Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3221. Odlok o pokopališkem redu v Občini Podčetrtek, stran 9548.

  
Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, št. 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, št. 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 26/99) ter 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10, 17/16) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 20. redni seji dne 24. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o pokopališkem redu v Občini Podčetrtek 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določa izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Podčetrtek.
Sestavni del odloka je cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture.
2. člen 
Pogrebna dejavnost obsega:
– zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba, ter
– prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba.
Pokopališka dejavnost je v pristojnosti občine ter obsega upravljanje in urejanje pokopališč.
Upravljanje pokopališč obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
Urejanje pokopališč obsega vzdrževanje pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, storitve najema pokopaliških objektov in naprav, storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega moštva.
3. člen 
Odlok se uporablja za sledeča pokopališča na območju Občine Podčetrtek:
– pokopališče Devica Marija na Pesku
– pokopališče Olimje
– pokopališče Polje ob Sotli
– pokopališče Sv. Ema.
Vsa pokopališča imajo svojo mrliško vežico.
II. POGREBNA DEJAVNOST 
4. člen 
V Občini Podčetrtek se 24-urna dežurna služba izvaja kot obvezna občinska gospodarska javna služba.
24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.
Obvezna gospodarska javna služba iz prvega odstavka tega člena se izvaja s podelitvijo koncesije izvajalcu pogrebne dejavnosti, ki izpolnjuje zakonske pogoje za izvajanje 24-urne dežurne službe. Koncesijo za izvajanje javne službe občina podeli na podlagi javnega razpisa po postopku določenim s predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije.
5. člen 
Izvajalec ali izvajalka (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) tržne pogrebne dejavnosti na pokopališčih v Občini Podčetrtek je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje pogrebne dejavnosti, ki jih določajo zakon in podzakonski predpisi.
Pri opravljanju pogrebne dejavnosti se izvajalec drži določb zakona, pokopališkega reda, zagotavlja pieteto in upošteva zdravstvene in sanitarno-higienske predpise.
Pogrebna tržna dejavnost obsega:
– prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba,
– pripravo pokojnika,
– upepelitev pokojnika,
– pripravo in izvedbo pogreba.
Plačnik storitev na pokopališču je izvajalec pogrebne dejavnosti. Cene najema mrliške vežice in uporabe ostale pokopališke infrastrukture za pogrebno slovesnost določi upravljavec pokopališča v ceniku iz prvega člena odloka.
Izvajalec pogreba plača upravljavcu pokopališča pogrebno pristojbino, ki jo določi upravljavec za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču.
6. člen 
Osnovni obseg pogreba obsega:
– prijavo pokopa,
– pripravo pokojnika,
– minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo.
7. člen 
Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina, kjer je imel pokojnik zadnje stalno prebivališče oziroma, kjer je pokojnik umrl.
K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec. Za najem groba naročnik pogreba in upravljavec skleneta najemno pogodbo.
8. člen 
Pokop lahko opravi le izvajalec pogrebne dejavnosti v skladu z zakonom in pokopališkim redom.
Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela, v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s pokopališkim redom.
Pokop se opravi na pokopališču.
Na pokopališčih na območju Občine Podčetrtek so dovoljene naslednje vrste pokopov:
– pokop s krsto, kjer se pokojnik položi v krsto in pokoplje v grob;
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob;
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču.
Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi in tretji alineji prejšnjega odstavka, ni dovoljeno.
O načinu pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
9. člen 
Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
Pogrebna slovesnost se izvede v skladu s pokojnikovo voljo in na način, določen s tem odlokom.
Pogrebna slovesnost se ne organizira, če se skladno z voljo pokojnika ali njegovih družinskih članov le-to odklanja.
Pri izvedbi pogrebne slovesnosti se lahko na pokopališčih upoštevajo tudi krajevni običaji pogrebne slovesnosti. Pogrebno slovesnost organizira izvajalec skladno z voljo umrlega ali naročnika pogreba z izbrano opremo.
10. člen 
Pogrebna slovesnost na pokopališču se prične na prostoru, ki je določen v ta namen.
Minimalna pogrebna slovesnost, ki jo izvede pogrebno pokopališko moštvo, obsega prevoz ali prenos pokojnika iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa.
Pogrebna slovesnost je praviloma javna, kateri vsakdo nemoteno prisostvuje, ali v ožjem družinskem krogu, ki ji prisostvujejo le povabljeni.
Pri pogrebni slovesnost se lahko opravi tudi verski obred, ki traja do trideset minut, v soglasju z izvajalcem pa tudi več.
Pri pogrebni slovesnosti lahko sodeluje tudi častna enota z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki izstreli častno salvo v slovo umrlemu. Za varnost je odgovoren poveljnik oziroma vodja enote.
11. člen 
Krsta z umrlim ali žara s pepelom umrlega se na dan pogrebne slovesnosti položi praviloma od 8. ure dalje v mrliško vežo.
12. člen 
Mrliške veže so odprte med 8. in 23. uro.
13. člen 
Pogreb opravi pogrebno moštvo izvajalca.
Pogrebni sprevod se razvrsti tako, da so na čelu nosilci zastav, verskih simbolov in praporov, nato nosilci vencev, nosilci javnih odlikovanj in drugih priznanj ter duhovniki s spremstvom.
Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.
Del pogrebnih slovesnosti se lahko namesto na poslovilnem prostoru opravi ob grobu.
14. člen 
Najkasneje dve uri po končani pogrebni slovesnosti mora izvajalec grob zasuti, z delom pa prične, ko se večina udeležencev pogrebne slovesnosti umakne iz okolice groba. Pri tem poskrbi, da je grob prilagojen vrstam grobov na pokopališču.
III. POKOPALIŠKA DEJAVNOST IN UREJANJE POKOPALIŠČ 
15. člen 
Upravljanje pokopališč obsega:
– zagotavljanje urejenosti pokopališča,
– skrb za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega prostora,
– zagotavljanje ogrevanja mrliške vežice v zimskem času,
– zagotavljanje čiščenja snega na poti od vežice do groba pokojnika,
– zagotavljanje praznjenja kontejnerjev za odpadke,
– oddajo grobov v najem in vodenje registra sklenjenih pogodb,
– vodenje evidence o grobovih in pokopih,
– vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
Upravljavec pokopališč v Občini Podčetrtek so krajevne skupnosti.
16. člen 
Na pokopališčih v občini ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove:
– odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora;
– odlaganje odpadkov, ki niso nastali na pokopališču, v pokopališke zabojnike za odpadke;
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in z objektov v območju pokopališča;
– opravljati kamnoseških, vrtnarskih, kovinostrugarskih in drugih del v času napovedane pogrebne svečanosti;
– uporabljati prevoznih sredstev, razen otroških, invalidskih in ročnih vozičkov ter službenih vozil upravljavca pokopališča;
– nameščanje reklamnih sporočil na območju pokopališča, razen uradnih obvestil upravljavca.
17. člen 
Na pokopališčih v Občini Podčetrtek so lahko naslednje zvrsti grobov:
– enojni, dvojni in grobnice;
– žarni grobovi (talni ali zidni);
– prostor za anonimne pokope;
– prostor za raztros pepela.
18. člen 
Upravljavec pokopališča vodi evidenco o pokojnikih, ki so ali so bili pokopani na pokopališču, trajno evidenco grobov – kataster in evidenco najemnikov grobov za obdobje zadnjih deset let.
Upravljavec pokopališča za vsako pokopališče izdela pokopališki kataster in načrt pokopališča, z vrstami grobov ter sproti dopolnjuje evidenco grobov in najemnikov grobov.
Pokopališki kataster se vodi za vsako posamezno pokopališče posebej, in sicer v tekstualni in grafični obliki ter skladno s standardi občinskega geografskega informacijskega sistema. Kataster, načrt pokopališča in ostale evidence, ki jih je upravljavec dolžan voditi, vključno z vsemi zbirkami podatkov, so last občine.
19. člen 
Prostore za grobove daje v najem upravljavec, z najemno pogodbo, ki mora biti sklenjena v pisni obliki ter v skladu z zakonom in tem odlokom. Najemna pogodba se sklepa za nedoločen čas.
Ob prijavi pokopa oziroma sklenitvi najemne pogodbe se dodeli en grobni prostor.
Upravljavec lahko pisno prekine najemno pogodbo v primerih, ki jih določa zakon.
Ob smrti najemnika groba se morajo dediči najemnika groba dogovoriti, kateri izmed njih bo prevzel pravico do najema groba. Prednostno pravico do najema groba ima tisti, ki je poravnal stroške pogreba umrlega najemnika. Če pravice do najema groba nihče ne prevzame v roku enega leta, najemna pogodba preneha.
Najemno razmerje je mogoče prenesti na drugo osebo, ki ima za to interes, pod pogoji, ki so določeni z najemno pogodbo.
Najemna pogodba za grob lahko preneha na podlagi volje najemnika s pisno odpovedjo. Najemnik mora plačati grobnino za tekoče leto, v katerem odpoveduje pogodbo.
Če najemnik odpove najemno pogodbo za grob s krsto pred potekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino tudi za leta do konca poteka mirovalne dobe. Mirovalna doba je čas, ki mora poteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za grob s krsto znaša 10 let.
20. člen 
Za najem groba plačuje najemnik grobnino.
Grobnina predstavlja sorazmerni del letnih stroškov vzdrževanja skupnih objektov in naprav na pokopališču, glede na vrsto groba. Letni stroški vzdrževanja skupnih objektov in naprav na pokopališčih vsebujejo stroške vzdrževanja objektov in naprav na pokopališčih, skupnih glavnih poteh, zelenicah, drevesih, grmovnicah, živih mejah, stroške odvoza odpadkov, porabe vode in elektrike, nadzorno-varnostne službe, zimske službe, informacijske pisarne, vodenja registrov in drugih del, potrebnih za upravljanje.
Grobnina se plačuje letno za tekoče leto do konca meseca junija v tekočem letu. Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja.
21. člen 
Najemniki grobov so dolžni:
– skleniti najemno pogodbo,
– spoštovati vse določbe iz najemne pogodbe,
– vzdrževati grobove,
– spoštovati pokopališki red,
– redno plačevati grobnino,
– urejati grob v skladu z načrtom pokopališča in soglasji upravljavca.
22. člen 
Pokopi na pokopališčih v na območju občine se lahko opravijo vsak dan med 10. in 18. uro.
Čas pogreba lahko odstopa od določbe iz prejšnjega odstavka tega člena na podlagi soglasja upravljavca.
23. člen 
Vsi obiskovalci pokopališča in izvajalci raznih del na pokopališču se morajo vesti primerno kraju in s spoštovanjem do umrlih.
Umrle, ki ležijo v mrliških vežah, se lahko obiskuje v času, ki je določen s tem odlokom.
Psov in drugih živali ni dovoljeno voditi na pokopališča, razen če gre za pse, ki služijo človeku kot vodniki.
Na pokopališčih se ne sme voziti z vozili, razen s posebnimi prevoznimi sredstvi, med katere spadajo otroška prevozna sredstva in invalidski vozički.
24. člen 
Najemniki grobov morajo skrbeti za urejen videz groba; to pomeni, da ga morajo redno vzdrževati, kar obsega obrezovanje in skrb za zasaditev (dreves, grmovnic, cvetlic in trave), da ta ne posega na sosednje grobove ali poti, skrbeti za grobno opremo, redno odstranjevati plevel in odpadke, ki jih morajo odlagati na za to določena mesta ter skrbeti za red in čistočo na pokopališču.
Opremo groba predstavljajo nagrobna obeležja, kot so spomeniki, robniki, krovne plošče, lučke, vaze in podobno.
25. člen 
Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopališča.
Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O zavrnitvi soglasja odloči občinska uprava v 15 dneh. Odločitev občinske uprave je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.
Na podlagi vloge pridobi najemnik groba dovoljenje za izkop umrlega in prenos na drugo pokopališče.
Dovoljenje izda upravljavec pokopališča.
26. člen 
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinska inšpekcija.
27. člen 
Z denarno kaznijo 100,00 EUR se kaznuje posameznik, ki krši določila 16. člena in posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami 25. člena.
Z denarno kaznijo 250,00 EUR se kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost ter pravna oseba in odgovorna oseba pravne osebe, kadar ravna v nasprotju z določbami 16. in 25. člena.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
28. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/98).
29. člen 
Za uporabo pokopališča, pokopališke objekte in naprave ter drugo pokopališko infrastrukturo plačujejo uporabniki oziroma najemniki po ceniku, ki ga potrjuje občinski svet.
30. člen 
Upravljavec mora v roku enega leta od uveljavitve tega odloka skleniti najemne pogodbe za grobove, ki jih uporabniki uporabljajo brez pogodbe.
Po prejemu poziva s strani upravljavca je najemnik dolžan skleniti najemno pogodbo v roku enega meseca, v nasprotnem primeru mu najemno razmerje oziroma pravica do sklenitve najemnega razmerja preneha.
31. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-145/2017
Podčetrtek, dne 27. novembra 2017
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost