Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1253. Sklep o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa mladih, stran 3361.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 3. seji dne 15. 4. 2019 sprejel
S K L E P 
o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa mladih 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa mladih (Uradni list RS, št. 77/09, 100/11, 43/14, 8/15 in 29/18) se za 12. členom dodajo novi 12.a, 12.b, 12.c in 12.č člen, ki se glasijo:
»12.a člen 
(pomočnik direktorja) 
Zavod ima lahko pomočnika direktorja na enem izmed naslednjih dveh področij:
– za vodenje splošnih zadev (v nadaljnjem besedilu: pomočnik direktorja za splošne zadeve),
– za vodenje strokovnega dela (v nadaljnjem besedilu: pomočnik direktorja za strokovne zadeve).
O potrebnosti pomočnika direktorja za eno od navedenih področij odloči svet zavoda za vsak mandat direktorja posebej, in sicer glede na možnost, da posamezno področje vodi neposredno direktor sam.
Pomočnika direktorja imenuje direktor na podlagi javnega razpisa ali neposrednega povabila. Svet zavoda poda predhodno mnenje k imenovanju pomočnika direktorja. Če svet zavoda ne poda mnenja v roku 30 dni od dneva, ko je bil zanj zaprošen, se šteje, da je mnenje pozitivno.
12.b člen 
(pomočnik direktorja za splošne zadeve) 
Za pomočnika direktorja za splošne zadeve je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju, za katerega je imenovan,
– ima najmanj specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi, visokošolsko univerzitetno izobrazbo po prejšnji ureditvi ali najmanj magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja),
– ima sposobnost organiziranja in vodenja dela,
– ima sposobnosti strateškega in akcijskega načrtovanja,
– ima sposobnosti vodenja projektov,
– obvlada visoko raven aktivnega znanja slovenščine,
– obvlada najmanj en svetovni jezik na višji ravni.
Ob prijavi na razpis mora kandidat predložiti program organizacijskega, poslovodnega in finančnega dela in razvoja zavoda.
Naloge pomočnika direktorja za splošne zadeve so:
– načrtovanje, organizacija in izvedba notranjih procesov zavoda, ki povezujejo splošni in strokovni del,
– koordinacija projektov,
– naloge s področja promocije, komuniciranja z javnostmi, oblikovanja celostne podobe in promocijskih materialov,
– opravljanje finančno računovodskih, kadrovskih, poslovno administrativnih nalog ter nalog s področja varnosti, protipožarne varnosti in varnosti pri delu,
– vodenje, organiziranje in nadzorovanje finančno računovodskega poslovanja,
– naloge s področja prodaje vstopnic, aktivnosti in spominkov s tematiko s področja delovanja javnega zavoda,
– naloge s področja načrtovanja, analiz in koordinacije programa,
– naloge s področja javnega naročanja, za katere ni mogoče pooblastiti osebe za vodenje postopka,
– priprava poročil za potrebe zavoda, ustanovitelja ali financerja ter drugih organizacij, s strani katerih zavod pridobiva sredstva ali druge oblike pomoči,
– iskanje dodatnih finančnih virov za delovanje javnega zavoda,
– načrtovanje in zagotavljanje izvedbe načrta nabave materialnih in osnovnih sredstev,
– priprava in izvajanje javnih razpisov in povabil za izvedbo mladinskih programov,
– opravljanje drugih del in nalog skladno z navodili direktorja.
12.c člen 
(pomočnik direktorja za strokovne zadeve) 
Za pomočnika direktorja za strokovne zadeve je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju, za katerega je imenovan,
– ima najmanj specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi, visokošolsko univerzitetno izobrazbo po prejšnji ureditvi ali najmanj magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja),
– ima sposobnost organiziranja in vodenja dela,
– ima sposobnosti strateškega in akcijskega načrtovanja,
– ima sposobnosti vodenja projektov,
– obvlada visoko raven aktivnega znanja slovenščine,
– obvlada najmanj en svetovni jezik na višji ravni.
Ob prijavi na razpis mora kandidat predložiti program strokovnega in vsebinskega dela in razvoja zavoda.
Naloge pomočnika direktorja za strokovne zadeve so:
– načrtovanje, organizacija in izvedba programov četrtnih mladinskih centrov, uličnega dela in področja psihosocialnega svetovanja,
– razvoj in koordinacija izvedbe programov javnega zavoda,
– skrb za sodelovanje z drugimi organizacijami pri pripravi in koordinaciji izvedbe programov, projektov, koprodukcij,
– strokovno vodenje in koordinacija projektov na ravni zavoda in na ravni medorganizacijskega sodelovanja,
– uvajanje novih strokovnih sodelavcev,
– priprava dokumentacije za prostovoljstvo in skrb za prostovoljce,
– priprava in izvedba promocije oziroma promocijskega materiala strokovnega programa,
– naloge s področja načrtovanja, analiz in koordinacije programa,
– iskanje in priprava prijav na lokalne, nacionalne in mednarodne razpise za področje javnega zavoda,
– spremljanje in priprava zahtevkov za projekte, ki so sofinancirani s strani razpisovalcev,
– priprava poročil za potrebe zavoda, ustanovitelja ali financerja ter drugih organizacij, s strani katerih zavod pridobiva sredstva ali druge oblike pomoči,
– opravljanje drugih del in nalog skladno z navodili direktorja.
12.č člen 
(ostale določbe glede pomočnika direktorja) 
Mandat pomočnika direktorja traja za čas trajanja mandata direktorja in se lahko ponovi. Delovno razmerje pomočnika direktorja se sklene za določen čas.
Delavca, ki je bil pred imenovanjem za pomočnika direktorja zaposlen v zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
Pomočnik direktorja je lahko razrešen pred potekom mandata iz istih razlogov kot direktor. Pomočnika direktorja razreši direktor na podlagi predhodnega mnenja sveta zavoda. Svet zavoda mora mnenje izdati v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, sicer se šteje, da se z razrešitvijo strinja.
Pred sprejemom sklepa o razrešitvi mora direktor seznaniti pomočnika direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se v roku 15 dni o njih izjavi.
Pomočniku direktorja lahko predčasno preneha mandat tudi v primeru predčasnega prenehanja mandata direktorju. O tem sprejme sklep novo imenovani direktor.
Pomočnik direktorja odgovarja direktorju za strokovnost in zakonitost dela.«.
2. člen 
Skladno z novo organizacijo zavoda mora svet zavoda v roku dveh mesecev od dneva uveljavitve tega sklepa sprejeti spremembe akta o sistemizaciji delovnih mest in jih predložiti v soglasje županu Mestne občine Ljubljana.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 6041-3/2019-4
Ljubljana, dne 15. aprila 2019
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost