Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017

Kazalo

3393. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Mekinjski samostan, stran 10059.

  
Na podlagi 3. in 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) in 11. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na 22. seji dne 29. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Javnega zavoda Mekinjski samostan 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem Odlokom Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1241 Kamnik (v nadaljevanju: ustanovitelj), ustanavlja Javni zavod Mekinjski samostan (v nadaljevanju: zavod), ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
II. IME, SEDEŽ IN PRAVNI STATUS ZAVODA 
2. člen 
Ime zavoda je: Javni zavod Mekinjski samostan.
Skrajšano ime zavoda je: Mekinjski samostan.
Sedež zavoda je v Kamniku, Polčeva pot 10.
3. člen 
Zavod je pravna oseba javnega prava, s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, kot jih določata zakon in ta odlok.
III. ŽIG ZAVODA 
4. člen 
V žigu je poleg simbola zapisano ime zavoda.
Število žigov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi direktor zavoda.
IV. POSLANSTVO ZAVODA 
5. člen 
Zavod organizira in izvaja izobraževalne, kulturne, umetniške, turistične in druge prireditve. V okviru svojega poslanstva zavod ohranja in promovira materialno in nematerialno dediščino Mekinjskega samostana.
Zavod načrtuje, oblikuje in trži celovito ponudbo Mekinjskega samostana s pripadajočo zunanjo okolico. Zavod programsko povezuje javne zavode, nevladne organizacije ter druge izvajalce izobraževalnih, kulturnih in turističnih prireditev, ki so v javnem interesu.
V. DEJAVNOSTI ZAVODA 
6. člen 
Zavod opravlja naslednje dejavnosti kot javno službo oziroma pod enakimi pogoji in na način, ki velja za javno službo:
– upravlja z objektom s pripadajočim zemljiščem,
– predstavlja in promovira zgodovino Mekinjskega samostana, Kamnika in Slovenije ter ohranja kulturno in naravno dediščino,
– organizira in izvaja različne vzgojno-izobraževalne programe in prireditve,
– organizira in izvaja pedagoške, kulturnovzgojne in andragoške programe ter programe za skupine s posebnimi potrebami,
– organizira in izvaja kulturne in druge prireditve v javnem interesu,
– izdaja publikacije vseh vrst s področja svoje dejavnosti,
– sodeluje s kulturnimi in izobraževalnimi institucijami doma in v tujini ter drugimi javnimi zavodi v Občini Kamnik.
Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka zavod opravlja tudi naslednje druge, tržne dejavnosti, ki služijo izvajanju dejavnosti iz prejšnjega odstavka in se financirajo izključno iz nejavnih virov:
– protokolarno dejavnost (npr. poročna in spremljajoča dejavnost),
– oddajanje prostorov za razstave, kulturne, izobraževalne in druge prireditve ter storitve,
– oddajanje prenočitvenih kapacitet,
– gostinske storitve za lastne potrebe in potrebe udeležencev ter obiskovalcev prireditev,
– prodaja drobnih spominkov in publikacij,
– druge dejavnosti, skladne z namenom ustanovitve javnega zavoda.
Zavod opravlja dejavnosti v obsegu in na način, določen z letnim programom dela in finančnim načrtom.
7. člen 
Dejavnosti zavoda se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščajo v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:
C/18.120
Drugo tiskanje
C/18.130
Priprava za tisk in objavo
C/18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G/47.782
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
G/47.789
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G/47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G/47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G/47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
I/55.209
Druge nastanitve za krajši čas
I/56.101
Restavracije in gostilne
I/56.102
Okrepčevalnice in podobni obrati
I/56.103
Slaščičarne in kavarne
I/56.104
Začasni gostinski obrati
I/56.300
Strežba pijač
J/58.110
Izdajanje knjig
J/58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J/58.190
Drugo založništvo
J/59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J/59.120
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J/59.130
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J/59.140
Kinematografska dejavnost
J/59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J/62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J/63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J/63.120
Obratovanje spletnih portalov
L/68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L/68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M/72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M/73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
M/73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M/74.200
Fotografska dejavnost
M/74.300
Prevajanje in tolmačenje
N/77.290
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N/77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N/82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N/82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N/82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P/85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P/85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R/90.010
Umetniško uprizarjanje
R/90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R/90.030
Umetniško ustvarjanje
R/90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/91.012
Dejavnost arhivov
R/91.020
Dejavnost muzejev
R/91.030
Varstvo kulturne dediščine
R/93.299
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S/94.999 
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.
Dejavnosti zavoda, ki so opredeljene kot javna služba oziroma nepridobitna dejavnost, se štejejo kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.
VI. ORGANIZIRANOST IN ORGANI ZAVODA 
8. člen 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor.
Svet zavoda 
9. člen 
Svet zavoda sestavlja pet članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja, imenovani izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ oziroma pravnih zadev,
– en predstavnik zaposlenih,
– en predstavnik zainteresirane javnosti.
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Predstavnika zaposlenih izvolijo zaposleni v zavodu na neposrednih in tajnih volitvah, po postopku in na način, določen v statutu zavoda.
Svet zavoda se konstituira, ko člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika.
Mandat članov sveta traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta. Po preteku mandata so člani lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Direktor je dolžan najmanj devetdeset dni pred potekom mandata o tem obvestiti ustanovitelja.
Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov sveta.
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi konstitutivni seji, ki jo skliče direktor najpozneje v tridesetih dneh, ko je imenovana oziroma izvoljena večina članov sveta.
Podrobnejše delovanje sveta uredi svet s poslovnikom.
10. člen 
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, ki so določene z zakonom in podzakonskimi akti, naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delo zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja zavoda,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav ter nadzira njihovo izvajanje,
– sprejema statut in druge akte, za katere je s predpisi ali tem odlokom določeno, da jih sprejme svet zavoda,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in izvaja druge pravice in obveznosti delodajalca v razmerju do direktorja,
– potrjuje letno poročilo,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– razpisuje volitve v svet zavoda, oziroma imenuje v skladu z določbami statuta druge organe zavoda,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, drugimi predpisi in tem odlokom.
Ostale naloge so določene v statutu zavoda. Podrobnejše delovanje sveta zavoda se določi s poslovnikom.
Direktor 
11. člen 
Direktor zastopa, predstavlja in vodi zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Naloge direktorja so:
– zastopa in predstavlja zavod,
– organizira delo zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela s finančnim načrtom,
– sprejema akt o organizaciji dela zavoda,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– določa cene javnih kulturnih dobrin, ki jih zagotavlja zavod,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda in zagotavlja pripravo aktov, ki jih sprejema svet,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta in ustanovitelja oziroma njegovih organov,
– skrbi za trženje storitev in določa ceno storitev,
– določa odpiralni čas za dejavnosti,
– skrbi za promocijo zavoda,
– skrbi za sodelovanje z drugimi javnimi zavodi,
– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
– določa podatke, ki se štejejo za poslovno skrivnost,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
– odloča o razporejanju delovnega časa in odreja delo prek polnega delovnega časa,
– določa plače, odloča o delovni uspešnosti in napredovanju delavcev v skladu s predpisi,
– imenuje delovne skupine ali druga telesa za izvedbo določenih nalog ali preučitev posameznih vprašanj iz svoje pristojnosti,
– opravlja druge naloge, ki jih določajo veljavni predpisi in ta odlok.
Svet daje soglasje k aktom iz tretje, četrte, pete, šeste, sedme in osme alineje prejšnjega odstavka tega člena.
12. člen 
Direktor mora pri vodenju poslov zavoda ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.
Direktor zastopa in predstavlja zavod v pravnem prometu neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta, razen, ko pogodba o financiranju določa drugače.
Direktor v pravnem prometu ne sme razpolagati z muzejskim gradivom, razen če gre za izmenjavo, ki pomeni bistveno dopolnitev spomeniške zbirke, o čemer odloča svet zavoda po predhodnem soglasju župana, skladno s predpisi.
V primeru direktorjeve odsotnosti ali zadržanosti nadomešča direktorja delavec zavoda, določen v aktu o sistemizaciji delovnih mest.
13. člen 
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma z magisterijem oziroma drugo stopnjo izobrazbe družboslovne smeri,
– aktivno obvlada slovenski jezik,
– obvlada najmanj dva svetovna jezika,
– pozna področje dela zavoda,
– ima izkušnje na področju marketinga in organizacije dogodkov,
– ima sposobnost in izkušnje s področja organiziranja in vodenja dela,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj.
Kandidat za direktorja mora predložiti program dela zavoda za mandatno obdobje.
14. člen 
Direktorja imenuje na podlagi javnega razpisa ustanovitelj po predhodnem mnenju sveta in za dobo petih let z možnostjo ponovnih imenovanj. Poleg javnega razpisa lahko ustanovitelj javnega zavoda povabi posamezne kandidate tudi neposredno.
Če se na razpis ne prijavi nihče ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni izbran, se razpis ponovi. Za čas do imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega razpisa imenuje svet zavoda vršilca dolžnosti direktorja po predhodnem soglasju ustanovitelja, vendar najdlje za eno leto.
Če v roku 60 dni po prenehanju mandata direktorja svet zavoda ne imenuje direktorja niti vršilca dolžnosti direktorja, imenuje vršilca dolžnosti direktorja ustanovitelj.
Če je bil direktor pred svojim imenovanjem zaposlen v zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
VII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 
15. člen 
Za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, daje ustanovitelj zavodu v upravljanje nepremičnino, ki je del javne infrastrukture na področju kulture in pripadajočo opremo v njej, in sicer objekt Mekinjski samostan, Polčeva pot 10, Kamnik, s pripadajočim zemljiščem.
Vrednost nepremičnega in premičnega premoženja je predmet pogodbe o prenosu premoženja v upravljanje zavodu.
Premično in nepremično premoženje iz prvega in drugega odstavka, ki ga ima zavod v upravljanju, je last ustanovitelja. Zavod ga je dolžan uporabljati za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen. Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja, ga obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni ali ga oddati v podnajem brez soglasja ustanovitelja. V soglasju z ustanoviteljem ali na podlagi njegovih odločitev lahko zavod upravlja tudi z drugimi nepremičninami.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
VIII. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO 
16. člen 
Sredstva za delo zavoda so, razen premoženja ustanovitelja iz prejšnjega člena tega odloka, še sredstva, ki jih zavod pridobi:
– iz proračuna ustanovitelja,
– iz državnega proračuna in drugih javnih virov,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili, volili in iz drugih virov v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Podatke o finančnem in materialnem poslovanju o sredstvih za delo zavoda, ki jih pridobi iz javne službe, mora zavod izkazovati ločeno.
IX. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
17. člen 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod doseže pri opravljanju dejavnosti, sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katere je ustanovljen.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja, po predhodnem mnenju sveta zavoda. Prednostno se presežek namenja za investicijsko-vzdrževalna dela in opremo.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta zavoda.
X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
18. člen 
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svojih dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi v lasti ustanovitelja ter drugimi sredstvi, namenjenimi opravljanju svoje dejavnosti.
Zavod upravlja s premičnim premoženjem samostojno, razen v primerih iz tretjega odstavka 12. člena tega odloka, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju župana, skladno s predpisi.
Zavod lahko sredstva, pridobljena z oddajo nepremičnega premoženja ustanovitelja v najem oziroma v uporabo, nameni le za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen, ter za investicije.
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje.
XI. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA 
19. člen 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost strateških načrtov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi,
– odloča o statusnih spremembah,
– daje soglasje k spremembam ali razširitvam dejavnosti,
– vodi evidenco nepremičnin, zemljišč in opreme v skladu z veljavno zakonodajo,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so predvidena v proračunu ustanovitelja za opravljanje dejavnosti zavoda.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih poslovanja ter dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom in na zahtevo ustanovitelja posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter za statistične namene.
XII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
20. člen 
Zavod ima statut.
S statutom se ureja organizacija zavoda, organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.
Splošni akti morajo biti skladni z zakonom, drugimi predpisi in tem odlokom. Splošni akti začnejo veljati petnajsti dan po objavi na oglasni deski zavoda, razen če ni v aktu drugače določeno.
Statut sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Druge splošne akte sprejme svet zavoda, če ni s statutom določeno, da jih sprejme direktor.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
21. člen 
Do imenovanja direktorja zavoda v skladu s tem odlokom, opravlja funkcijo direktorja vršilec dolžnosti direktorja, ki ga imenuje ustanovitelj, vendar največ eno leto.
V.d. direktorja zavoda predlaga v sprejem statut najkasneje v treh mesecih po imenovanju sveta zavoda.
Svet zavoda in strokovni svet zavoda se konstituirata v skladu s tem odlokom najkasneje v roku šestih mesecev od dneva vpisa zavoda v sodni register.
22. člen 
Direktor oziroma vršilec dolžnosti direktorja skliče prvo konstitutivno sejo sveta zavoda najpozneje v petnajstih dneh od izvolitve oziroma imenovanja članov sveta zavoda.
23. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3528-0004/2016-4/1
Kamnik, dne 29. novembra 2017
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost