Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2018 z dne 27. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2018 z dne 27. 3. 2018

Kazalo

876. Obvezna razlaga 15. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja izven naselij v Občini Slovenj Gradec, stran 3014.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-2) in v povezavi s 93. členom Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec – UPB2 (Uradni list RS, št. 87/15) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 37. redni seji dne 21. marec 2018 sprejel
O B V E Z N O   R A Z L A G O 
15. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja izven naselij v Občini Slovenj Gradec (UPB1, Uradni list RS, št. 72/12 in 65/14 – sprememba)
I. 
15. člen Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja izven naselij v Občini Slovenj Gradec (UPB1, Uradni list RS, št. 72/12 in 65/14 – sprememba) glasi:
»Na površinah najboljših in ostalih kmetijskih zemljišč, so dovoljeni posegi za zagotovitev kmetijske proizvodnje, oziroma osnovne rabe prostora.
Razpršena poselitev posameznih stanovanjskih hiš na območju kmetijskih zemljišč ni dovoljena.
V prostorskih aktih se na območjih kmetijskih zemljišč (najboljših in ostalih) brez spremembe kmetijske namenske rabe lahko načrtujejo:
– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč;
– vsi pomožni kmetijski objekti;
– omrežja naslednje gospodarske javne infrastrukture; cevovodi za pitno vodo in odpadno vodo s pripadajočimi objekti, elektroenergetski vodi s pripadajočimi objekti, komunikacijski vodi, naftovodi, plinovodi, vročevodi in priključki nanje;
– posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– začasni objekti;
– rekonstrukcije lokalnih cest.
Pomožni kmetijski objekti iz druge alineje tretjega odstavka tega člena se lahko uporabljajo le v kmetijske namene.«
Obvezna razlaga 15. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja izven naselij v Občini Slovenj Gradec (UPB1, Uradni list RS, št. 72/12 in 65/14 – sprememba) se glasi:
»Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območja izven naselij v Občini Slovenj Gradec (PUP IZVEN NASELIJ-UPB1, Uradni list RS, št. 72/12 in 65/14 – sprememba) v 15. členu opredeljuje dovoljene posege na območjih kmetijskih zemljišč glede na vrsto objektov, in sicer načrtovanje vseh pomožnih kmetijskih objektov, ki se lahko uporabljajo le za kmetijske namene. Takšna ureditev je skladna z določbo 3.č člena Zakona o kmetijskih zemljiščih, na podlagi katerega se lahko na območju kmetijskih zemljišč dopusti gradnja enostavnih in nezahtevnih pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov, razen kleti in vinskih kleti, v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje.
Iz navedenih pravnih podlag je razvidno, da ZKZ, akt lokalne skupnosti in tudi sama uredba, kot pogoj za dopustnost gradnje ali posegov v prostor ne vežeta na subjektivne pogoje oziroma investitorjev status v zvezi z opravljanjem dejavnosti, ustrezno registracijo oziroma status kmeta in pridobitev GERK.«
II. 
Obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0004/2018
Slovenj Gradec, dne 22. marca 2018
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.