Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2018 z dne 27. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2018 z dne 27. 3. 2018

Kazalo

882. Odlok o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa, stran 3018.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) in 96. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 22. redni seji dne 19. 3. 2018 sprejel
O D L O K 
o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa 
1. člen 
S tem odlokom se določi vrsta socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma (v nadaljevanju: varovanje na daljavo), ki ga Občina Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: občina) subvencionira.
Z odlokom se določijo upravičenci, višina subvencije, pogoji, merila in postopek za uveljavitev ter prejemanje subvencije.
2. člen 
Občina subvencionira socialno varstveno storitev socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma. Subvencija pripada občanom, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini.
Upravičenci do subvencije morajo poleg pogoja iz prejšnjega odstavka, za prejemanje subvencije izpolnjevati kriterije iz vsaj dveh točk navedenih v nadaljevanju:
1. Starostni pogoj:
– so starejši od 70 let.
2. Bivanjske okoliščine:
– osebe, ki bivajo same,
– osebe, ki bivajo v širši družini, ki je čez dan zaradi službenih obveznosti odsotna.
3. Zmožnost samostojnega bivanja na domu in potrebe po pomoči:
– osebe s težjimi kroničnimi boleznimi,
– invalidne osebe,
– osebe s starostnimi znaki, ki jih navedejo sami oziroma njihovi svojci (npr. znaki demence).
3. člen 
Subvencija znaša 10 evrov mesečno.
V nobenem primeru subvencija ne more biti višja kot je mesečni strošek naročnine na storitev varovanja na daljavo. Prav tako se subvencija ne dodeli za stroške priključnine ali stroške opreme za vzpostavitev storitve.
4. člen 
Izvajalci storitve socialnega servisa varovanja na daljavo morajo imeti veljavno dovoljenje pristojnega ministrstva za izvajanje te storitve (v nadaljevanju: izvajalec).
5. člen 
Sredstva za sofinanciranje storitve socialnega servisa varovanja na daljavo se zagotovijo z vsakoletnim proračunom Občine Zagorje ob Savi in se dodeljujejo do porabe namenskih proračunskih sredstev, po zaporedju prejemanja vlog v tekočem letu.
Občina odobri subvencijo na podlagi prijave na javni razpis, ki se objavi na spletnih straneh občine. Potrebna dokumentacija za dokazovanje izpolnjevanja pogojev, obvezni obrazci in ostale podrobnosti za izvedbo razpisa se opredelijo v razpisni dokumentaciji.
Postopek javnega razpisa vodi Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi.
Ocenjevanje prispelih vlog opravi 3-članska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
Naloga komisije je, da pregleda prispele vloge, ugotovi popolnost vlog in izpolnjevanje razpisnih pogojev. Na podlagi pregleda in ocene prejetih vlog komisija pripravi predlog upravičencev do subvencije ter seznam vlog, ki se zavržejo ali zavrnejo.
Na podlagi predloga iz prejšnjega odstavka izda občinska uprava Občine Zagorje ob Savi odločbe o dodelitvi subvencije oziroma sklepe o zavržbi ali zavrnitvi vlog. Zoper odločbo ali sklep je možna pritožba županu.
6. člen 
Upravičenec do subvencije je po prejemu odločbe v roku, ki je določen v odločbi, dolžan občini predložiti dokazilo o sklenjeni pogodbi za izvajanje storitve ter dokazila o vzpostavitvi storitve, sicer se šteje, da odobrene subvencije ne bo koristil.
Upravičencu pripada subvencija z mesecem, ko je storitev pri upravičencu vzpostavljena in sklene pogodbo o dodelitvi subvencije iz 7. člena tega odloka.
7. člen 
Pogodba o dodelitvi subvencije se sklene med upravičencem, občino in izvajalcem storitve. V pogodbi se določijo njihove medsebojne pravice ter obveznosti.
8. člen 
Upravičenec mora o vsaki spremembi v zvezi z izvajanjem storitve občino obvestiti najkasneje v roku 8 dni od nastanka spremembe.
V primeru, da je upravičenec subvencijo prejel na podlagi navedb neresničnih podatkov ali lažnih dokazil, je le-to dolžan vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi.
9. člen 
Pravica do subvencije preneha v primeru:
– smrti upravičenca,
– vključitve upravičenca v institucionalno varstvo,
– prenehanja izvajanja storitve pri upravičencu.
10. člen 
Upravičenec do subvencije mora občinski upravi na njeno zahtevo omogočiti pregled porabe sredstev.
V kolikor se ob pregledu ugotovi manjše nepravilnosti, se upravičenca na nepravilnosti opozori in določi rok za odpravo le-teh. V kolikor upravičenec nepravilnosti še vedno ne odpravi, se prekine plačevanje subvencije do izteka veljavnosti pogodbe.
11. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-2/2018
Zagorje ob Savi, dne 19. marca 2018
 
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost