Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3672. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Osilnica, stran 11502.

  
Na podlagi določil Statuta Občine Osilnica je Občinski svet Občine Osilnica na 18. redni seji dne 8. 12. 2017 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Osilnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Črta se 3. člen.
2. člen 
V 7. členu se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.
3. člen 
V 12. členu se črta zadnji odstavek.
4. člen 
V 14. členu se spremeni četrti odstavek, ki se na novo glasi:
»Član sveta ima pravico do povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije ter v skladu z zakonom in posebnim aktom sveta do sejnine za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta.«
5. člen 
15. člen se črta.
6. člen 
Tretji odstavek 20. člena se črta in tako peti odstavek postane četrti odstavek.
7. člen 
Popravi se drugi odstavek 22. člena, ki se na novo glasi:
»Vabilo za sejo sveta se pošlje županu, podžupanu, tajniku občine, vodjem političnih strank in list, zastopanih v svetu ter predstavnikom medijev.«
8. člen 
V četrtem odstavku 23. člena se popravi drugi stavek, in sicer se le-ta na novo glasi: »Vabilo se pošlje v skladu z 22. členom tega poslovnika in se objavi na spletni strani občine.«
9. člen 
Besedilo 45. člena se spremeni in se na novo glasi:
»OS veljavno odloča, če je na seji navzoča večina vseh svetnikov. Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, pred vsakim glasovanjem in na začetku nadaljevanja seje po odmoru oziroma prekinitvi. Navzočnost članov sveta na začetku seje se ugotovi s podpisi članov na listi navzočnosti. Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov sveta v sejni sobi.
OS sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih svetnikov, razen če zakon ali drug akt določa drugačno večino. Predlagana odločitev je sprejeta, če se je večina navzočih svetnikov, ki so se opredelili, izrekla »ZA« njen sprejem.«
10. člen 
Črta se 54. člen.
11. člen 
V 55. členu se v prvem stavku tretjega odstavka beseda »vodil« nadomesti z besedo »pisal«.
12. člen 
Črta se 57. člen.
IV. SEJE SVETA 
7. Delovna telesa sveta
13. člen 
Prejšnji 59. člen se črta in se doda novo besedilo, ki se glasi:
»Občinski svet ustanovi stalna ali občasna delovna telesa. Delovna telesa občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s tem poslovnikom in aktom o ustanovitvi obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.
Delovna telesa občinskega sveta lahko iz svojega delovnega področja predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
Občinski svet se lahko odloči, da sprejme predloge aktov ali drugih odločitev tudi, če delovno telo ni oblikovalo svojega mnenja, stališča ali predloga v skladu s tem poslovnikom.
Delovno telo svoje mnenje, stališče in predlog pisno predloži županu, predsedujočemu in predlagatelju, pri čemer se šteje, da je mnenje, stališče ali predlog posredovano pisno tudi, če je posredovano na elektronsko pošto občine. Mnenje k predlaganim splošnim aktom mora delovno telo predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.«
14. člen 
Prejšnje besedilo 60. člena se črta in doda se novo besedilo, ki se glasi:
»Predsednike in člane delovnih teles občinskega sveta imenuje občinski svet izmed svojih članov. V vsa delovna telesa, razen v Komisije za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja lahko občinski svet imenuje člane tudi izmed drugih občanov, vendar največ polovico članov.
Članstvo v delovnih telesih občinskega sveta ni združljivo s funkcijo župana, s članstvom v nadzornem odboru občine in z delom v občinski upravi.
Član delovnega telesa se je dolžan udeleževati sej delovnega telesa, katerega član je.
Če ne more priti na sejo delovnega telesa, katerega član je, mora o tem obvestiti službo, pristojno za delo z občinskim svetom najpozneje do začetka seje.
Če se član delovnega telesa iz neopravičenih razlogov ne udeleži treh sej delovnega telesa v koledarskem letu, lahko predsednik delovnega telesa predlaga OS njegovo razrešitev kot člana delovnega telesa.«
15. člen 
61. člen se črta.
16. člen 
Besedilo 62. člena se nadomesti z novim besedilom, in sicer:
»Občinski svet kot svoje stalno delovno telo ustanovi Komisijo za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja.
Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja ima 3 člane.
Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za člane njegovih delovnih teles in kandidate za člane drugih organov, ki jih imenuje občinski svet,
– občinskemu svetu ali županu daje mnenja, pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti občinskega sveta,
– pripravlja predloge v zvezi z določitvijo meril za izplačilo sejnin za člane občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta ter člane drugih občinskih organov,
– obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi občinski svet.
Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja imenuje občinski svet na prvi seji po volitvah takoj, ko se konstituira in ugotovi, kdo je bil izvoljen za župana.«
17. člen 
Besedilo 63. člena se nadomesti z novim besedilom, in sicer:
»Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo, organizira in vodi delo delovnega telesa, sklicuje njegove seje in zastopa njegova mnenja, stališča in predloge v občinskem svetu. Na sejo delovnega telesa se vabi župana.
Seje delovnih teles se skličejo za obravnavo zadev, ki so predlagane za obravnavo na redni seji občinskega sveta. Seja delovnega telesa se skliče tudi na zahtevo nadzornega odbora, člana delovnega telesa ali na zahtevo župana.
Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano članom delovnega telesa najmanj pet dni pred sejo delovnega telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih.
Delovno telo lahko veljavno sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Delovno telo sprejema svoje odločitve – mnenja, stališča, predloge in sklepe z večino opredeljenih glasov navzočih članov.
Seja delovnega telesa je javna, razen če v vabilu za sejo ni označeno in obrazloženo, da je zaprta za javnost. Na pobudo člana delovnega telesa ali na lastno pobudo lahko predsednik delovnega telesa povabi na sejo tudi druge pristojne za razlago posameznih zadev.
Glasovanje v delovnem telesu je javno.«
18. člen 
66. člen se črta.
V. AKTI SVETA 
2. Postopek za sprejem odloka
19. člen 
Črtajo se besedila 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78. in 79. člena. Navedeni členi se na novo glasijo:
»71. člen
Odlok se sprejema v dveh obravnavah.
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod, besedilo členov in obrazložitev.
Uvod obsega zakonsko podlago, razloge za sprejetje odloka, oceno stanja, cilje in načela odloka, poglavitne rešitve, povzetek sodelovanja z javnostjo ter oceno finančnih in drugih posledic, ki jih bo imelo sprejetje odloka.
72. člen
Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodeloval v obravnavah predloga odloka na sejah OS in delovnih teles.
Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odloka na sejah OS in delovnih teles, tudi kadar on ni predlagatelj.
73. člen
Župan pošlje predlog odloka v obravnavo svetnikom najkasneje osem dni pred dnem, določenim za sejo občinskega sveta, na kateri bo predlog odloka obravnavan.
V okviru prve obravnave občinski svet opravi splošno razpravo o razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka, o ciljih in načelih ter o temeljnih rešitvah odloka.
Po končani razpravi iz prejšnjega odstavka občinski svet odloča ali je predlog odloka primeren za nadaljnjo obravnavo.
Če občinski svet odloči, da je predlog odloka primeren za nadaljnjo obravnavo, se postopek sprejemanja odloka nadaljuje.
Če občinski svet odloči, da predlog odloka ni primeren za nadaljnjo obravnavo, je postopek sprejemanja odloka končan.
74. člen
Druga obravnava predloga odloka se praviloma opravi na prvi naslednji redni seji občinskega sveta.
Če na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb lahko občinski svet na predlog predlagatelja sprejme sklep, da se prva in druga obravnava predloga odloka združita.
75. člen
Predlagatelj za drugo obravnavo pripravi dopolnjeni predlog odloka, v katerem upošteva stališča in sklepe, sprejete v okviru prve obravnave oziroma jih utemeljeno zavrne.
V okviru druge obravnave lahko vsak svetnik, svetniška skupina ali župan vlaga amandmaje k dopolnjenemu predlogu odloka.
Predlog odloka je v tem času (med prvo in drugo obravnavo na seji občinskega sveta) objavljen na spletni strani občine in na ta način lahko tudi javnost poda svoje predloge, mnenja in stališča k predlogu odloka.
Predloge amandmajev se posreduje županu, in sicer najkasneje tri dni pred dnem, določenim za sejo občinskega sveta, na kateri se bo dopolnjeni predlog odloka obravnaval. Župan mora vložene predloge amandmajev posredovati vsem svetnikom najkasneje en dan pred sejo občinskega sveta.
Na sami seji občinskega sveta lahko amandmaje k predlogu odloka vlaga najmanj četrtina svetnikov ali župan.
Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji občinskega sveta do konca obravnave spremeniti ali dopolniti amandma oziroma ga umakniti.
76. člen
V drugi obravnavi predloga odloka občinski svet opravi razpravo in glasovanje le o vloženih amandmajih.
Če je k istemu členu predlaganih več amandmajev, se o njih razpravlja in glasuje po vrstnem redu njihove vložitve.
Amandma na amandma se lahko vloži do zaključka obravnave posameznega amandmaja. Če je predlagan amandma k amandmaju, člani sveta najprej glasujejo o njem.
77. člen
Predlagatelj lahko umakne predloga odloka do konca prve obravnave, po končani prvi obravnavi pa le, če na njegov predlog tako odloči občinski svet.
78. člen
Če občinska uprava ugotovi, da so s sprejetimi amandmaji v drugi obravnavi posamezne določbe predloga odloka medsebojno neusklajene ali neusklajene z ustavo, zakoni ali drugimi odloki, na to opozori predsedujočega. Predsedujoči določi predlagatelju rok za pripravo uskladitvenih amandmajev.
Če uskladitveni amandma ni sprejet, je postopek sprejemanja odloka končan.
Po končani razpravi in glasovanju o amandmajih, se glasuje o odloku v celoti.
Predlog odloka je sprejet, če zanj na seji OS glasuje večina opredeljenih navzočih svetnikov.«
79. člen se črta.
20. člen 
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Osilnica začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-0010/2017/15
Osilnica, dne 8. decembra 2017
Župan 
Občine Osilnica 
Antun Volf l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti