Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1196. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1A), stran 3287.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1A) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. aprila 2019.
Št. 003-02-4/2019-2
Ljubljana, dne 24. aprila 2019
Borut Pahor l.r.
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI IN JEDRSKI VARNOSTI (ZVISJV-1A) 
1. člen
V Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17) se v 3. členu v 82. točki za besedo »odpadkov« doda besedilo »in izrabljenega goriva«.
107. in 108. točka se spremenita tako, da se glasita:
»107. Varnostni zadržek je ugotovitev varnostnega preverjanja, ki izraža dvome o zanesljivosti in lojalnosti osebe, ki naj bi dobila dovoljenje za vstop v kontroliran objekt ali prostor, fizično nadzorovano ali vitalno območje, fizično nadzorovan ali vitalni prostor ali opravljala dela pri prevozu jedrskih snovi.
108. Varnostno preverjanje osebe je poizvedba, ki jo pred izdajo dovoljenja za vstop v kontroliran objekt ali prostor, fizično nadzorovano ali vitalno območje, fizično nadzorovan ali vitalni prostor ali pred začetkom izvedbe prevoza jedrskih snovi opravi delodajalec, prevoznik ali organizator prevoza in katere namen je zbrati podatke o morebitnih varnostnih zadržkih.«.
2. člen 
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»41. člen 
(pregled in sprememba ocene varstva pred sevanji) 
(1) Izvajalec sevalne dejavnosti mora zagotoviti pregled ocene varstva pred sevanji:
1. pred nameravanim podaljšanjem veljavnosti registracije ali dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti;
2. ob spremembah sevalne dejavnosti, ki lahko znatno vplivajo na pogoje varstva pred sevanji;
3. na zahtevo pristojnega inšpektorja;
4. neposredno po vsakem izrednem dogodku;
5. po končanih sanacijskih delih za odpravo posledic izrednega dogodka.
(2) Če je treba zaradi izboljšanja varstva izpostavljenih delavcev, praktikantov in študentov pred sevanji spremeniti ali dopolniti ukrepe varstva pred sevanji ali če se je sevalna dejavnost bistveno spremenila, mora izvajalec sevalne dejavnosti pripraviti predlog sprememb ukrepov varstva pred sevanji in v zvezi z njimi zagotoviti izdelavo spremenjene ocene varstva pred sevanji.
(3) Če spremembe ukrepov varstva pred sevanji niso potrebne, se pregled ocene varstva pred sevanji konča s poročilom o pregledu ocene varstva pred sevanji.
(4) Izvajalec sevalne dejavnosti spremenjeno oceno varstva pred sevanji ali poročilo o pregledu ocene varstva pred sevanji predloži pristojnemu organu iz 18. člena tega zakona skupaj z vlogo za:
1. registracijo ali izdajo dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti,
2. spremembo registracije ali dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti ali
3. podaljšanje registracije ali dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti.
(5) Če spremenjene ocene varstva pred sevanji ali poročila o pregledu ocene varstva pred sevanji ni izdelal pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji, je treba vlogi iz prejšnjega odstavka priložiti strokovno mnenje pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji.
(6) Izvajalec sevalne dejavnosti mora začeti uvajati spremembe ukrepov varstva pred sevanji iz drugega odstavka tega člena, ko pristojni organ iz 18. člena tega zakona v skladu s četrtim odstavkom tega člena izda dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti ali dejavnost registrira.
(7) Minister, pristojen za zdravje, podrobneje določi pogoje in roke za pregled ocene varstva pred sevanji, obvezne vsebine pregledov ocene varstva pred sevanji in druge pogoje v zvezi z obveznostjo pregledovanja ocene varstva pred sevanji.«.
3. člen 
V 42. členu se v osmem odstavku beseda »člena« nadomesti z besedo »odstavka«.
4. člen 
V 130. členu se v sedmem odstavku črta besedilo »kot del vloge za registracijo ali pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti iz 18. člena tega zakona«.
5. člen 
V 139. členu se v naslovu za besedilom »sprememba dovoljenja« doda besedilo »ali registracije«.
V sedmem odstavku se za besedo »dovoljenja« doda besedilo »ali registracije«.
V osmem odstavku se besedilo »potrdila o registraciji« nadomesti z besedo »registracije«.
6. člen 
150. člen se spremeni tako, da se glasi:
»150. člen 
(vprašalnik za varnostno preverjanje) 
(1) Za potrebe varnostnega preverjanja oseba, ki opravlja ali bo opravljala dela v območju, objektu ali prostoru iz prvega odstavka prejšnjega člena, izpolni vprašalnik, ki vsebuje naslednje podatke:
1. osebno ime, vključno s spremembami osebnega imena;
2. datum in kraj rojstva;
3. državljanstvo, vključno s prejšnjimi državljanstvi in dvojnimi državljanstvi;
4. naslov stalnega in začasnega prebivališča;
5. trenutno zaposlitev in prejšnje zaposlitve;
6. neizbrisane pravnomočne obsodbe zaradi kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti;
7. neizbrisane pravnomočne odločbe ali sodbe o prekrških zoper javni red in mir z znaki nasilja ter prekrški s področja proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami in orožjem;
8. kazenske postopke v teku zaradi suma kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
9. odvisnost od alkohola, drog ali druge zasvojenosti;
10. članstvo v organizacijah ali skupinah, ki ogrožajo nacionalno varnost in vitalne interese Republike Slovenije, držav članic političnih in obrambno-varnostnih zvez, katerih članica je Republika Slovenija;
11. ali ima osebne stike s tujimi obveščevalnimi službami;
12. disciplinske ukrepe zaradi težjih disciplinskih kršitev s področja obravnavanja in varovanja tajnih podatkov ali zlorabe alkohola ali drog;
13. da daje delodajalcu in upravljavcem jedrskih objektov soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja.
(2) Varnostni zadržki po tem zakonu so:
– lažne navedbe podatkov preverjane osebe v varnostnem vprašalniku;
– neizbrisane pravnomočne obsodbe na najmanj tri mesece nepogojne zaporne kazni za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti;
– dokončen disciplinski ukrep zaradi težje disciplinske kršitve s področja obravnavanja in varovanja tajnih podatkov, ali zlorabe alkohola ali drog;
– odvisnost od alkohola, drog oziroma druge zasvojenosti, ki bi lahko vplivale na jedrsko varnost;
– članstvo v organizacijah ali skupinah, ki ogrožajo nacionalno varnost in vitalne interese Republike Slovenije, držav članic političnih in obrambno-varnostnih zvez, katerih članica je Republika Slovenija;
– članstvo ali sodelovanje ali druge aktivnosti v korist tujih obveščevalnih ali varnostnih organov.
(3) Poleg varnostnih zadržkov iz prejšnjega odstavka so varnostni zadržki lahko tudi:
– pravnomočne obtožnice za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, za katera se lahko izreče kazen zapora nad tri leta;
– nepravnomočne obsodilne sodbe za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, in za katera je kot glavna kazen predpisana denarna kazen ali zapor do treh let;
– neizbrisane pravnomočne obsodbe ali izrečene globe za kazniva dejanja oziroma prekrške s področja varovanja tajnih podatkov, informacijske varnosti ali druga kazniva dejanja ali prekrške, storjene pod vplivom alkohola ali drog ali z zlorabo orožja ali razstreliv, ali z elementi nasilja;
– druge ugotovitve varnostnega preverjanja, ki vzbujajo utemeljene dvome v posameznikovo verodostojnost ali zanesljivost, in ki bi lahko predstavljale tveganje za jedrsko varnost;
– drugi varnostni zadržki, določeni z zakoni ali mednarodnimi pogodbami.
(4) Oseba iz prvega odstavka tega člena mora delodajalcu, ki je izvedel varnostno preverjanje, sporočiti vsako spremembo podatkov iz prvega odstavka tega člena, dokler zanj opravlja dela.
(5) Verodostojnost podatkov iz 6. do 8. točke prvega odstavka tega člena se dokazuje s potrdili o nekaznovanosti ali obstoju odprtih postopkov, ki jih izdajo pristojni organi, verodostojnost podatkov iz 9. točke prvega odstavka tega člena z zdravniškim spričevalom, ki ga poda pooblaščeni izvajalec medicine dela, verodostojnost podatkov iz 12. točke prvega odstavka tega člena pa s potrdili delodajalcev, pri katerih je bila oseba zaposlena v obdobju dveh let pred pričetkom varnostnega preverjanja.«.
7. člen 
V 151. členu se v prvem odstavku v 1. točki beseda »tujca« nadomesti z besedilom »tujega državljana«, v 4. točki se za besedo »dolžnosti« podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo »kjer sodišče navede tudi kaznivo dejanje ali vrsto kaznivega dejanja;«.
Na koncu 6. točke se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. pri Obveščevalno varnostni službi Ministrstva za obrambo podatek o morebitnem varnostnem zadržku iz 10. in 11. točke prvega odstavka prejšnjega člena.«.
V tretjem odstavku se za besedo »upravljavec« doda besedilo »zbirk osebnih podatkov«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, Slovenska obveščevalno-varnostna agencija, Obveščevalno varnostna služba Ministrstva za obrambo in Policija delodajalcu niso dolžne pojasniti razlogov za obstoj varnostnih zadržkov, če bi razkritje podatkov lahko ogrozilo vire ugotavljanja ali preverjanja teh podatkov.«.
8. člen 
155. člen se spremeni tako, da se glasi:
»155. člen 
(varnostno preverjanje tujih državljanov) 
(1) V območju, objektu ali prostoru iz prvega odstavka 149. člena tega zakona, pri ravnanju z radioaktivnimi snovmi in prevozu jedrskih snovi lahko delajo le tisti tuji državljani, za katere ne obstajajo varnostni zadržki. Varnostni zadržki se ugotavljajo z varnostnim preverjanjem.
(2) Varnostno preverjanje tujih državljanov pred začetkom opravljanja dela opravi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Delodajalec, prevoznik ali organizator prevoza mora v postopku varnostnega preverjanja pridobiti pisno soglasje preverjane osebe za izvedbo varnostnega preverjanja, izpolnjen vprašalnik iz prvega odstavka 150. člena tega zakona, potrdilo o osebnem imenu, državljanstvu, stalnem ali začasnem prebivališču, državi bivanja in naslovu za vročanje in potrdilo o nekaznovanosti ali obstoju odprtih postopkov, ki jih izdajo pristojni organi v državi, katere državljan je preverjana oseba, ter zdravniško spričevalo, pridobljeno pri pooblaščenem izvajalcu medicine dela v Republiki Sloveniji. Zdravstveni pregled se lahko opravi tudi v tujini pod pogojem, da je zdravstveni pregled po obsegu in vsebini primerljiv z zdravstvenim pregledom, opravljenim v Republiki Sloveniji, in vsebuje pregled odvisnosti od alkohola, drog, drugih zasvojenosti in psihološko oceno.
(3) Delodajalec, pri katerem bo oseba zaposlena ali za katerega bo opravljala dela, prevoznik ali organizator prevoza predloži ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve vlogo za izvedbo varnostnega preverjanja, kateri priloži potrdila iz prejšnjega odstavka.
(4) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, preveri obstoj varnostnih zadržkov iz 150. člena tega zakona na podlagi podatkov iz vloge, potrdil, ter na podlagi podatkov iz svojih evidenc, podatkov Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo in Policije, ter po izvedenem preverjanju izda sklep, zoper katerega pritožba ni dovoljena. V primeru ugotovitve varnostnih zadržkov mora ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, obvestiti tudi upravljavca objektov, prevoznika ali organizatorja prevoza.
(5) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, vodi evidenco preverjanj o obstoju varnostnih zadržkov in izdanih aktov.
(6) Listine iz 6., 7. in 8. točke prvega odstavka 150. člena tega zakona ne smejo biti starejše od 90 dni, zdravniško spričevalo iz drugega odstavka tega člena pa ne sme biti starejše od enega leta.
(7) Določbe drugega in tretjega odstavka 149. in 150. do 154. člena tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za varnostno preverjanje tujih državljanov.«.
9. člen 
V drugem in četrtem odstavku 159. člena in drugem odstavku 162. člena se besedilo »sekundarne kovinske surovine« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »odpadne kovine« v ustreznem sklonu.
10. člen 
V 178. členu se v osmem odstavku v 5. točki za besedo »uporablja« doda besedilo »ali če za njeno uporabo niso pridobljena dovoljenja po tem zakonu«.
11. člen 
V 179. členu se v prvem odstavku v 10. točki beseda »iz« nadomesti z besedo »z«.
12. člen 
V 181. členu se v prvem odstavku v 14. točki beseda »premeru« nadomesti z besedo »primeru«.
V 24. točki se za besedo »kulture« doda besedilo »in kulture varovanja«.
41. točka se spremeni tako, da se glasi:
»41. če v kontroliranem objektu ali prostoru, fizično nadzorovanem objektu ali območju in vitalnem objektu ali območju jedrskega objekta delajo osebe, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev ali za katere obstajajo varnostni zadržki, ali če izvajajo prevoz jedrskih snovi osebe, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev ali za katere obstajajo varnostni zadržki (prvi in drugi odstavek 149. člena v povezavi s 154. členom),«.
V tretjem odstavku se beseda »petega« nadomesti z besedo »prvega«.
V četrtem odstavku se beseda »tretji« nadomesti z besedo »četrti«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
Organ, pristojen za varovanje tajnih podatkov, mora v enem mesecu od sprejema tega zakona predati ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve, vso dokumentacijo, vključno z evidencami, v zvezi s dokončanimi postopki varnostnega preverjanja po Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17). Postopki varnostnega preverjanja tujih državljanov, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po dosedanjih predpisih. Dokumentacija v zvezi s temi postopki pa se preda ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve, v roku enega meseca po njihovem dokončanju.
14. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 801-10/19-2/12
Ljubljana, dne 16. aprila 2019
EPA 414-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan l.r.
predsednik 

AAA Zlata odličnost