Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3608. Odlok o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov in prenove zunanjih zasebnih površin na območju mestnega jedra Kastre, stran 11377.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. člena Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Ajdovščina (Uradno glasilo skupščine Občine Ajdovščina, št. 4/19) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12 in 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 27. redni seji dne 14. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov in prenove zunanjih zasebnih površin na območju mestnega jedra Kastre 
1. člen 
(vsebina) 
S tem odlokom se določajo višina, pogoji in postopek za dodelitev subvencij na območju mestnega jedra Kastre, in sicer za naslednje namene:
– za izvedbo hišnih priključkov na kanalizacijsko omrežje,
– za izvedbo hišnih priključkov na elektro omrežje,
– za izvedbo hišnih priključkov na plinsko omrežje,
– za vgradnjo elektro omaric,
– za vgradnjo plinskih omaric in
– za prenovo zasebnih zunanjih površin.
2. člen 
(območje) 
(1) Po tem odloku se za območje mestnega jedra Kastre določa območje, ki se prenavlja na podlagi prvonagrajene natečajne rešitve za Ureditev odprtih javnih površin starega mestnega jedra – Kastre v Ajdovščini.
(2) Prenova območja iz prejšnjega odstavka tega člena se izvaja fazno po posameznih ožjih območjih prenove (v nadaljevanju: ožja območje).
(3) Kot kriterij za dodelitev subvencije se upošteva ožje območje, določeno v projektni dokumentaciji.
3. člen 
(pogoji in upravičenci) 
(1) Do subvencije so upravičene fizične osebe, ki so lastniki objektov in/ali zasebnih zunanjih površin na ožjem območju iz tretjega odstavka 2. člena tega odloka, v kolikor so izpolnjeni pogoji določeni s tem odlokom.
(2) Lastniki objektov na ožjem območju so upravičenci do subvencije, če se objekti na novo priključujejo na omrežje, ali se z izvedbo hišnega priključka spreminja način priključitve.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena so upravičenci do subvencije tudi lastniki objektov izven ožjega območja, če se mesto priključitve na primarno omrežje nahaja znotraj ožjega območja.
(4) Lastniki zasebnih zunanjih površin na ožjem območju so upravičenci do subvencije, v kolikor izvedejo prenovo zunanje površine skladno z izdelano projektno dokumentacijo.
(5) Vsi lastniki objektov na ožjem območju imajo po tem odloku enake pogoje ne glede na oddaljenost objekta od primarnega voda.
(6) Lastniki objektov in lastniki zasebnih zunanjih površin so upravičeni do subvencije v času izvajanja prenove ožjega območja.
4. člen 
(subvencije) 
(1) S tem odlokom se določajo naslednje subvencije za lastnike objektov:
– subvencije za izvedbo hišnega priključka na kanalizacijsko omrežje,
– subvencije za izvedbo hišnega priključka na elektro omrežje,
– subvencije za izvedbo hišnega priključka na plinsko omrežje,
– subvencije za vgradnjo elektro omarice in
– subvencije za vgradnjo plinske omarice.
(2) S tem odlokom se določajo naslednje subvencije za lastnike zasebnih zunanjih površin:
– subvencije za prenovo zasebnih zunanjih površin.
5. člen 
(višine subvencij) 
(1) Višine subvencij iz prvega odstavka 4. člena tega odloka se določijo v višini 100% stroškov izvedbe hišnega priključka oziroma 100% stroškov vgradnje omarice, pri čemer so stroški za vse objekte na ožjem območju enaki in se določijo kot povprečje stroškov za vse objekte na tem območju. Izjema je višina subvencije za izvedbo hišnega priključka na plinsko omrežje, ki se določi v višini do 100% stroškov izvedbe hišnega priključka.
(2) Višina subvencije iz drugega odstavka 4. člena tega odloka se določi kot razlika stroškov med prenovo zunanjih površin skladno s projektno dokumentacijo in prenovo v asfaltni izvedbi, upoštevaje površino, ki se prenavlja. Za ceno asfalta se uporabi povprečna cena dosežena na javnih razpisih v zadnjem koledarskem letu.
(3) Pri dodelitvi subvencije za prenovo zasebnih zunanjih površin se upošteva podatek o površini nepremičnine iz uradne evidence GURS. V kolikor se ne prenavlja celotna površina nepremičnine, se za dodelitev subvencije upošteva površina, ki jo določi vodja investicije na podlagi vloge in izdelane projektne dokumentacije.
(4) Pri objektih v solastnini se subvencija razdeli med lastnike objekta sorazmerno z lastniškim deležem.
6. člen 
(postopek dodelitve subvencije) 
(1) Postopek dodelitve subvencije se prične na podlagi vloge upravičenca.
(2) Lastniki objektov in lastniki zasebnih zunanjih površin na ožjem območju morajo podati vlogo za dodelitev subvencije z vsemi prilogami, določenimi s tem odlokom.
(3) Obvezne priloge k vlogi za dodelitev subvencije iz prvega odstavka 4. člena tega odloka so:
– izkazana namera o priključitvi objekta na omrežje (vloga, pogodba),
– pisna izjava lastnika, da dovoljuje brez plačila odškodnine iz naslova služnosti izvedbo del preko svojih zemljišč za namen izgradnje in obnove javnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, če je takšna izgradnja predvidena s projektno dokumentacijo,
– pisno soglasje lastnika, da dovoljuje na svojem objektu namestitev svetilke javne razsvetljave, nosilcev za novoletno okrasitev in drogov za zastave, v kolikor je to na tem objektu z načrtom predvideno,
– pisna izjava lastnika, da bo s podpisom pooblastil izvajalca, da v njegovem imenu Občini Ajdovščina izstavi zahtevek za subvencijo, kateremu predloži račun za izvedbo hišnega priključka oziroma za vgradnjo omarice,
– pisno soglasje lastnika, da lahko Občina Ajdovščina izvede nakazilo subvencije neposredno na račun izvajalca.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena druga priloga (pisna izjava lastnika, da dovoljuje brez plačila odškodnine iz naslova služnosti izvedbo del preko svojih zemljišč za namen izgradnje in obnove javnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, če je takšna izgradnja predvidena s projektno dokumentacijo) in tretja priloga (pisno soglasje lastnika, da dovoljuje na svojem objektu namestitev svetilke javne razsvetljave, nosilcev za novoletno okrasitev in drogov za zastave, v kolikor je to na tem objektu z načrtom predvideno) nista potrebni, če je lastnik takšno izjavo v eni od vlog za dodelitev subvencije iz prvega odstavka 4. člena tega odloka že podal.
(5) Vlogi za dodelitev subvencije za izvedbo hišnega priključka na elektro omrežje mora biti poleg prilog iz prejšnjega odstavka tega člena priložena tudi pisna izjava lastnika objekta, da bo v roku 1 meseca po zaključku prenove ožjega območja izvedel gradbena in obrtniška dela v objektu, ki so pogoj, da se prostozračno omrežje izvede v kabelski oziroma v podzemni izvedbi.
(6) Obvezne priloge k vlogi za dodelitev subvencije iz drugega odstavka 4. člena tega odloka so:
– pisna izjava lastnika, da dovoljuje brez plačila odškodnine iz naslova služnosti izvedbo del preko svojih zemljišč za namen izgradnje in obnove javnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, če je takšna izgradnja predvidena s projektno dokumentacijo,
– pisna izjava lastnika, da bo s podpisom pooblastil izvajalca, da v njegovem imenu Občini Ajdovščina izstavi zahtevek za subvencijo, kateremu predloži račun za izvedbo prenove zunanjih površin,
– pisno soglasje lastnika, da lahko Občina Ajdovščina izvede nakazilo subvencije neposredno na račun izvajalca.
(7) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena pri vlogi za subvencijo iz drugega odstavka 4. člena tega odloka druga priloga (pisna izjava lastnika, da dovoljuje brez plačila odškodnine iz naslova služnosti izvedbo del preko svojih zemljišč za namen izgradnje in obnove javnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, če je takšna izgradnja predvidena s projektno dokumentacijo) ni potrebna, če je lastnik takšno izjavo že podal v vlogi za dodelitev subvencije iz prvega odstavka 4. člena tega odloka.
(8) Za vodenje postopka dodelitve subvencije se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek. O dodelitvi subvencije odloči pristojni organ občinske uprave z upravno odločbo.
7. člen 
(vodenje evidenc) 
Občinska uprava vodi evidence dodeljenih subvencij.
8. člen 
(zagotovitev proračunskih sredstev) 
Sredstva za subvencije se zagotovijo v vsakoletnem proračunu občine.
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3542-1/2017
Ajdovščina, dne 14. decembra 2017
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti