšnjega stavka poroča Državnemu zboru o poteku postopkov za imenovanje evropskega tožilca in evropskega delegiranega tožilca.
11. člen 
(uskladitev zakona) 
V Zakonu o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15 in 23/17 – ZSSve) se v 40. členu v drugem odstavku pred piko doda besedilo »ali imenovan za evropskega glavnega tožilca«.
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 700-07/19-5/18
Ljubljana, dne 28. maja 2019
EPA 455-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan 
predsednik 

AAA Zlata odličnost