Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017

Kazalo

3392. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Občine Ivančna Gorica, stran 10057.

  
Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), prvega odstavka 4. člena v povezavi z 10. členom Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 50/16 in 66/16) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 23. redni seji 15. novembra 2017 sprejel
O D L O K 
o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Občine Ivančna Gorica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(javna služba) 
Ta odlok ureja način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Ivančna Gorica in vključuje urejanje, varstvo in vzdrževanje javnih zelenih in javnih drugih površin.
2. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se določi:
1. organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe,
2. vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev,
3. pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
4. pravice in obveznosti uporabnikov,
5. viri financiranja javne službe,
6. vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so last občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,
7. nadzor nad izvajanjem odloka,
8. kazenske določbe in
9. končne določbe.
3. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
4. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom se uporabljajo republiški predpisi, ki urejajo opravljanje javne službe iz prvega člena tega odloka.
5. člen 
(pomen pojmov) 
Posamezni pojmi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. Javne površine so površine, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem:
– zelene javne površine so: javni parki; drevoredi, nasadi in travnate površine (zelenice), ki se nahajajo ob javnih športnih površinah in spominskih obeležjih izven pokopališč; posamezne skupine dreves in rastišča posameznih dreves, pomembnih za naravno okolje; otroška igrišča na javnih zelenih površinah; parkovno urejeni gozdovi; parkovno urejene vodne brežine ter druge zelene javne površine, določene s predpisi občine.
– utrjene javne površine so: utrjene poti in pešpoti; javne športne površine na javnih utrjenih površinah; trgi in tržnice; otroška igrišča na utrjenih javnih površinah ter druge utrjene javne površine, določene s predpisi občine.
2. V ostalih primerih odloči o tem, ali se posamezno zemljišče šteje za javno površino v smislu določil tega odloka, občinski upravni organ, pristojen za komunalne zadeve.
2. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE 
6. člen 
(oblika opravljanja javne službe) 
(1) Javno službo iz 1. člena tega odloka opravlja Javno komunalno podjetje Grosuplje.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko določene naloge iz tega odloka občina izvaja v okviru občinske uprave.
(3) Dejavnost javne službe se skladno s tem odlokom določi in opravlja na celotnem območju Občine Ivančna Gorica.
3. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV 
7. člen 
(vrsta in obseg storitev javne službe) 
(1) Javna služba po tem odloku obsega:
– urejanje in čiščenje utrjenih javnih površin in
– urejanje in čiščenje zelenih javnih površin.
(2) Urejanje in čiščenje utrjenih in zelenih javnih površin iz prejšnjega odstavka obsega:
1. spomladansko in jesensko čiščenje zelenih površin,
2. tedensko in mesečno pobiranje smeti ter pometanje,
3. vzdrževalna dela in košnja travnatih površin,
4. urejanje nasadov in sajenje cvetličnih gredic,
5. zasajanje, oskrba, čiščenje in obrezovanje dreves, drevoredov in grmovnic,
6. obrezovanje živih mej, zlasti ob cestah in pločnikih, da ne ovirajo preglednosti križišča ter hoje po javnih prometnih površinah,
7. oskrba in obrezovanje vegetacije na prometnih otokih,
8. varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, škodljivci in poškodbami,
9. postavitev in vzdrževanje raznih opozorilnih tabel za prepoved hoje po zelenicah,
10. druga vzdrževalna dela, ki so potrebna, da se ohranja urejen videz javnih površin.
(3) Zelene in druge površine fizičnih in pravnih oseb urejajo in vzdržujejo lastniki.
(4) Za urejanje in vzdrževanje gozdov in zemljišč, ki se po zakonu, ki ureja gozdove, štejejo za gozdno površino, veljajo predpisi o gozdovih.
8. člen 
(izvajanje javne službe po izvedbenem programu) 
(1) Javne površine se urejajo z izvedbeno dokumentacijo, ki temelji na programu ureditve javnih zelenih in utrjenih površin in predlogih za zavarovanje posameznih značilnih javnih zelenih in utrjenih površin, drevoredov in zelenih površin ob vseh pomembnejših prometnicah, križiščih, objektih, urejenih vodnih strugah ipd.
(2) Javne zelene in utrjene površine na območjih naselij, ki niso vključene v izvedbeno dokumentacijo, se urejajo s programom ureditve zelenih in utrjenih površin, katerega sprejme občinski svet na predlog občinskega upravnega organa, pristojnega za komunalne zadeve.
(3) Program ureditve javnih zelenih in utrjenih površin mora biti usklajen z omrežjem komunalnih in energetskih naprav ter objektov in s priključki na komunalne naprave.
(4) Izvedbeni program za prihodnje leto pripravi izvajalec javne službe in ga posreduje v uskladitev strokovnim službam občine do 15. oktobra tekočega leta. Sestavni del izvedbenega programa je predlog cen storitev izvajalca javne službe in ocena stroškov urejanja in čiščenja javnih površin v občini. Izvedbeni program za prihodnje leto se uskladi s sprejetim proračunom za prihodnje leto.
(5) Potrjeni oziroma s proračunom občine usklajeni izvedbeni program in potrjeni cenik storitev sta sestavni del pogodbe za izvajanje dejavnosti gospodarske javne službe, ki jo skleneta izvajalec javne službe in občina.
(6) Izvajalec javne službe opravlja javno službo na podlagi potrjenega izvedbenega programa, določil tega odloka, predpisov in standardov, ki veljajo na področju urejanja predmeta javne službe ter pogodbe za izvajanje dejavnosti gospodarske javne službe, sklenjene z občino.
(7) Izvajalec ne sme delno ali v celoti prenesti izvajanja javne službe drugi osebi, lahko pa odda posamezna dela ali posamezne sklope del v izvedbo svojim podizvajalcem, ob predhodni pridobitvi soglasja občine.
(8) Podrobneje se standardi storitev javne službe, ki jih mora zagotavljati izvajalec, določijo v pravilniku, ki ga sprejme občinski svet.
4. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN 
9. člen 
(evidence) 
Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu s predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe.
10. člen 
(javna obvestila in naznanila) 
Izvajalec javne službe mora uporabnike javnih površin redno obveščati o stanju javnih površin v občini ter omejitvah uporabe v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu.
5. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV 
11. člen 
(pravice in obveznosti uporabnikov javnih površin) 
(1) Javne površine v občini so splošnega pomena in jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne površine na območju občine.
(2) Uporabnik javne površine mora pristojni strokovni službi občine oziroma izvajalcu javne službe sporočiti vsako poškodbo ali spremembo na javni površini, ki lahko vpliva na varno uporabo javnih površin na območju občine.
12. člen 
(prepovedi) 
Na javnih površinah na območju občine je prepovedano:
1. odmetavati odpadke izven košev za odpadke,
2. v koše za odpadke odlagati nevarne frakcije,
3. uporabljati urbano opremo, opremo otroških igrišč ter drugo opremo na javnih površinah v nasprotju z njenim namenom, jo prevračati, premeščati, poškodovati ali odstranjevati,
4. javne površine, infrastrukturne objekte in opremo poslikati z grafiti brez predhodnega soglasja pristojnega organa občinske uprave,
5. puščati komunalne odpadke na javnih površinah, za katere ni zagotovljen poseben prevoz,
6. ustavljati, parkirati na izven za to namenjenih površinah, se po javnih zelenih površinah voziti s kolesi, motornimi vozili, delovnimi stroji, razen pri vzdrževanju teh površin, ali zagotavljanju javnega reda in miru,
7. uničevati, mehansko poškodovati, odstranjevati rastline in infrastrukturne objekte, ki so namenjeni rabi zelenih površin, obsekovati, lomiti ali kako drugače poškodovati drevje, grmovje ali druge nasade in poškodovati žive meje,
8. hoditi po javnih zelenih površinah izven dovoljenih in urejenih poti,
9. pritrjevati na drevje in grmovje obvestila in reklame, obešati ali pritrjevati kable, žice, antene,
10. odlagati na javne zelene površine raznovrstne odpadke, obrezano vejevje in listje,
11. odlagati in skladiščiti na zelenih in utrjenih javnih površinah najrazličnejše materiale in predmete, graditi ali postaviti pomožne in začasne objekte na zelenih površinah brez soglasja upravljavca,
12. zažigati travnate površine, suhljad, odpadke, grmičevje itd.,
13. spuščati komunalno odpadno in padavinsko vodo in izlivati okolju nevarne snovi,
14. uporabljati predmete in naprave, ki so sestavni del javnih zelenih površin v nasprotju z njihovo naravo in namenom,
15. postavljati šotore ali bivalne prikolice in kuriti, razen na za to določenih mestih,
16. namerno vznemirjati, poškodovati, odvzemati iz trave ali ubijati prosto živeče živali,
17. izvajati športno rekreativne dejavnosti na javnih zelenih površinah, če za to niso posebej urejene, in bi s tem povzročili poškodbe zelenice ali ogrožali varnost obiskovalcev, stanovalcev v sosednjih stanovanjskih objektih ter povzročili škodo na objektih ob javnih zelenih površinah,
18. jezditi, razen uradnim osebam pri opravljanju službene dolžnosti,
19. puščati iztrebke domačih živali.
6. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE 
13. člen 
(viri financiranja storitev) 
(1) Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne službe iz proračuna občine in drugih virov.
(2) Cene storitev oblikuje izvajalec javne službe ob pripravi oziroma predložitvi izvedbenega programa, ki ga potrdi župan.
(3) Cenik storitev iz prejšnjega odstavka potrdi občinski svet.
(4) Cene izvajanja javne službe ne smejo presegati konkurenčnih cen na trgu in se oblikujejo ob upoštevanju standardov in normativov, veljavnih s področja predmeta javne službe.
(5) Storitve javne službe zaračunava izvajalec javne službe enkrat mesečno za pretekli mesec, vsa ostala razmerja v zvezi s plačevanjem izvajanja javne službe pa se uredijo s pogodbo.
7. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE, KI SO LAST OBČINE TER DEL JAVNE LASTNINE, KI JE JAVNO DOBRO IN VARSTVO, KI GA UŽIVA 
14. člen 
(vrste in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe) 
(1) Za izvajanje javne službe se namenijo javne površine na območju občine, ki so grajeno javno dobro v lasti Občine Ivančna Gorica.
(2) Zelene in utrjene javne površine so določene v katastru javnih površin Občine Ivančna Gorica, ki ga izdela izvajalec v sodelovanju z občino v roku dveh let po uveljavitvi tega odloka. Kataster mora vsebovati poleg splošnih podatkov tudi kategorizacijo zelenih površin.
15. člen 
(javno dobro) 
(1) Javne površine so javno dobro in so izven pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na javni površini mogoče pridobiti služnost za napeljevanje vodovoda in kanalizacije, električnih, telefonskih in telegrafskih napeljav, plinovodov ter podobnih objektov in naprav javnega pomena, pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne površine v občini.
8. NADZOR NAD IZVAJANJEM DOLOČIL ODLOKA 
16. člen 
(nadzorni organ) 
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata pristojna občinska inšpekcija in občinska uprava.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpektor odreja ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(3) Pristojna služba občinske uprave ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžna spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
9. KAZENSKE DOLOČBE 
17. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, odgovorna oseba izvajalca pa z globo 200,00 evrov če ne izvaja, ali v celoti ne izvaja storitev iz 7. člena tega odloka.
(2) Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, njihova odgovorna oseba pa z globo 200,00 evrov, če ravna v nasprotju z določilom 12. člena tega odloka.
(3) Z globo 200,00 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje posameznika.
10. KONČNA DOLOČBA 
18. člen 
(objava in veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2018.
Št. 007-0013/2017
Ivančna Gorica, dne 15. novembra 2017
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost