Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3191. Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2C), stran 9500.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2C) 
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. novembra 2017.
Št. 003-02-10/2017-15
Ljubljana, dne 30. novembra 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBI ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE MEJE (ZNDM-2C) 
1. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 5/17) se v 24. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko upravičenec do nadomestila iz prvega odstavka 8.a člena zakona zahteva nadomestilo za koledarsko leto 2015 in 2016 do 31. marca 2018.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Zahteve upravičencev, ki so bile vložene po izteku roka iz 24. člena zakona in o njih do uveljavitve zakona še ni bilo odločeno, se štejejo za pravočasne.
3. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 212-08/17-12/15
Ljubljana, dne 22. novembra 2017
EPA 2198-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Primož Hainz l.r.
Podpredsednik 

AAA Zlata odličnost