Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3671. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Osilnica, stran 11500.

  
Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi, določil Statuta Občine Osilnica ter določil Poslovnika Občinskega sveta Občine Osilnica je Občinski svet Občine Osilnica na 18. redni seji dne 8. 12. 2017 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    S T A T U T A 
Občine Osilnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
V 2. členu se črta besedna zveza: »določene v 21. členu Zakona o lokalni samoupravi ter nalog«.
II. NALOGE OBČINE 
2. člen 
V 6. členu se pri 7. točki doda nova alineja, ki se glasi:
»– lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih«.
III. ORGANI OBČINE 
1. Skupne določbe
3. člen 
Zadnji odstavek 10. člena se spremeni in se na novo glasi:
»Občinska uprava ima notranje organizacijske enote.
Občinsko upravo usmerja in nadzoruje župan, delo občinske uprave pa vodi tajnik občine.«
4. člen 
Prejšnji 11. člen se črta in se na novo glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.«
5. člen 
V 15. členu se črta naslednja alineja:
»– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ«.
Enajsta alineja drugega odstavka istega člena se popravi in se na novo glasi:
»– sprejema načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine«.
V štirinajsti alineji drugega ostavka se črta del besedila, in sicer: »v soglasju z ministri, pristojnimi za posamezna področja, določa plačne razrede za določitev plač ravnateljev ali direktorjev javnih zavodov, agencij in javnih skladov«.
6. člen 
Drugi odstavek 16. člena se popravi in se na novo glasi:
»Funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni združljiva s funkcijo župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon. Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s funkcijo načelnika upravne enote, kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih javni uslužbenci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine.«
7. člen 
V šestem odstavku 19. člena se črta besedna zveza »odgovore na vprašanja« ter se jo nadomesti z besedo »pobude«.
Sedmi odstavek istega člena se spremeni in se na novo glasi:
»Predsednika nadzornega odbora občine in predsednike delovnih teles občinskega sveta se na seje občinskega sveta vabi le takrat, ko je na dnevnem redu obravnavanje zadeve iz njihove pristojnosti.«
8. člen 
Besedilo 21. člena se črta. Novo besedilo 21. člena se glasi:
»Prenehanje mandata člana občinskega sveta ureja zakon.«
9. člen 
Črta se 24. člen.
2. Občinski svet
2.1 Odbori in komisije občinskega sveta
10. člen 
V 27. členu se popravi prvi stavek, ki se na novo glasi:
»Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v celoti na osnovi obrazloženega in utemeljenega predloga najmanj četrtine članov občinskega sveta.«
3. Župan
11. člen 
V 29. členu se pri sedmi alineji črta del besedila, in sicer: »vodje organov občinske uprave oziroma notranjih organizacijskih enot«.
Osma alineja se dopolni, in sicer na način, da se pika na koncu stavka briše in stavek se nadaljuje z besedilom: »in izvaja druge naloge predstojnika občinske uprave.«
Za osmo alinejo istega člena se doda nova alineja, ki se glasi:
»izvaja naloge, za katere ga pooblasti občinski svet«.
12. člen 
36. člen se spremeni in se na novo glasi:
»Predčasno prenehanje mandata župana in podžupana se izvedeta v skladu z zakonskimi določili.«
4. Nadzorni odbor
13. člen 
V 39. členu se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.
14. člen 
V 40. členu se črtajo drugi, tretji in četrti odstavek.
Spremeni se zadnji odstavek istega člena, ki se na novo glasi:
»Predsednik nadzornega odbora se na sejo občinskega sveta vabi takrat, ko je na dnevnem redu obravnavanje zadeve, ki je v pristojnosti nadzornega odbora, to je pri točki, ko se predstavi konkretno poročilo o nadzoru ali letno poročilo nadzornega odbora o delu.«
15. člen 
V prvem stavku 41. člena se črta beseda »lahko«.
Tretji odstavek istega člena se črta in se nadomesti z naslednjim besedilom:
»V kolikor namerava Nadzorni odbor izvesti nadzor nad občinsko upravo, mora o tem predhodno obvestiti župana«.
16. člen 
42. člen se črta in se na novo glasi:
»Uradna oseba mora biti pozorna na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in mora storiti vse, da se mu izogne. V kolikor zazna takšno situacijo, mora prvenstveno predlagati svojo izločitev.«
17. člen 
43., 44., 45. in 46. člen se črtajo.
18. člen 
V 47. členu se črta prejšnje besedilo in se doda nov stavek, ki se glasi:
»Postopek obravnave poročila nadzornega odbora se izvede v skladu z zakonskimi določili.«
19. člen 
Prejšnji tretji odstavek 50. člena se črta in se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Posamezne posebne strokovne naloge lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.«
5. Občinska uprava
20. člen 
V 61. členu se spremeni drugi odstavek, ki se na novo glasi:
»O izločitvi tajnika uprave samoupravne lokalne skupnosti odloča župan, o izločitvi župana pa odloča predstavniški organ samoupravne lokalne skupnosti – občinski svet.«
21. člen 
62. člen se v celoti črta.
22. člen 
V 74. členu se prvi odstavek nadaljuje z naslednjim besedilom: »ali varnim elektronskim podpisom.«
23. člen 
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Osilnica pričnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-0010/2017/14
Osilnica, dne 8. decembra 2017
Župan 
Občine Osilnica 
Antun Volf l.r.

AAA Zlata odličnost