Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3628. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kanal ob Soči, stran 11397.

  
Na podlagi določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 44/97 – ZSZ in 101/13 – ZDavNepr, 218., 218.a, 218.b, 218.c, 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), 59. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave PN, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07, 51/08, 93/15) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 22. redni seji dne 14. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kanal ob Soči 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se ureja plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kanal ob Soči (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo).
2. člen 
Nadomestilo se plačuje za zazidano in nezazidano stavbno zemljišče, če je območje, na katerem je to zemljišče, opremljeno vsaj z vodovodnim in elektroenergetskim omrežjem ter v ostalih primerih, ki so določeni z zakonom.
2. ZAVEZANCI 
3. člen 
Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni uporabnik stavbnega zemljišča na območju Občine Kanal ob Soči: imetnik lastninske ali druge pravice razpolaganja, najemnik oziroma zakupnik ali uživalec.
4. člen 
Nadomestila se ne plačuje v primerih, ki so določeni z zakonom. Začasno so plačevanja nadomestila lahko oproščene:
– socialno ogrožene osebe,
– osebe, ki so vlagale v gradnjo komunalnih naprav skupnega pomena (s samoprispevkom ali drugo obliko združevanja sredstev).
5. člen 
Pravico do oprostitve plačevanja nadomestila zavezanci uveljavljajo z zahtevkom na občinsko upravo.
O oprostitvi plačevanja nadomestila odloča župan Občine Kanal ob Soči na predlog občinske uprave.
3. OSNOVA ZA ODMERO NADOMESTILA 
6. člen 
Osnova za odmero nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče je površina zemljišča ali dela zemljišča, ki ustreza pogojem za nezazidano stavbno zemljišče, osnova za zazidano stavbno zemljišče pa neto tlorisna površina stavbe ali dela stavbe zmanjšana za odprte prostore. Osnova za izračun površine zazidanega stavbnega zemljišča je podatek o površini stavbe ali dela stavbe iz uradne baze podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije, ki se nanaša na objekte. Površino nezazidanega stavbnega zemljišča se ugotovi iz katastrskih podatkov in občinskih planskih aktov.
Če v uradnih evidencah ni ustreznega podatka glede na zgornje alineje tega člena, je pomanjkljiv ali ni pravilen, občinska uprava ali zavezanec sam o tem obvesti Območno enoto GURS, da pridobi te podatke. Do pridobitve podatkov s strani GURS lahko občina uporablja podatke iz drugih uradnih evidenc, ki so ji na voljo (projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja, podatki za izdajo odločbe o plačilu komunalnega prispevka, ortofoto posnetkov). Občina lahko tudi pozove lastnika objekta, da sporoči pravilne podatke. Postopek uskladitve podatkov se izpelje skladno s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.
7. člen 
V osnovo za odmero nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se štejejo tudi tiste površine v zunanji ureditvi stavb, ki so programsko in funkcionalno povezane z dejavnostjo v stavbah. Pri določanju teh površin se uporabljajo naslednji faktorji:
– odlagališča mineralnih surovin: 0.2
– delovna dvorišča in površine, na katerih so postrojenja: 0.7
– nepokrita skladišča, parkirišča: 0.5
– nepokrite razstavno – prodajne površine: 0.8
– prodajna dvorišča bencinskih servisov: 1,0
– gostinske terase in plesišča: 0.4
4. VIŠINA NADOMESTILA 
8. člen 
Mesečna višina nadomestila je odvisna od osnove, to je površine v m2, stopnje obremenitve, to je števila točk in vrednosti točke.
9. člen 
Stopnja obremenitve je odvisna od dveh meril, in sicer od cone, v kateri se nahaja stavbno zemljišče in od namembnosti stavbe oziroma zemljišča. Stopnja obremenitve je izražena z določenim številom točk.
10. člen 
Namembnost stavbe oziroma zemljišča je po posameznih conah obremenjena z naslednjim številom točk:
cone
Namembnost
1
2
3
A. Stanovanjska:
– za stalno bivanje (tudi samski domovi)
10
7
-
– za občasno bivanje (tudi hoteli)
50
35
20
B. Nestanovanjska:
1. kmetijstvo in gozdarstvo
40
20
2
2. industrija, gradbeništvo, proizvodna obrt, predelava mineralnih surovin
60
45
10
3. energetika
70
50
-
4. trgovina:
– trgovina na debelo
100
80
-
– trgovina na drobno, pretežno z živili
70
50
-
– trgovina na drobno, ostala
100
80
-
– trgovina z naftnimi derivati
275
225
125
– prodaja v kioskih
150
120
-
5. gostinstvo:
– v gostinskih obratih, razen v bifejih
80
60
-
v bifejih
180
120
40
– v menzah
60
50
-
– v obratih kmečkega turizma
50
40
-
6. storitve
– prometne
30
25
-
– poštne in telekomunikacijske
100
80
-
– obrtne
70
50
-
– intelektualne
60
50
-
– finančne
150
120
-
7. dejavnost javnih zavodov, javnih podjetij, državnih organov in lokalnih skupnosti
1
1
1
C. Še neopredeljena 
(na nezazidanih zemljiščih)
50
35
-
11. člen 
Za določitev površine za odmero nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se upošteva površina nezazidanega stavbnega zemljišča, kot to določa tretji odstavek 218. člena ZGO-1.
12. člen 
Cone iz 10. člena obsegajo:
1. cona (z največjo stopnjo komunalne opremljenosti in dostopnosti do centralnih dejavnosti):
– ožji del naselja Kanal ob Soči,
– ožji del naselja Deskle (Dolenje Deskle);
2. cona:
– zemljišče med železniško progo in regionalno cesto Nova Gorica–Bovec,
– zemljišče v okviru strnjenega dela naselji Doblar, Ročinj, Gorenja vas, Ložice in dela Plavi (na desnem bregu Soče) ter naselij Avče, Bodrež, Morsko, (Gorenje) Deskle in dela Plavi (na levem bregu Soče);
3. cona (z najmanjšo stopnjo komunalne opremljenosti in dostopnosti do centralnih dejavnosti):
– preostali del območja Občine Kanal ob Soči, ki ni zajet v prejšnjih dveh conah.
Cone iz prejšnjega odstavka so prikazane na karti v merilu 1:10.000, ki je sestavni del tega odloka in jo hrani občinska uprava, kjer je na vpogled zavezancem.
13. člen 
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018 znaša 0,0373.
Vrednost točke za vsako naslednje odmerno leto se določi tako, da se vrednost točke za tekoče leto revalorizira z indeksom napovedane rasti cen življenjskih potrebščin za prihodnje leto, ki ga objavlja Urad RS za makroanalize in razvoj. Sklep o revalorizirani vrednosti točke sprejme župan in se objavi v Uradnem listu RS.
V primeru drugačne določitve vrednosti točke, kot je določena v prejšnjem odstavku, novo vrednost točke določi Občinski svet Občine Kanal ob Soči, na predlog župana.
5. IZVAJANJE ODLOKA 
14. člen 
Osnovo in stopnjo obremenitve določi zavezancu na osnovi uradnih podatkov občinska uprava, višino nadomestila pa z odločbo odmeri pristojni davčni urad.
15. člen 
Zavezanci so dolžni na javni poziv Občine Kanal ob Soči sporočiti vse tiste podatke, na podlagi katerih se ugotavlja osnovo in stopnjo obremenitve (to je površino zemljišč in stavb ter njihovo namembnost), prav tako pa tudi v roku največ treh mesecev po nastanku vsako spremembo teh podatkov, kakor tudi spremembo lastniškega stanja nad nepremičnino, ki je obremenjena z nadomestilom.
16. člen 
Nastanek in spremembo obveznosti plačevanja nadomestila se uveljavlja od prvega dne v naslednjem mesecu po tem, ko je nastanek ali sprememba obveznosti nastala.
17. člen 
Občinska uprava je dolžna vzpostaviti evidenco tistih podatkov, na podlagi katerih se ugotavlja osnovo in stopnjo obremenitve.
18. člen 
Pristojni davčni urad je dolžan izvajati tudi izterjavo zapadlih obveznosti.
19. člen 
Sredstva, zbrana iz nadomestila, se v proračunu Občine Kanal ob Soči prikazujejo na posebni postavki.
6. KAZENSKE DOLOČBE 
20. člen 
Z denarno kaznijo v višini 300 EUR se kaznuje fizično osebo, samostojnega podjetnika ali društvo, z denarno kaznijo v višini od 2000 EUR pa pravno osebo v primeru, da ni prijavila nastanka ali spremembe obveznosti plačevanja nadomestila, oziroma je v prijavi navedla lažne podatke (15. člen).
Z denarno kaznijo v višini 500 EUR se kaznuje tudi odgovorno osebo pravne osebe v primeru, da je storila prekršek iz prejšnjega odstavka.
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
21. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha na območju Občine Kanal ob Soči veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kanal ob Soči (Primorske novice – Uradne objave, št. 25/96, 4/97, 42/99, 48/03, 50/04).
22. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2018 dalje.
Št. 9000-0009/2017-7
Kanal ob Soči, dne 14. decembra 2017
Župan 
Občine Kanal 
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost