Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3244. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Žiri, stran 9597.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 68/17), 6. in 17. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORGZGJS40), 10. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Žiri (Uradni list RS, št. 68/17) in 7. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žiri (Uradni list RS, št. 88/15), je Občinski svet Občine Žiri na 17. redni seji dne 23. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi režijskega obrata Občine Žiri 
1. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom Občina Žiri ustanovi režijski obrat ter določa njegovo organizacijsko zasnovo, območje delovanja, pristojnosti, delovno področje, financiranje ter druge elemente, ki so potrebni za delovanje režijskega obrata.
3. člen 
(organizacija) 
(1) Režijski obrat je organiziran kot nesamostojna notranja organizacijska enota v okviru občinske uprave Občine Žiri in ni pravna oseba.
(2) Režijski obrat vodi direktor občinske uprave, ki je odgovoren za izvajanje nalog režijskega obrata neposredno županu.
(3) Zaposlovanje v režijskem obratu se izvaja v skladu s kadrovskim načrtom in aktom o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Žiri.
(4) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge za režijski obrat na področju gospodarskih javnih služb opravlja občinska uprava.
4. člen 
(območje delovanja) 
Režijski obrat deluje na območju Občine Žiri. 
5. člen 
(dejavnost) 
(1) Režijski obrat opravlja dejavnost lokalnih gospodarskih javnih služb na območju občine, za katere je tako določeno s splošnim aktom občine ali z zakonom.
(2) V režijskem obratu se izvajajo naslednje lokalne gospodarske javne službe:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
– pokopališka in pogrebna dejavnost,
– upravljanje športnorekreacijskih objektov in naprav.
(3) V okviru režijskega obrata se lahko opravljajo tudi druge gospodarske javne službe, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo.
(4) Režijski obrat lahko opravlja tudi druga dela in naloge, kot je določeno s predpisi občine.
6. člen 
(razvrstitev dejavnosti) 
(1) Dejavnosti režijskega obrata iz prejšnjega člena tega odloka so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščene:
– 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
– 37.000 Ravnanje z odplakami
– 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
– 38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
– 38.310 Demontaža odpadnih naprav
– 38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
– 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
– 93.110 Obratovanje športnih objektov
– 96.030 Pogrebna dejavnost.
(2) Za nove dejavnosti se ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja režijski obrat v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje registrirane dejavnosti ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
7. člen 
(viri financiranja) 
(1) Sredstva za delo režijskega obrata se zagotovijo v proračunu občine.
(2) Režijski obrat kot oblika izvajanja lokalne gospodarske javne službe se financira:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz proračuna občine,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
8. člen 
(vodenje računovodstva) 
Za režijski obrat kot obliko izvajanja lokalne gospodarske javne službe, vodi občinska uprava Občine Žiri ločeno računovodsko evidenco, ki omogoča obračun stroškov, odhodkov in prihodkov po načelih, ki veljajo za gospodarske družbe.
9. člen 
(smiselna uporaba predpisov) 
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se smiselno uporabljajo določila odloka, ki ureja organizacijo in delovno področje občinske uprave Občine Žiri, odloka, ki ureja lokalne gospodarske javne službe v Občini Žiri ter določbe predpisov, ki urejajo gospodarske javne službe.
10. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2017-1
Žiri, dne 24. novembra 2017
Župan 
Občine Žiri 
mag. Janez Žakelj l.r.

AAA Zlata odličnost