Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3609. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bovec, stran 11378.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 23. redni seji dne 14. 12. 2017 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A 
Občine Bovec 
1. člen 
Prvi odstavek 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občina Bovec (v nadaljevanju: občina) je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom in obsega območja naselij:
– Bavšica
– Bovec
– Čezsoča
– Kal – Koritnica
– Lepena
– Log Čezsoški
– Log pod Mangartom
– Plužna
– Soča
– Srpenica
– Strmec na Predelu
– Trenta
– Žaga«
2. člen 
Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3)Občina ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v zunanjem krogu na zgornji polovici napis: Občina Bovec, v notranjem krogu pa naziv organa občine – Občinski svet, Župan, Nadzorni odbor, Občinska uprava, Volilna komisija. V sredini žiga je grb občine. Velikost, uporabo in hrambo žiga občine določi župan s svojim aktom.«
3. člen 
V prvem odstavku 8. člena se črta prva alineja.
4. člen 
V prvem odstavku 7. člena se v točki i) črta besedilo »vodnih virov«.
5. člen 
Šesti odstavek 14. člena se črta.
6. člen 
Drugi in peti odstavek 22. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sveta se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali pisnega obvestila o odločitvi člana občinskega sveta. Če član občinskega sveta odstopi sam, se za prenehanje mandata šteje dan, ko slednji poda odstopno izjavo županu. Župan mora o odstopu člana občinskega sveta, v roku 8 dni od prejema odstopne izjave obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo.«
»(5) Izvolitev in potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta določa zakon.«
7. člen 
Četrti odstavek 29. člena se črta, dosedanji peti odstavek pa nadomesti četrtega.
8. člen 
Prvi in drugi odstavek 37. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Županu preneha mandat predčasno v primerih, ki jih določa zakon.
(2) Županu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi predloga komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata ali z dnem, ko župan o svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno komisijo.«
9. člen 
Peti in sedmi odstavek 41. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(5) Nadzorni odbor sprejme skladno s tem statutom svoj poslovnik, ki je splošni akt nadzornega odbora, v katerem podrobneje uredi postopke in način svojega dela. Poslovnik se objavi v uradnem glasilu Občine Bovec.«
»(7) Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja žig občine.«
10. člen 
Prvi odstavek 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nadzorni odbor sprejme svoj program dela, ki vsebuje letni program nadzorov in predlog finančnega načrta, ki ju v mesecu decembru koledarskega leta predloži županu. Z letnim programom nadzora nadzorni odbor seznani tudi občinski svet.«
11. člen 
Drugi odstavek 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Nadzorni odbor mora nadzor izvesti vsako proračunsko leto.«
Šesti odstavek 42. člena se črta.
12. člen 
V prvem odstavku 67. člena se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– urejajo pokopališča,«
13. člen 
V drugem odstavku 94. člena se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnosti oseb zasebnega prava, ki so v javnem interesu.«
14. člen 
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-07/2006-3
Bovec, dne 14. decembra 2017
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.

AAA Zlata odličnost