Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2017 z dne 27. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2017 z dne 27. 2. 2017

Kazalo

475. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kočevje, stran 1540.

  
Na podlagi 3. in 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 2/15), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) ter 72. in 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 24. redni seji dne 23. 2. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kočevje 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 50/15, v nadaljevanju: odlok).
2. člen 
V 14. členu odloka se doda nov, sedmi, odstavek, ki se glasi:
»(7) V primeru, ko je zbirno in prevzemno mesto na isti lokaciji in je zaklenjeno, da je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam, mora uporabnik zagotoviti ali:
– da je ključavnica na prevzemnem mestu oziroma zabojniku takšna, da jo odklepa univerzalni ključ, s katerim razpolaga izvajalec javne službe in je enak za celotno območje izvajanja javne službe ali
– da so zaklenjeni zabojniki z mehanizmom, ki omogoča stresanje zabojnikov v vozilo za odvoz odpadkov ali
– da uporabnik na dan odvoza najkasneje do 6. ure zagotovi dostop izvajalcu javne službe, nemudoma po odvozu, najkasneje pa naslednji dan, pa prevzemno mesto zavaruje nazaj.«
3. člen 
(1) V 23. členu odloka se v tretjem odstavku črta besedilo »(60 l, 80 l, 120 l, 240 l, 550 l, 770 l, 1100 l)«.
(2) V 23. členu odloka se doda nov, četrti, odstavek, ki se glasi:
»(4) Izvajalec javne službe lahko zagotovi elektronski sistem označevanja zabojnikov (čipiranje) na celotnem ali pa delnem območju opravljanja javne službe. V primeru, da je na določenem območju uvedeno elektronsko označevanje zabojnikov ni dovoljena uporaba neoznačenega zabojnika na tem območju.«
(3) Ostali odstavki 23. člena se ustrezno preštevilčijo.
4. člen 
(1) V 24. členu odloka se besedilo »Z nakupom tipizirane vrečke je plačana tudi storitev odvoza komunalnih odpadkov« spremeni tako, da se glasi »Z nakupom tipizirane vrečke je plačana tudi storitev odvoza in nadaljnjega ravnanja s komunalnimi odpadki.«
(2) V 24. členu odloka se doda nov, tretji, odstavek, ki se glasi:
»(3) V primeru večkratnega pojavljanja tipiziranih vrečk ob zabojniku lahko izvajalec javne službe stranki odredi uporabo večjega zabojnika.«
5. člen 
32. člen odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
32. člen 
(uporabniki storitve javne službe) 
(1) Uporabniki storitev javne službe, ki je predmet urejanja v tem odloku, so lastniki nepremičnin, kjer nastajajo odpadki, predvsem:
– Lastniki posameznih stanovanj, enostanovanjskih hiš ali zemljiških parcel, ki so namenjene bivanju;
– Lastniki trgovskih, poslovnih, skladiščnih, industrijskih prostorov ter drugih prostorov, kjer se opravlja dejavnost;
– Lastniki počitniških objektov ter drugih objektov, ki so namenjeni občasni uporabi,
– Lastniki javnih površin (npr. tržnice, sejmišča, igrišča, avtobusne postaje, parki, parkirišča, ulice, pločniki in podobno);
– Lastniki površin, kjer se organizirajo kulturne, športne in druge javne prireditve.
(2) V kolikor je lastnikov nepremičnine oziroma dela nepremičnine več, nosijo pravice in obveznosti uporabnika solidarno.
(3) V kolikor želi status uporabnika pridobiti oseba, ki ni lastnik nepremičnine, mora predložiti skupno izjavo z lastnikom nepremičnine, s katero se lastnik nepremičnine strinja, da ta oseba postane uporabnik, hkrati pa prevzema solidarno poroštvo za njene obveznosti.
(4) Vsak uporabnik se mora obvezno vključiti v sistem ravnanja z odpadki in ločevati odpadke na izvoru, skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov in tem odlokom.
(5) Uporabnik je na podlagi tega odloka vpisan v evidenco uporabnikov, ki jo vodi izvajalec javne službe za potrebe javne službe in v skladu z zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov.
(6) V evidenci uporabnikov se vodi ločena evidenca glede na tip uporabnika. Za fizične osebe se vodijo naslednji podatki: šifra uporabnika, šifra odjemnega mesta, ime, priimek, naslov in EMŠO lastnika in uporabnika, če ta ni lastnik, št. članov gospodinjstva, znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti, prevzemno mesto, število, vrste in velikost zabojnikov ter frekvenca praznjenja zabojnikov, datum vnosa podatkov. Pri pravnih osebah se vodijo naslednji podatki: firma pravne osebe, samostojnega podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, naslov, matična in davčna številka lastnika nepremičnine in uporabnika, če ta ni lastnik, znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti, odgovorna oseba, število zaposlenih, kapaciteta gostinskega, turističnega ali drugega obrata, prevzemno mesto, število, vrste in velikost zabojnikov ter pogostost njihovega praznjenja, datum vnosa podatkov.
(7) Uporabniki so za vsako nepremičnino posebej dolžni uporabljati storitve javne službe po tem odloku.
(8) V primeru, ko uporabnik odpadke povzroča z več oblikami delovanja oziroma dejavnosti in zaradi izvajanja njegove dejavnosti nastaja takšna dodatna količina odpadkov, da potrebuje lasten zabojnik, se je dolžan kot uporabnik registrirati pri izvajalcu javne službe za vsako obliko delovanja ali dejavnosti, s katero se povzročajo odpadki, posebej.
(9) Zavezanci za plačilo storitev javne službe postanejo povzročitelji odpadkov z vzpostavitvijo statusa uporabnika skladno s tem členom.«
6. člen 
33. člen odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»33. člen
(posebni uporabniki) 
(1) Uporabnik pridobi status posebnega uporabnika s sklenitvijo pogodbe z izvajalcem, v kateri se dogovorijo o načinu zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter o ostalih vprašanjih, vezanih na izvajanje javne službe.
(2) Posebni uporabniki so tudi uporabniki, ki zaradi narave svoje dejavnosti beležijo sezonska oziroma občasna nihanja v količini odpadkov (turistične nastanitve, organizatorji prireditev v lastnih prostorih ipd.).
(3) V primeru, da izvajalec javne službe ugotovi, da bi posamezni uporabnik izpolnjeval pogoje za posebnega uporabnika, ga pozove k sklenitvi ustrezne pogodbe in s tem k ureditvi statusa posebnega uporabnika. Sklenitev pogodbe je obvezna.
(4) Predpisani zabojniki za odpadke, v katere zbira odpadke posebni uporabnik, so praviloma njegova last in jih je dolžan tudi vzdrževati in čistiti. Posebni uporabnik se lahko dogovori tudi za najem zabojnikov pri izvajalcu ali se z njim dogovori za njihovo čiščenje in vzdrževanje.«
7. člen 
V drugi odstavek 37. člena se na koncu doda alineja:
»– trupla poginulih živali, ostanke zakola, drobovino.«
8. člen 
Za 37. členom odloka se doda nov 37.a člen, ki se glasi:
»37.a člen
(ravnanje ob napačni vsebini zabojnika) 
(1) Če so v zabojniku odpadki, ki jim zabojnik ni namenjen, so odpadki med seboj pomešani ali je v zabojniku za odpadke napačna frakcija odpadkov, izvajalec takšnega zabojnika ni dolžan izprazniti, dokler uporabnik odpadkov ne razvrsti pravilno. V tem primeru izvajalec na zabojnik pritrdi obvestilo, iz katerega je razvidno, zakaj zabojnik ni izpraznjen ter o neustreznem zbiranju odpadkov obvesti občinski inšpektorat.
(2) Če izvajalec javne službe zavrne prevzem odpadkov iz zabojnika iz razloga po tem členu, to ne vpliva na obračun storitve.«
9. člen 
(1) V 43. členu osnovnega odloka se v drugem odstavku besedilo »Razmerje inštaliranega volumna za mešane komunalne odpadke in embalažo pri uporabnikih iz gospodinjstva mora biti najmanj 1:2« spremeni tako, da se glasi »Razmerje volumnov zabojnikov za mešane komunalne odpadke in embalažo pri uporabnikih iz gospodinjstva je lahko najmanj 1:3«.
(2) V 43. členu osnovnega odloka se v tretjem odstavku besedilo »razmerju 1:2« zamenja z »razmerju najmanj 1:3«.
(3) V 43. členu osnovnega odloka se doda nov, deveti, odstavek, ki se glasi: Začasna neuporaba objekta, kjer so stalno prijavljene osebe, ni razlog za oprostitev plačila stroškov javne službe. V primerih odsotnosti, daljših od tri mesece, pa se uporabnikom lahko strošek ravnanja z odpadki zmanjša za strošek, povezan neposredno z izvajanjem storitve. V takih primerih mora uporabnik priložiti uraden dokument, iz katerega je razvidno trajanje odsotnosti.
(4) Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo.
10. člen 
Za 43. členom se doda nov, 43.a člen, ki se glasi:
»43.a člen
(poračun) 
(1) V primeru, da izvajalec za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko med potrjeno ceno in predvideno obračunsko ceno opravljenih storitev na posamezni gospodarski javni službi ravnanja z odpadki, predlaga občinskemu svetu sprejetje sklepa, da se izvede poračun preveč zaračunanih prihodkov preteklega obračunskega leta v enkratnem znesku pred zaključkom ali v prvem trimesečju po zaključku obračunskega obdobja.
(2) Poračun na posamezni gospodarski javni službi in seštevek vseh poračunov po vseh gospodarskih javnih službah ravnanja z odpadki, ne smeta biti večja od skupne razlike med potrjeno ceno in predvideno obračunsko ceno na gospodarskih javnih službah zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov skupaj.«
11. člen 
Tretji odstavek 44. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če uporabnik, ki ni hkrati lastnik nepremičnine, ne poravna računa, ki mu ga za opravljeno storitev izda izvajalec javne službe, za plačilo, na podlagi izjave iz četrtega odstavka 32. člena tega odloka, solidarno odgovarja lastnik nepremičnine.«
12. člen 
V 46. členu se za besedilom »uporabo zabojnika za biološke odpadke« doda besedilo »oziroma obvezno kompostiranje bioloških odpadkov na hišnem kompostniku«.
13. člen 
Tretji odstavek 50. člena osnovnega odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Do uveljavitve plačila stroškov javne službe po volumnu zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostosti praznjenja zabojnika se storitev zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov uporabnikom iz gospodinjstva zaračunava skladno:
– s prvo alinejo sedmega člena Sklepa o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 97/14, v nadaljevanju: sklep) ob smiselni uporabi drugega odstavka 19. člena odloka;
– z drugo, tretjo, četrto, peto, šesto in sedmo alineo sedmega člena sklepa;
– z 8. členom sklepa ob smiselni uporabi drugega odstavka 43. člena odloka ter
– z 9. in 10. členom sklepa.«
14. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2017-631
Kočevje, dne 23. februarja 2017
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti