Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2019 z dne 22. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2019 z dne 22. 5. 2019

Kazalo

1497. Statut Javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje, stran 3993.

  
Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00 in 36/00), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradno prečiščeno besedilo ZLSUPB2 – Uradni list RS, št. 94/07), 18. in 98. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) ter 14., 35. in 38. člena Odloka o ustanovitvi in delovanju javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje (Uradni list RS, št. 71/18) je Svet javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje na 7. korespondenčni redni seji dne 19. 3. 2019 sprejel
S T A T U T 
Javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem statutom se določa:
– dejavnosti, organizacija in način poslovanja zavoda,
– pristojnosti organov zavoda in način odločanja,
– pooblastila za zastopanje in podpisovanje,
– oblika in uporaba žigov,
– volitve ali imenovanje članov organov javnega zavoda,
– delovna razmerja delavcev,
– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda,
– način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
– določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda,
– medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda,
– druge vsebine, pomembne za delovanje zavoda.
2. člen 
(1) Ustanovitelj javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje (v nadaljnjem besedilu: javni zavod) je Občina Kočevje, matična številka: 5874238000, davčna številka: SI20945892, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje.
(2) Javni zavod je ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje (Uradni list RS, št. 83/08). Javni zavod je bil vpisan v sodni register pod številko vložka Srg vpisa subjekta: 2008/31748, z dne 23. 9. 2008. Občinski svet Občine Kočevje je na 38. redni seji dne 25. 10. 2018 sprejelnov Odlok o ustanovitvi in delovanju javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje (Uradni list RS, št. 71/18, z dne 9. 11. 2018).
II. STATUSNE DOLOČBE 
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
3. člen 
(1) Ime, ki ga javni zavod uporablja v pravnem prometu je: Podjetniški inkubator Kočevje, javni zavod za podjetništvo, izobraževanje in druge dejavnosti.
(2) Skrajšano ime javnega zavoda glasi: Podjetniški inkubator Kočevje.
(3) V javnem zavodu se za opravljanje dejavnosti izobraževanje odraslih organizira naslednja organizacijska enota:
– Ljudska univerza Kočevje.
(4) Organizacijska enota Ljudska univerza Kočevje je vpisana v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje odraslih.
4. člen 
(1) Sedež javnega zavoda je v Kočevju, na poslovnem naslovu Trata XIV 6 A, 1330 Kočevje. O spremembi poslovnega naslova znotraj registriranega kraja sedeža zavoda odloča direktor zavoda po predhodnem soglasju ustanovitelja.
(2) Sedež organizacijske enote Ljudska univerza Kočevje je v Kočevju, na poslovnem naslovu Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje.
2. Žig zavoda in organizacijske enote
5. člen 
(1) Javni zavod ima žig okrogle oblike, premera 36 mm, v katerem se nahaja:
– naziv: PODJETNIŠKI INKUBATOR KOČEVJE, Trata XIV 6a, 1330 Kočevje
– na sredini se nahaja medved in prečni prerez hloda z vidnimi letnicami.
(2) Organizacijska enota Ljudska univerza Kočevje ima dva (2) žiga okrogle oblike s premeroma 35 mm in 20 mm, v katerih se nahaja:
– naziv: PODJETNIŠKI INKUBATOR KOČEVJE
– naziv organizacijske enote: OE Ljudska univerza Kočevje
– na sredini se nahaja grb Republike Slovenije.
6. člen 
Z žigom in podpisom direktorja oziroma druge pooblaščene osebe zavoda se sklepajo pogodbe, podpisujejo listine in v pravnem prometu prevzemajo pravice, obveznosti in odgovornosti v imenu in za račun zavoda.
7. člen 
Direktor lahko sprejme poseben akt, s katerim določi število, vrsto, obliko in namen uporabe dodatnih pečatov za potrebe poslovanja javnega zavoda in organizacijske enote ter način uporabe, varovanja in uničevanja le-teh ter zaposlene, ki so odgovorni zanje.
8. člen 
(1) Javni zavod je pravna oseba javnega prava.
(2) Javni zavod posluje v skladu z veljavnimi predpisi in za svoje poslovanje odgovarja tretjim osebam z vsem svojim premoženjem.
9. člen 
(1) V skladu z zakonom in s predhodnim soglasjem ustanovitelja lahko zavod ustanovi drug zavod, gospodarsko družbo, ustanovo ali drugo pravno osebo, kadar gre za izvajanje dejavnosti povezano z delovanjem zavoda in je ustanovitev novega pravnega subjekta smiselna in racionalna.
(2) Za opravljanje registriranih dejavnosti lahko zavod na predlog direktorja ob soglasju ustanovitelja ustanovi organizacijske enote.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
10. člen 
(1) Javni zavod zastopa in predstavlja direktor, in sicer brez omejitev.
(2) Med začasno odsotnostjo direktorja nadomešča namestnik direktorja ali vodja organizacijske enote, ki ima v času nadomeščanja vsa pooblastila direktorja.
(3) Direktor lahko za zastopanje ali predstavljanje javnega zavoda v posameznih zadevah pooblasti tudi druge osebe.
4. Dejavnost zavoda in naloge
11. člen 
(1) Osnovna dejavnost javnega zavoda, ki se šteje kot javna služba je:
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
(2) Javni zavod lahko poleg osnovne dejavnosti izvaja tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje osnovno dejavnost:
11.050 Proizvodnja piva
13.200 Tkanje tekstilij
13.300 Dodelava tekstilij
13.920 Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil
13.950 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil
14.190 Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov
16.240 Proizvodnja lesene embalaže
16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
18.120 Drugo tiskanje
18.130 Priprava za tisk in objavo
18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
22.220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas
22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
23.120 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla
25.620 Mehanska obdelava kovin
25.731 Proizvodnja ročnega orodja
25.732 Proizvodnja orodja za stroje
25.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov
32.200 Proizvodnja glasbil
32.300 Proizvodnja športne opreme
32.400 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
52.100 Skladiščenje
56.290 Druga oskrba z jedmi
56.300 Strežba pijač
58.110 Izdajanje knjig
58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
62.010 Računalniško programiranje
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120 Obratovanje spletnih portalov
63.910 Dejavnost tiskovnih agencij
63.990 Drugo informiranje
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
69.103 Druge pravne dejavnosti
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področ. naravoslovja in tehnologije
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.200 Fotografska dejavnost
74.300 Prevajanje in tolmačenje
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
77.400 Dajanje pravic uporabe intelekt. lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
78.300 Druga oskrba s človeškimi viri
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
88.999 Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
90.010 Umetniško uprizarjanje
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030 Umetniško ustvarjanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.011 Dejavnost knjižnic
91.012 Dejavnost arhivov
91.020 Dejavnost muzejev
93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
94.120 Dejavnost strokovnih združenj
94.990 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
96.040 Dejavnosti za nego telesa
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
(3) Osnovna dejavnost organizacijske enote, ki se šteje kot javna služba je:
85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
85.310 Srednješolsko splošno izobraževanje
85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
85.410 Posrednješolsko neterciarno izobraževanje
85.421 Višješolsko izobraževanje
85.422 Visokošolsko izobraževanje
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
(4) Poleg osnovnih dejavnosti lahko organizacijska enota opravlja tudi druge dejavnosti, ki so komplementarne z osnovno dejavnostjo organizacijske enote ter z dejavnostjo zavoda.
(5) Javni zavod lahko tudi brez vpisa v sodni register opravlja druge dejavnosti, ki so namenjene za opravljanje registriranih dejavnosti in se običajno v manjšem obsegu opravljajo ob navedenih dejavnostih in lahko prispevajo k popolnejši in smotrnejši izrabi zmogljivosti, sredstev in znanja zavoda.
(6) Dejavnosti iz drugega odstavka tega člena se lahko izvajajo tudi kot tržna dejavnost.
12. člen 
(1) Javni zavod opravlja naslednje naloge:
– promocija podjetniške kulture,
– povezovanje različnih institucij in vzpostavljanje razvojnih partnerstev za spodbujanje podjetništva na lokalni ravni,
– izvajanje celovitih podpornih storitev za podjetja in potencialne podjetnike,
– zagotavljanje ugodnejših prostorskih in tehničnih pogojev za nastajanje in delovanje podjetij v zgodnjih fazah razvoja,
– povezovanje razpoložljivih kapacitet na področju raziskovanja in razvoja,
– svetovanje in razvoj pogojev za inovativno dejavnost,
– izvajanje programov, projektov in izobraževanja na področju pospeševanja podjetništva, razvoja podeželja in konkurenčnosti na lokalni ravni,
– sodelovanje pri pripravi regionalnega razvojnega programa za območje statistične regije in pri pripravi državnih razvojnih dokumentov,
– opravljanje splošnih, informativnih, svetovalnih in pospeševalnih nalog pri spodbujanju razvoja regije in lokalnih skupnosti,
– svetovanje in pomoč pri prijavi projektov na razpise za dodeljevanje regionalnih spodbud,
– izvajanje drugih programov in projektov regionalnih in območnih razvojnih programov,
– organizacija in iskanje finančnih virov na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju,
– svetovanje in priprava projektov ter drugih ponudb na razpise za dodeljevanje spodbud, zlasti strukturnih, kohezijskih in drugih skladov EU,
– koordinacija aktivnosti in izdelava lokalnih razvojnih strategij,
– izvajanje podpornega okolja za razvoj podjetništva,
– razvoj in izdelava novih izdelkov oziroma nadgradnja obstoječih,
– ustvarjanje sodelovalnega okolja na lokalni in regijski ravni,
– vključevanje v in sodelovanje pri razvoju in izvajanju programov Slovenske strategije pametne specializacije,
– pripravlja, organizira in izvaja druge vrste izobraževanj, seminarjev, predavanj, delavnic, okroglih miz in srečanj,
– organizira in izvaja kongrese, posvetovanja in sejme,
– opravlja založniške dejavnosti,
– izdaja zvočne, filmske in druge zapise, ki izhajajo iz poslanstva zavoda,
– izdaja strokovne in znanstvene publikacije, razstavne kataloge in poljubne publikacije iz svojega področja,
– izvaja programe socialne vključenosti.
(2) Poleg izvajanja osnovnih dejavnosti lahko javni zavod opravlja tudi gospodarske dejavnosti, ki so namenjene izvajanju osnovnih dejavnosti in se financirajo iz drugih virov.
(3) Osnovna dejavnost organizacijske enote je izobraževanje odraslih, ki niso vključeni v redno šolsko in univerzitetno izobraževanje, ter obsega splošno in druge oblike izobraževanja, usposabljanja, vključno s pridobivanjem izobrazbe.
(4) Organizacijska enota znotraj dejavnosti izobraževanja odraslih opravlja kot javno službo in na način ter pod pogoji, ki veljajo za javno službo, predvsem naslednje naloge oziroma dejavnosti:
– osnovnošolsko dejavnost za mladostnike in odrasle,
– svetovalno dejavnost pri:
– vključevanju v program osnovne šole za odrasle in pri nadaljevanju izobraževalne poti, 
– vključevanju v javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba, 
– vključevanju v neformalne izobraževalne programe za odrasle, 
– ugotavljanju in dokumentiranju znanja, spretnosti in veščin, pridobljenih v neformalnem izobraževanju in priložnostnem učenju na podlagi dokumentacije, in sicer za osebnostni razvoj, nadaljnje izobraževanje in vključitev na trg dela, ter 
– samostojnem učenju. 
13. člen 
Javni zavod opravlja svojo dejavnost za vse zainteresirane naročnike v obsegu in na način, določen s programom razvoja in dela javnega zavoda na domačem in mednarodnem trgu.
III. ORGANIZACIJA ZAVODA 
14. člen 
(1) Javni zavod svojo dejavnost izvaja v treh sektorjih in eni organizacijski enoti:
– Projektni sektor, katerega dejavnost je pomoč inkubirancem in drugim podjetnikom,
– R&R sektor (raziskave in razvoj), katerega dejavnost je usmerjena v raziskave in razvoj,
– Podporni sektor, katerega osnovna naloga je zagotavljanje nemotenega delovanja zavoda.
– Organizacijska enota Ljudska univerza Kočevje, katere dejavnost je izobraževanje odraslih, ki niso vključeni v redno šolsko in univerzitetno izobraževanje, ter obsega splošno in druge oblike izobraževanja, usposabljanja, vključno s pridobivanjem izobrazbe.
(2) Za organizacijo in usklajevanje dela med sektorji in organizacijsko enoto je pristojen direktor.
IV. ORGANI ZAVODA 
15. člen 
(1) Organi javnega zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.
(2) V okviru organizacijske enote Ljudska univerza Kočevje se organizirata še naslednja organa:
– strokovni aktiv,
– andragoški zbor.
1. Svet zavoda
16. člen 
(1) Javni zavod upravlja Svet zavoda, ki ga sestavljajo štirje (4) predstavniki ustanovitelja, dva (2) predstavnika delavcev zavoda, od tega eden (1) iz organizacijske enote Ljudska univerza Kočevje ter en (1) predstavnik zainteresirane javnosti.
(2) Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Občinski svet Občine Kočevje po postopku, določenem s poslovnikom občinskega sveta.
(3) Predstavnika delavcev javnega zavoda izvolijo in razrešijo delavci javnega zavoda na način, ki je v skladu z 21. členom tega statuta.
(4) Predstavnika zainteresirane javnosti, na podlagi predhodno objavljenega javnega poziva vsem zainteresiranim kandidatom, imenuje župan Občine Kočevje, ki ga lahko tudi razreši.
17. člen 
(1) Mandat članov Sveta javnega zavoda traja štiri leta. Za člana Sveta zavoda je ista oseba lahko ponovno izvoljena, oziroma imenovana, vendar največ dvakrat zaporedoma.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko razreši člana Sveta zavoda, če:
– se le-ta ne udeležuje sej Sveta zavoda;
– bi se izkazalo, da le-ta članstvo v Svetu zavoda izrablja ali poizkuša izrabiti za osebne interese;
– le-ta neustrezno zastopa interese skupine, ki ga je imenovala;
– le-ta ravna v nasprotju z določbami tega akta ali statuta zavoda;
– je času mandata pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje.
18. člen 
(konstituiranje sveta zavoda) 
(1) Svet zavoda se konstituira, ko je imenovanih oziroma izvoljenih večina članov Sveta zavoda in se je iztekel mandat Svetu prejšnjega sklica. Svetu zavoda začne teči mandat z dnem konstituiranja ne glede na to, kdaj je bil posamezen član imenovan oziroma izvoljen. Članu sveta, ki je bil imenovan oziroma izvoljen po konstituiranju sveta zavoda, se izteče mandat, ko se izteče mandat celotnega sveta.
(2) Konstitutivno sejo sveta skliče direktor, ki jo do izvolitve predsednika Sveta zavoda tudi vodi.
(3) Administrativno tehnične naloge za Svet zavoda opravljajo zaposleni v zavodu.
19. člen 
(vodenje sveta zavoda) 
(1) Svet zavoda ima predsednika in namestnika, ki ga izmed sebe izvolijo člani Sveta zavoda na prvi – konstitutivni seji z večino glasov vseh prisotnih članov.
(2) Predsednik Sveta zavoda organizira in vodi delovanje Sveta zavoda, skrbi za komunikacijo z ustanoviteljem (pošiljanje gradiv Sveta zavoda, redna posvetovanja z ustanoviteljem) in v primeru neaktivnosti posameznega člana Sveta zavoda opozori ustanovitelja oziroma organ oziroma organizacijo, katerega predstavnik je.
(3) Namestnik predsednika nadomešča predsednika Sveta zavoda v primeru njegove odsotnosti.
(4) Mandat članov Sveta zavoda traja štiri leta in prične teči z dnem konstituiranja Sveta zavoda. V primeru, da pride v mandatni dobi do razrešitve člana Sveta zavoda in imenovanje novega člana, traja mandatna doba nadomestnega člana do konca trajanja mandata Sveta zavoda.
(5) Svet zavoda veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot polovica njegovih članov.
(6) Odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovala večina vseh članov.
20. člen 
Za svoje delo so člani Sveta zavoda upravičeni do povračila dejansko nastalih potnih stroškov v višini, ki velja za javne uslužbence. Poleg tega so upravičeni tudi do sejnine v višini 75 % sejnin, ki jih določa uredba, ki ureja sejnine v javnih zavodih, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija. Ne glede na navedeno, skupen znesek, ki se lahko porabi za povračilo stroškov in za sejnine, ne sme preseči zneska, določenega v finančnem načrtu javnega zavoda.
21. člen 
(Volitve predstavnika delavcev v Svet zavoda in njihova razrešitev) 
(1) Volitve predstavnikov delavcev v Svet zavoda razpiše predsednik Sveta zavoda.
(2) Za predstavnika delavcev v Svet zavoda lahko kandidirajo vsi redno zaposleni v javnem zavodu, razen direktorja.
(3) Volitve za predstavnika delavcev v Svet zavoda so tajne in trajajo en delovni dan.
(4) Zaposlene v javnem zavodu predsednik Sveta zavoda pozove, da v zaprti kuverti oddajo glasovnice z imenom kandidata enemu od predstavnikov (članov) Sveta zavoda. Kuverte z glasovnicami na svoji seji odpre in pregleda Svet zavoda.
(5) Za predstavnika delavcev Podjetniškega inkubatorja Kočevje in organizacijske enote Ljudska univerza Kočevje v Svet zavoda sta izvoljena kandidata, ki prejmeta največ glasov.
(6) Mandat predstavnikov delavcev v Svetu zavoda je enak mandatu ostalih članov Sveta zavoda in preneha s konstituiranjem novega Sveta zavoda.
(7) Razrešitev oziroma odpoklic člana Sveta zavoda, predstavnika zaposlenih, predlaga Svet zavoda oziroma večina zaposlenih v javnem zavodu ali organizacijski enoti v primeru iz drugega odstavka 17. člena tega statuta. Svet zavoda nato sprejme sklep o razrešitvi.
Naloge in pristojnosti Sveta zavoda 
22. člen 
Svet zavoda:
– sprejema program dela in spremlja njegovo uresničevanje,
– sprejema finančni načrt in rebalans finančnega načrta ter spremlja njegovo izvajanje,
– obravnava polletno poročilo o poslovanju zavoda,
– sprejema letno poročilo zavoda ter odloča o razporejanju morebitnega presežka prihodkov nad odhodki,
– sprejema statut zavoda,
– sprejema vse splošne in interne akte zavoda,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– imenuje direktorja zavoda po predhodnem soglasju ustanovitelja,
– imenuje vršilca dolžnosti direktorja na način in pod pogoji, ki so določeni v 20. členu tega akta,
– razrešuje direktorja zavoda na način in pod pogoji, ki so določeni v 19. členu tega akta;
– objavi javni razpis za direktorja najkasneje 90 dni pred potekom mandata obstoječega direktorja,
– odloča o tem, katera podjetja lahko pridobijo status inkubiranca ter določa merila in kriterije za najem poslovnih prostorov pod ugodnejšimi pogoji,
– kot drugostopenjski organ odloča o pritožbah v zvezi s statusom udeleženca,
– opravlja druge z zakonom, statutom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
23. člen 
(prenehanje mandata člana sveta zavoda) 
(1) Članu Sveta zavoda preneha mandat s potekom časa, za katerega je bil izvoljen oziroma imenovan.
(2) Pred potekom časa, za katerega je bil imenovan poteče mandat članu Sveta zavoda:
– če sam odstopi z dnem, ki ga navede v odstopni izjavi,
– če je razrešen z dnem razrešitve.
(3) Člana Sveta zavoda lahko razreši organ, ki ga je imenoval oziroma izvolil, in sicer po postopku in na način določen v 16. členu tega statuta.
(4) Ko Svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov, navedenih v drugem odstavku tega člena, prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne organe, da speljejo postopek za imenovanje oziroma izvolitev novega člana.
(5) Za imenovanje nadomestnih članov se smiselno uporabljajo določbe 11. člena Odloka o ustanovitvi in delovanju javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje.
(6) Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana Sveta zavoda ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata Sveta zavoda manj kot šest mesecev.
24. člen 
Podrobnejša pravila o delovanju Sveta zavoda se določijo s poslovnikom, ki ga sprejme Svet zavoda z večino glasov vseh članov Sveta zavoda. Z enako večino se sprejmejo tudi spremembe in dopolnitve poslovnika o delu Sveta zavoda.
2. Direktor
25. člen 
(1) Poslovodni organ javnega zavoda je direktor.
(2) Direktor organizira in vodi delo in poslovanje javnega zavoda, predstavlja in zastopa javni zavod in je odgovoren za zakonitost dela javnega zavoda.
(3) Direktor je tudi strokovni vodja javnega zavoda.
(4) Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo javnega zavoda,
– pripravlja program dela in načrt razvoja javnega zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– skrbi za sodelovanje javnega zavoda z uporabniki in ustanoviteljem,
– obvešča uporabnike in ustanovitelja o delu javnega zavoda,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– skrbi za sodelovanje javnega zavoda z univerzami, fakultetami, zavodi, gospodarskimi družbami in drugimi organizacijami ter drugimi institucijami tako doma kot v tujini,
– sodeluje pri delu Sveta zavoda ter Strokovnega sveta zavoda in drugih organov in teles javnega zavoda,
– skrbi za sodelovanje javnega zavoda s sorodnimi organizacijami v državi in tujini,
– sprejme cenik storitev in izdelkov javnega zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
26. člen 
(pogoji za imenovanje direktorja) 
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba (stopnje VII/2),
– najmanj 10 let ustreznih delovnih izkušenj,
– nekaznovanost.
27. člen 
(imenovanje in mandat direktorja) 
(1) Direktorja javnega zavoda imenuje in razrešuje Svet zavoda. Mandat direktorja traja pet let.
(2) Javni razpis za imenovanje direktorja objavi Svet zavoda v roku 6 mesecev pred iztekom mandata.
(3) Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za direktorja pridobiti soglasje ustanovitelja.
(4) Po prejemu soglasja ustanovitelja Svet zavoda odloči o imenovanju direktorja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev Sveta zavoda je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
28. člen 
(prenehanje mandata direktorja) 
(1) Direktorju preneha mandat s potekom časa za katerega je imenovan.
(2) Direktorju poteče mandat pred potekom časa za katerega je imenovan, če:
– to sam zahteva,
– je razrešen.
(3) Direktor je lahko razrešen, če:
– nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih javnega zavoda ali če neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov javnega zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči javnemu zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti javnega zavoda,
– je direktor odgovoren za slabo finančno poslovanje javnega zavoda, ki se kaže kot presežek odhodkov nad prihodki,
– je bil direktor v času trajanja mandata pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje.
(4) Direktorja razreši Svet zavoda.
(5) Pred razrešitvijo je potrebno direktorja seznaniti z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Zoper sklep o razrešitvi ima direktor pravico zahtevati sodno varstvo.
(6) Svet zavoda s predlogom za razrešitev seznani ustanovitelja, od katerega si pridobi soglasje.
(7) V kolikor direktor sam poda izjavo o razrešitvi, Svet zavoda o pisni izjavi obvesti ustanovitelja in prične s postopkom imenovanja novega direktorja.
29. člen 
(vršilec dolžnosti) 
(1) Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma, če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, Svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti in hkrati takoj začne postopek za imenovanje direktorja.
(2) Za vršilca dolžnosti lahko Svet zavoda imenuje bodisi strokovnega delavca javnega zavoda bodisi katerega izmed prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za funkcijo direktorja. V kolikor med navedenim ni možno izbrati ustreznega vršilca dolžnosti, ga v imenu Sveta zavoda izbere ustanovitelj.
(3) Vršilec dolžnosti direktorja se imenuje za čas do imenovanja novega direktorja, vendar najdlje za eno leto. Ista oseba lahko funkcijo vršilca dolžnosti direktorja opravlja največ dvakrat.
30. člen 
(namestnik direktorja) 
(1) Namestnika direktorja imenuje direktor javnega zavoda.
(2) Doba imenovanja namestnika direktorja je vezana na mandat direktorja.
(3) Namestnika direktorja lahko direktor imenuje iz vrst zaposlenih v javnem zavodu oziroma je lahko kdorkoli, ki izpolnjuje pogoje določene v aktu o sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda.
(4) Namestnik direktorja opravlja naslednje naloge:
– v odsotnosti direktorja zastopa in predstavlja Podjetniški inkubator Kočevje kot celoto,
– sodeluje pri načrtovanju poslovne in kadrovske politike,
– sodeluje pri organiziranju izvajanja letnega poslovnega plana,
– prevzema obveznosti za javni zavod v poslovnih zadevah, skrbi in odgovarja za zakonitost poslovanja v javnem zavodu,
– v času odsotnosti direktorja skrbi za izvrševanje internih organizacijskih predpisov v javnem zavodu,
– sodeluje pri razporejanju delavcev na delavna mesta, usklajevanju delovanja strokovnih delavcev ter pri koordiniranju njihovega dela,
– v sodelovanju z direktorjem skrbi za finančno poslovanje in razvoj javnega zavoda, koordinira poslovne in dohodkovne povezave ter odnose med poslovnimi partnerji izven javnega zavoda,
– sodeluje pri pripravi ukrepov iz pristojnosti Sveta zavoda, pri pripravi pogodb in drugih aktov, za katere je potrebno soglasje Sveta zavoda,
– skrbi za izvrševanje sklepov Sveta zavoda, v primeru odsotnosti direktorja poroča Svetu zavoda o poteku poslov in finančnem stanju javnega zavoda in o drugih vprašanjih, ki jih postavlja Svet zavoda,
– po pooblastilu direktorja opravlja druge naloge, ki sodijo v pristojnost direktorja po veljavni zakonodaji in aktih javnega zavoda,
– sodeluje pri pripravi in vodenju projektov,
– sodeluje pri pripravi razvojnih programov,
– sodeluje pri oblikovanju lokalne / regionalne razvojne politike in njenemu izvajanju,
– sodeluje pri podjetniškem svetovanju in drugih projektih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
31. člen 
(vodja organizacijske enote) 
(1) Organizacijsko enoto “Ljudska univerza Kočevje” vodi vodja organizacijske enote, ki ga imenuje direktor javnega zavoda.
(2) Vodja organizacijske enote mora za imenovanje izpolnjevati pogoje, ki jih določa zakonodaja, ki ureja področje izobraževanja odraslih.
(3) Vodja organizacijske enote opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi strokovno delo organizacijske enote ter je odgovoren zanj,
– pripravi predlog programa razvoja in letnega programa dela organizacijske enote ter odgovarja za njuno izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje letnega programa dela, finančnega načrta in razvojnega programa organizacijske enote in pripravlja predlog letnega poročila,
– vodi delo andragoškega zbora, spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– zagotavlja zakonitost dela organizacijske enote v okviru svojih pooblastil,
– skrbi za kakovost izvedbe programov in dejavnosti in drugih nalog organizacijske enote,
– odgovarja za namensko porabo finančnih sredstev organizacijske enote,
– je odgovoren za uresničevanje pravic udeležencev ter
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
3. Strokovni svet zavoda
32. člen 
(1) Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega zavoda.
(2) Strokovni svet ima zlasti naslednje naloge:
– spremlja in ocenjuje delovanje javnega zavoda in politiko njegovega ustanovitelja,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je javni zavod ustanovljen,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in razrešitvi direktorja javnega zavoda,
– daje predhodno mnenje h kolektivni pogodbi javnega zavoda,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
– druge zadeve, določene z aktom o ustanovitvi javnega zavoda.
(3) Člane strokovnega sveta, ob njihovem soglasju, imenuje Svet zavoda na predlog direktorja.
(4) Strokovni svet sestavlja pet članov, ki morajo biti strokovnjaki s področja dela javnega zavoda.
(5) Član strokovnega sveta ne more biti oseba, ki je v rednem delovnem razmerju v javnem zavodu.
(6) Član strokovnega sveta tudi ne more biti član Sveta zavoda ali direktor.
(7) Za svoje delo so člani upravičeni do povračila dejansko nastalih stroškov prevoza na sejo v višini, ki velja za javne uslužbence.
(8) Mandat članov Strokovnega sveta je štiri leta. Ne glede na navedeno, mandat članom Strokovnega sveta avtomatično preneha 60. dan po prenehanju mandata direktorja. V primeru, da pride v mandatni dobi Strokovnega sveta do spremembe kateregakoli člana Strokovnega sveta in imenovanja novega člana, traja mandat nadomestnega člana do konca trajanja mandata Strokovnega sveta.
33. člen 
Konstitutivno sejo Strokovnega sveta, na kateri izmed sebe, z večino prisotnih članov Strokovnega sveta, imenujejo predsednika Strokovnega sveta, skliče predsednik Sveta zavoda, ki sejo tudi vodi do imenovanja predsednika Strokovnega sveta.
34. člen 
(1) Seje Strokovnega sveta sklicuje predsednik Strokovnega sveta.
(2) Predsednik Strokovnega sveta je dolžan sklicati sejo Strokovnega sveta tudi na pobudo Sveta zavoda, direktorja, ustanovitelja ali kadar to pisno zahtevajo najmanj trije člani strokovnega sveta. Vlagatelji zahteve za sklic seje Strokovnega sveta morajo predlagati dnevni red in pripraviti gradivo s predlogi sklepov za obravnavo. Predsednik Strokovnega sveta mora sejo sklicati najmanj v roku 7 dni po prejemu zahteve in gradiva.
(3) En izvod sklica seje Strokovnega sveta pošlje predsedniku Sveta zavoda, enega pa direktorju zavoda. Enako velja za gradivo, ki nastane na podlagi izvedene seje Strokovnega zavoda (zapisnik, sprejeti sklepi …).
(4) Člani Strokovnega sveta glasujejo javno, razen če tajno glasovanje za posamezno glasovanje zahteva večina navzočih članov Strokovnega sveta.
(5) Strokovni svet veljavno odloča, če je na seji prisotna več kot polovica članov Strokovnega sveta.
(6) Strokovni svet načeloma sprejema svoje odločitve s soglasjem vseh na seji prisotnih članov. Naloga vodje Strokovnega sveta je, da poskuša o vsakem posameznem vprašanju doseči soglasje.
(7) V primeru, če soglasje ni doseženo, se o posameznem vprašanju odloča z glasovanjem. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica prisotnih članov Strokovnega sveta.
35. člen 
(1) Na sejo Strokovnega sveta se vedno povabi direktorja javnega zavoda.
(2) Kadar se na seji Strokovnega sveta obravnavajo vprašanja, povezana z zadevami v pristojnosti Sveta zavoda, ali če je seja sklicana na pobudo Sveta zavoda, mora biti na sejo Strokovnega sveta vabljen tudi predstavnik Sveta zavoda.
(3) Predsednik Strokovnega sveta lahko na sejo povabi tudi druge osebe, v kolikor je njihova prisotnost pomembna za obravnavo posamezne točke dnevnega reda.
36. člen 
Administrativno tehnične naloge za Strokovni svet opravljajo zaposleni v javnem zavodu.
37. člen 
(strokovni aktiv) 
(1) Strokovni aktiv se oblikuje na posameznem izobraževalnem področju oziroma dejavnosti in jih sestavljajo delavci iz posameznega izobraževalnega programa za odrasle oziroma dejavnosti.
(2) Strokovni aktiv obravnava problematiko posameznega izobraževalnega področja oziroma dejavnosti, usklajuje merila za preverjanje in ocenjevanje znanja udeležencev ter za evalvacijo izobraževalnega in drugega dela, daje andragoškemu zboru predloge za izboljšanje izobraževalnega dela, obravnava pripombe udeležencev izobraževanja ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
(3) Strokovni aktiv sprejme poslovnik o svojem delovanju.
38. člen 
(andragoški zbor) 
(1) Andragoški zbor sestavljajo strokovni delavci v programu osnovne šole za odrasle, javno veljavnih izobraževalnih programih za odrasle, javno veljavnih programih poklicnega, srednjega strokovnega in gimnazijskega izobraževanja v skladu z zakoni, ki urejajo ta področja, strokovni delavci v dejavnostih, izobraževalci v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle in drugi delavci, ki opravljajo strokovne naloge, ki so:
– zaposleni v zavodu ali
– zunanji sodelavci, če v tekočem koledarskem letu izvedejo najmanj 100 ur organiziranega izobraževalnega dela oziroma dejavnosti.
(2) Andragoški zbor ima naslednje naloge:
– obravnava strokovna vprašanja, povezana z izobraževalnim delom, in odloča o njih,
– daje mnenje k predlogu letnega delovnega načrta organizacijske enote,
– odloča o posodobitvah izobraževalnega dela,
– daje mnenje o kandidatih za imenovanje vodje organizacijske enote,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih direktorja za napredovanje strokovnih delavcev,
– opravlja druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU 
39. člen 
(1) Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v javnem zavodu, javni zavod uredi v skladu z zakoni in drugimi splošnimi predpisi s področja delovnega prava.
(2) Zaposlitve se sklepajo samo za delovna mesta, ki so sistemizirana z aktom o sistemizaciji delovnih mest.
VI. FINANČNI VIRI, NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA IN POSLOVANJE 
1. Financiranje zavoda
40. člen 
(1) Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje in sredstva za delovanje javnega zavoda, in sicer:
– poslovne in skladiščne prostore, ki jih javni zavod lahko brezplačno uporablja za lastne potrebe;
– poslovne in skladišče prostore, ki jih javni zavod lahko oddaja novoustanovljenim, perspektivnim podjetjem z neprofitno najemnino;
– poslovne in skladišče prostore, ki jih javni zavod trži in oddaja vsem zainteresiranim podjetjem v najem ali uporabo;
– denarna sredstva za delovanje javnega zavoda, a le v obsegu, ki se vsako leto določi v sprejetem občinskem proračunu.
(2) Pobrane najemnine in uporabnine poslovnih prostorov, ki so dane v upravljanje javnemu zavodu, so prihodek javnega zavoda.
(3) Ustanovitelj zagotavlja javnemu zavodu sredstva in premoženje, s katerimi javni zavod upravlja.
(4) Javni zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni.
(5) Za upravljanje s premoženjem je javni zavod odgovoren ustanovitelju.
(6) Javni zavod se sme zadolževati le s predhodnim soglasjem ustanovitelja.
41. člen 
(1) Javni zavod pridobiva sredstva za svoje delo iz naslednjih virov:
– s prodajo izdelkov, blaga in z opravljanjem storitev,
– s plačili in prispevki udeležencev izobraževanja,
– z opravljanjem registrirane gospodarske dejavnosti,
– iz proračunskih sredstev,
– iz sredstev EU,
– z najemninami prostorov in opreme,
– z donacijami ali prispevki sponzorjev,
– s sredstvi, pridobljenimi na javnih razpisih in natečajih – domačih in mednarodnih,
– na podlagi standardov in normativov za izvajanje programa osnovne šole za odrasle,
– iz drugih virov.
(2) Način vodenja računovodskih evidenc in poslovnih knjig se določi z aktom o računovodstvu.
(3) Presežek prihodkov nad odhodki, zmanjšan za znesek z letnim planom odobrenega investicijskega vzdrževanja, ki ga odobri Svet zavoda, mora javni zavod vplačati v proračun Občine Kočevje.
(4) Svet zavoda vsako leto po sprejemu zaključnega računa za preteklo leto in v skladu s finančnim načrtom za tekoče leto ugotovi višino sredstev iz prejšnjega odstavka, ki jih mora javni zavod prenesti na ustanovitelja najkasneje do 30. aprila tekočega leta.
(5) Morebiten presežek odhodkov nad prihodki mora javni zavod pokriti iz lastnih sredstev. V kolikor lastna sredstva ne zadoščajo, mora direktor javnega zavoda ukrepati na način, kot je predviden z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje poslovanja.
(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko, v kolikor je do presežka odhodkov nad prihodki prišlo iz razlogov, na katere niti javni zavod niti direktor nista imela vpliva, sredstva za pokritje izgube zagotovi tudi ustanovitelj.
2. Način razpolaganja s sredstvi
42. člen 
(1) Svet zavoda na podlagi zaključnega poročila sprejme vsako leto odločitev o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki.
(2) Presežek prihodkov sme javni zavod porabiti zgolj za izvajanje osnovne dejavnosti in programa dela javnega zavoda v skladu s finančnim načrtom javnega zavoda.
(3) Primanjkljaj prihodkov, ki v javnem zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti javnega zavoda, krije javni zavod iz lastnih sredstev, če to ni mogoče, je direktor javnega zavoda dolžan sprožiti insolventni postopek.
3. Poslovanje zavoda
43. člen 
(1) Javni zavod mora zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju ter evidence po načelih in pravilih, ki jih določa zakon ter drugi finančni in računovodski predpisi ter splošni akti javnega zavoda s področja finančnega in materialnega poslovanja.
(2) Za organizacijo, pravilno in zakonito delo in vodenje računovodsko finančnih evidenc odgovarjata računovodja oziroma podjetje, ki vodi računovodstvo in direktor javnega zavoda.
(3) Ob koncu poslovnega leta sprejme na predlog direktorja javnega zavoda Svet zavoda zaključni račun javnega zavoda.
44. člen 
(1) Letno poslovno in finančno poročilo javnega zavoda mora prikazovati resnično stanje o premoženju in poslovanju zavoda ter mora biti sestavljeno v skladu s pravili računovodskih standardov in določbami splošnih aktov zavoda.
(2) Letno poročilo pripravi direktor javnega zavoda in ga predloži v obravnavo Svetu zavoda in ustanovitelju. Svet zavoda o sprejetju poročila glasuje.
(3) Če letno poročilo ni sprejeto, mora Svet zavoda ali ustanovitelj javnega zavoda predlagati spremembe in dopolnitve letnega poročila ter določiti rok direktorju javnega zavoda, do katerega mora morebitne nepravilnosti odpraviti.
45. člen 
(1) Za poslovno skrivnost se štejejo podatki, informacije, dokumenti ali gradivo, za katere tako določijo organi javnega zavoda.
(2) Za poslovno skrivnost štejejo tudi podatki, informacije in vednost o poslovanju, strokovni, raziskovalni ali znanstveni dejavnosti javnega zavoda, za katere je očitno, da bi nastala javnemu zavodu občutna škoda oziroma škodljive posledice, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba.
(3) Člani organov in delavci ter sodelavci javnega zavoda so odgovorni za kršitev, če so vedeli ali bi morali vedeti za tak značaj podatkov oziroma informacij iz prvega in drugega odstavka tega člena.
46. člen 
(prepoved sklepanja poslov) 
(1) Javni zavod v nobenem primeru ne sme sklepati poslov z direktorjem, niti z družbami, v katerih imajo le ti 25 % ali večji poslovni delež.
(2) Enaka omejitev velja tudi za njihove družinske člane oziroma družbe, v katerih imajo le-ti 25 % ali večji poslovni delež. Za ožje družinske člane se štejejo zakonec ali zunajzakonski partner, brat ali sestra, polbrat ali polsestra, otrok ali rejenec ali pastorek in starši.
47. člen 
Javni zavod izvaja program zagotovitve kakovosti. Osnovni elementi programa so predvsem zagotavljanje kakovosti poslovanja, storitev, dokumentiranja in arhiviranja, izobraževanje ter zagotavljanje varovanja intelektualne lastnine javnega zavoda (poslovnih skrivnosti). Program zagotovitve kakovosti pripravi direktor javnega zavoda, potrdi pa ga Svet zavoda. Za izvajanje programa zagotovitve kakovosti je odgovoren direktor.
4. Premoženje zavoda
48. člen 
(1) Zavod razpolaga s premičnim in nepremičnim premoženjem, ki je bilo pridobljeno na način, predpisan s tem statutom. S premoženjem zavod razpolaga v skladu z namenom, za katerega je bilo pridobljeno, oziroma v skladu s programom dela ali s sprejetim projektom.
(2) Medsebojna razmerja v zvezi z upravljanjem premoženja ustanovitelj in javni zavod uredita s posebno pogodbo.
(3) V pogodbi iz prejšnjega odstavka se določi tudi seznam nepremičnin, ki so dane javnemu zavodu v upravljanje.
(4) Svet zavoda in direktor javnega zavoda skrbita za gospodarno uporabo premoženja javnega zavoda in za njegovo ohranjevanje.
(5) Javni zavod vodi evidenčno knjigo, kjer je zavedeno celotno premoženje javnega zavoda.
(6) Enkrat letno javni zavod opravi letni popis premičnega premoženja zavoda.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA IN USTANOVITELJA 
49. člen 
(1) Javni zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem in poslovnem prometu, v okviru svoje dejavnosti samostojno z vsemi pravicami in obveznostmi ter sklepa pravne posle brez omejitev.
(2) Javni zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, katerega lastnik je.
(3) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti javnega zavoda.
50. člen 
Javni zavod je dolžan ustanovitelju enkrat letno poslati poročila o poslovanju javnega zavoda (predvsem zaključni račun in vsebinsko poročilo o delovanju) in ga obveščati o vseh vprašanjih potrebnih za delovanje zavoda in izvrševanje pravic in obveznosti ustanovitelja.
VIII. NADZOR 
51. člen 
(1) Svet zavoda opravlja nadzor nad delom direktorja javnega zavoda, organizacijskih in poslovnih enot javnega zavoda. Svet zavoda vrši nadzor nad materialno finančnim poslovanjem javnega zavoda in nad razpolaganjem s finančnimi sredstvi ter lastnino javnega zavoda.
(2) Javni zavod je dolžan ustanovitelju poslati vsa poročila in ugotovitve na podlagi izvedenih notranjih ali zunanjih revizij, inšpekcijskih pregledov ali pregledov drugih pristojnih organov na upravnem in poslovno-finančnem področju.
(3) Ustanovitelj lahko med poslovnim letom zahteva posebna ali ustna poročila ter dokumentacijo o posameznih vprašanjih v zvezi z delovanjem javnega zavoda in upravljanja s sredstvi.
(4) Posebno poročilo lahko javni zavod predloži tudi na lastno pobudo, če oceni, da za to obstajajo upravičeni razlogi.
(5) Nadzor nad finančnim poslovanjem in zakonitostjo dela opravljajo pristojni organi ter notranja revizija, ki jo pooblasti javni zavod. Področje revidiranja določi javni zavod v soglasju z ustanoviteljem.
(6) Strokovni nadzor se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja dejavnost izobraževanje odraslih.
IX. KONKURENČNA PREPOVED 
52. člen 
Direktor zavoda, člani sveta zavoda in zaposleni v javnem zavodu ne smejo za svoj ali tuj račun opravljati dejavnosti, ki bi za javni zavod lahko pomenila konkurenco.
X. KONKURENČNA KLAVZULA 
53. člen 
Za direktorja in zaposlene v javnem zavodu se lahko s pogodbo o zaposlitvi, skladno z vsakokratno veljavno delovno pravno zakonodajo, dogovori konkurenčna klavzula glede opravljanja dejavnosti, ki bi za javni zavod lahko pomenila konkurenco.
XI. SPREMEMBE STATUTA 
54. člen 
Spremembe statuta se sprejemajo po istem postopku in z isto večino kot statut.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
55. člen 
Notranje akte javnega zavoda je treba uskladiti z določbami tega statuta najkasneje v roku 30 dni po njegovi uveljavitvi.
56. člen 
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut Javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje (Uradni list RS, št. 28/16).
57. člen 
Ta statut začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik Sveta javnega zavoda 
Boštjan Mihelič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti