Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3618. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Grosuplje, stran 11387.

  
Na podlagi 59. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17 in 59/17), v povezavi s VI. poglavjem Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popravek in 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – odločba US, 44/97 – ZSZ in 101/13 – ZDavNepr), 218. členom in 218.a in 218.d členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odločba US in 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) ter 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 18. redni seji dne 13. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Grosuplje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se ureja odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo) v Občini Grosuplje.
2. člen 
(1) Nadomestilo se plačuje za zazidana in za nezazidana stavbna zemljišča.
(2) Za zazidana stavbna zemljišča se štejejo tiste zemljiške parcele ali njihovi deli, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami ali gradbeni inženirski objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tiste zemljiške parcele ali njihovi deli, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenje začelo z gradnjo stavb ali gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na katerem stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
(3) Za nezazidana stavbna zemljišča se štejejo tiste zemljiške parcele, za katere je z veljavnim občinskim prostorskim načrtom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjena za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave ali da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe varstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
(4) Zemljiške parcele iz prejšnjega odstavka tega člena se štejejo za nezazidana stavbna zemljišča po tem odloku in se zanje plačuje nadomestilo, če imajo urejen dostop do javnega cestnega omrežja in če je zanje možno izvesti priključke na javno vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje in javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih naprav.
(5) Za nezazidano stavbno zemljišče se štejejo tudi zemljiške parcele, za katere je z občinskim prostorskim načrtom oziroma občinskim podrobnim prostorskim načrtom določeno, da so namenjene za površinsko izkoriščanje mineralnih surovin:
– če je z občinskim prostorskim načrtom oziroma občinskim podrobnim prostorskim načrtom določeno, da se po opustitvi izkoriščanja na njih izvede sanacija tako, da se namenijo za gradnjo;
– če je za izkoriščenje mineralnih surovin na njih že podeljena koncesija, z izkoriščanjem pa se še ni pričelo;
– če se je z izkoriščenjem na njih že prenehalo, z občinskim prostorskim načrtom oziroma občinskim podrobnim prostorskim načrtom določena sanacija tako, da se vzpostavi prejšnje stanje, uredijo kmetijska zemljišča ali gozd, pa še ni izvedena.
3. člen 
(1) Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine.
(2) Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna površina garaž za osebne avtomobile.
(3) Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom.
(4) Poslovne površine so tudi površine zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti, kot so nepokrita in pokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem, manipulativne površine, na katerih se opravlja gospodarska dejavnost, gostinski vrtovi, površine za obratovanje bencinskih servisov in druge površin, namenjene opravljanju poslovne dejavnosti.
(5) Čiste površine iz drugega in tretjega odstavka tega člena se opredeli na podlagi prijave zavezanca, podatkov iz lastnih evidenc oziroma se jih določi tako, da se upoštevajo uradni podatki o neto tlorisni površini iz registra nepremičnin, zmanjšani za odprte površine, kot so terase, balkoni ipd.
4. člen 
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine zemljiških parcel, na katerih je po občinskem prostorskem načrtu dopustna gradnja objektov iz tretjega odstavka 2. člena tega odloka oziroma izkoriščanje mineralnih surovin v skladu s petim odstavkom 2. člena tega odloka.
5. člen 
(1) Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni uporabni zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik, zakupnik, uživalec), od katerih se plačuje nadomestilo.
(2) Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni finančni urad.
(3) Finančni urad začne postopek odmere nadomestila na podlagi podatkov, ki mu jih posreduje občinska uprava Občine Grosuplje (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava).
(4) Podatke o zavezancih in stavbnih zemljiščih pridobiva občinska uprava iz uradnih evidenc, od upravnega organa, pristojnega za izdajo dovoljenj za posege v prostor, iz občinskih prostorskih načrtov, lastnih evidenc in na podlagi prijave neposrednega uporabnika stavbnega zemljišča.
(5) Zavezanci so dolžni prijaviti občinski upravi vse podatke, vezane na nastanek obveznosti plačila nadomestila, skladno s po tem odlokom in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila, in sicer v 30 dneh od nastanka obveznosti oziroma spremembe.
(6) Če zavezanci ne sporočijo zahtevanih podatkov za odmero nadomestila v roku iz prejšnjega odstavka, občinska uprava sama pridobi podatke iz uradnih evidenc in prične postopek po uradni dolžnosti. Občinska uprava lahko pridobi podatke tudi na druge načine, postopek pa vodi skladno s predpisi, ki ureja evidentiranje nepremičnin.
(7) Če obveznost ali sprememba za plačilo nadomestila skladno s tem odlokom nastane, med letom, se le-ta upošteva od prvega dne v naslednjem mesecu, od katerega je sprememba nastala.
(8) Za vse postopke v zvezi z odmero, pobiranjem, vračanjem, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti v zvezi z nadomestilom se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo davke.
6. člen 
Nadomestilo se plačuje za tekoče odmerno leto v skladu z določili, ki urejajo davčni postopek. Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni finančni urad, ki vodi tudi postopke v zvezi z odmero, evidentiranjem plačil, izterjavo, odpisom neizterljivosti obračuna in plačila obresti.
II. OBMOČJE, NA KATEREM SE PLAČUJE NADOMESTILO 
7. člen 
(1) Nadomestilo za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča se plačuje na celotnem območju Občine Grosuplje.
(2) Območje občine je razdeljeno na štiri območja:
1. območje: Grosuplje, Brezje pri Grosupljem in Brvace, razen hišnih številk Brvace 7, 7a in 8;
2. območje: Šmarje - Sap, Cikava, Mali vrh pri Šmarju, Veliki vrh pri Šmarju in Brvace s hišnimi številkami 7, 7a in 8;
3. območje: Polica, Ponova vas, Sela pri Šmarju, Spodnja Slivnica, Št. Jurij, Veliko Mlačevo, Velika Račna, Žalna, Mala vas, Gatina in Spodnje Blato;
4. območje: vsa ostala naselja v Občini Grosuplje, ki niso vključena v 1., 2. ali 3. območje.
Nadomestilo se plačuje tudi na zemljiščih, ki niso vključena v 1.–4. območje, in sicer za peskokope, kamnolome, cestne baze, deponije komunalnih odpadkov in deponije rabljenih avtomobilov.
III. MERILA ZA DOLOČANJE NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA 
8. člen 
(1) Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami in možnosti priključka na te objekte in naprave se ovrednoti z naslednjimi točkami:
1. javna cesta:
a) asfaltna cesta 
40 točk
b) makadamska cesta 
20 točk
2. javna kanalizacija
40 točk
3. javni vodovod
20 točk
4. električno omrežje
20 točk
5. telefonsko omrežje
30 točk
6. kabelsko omrežje
30 točk
7. toplovodno ogrevanje
60 točk
(2) Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost priključka na javno kanalizacijsko omrežje, če je omrežje, na katerega se je možno priključiti, oddaljeno od meje stavbnega zemljišča največ 75 metrov, javno vodovodno omrežje največ 200 m in obstaja dejanska možnost priključevanja in koriščenja teh objektov in naprav.
(3) Za javno cesto se upošteva opremljenost po samo enem kriteriju, in sicer tistemu, ki ustreza dejanski opremljenosti. Kriterija a) in b) iz 1. točke prvega odstavka tega člena se ne seštevata.
9. člen 
Poleg meril iz 8. člena tega odloka se za določitev nadomestila za stanovanjske in počitniške objekte upoštevajo še naslednja merila:
(1) Namen uporabe stavbnega zemljišča:
1. območje
2. območje
3. območje
4. območje
stanovanja
40
30
20
10
nezazidana stavbna zemljišča
50
40
20
10
(2) Smotrnost uporabe stavbnega zemljišča:
Vrsta 
zidave
1. območje
2. območje
3. območje
4. območje
individualne samostojne hiše
50
30
20
10
vrstne hiše
30
20
20
10
blokovna gradnja
20
10
/
/
10. člen 
Za objekte za poslovne, storitvene in gospodarske namene se poleg meril iz 8. člena tega odloka upoštevajo še naslednja merila:
(1) vrsta dejavnosti, oziroma namen uporabe se točkuje po naslednji razpredelnici:
1. območje
2. območje
3. območje
4. območje
a) Pridobivanje nekovinskih rudnin 
Predelava nekovinskih rudnin 
Proizvodnja bazičnih kem. izdelkov 
Proizvodnja barvin kovin 
Predelava barvnih kovin 
Predelava kemičnih izdelkov 
Črna metalurgija
800
450
300
200
b) Proizvodnja peska, kamna in gramoza 
Proizvodnja gradbenega materiala 
Proizvodnja žaganega lesa in plošč 
Gozdarstvo 
Visoka gradnja 
Nizka gradnja in hidrografija
800
450
300
200
c) Kovinska predelovalna dejavnost 
Strojna dejavnost 
Proizvodnja prometnih sredstev 
Grafična dejavnost 
Proizvodnja pijač 
Zunanja trgovina 
Proizvodnja in predelava papirja 
Storitve na področju prometa 
Geološka raziskovalna dejavnost 
Projektiranje in sorodne teh. storitve 
Urejanje naselij in prostora 
Poslovne storitve
800
450
300
200
d) Elektro gospodarstvo 
Proizvodnja končnih les. izdelkov 
Proizvodnja električnih str. in aparatov 
Proizvodnja krmil 
Instalacija in zaključna dela 
Prekladalne storitve 
Proizvodnja tekstilne preje in tkanin 
Proizvodnja zgotovljenih tekst. izdelkov 
Proizvodnja usnjene obutve in galanterije 
Proizvodnja raznovrstnih izdelkov 
Cestni promet 
Gostinstvo 
Bančništvo 
Premoženjsko in osebno zavarovanje
700
350
200
100
e) Turistično posredovanje 
Trgovina na debelo 
Obrtne storitve in popravila 
Kmetijske storitve 
Proizvodnja živilskih proizvodov
600
300
200
100
f) Kmetijska proizvodnja 
Ribištvo 
Vodno gospodarstvo 
Železniški promet 
Mestni promet 
Cevovodni transport 
PTT storitve 
Trgovina na drobno 
Komunalna dejavnost
500
250
150
100
g) Raziskovalno razvojno delo 
Osebne storitve in storitve v gospodinjstvu
400
200
150
100
h) Državni organi, lokalne skupnosti, politične stranke
300
150
100
70
i) Izobraževanje 
Znanstveno raziskovalna dejavnost 
Kultura, umetnost in informacije 
Telesna kultura, šport, rekreacija 
Zdravstveno varstvo 
Organizirano varstvo otrok in mladine in socialno varstvo 
Društvena dejavnost
150
100
70
50
(2) Nepokrita skladišča: javna parkirišča, za katere se plačuje parkirnina ali najemnina; parkirni prostori gospodarskih subjektov, pravnih oseb in društev, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo; delavnice na prostem, teniška igrišča, odprti bazeni, kampi, so skladno s tem odlokom poslovne površine in se jih točkuje po vrsti dejavnosti, kot določa prva točka 10. člena tega odloka. Za navedene površine se plačuje 30% vrednosti točk pozidanih površin.
IV. MERILA ZA NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA 
11. člen 
(1) Nadomestilo za nezazidano stavno zemljišče iz tretjega odstavka 2. člena tega odloka se odmeri, če ima zemljiška parcela urejen dostop do javnega cestnega omrežja in če je zanjo možno izvesti priključke na javno vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje ter javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih naprav.
(2) Nadomestilo za nezazidano stavno zemljišče se plačuje od površine zemljiške parcele, za katero je sprejet Občinski prostorski načrt, Občinski podrobni prostorski načrt ali eden od prostorsko izvedbenih načrtov (zazidalni načrt, ureditveni načrt ali občinski lokacijski načrt).
(3) Zavezanec za plačilo nadomestila je lastnik nezazidanega stavbnega zemljišča oziroma imetnik stavbne pravice.
(4) Za nezazidana stavbna zemljišča, kjer velja Občinski prostorski načrt, se nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče plačuje v višini 60%, za območja kjer velja Občinski podrobni prostorski načrt ali eden od prostorsko izvedbenih načrtov pa v višini 200% izračunane vrednosti po drugem odstavku 7. člena, prvem odstavku 8. člena in prvem odstavku 9. člena.
V. OPROSTITEV PLAČILA 
12. člen 
(1) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne plačuje za zemljišče, ki se uporablja za potrebe obrambe in zaščite, za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje, za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno in za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost.
(2) Plačila nadomestila so oproščeni tudi občani, ki ob vložitvi vloge dokažejo, da so prejemniki denarne socialne pomoči kot edinega vira preživljanja. Oprostitev na tej podlagi se odobri za čas trajanja odločbe pristojnega organa.
(3) Plačila nadomestila so oproščeni tudi občani, ki so kupili novo stanovanje kot posamezni del stavbe ali zgradili, dozidali ali nadzidali družinsko stanovanjsko hišo, če so v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačali komunalni prispevek ali izvedli opremljanje po pogodbi o opremljanju, po določbah zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje.
(4) Oprostitev plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča začne teči od dneva vselitve v stanovanje oziroma stanovanjsko hišo. Oprostitev traja pet let in se uvede na zahtevo občana.
(5) Občina Grosuplje lahko tudi v drugih primerih (elementarne ali druge nezgode, bolezni v družini, invalidnost itd.), oprosti zavezanca plačila nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrozilo socialno varnost zavezanca in njegove družine. Oprostitev velja za eno leto.
(6) O oprostitvi odloča na podlagi zahtevka zavezanca občinska uprava Občine Grosuplje.
IV. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA 
13. člen 
Letna višina nadomestila se določi tako, da se skupno število točk pomnoži z ustrezno površino zavezančevega objekta oziroma nezazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
14. člen 
(1) Vrednost točke za izračun nadomestila za leto 2018 znaša:
– za stanovanjske površine in nezazidana stavbna zemljišča 0,003114
– za poslovne površine 0,002257.
(2) Vrednost točke se letno usklajuje z rastjo cen življenjskih potrebščin, katerega vodi in objavlja SURS. Vrednost točke se preračuna z upoštevanjem datuma 1. decembra predhodnega in tekočega leta. Župan o tem sprejme ugotovitveni sklep in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
15. člen 
Nadomestilo odmeri finančni urad zavezancu z odločbo na osnovi tega odloka, po podatkih, ki jih Občina Grosuplje posreduje, pristojnemu finančnemu uradu.
V. KAZENSKE DOLOČBE 
16. člen 
(1) Z globo 850 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
1. je zavezanec za plačilo nadomestila, če ne prijavi nastanka obveznosti plačila nadomestila po tem odloku ali vseh sprememb, ki vplivajo na odmero nadomestila v roku 30 dni po nastanku obveznosti oziroma nastali spremembi ali če prijavi neresnične podatke.
2. na poziv pristojnega organa občinske uprave v roku 15 dni od prejema poziva ne posreduje verodostojnih podatkov, ki omogočajo odmero.
(2) Z globo 250 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 650 EUR se kaznuje samostojni podjetnik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo 125 EUR se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
17. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna občinska inšpekcija, ki izvaja tudi prekrškovni postopek.
18. člen 
Pritožbe zavezancev, vezane na odmero nadomestila za pretekla odmerna leta, se obravnavajo na podlagi takrat veljavnega odloka.
19. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 5/97, 12/01, 31/01, 44/01, 116/03 in 105/12) in Sklep o oprostitvi plačila nadomestila za nezazidano stavno zemljišče (Uradni list RS, št. 31/01 in 44/01).
20. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2018 dalje.
Št. 007-5/2017
Grosuplje, dne 13. decembra 2017
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost