Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3673. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Osilnica, stran 11504.

  
Na podlagi določil Statuta Občine Osilnica je Nadzorni odbor Občine Osilnica na 10. redni seji dne 12. 12. 2017 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A
Nadzornega odbora Občine Osilnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
V 3. členu se briše prvi stavek.
2. člen 
V 6. členu se dopolni zadnja alineja z naslednjim besedilom: »le ko se predstavi konkretno poročilo o nadzoru ali letno poročilo nadzornega odbora o delu.«
3. člen 
Črta se 10. člen.
4. člen 
V 11. členu se v drugem odstavku črta del besedila, in sicer: »svetov krajevnih skupnosti in mestne skupnosti«.
IV. POSTOPEK IN NAČIN DELA 
5. člen 
V prvem odstavku 12. člena se črta besedilo »in izredne«.
V tretjem odstavku istega člena se črta prva beseda »Izredne«.
6. člen 
Popravi se celotno besedilo 13. člena, ki se pravilno glasi:
»Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki obvezno vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna, predloga proračuna ter vsaj polletni nadzor razpolaganja z občinskim nepremičnim in premičnim premoženjem.
V svoj letni program lahko nadzorni odbor vključi tudi druge nadzore iz svoje pristojnosti. Z letnim programom nadzora seznani nadzorni odbor občinski svet in župana.
Poleg zadev iz letnega programa dela lahko nadzorni odbor obravnava zadeve, ki jih s sklepom predlaga občinski svet ali župan.«
1. Postopek nadzora
7. člen 
V 16. členu se črta zadnji odstavek.
8. člen 
Popravi se celotno besedilo 17. člena, ki se pravilno glasi:
»Po opravljenem pregledu pripravi pooblaščeni član nadzornega odbora predlog poročila, v katerem so navedene nadzorovane osebe, odgovorne osebe, premet pregledam, opis dejanskega stanja, ugotovitve, ocene in mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukrepov. Poročilo pooblaščenega člana nadzornega odbora obravnava in sprejme nadzorni odbor in na podlagi tega oblikuje predhodno poročilo in ga pošlje nadzorovanim osebam.
Nadzorovane osebe lahko v roku osmih dni od dneva prejema predhodnega poročila vložijo pri nadzornem odboru pisni ugovor, o katerem mora le-ta odločiti v petnajstih dneh. V primeru, da nadzorovane osebe ne vložijo ugovora, predhodno poročilo po preteku roka za ugovor, postane končno.
Če ugovor zavrne, sprejme nadzorni odbor končno poročilo. Če pa je ugovoru deloma ali v celoti ugodil, nadzorni odbor o razveljavljenem delu ponovi postopek nadzora. Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovanim osebam, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču.
Če se nadzor nanaša na finančno poslovanje neposrednih ali posrednih uporabnikov občinskih proračunskih sredstev, nadzorni odbor v poročilu o predmetu nadziranja poda mnenje, ki je lahko:
– pozitivno brez pridržkov,
– pozitivno s pridržki ali
– negativno.
Mnenje s pridržkom ali negativno mnenje morata biti obrazložena.
Poročilo lahko vsebuje tudi priporočilo za smotrnejšo porabo občinskih proračunskih sredstev v bodoče.
Nadzorni odbor v teku postopka nadzora opozori nadzorovane osebe, da odpravijo morebitne nepravilnosti. Če nadzorovane osebe opozorila ne upoštevajo, nadzorni odbor to posebej navede v svojem poročilu.«
9. člen 
V 18. členu se v prvem odstavku črta naslednji del besedila: »navedeno v 107. členu Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 126/06 – ZJZP, 14-07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 – ZUKN)«.
10. člen 
19. člen se črta.
11. člen 
Besedilo 20. člena se v celoti spremeni in se na novo glasi:
»Uradna oseba mora biti pozorna na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in mora storiti vse, da se mu izogne. V kolikor zazna takšno situacijo, mora prvenstveno predlagati svojo izločitev.
Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.
Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjih dveh odstavkov, če:
– je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali pooblaščenec nadzorovane osebe s članom, nadzornega odbora v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali izvenzakonski skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost prenehala,
– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika, prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,
– če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval v postopku, ki je predmet nadzora.
Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi nadzorovana oseba in sam član nadzornega odbora. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh članov.«
2. Način dela
12. člen 
V 22. členu se črtata 3. in 4. točka.
13. člen 
V 25. členu se črta drugi stavek.
14. člen 
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Osilnica začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0004/2017/2
Osilnica, dne 12. decembra 2017
Marjan Ožbolt l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti