Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2018 z dne 27. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2018 z dne 27. 3. 2018

Kazalo

869. Sprememba in dopolnitev Statuta javnega zavoda Zavod za šport Ajdovščina, stran 3009.

  
Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 29. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Ajdovščina (Uradni list RS, št. 36/02), 11. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport Ajdovščina (Uradni list RS, št. 107/08) in Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Ajdovščina (Uradni list RS, št. 56/17) je svet javnega zavoda Zavod za šport Ajdovščina na seji dne 5. 1. 2018 sprejel
S P R E M E M B O   I N   D O P O L N I T E V   S T A T U T A 
javnega zavoda Zavod za šport Ajdovščina 
1. člen 
V Statutu javnega zavoda Zavod za šport Ajdovščina se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Zavod za šport Ajdovščina (v nadaljevanju Zavod) je javni zavod, ki ga je ustanovila Občina Ajdovščina za opravljanje športnih in mladinskih dejavnosti ter upravljanje športnih in mladinskih objektov, ki so mu dani v upravljanje: Športni center Police, Letno kopališče Police, Avtokamp Police in Mladinski center in hotel Ajdovščina.
Zavod posluje pod imenom: Zavod za šport Ajdovščina.
Sedež zavoda: Cesta 5. maja 14, Ajdovščina.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici pod številko vložka 1/04241/00. Matična številka zavoda je 1434268, identifikacijska številka za DDV je Sl 59164301.
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon, odlok o ustanovitvi in ta statut.
Zavod ima za področje mladinske dejavnosti organizirano notranjo organizacijsko enoto (NOE). NOE ima ime: Mladinski kulturni center Hiša mladih Ajdovščina, ki ga uporablja poleg imena zavoda.
NOE nima pooblastil in ne more samostojno sklepati pravnih poslov v pravnem prometu.
2. člen 
V Statutu javnega zavoda Zavod za šport Ajdovščina se 3.a člen spremeni tako, da se glasi:
NOE ima svoj žig okrogle oblike, premera 35 mm. V zgornjem delu kroga je besedilo »Mladinski kulturni center Hiša mladih«, v sredini žiga je logotip »Hiša mladih«, »Zavod za šport Ajdovščina« je navedena v spodnjem delu kroga.
Žig premera 35 mm se uporablja za žigosanje korespondenčnih dokumentov, potrdil, naročilnic, dobavnic in drugih dokumentov, ki so povezani z NOE.
Žig NOE hrani vodja NOE v zaklenjenih prostorih, do katerih imajo dostop le od direktorja pooblaščene osebe.
3. člen 
Te Spremembe in dopolnitve Statuta Zavoda za šport Ajdovščina začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50/003/2018
Ajdovščina, dne 15. marca 2018
Predsednik sveta zavoda 
Miloš Popović l.r.

AAA Zlata odličnost