Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2017 z dne 2. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2017 z dne 2. 11. 2017

Kazalo

2925. Odlok o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Zdravstvenem domu dr. Franca Ambrožiča Postojna, stran 8324.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in76/16 – odl. US), 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) sta Občinski svet Občine Postojna na 25. seji dne 18. 10. 2017 in Občinski svet Občine Pivka na 16. seji dne 30. 8. 2017 sprejela
O D L O K 
o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Zdravstvenem domu dr. Franca Ambrožiča Postojna 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(ustanovitev skupnega organa) 
S tem odlokom Občinska sveta Občine Postojna in Občine Pivka (v nadaljevanju: ustanoviteljici) ustanavljata skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna (v nadaljevanju: javni zavod).
2. člen 
(ime in sedež skupnega organa) 
Ime skupnega organa je: Skupni organ javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna (v nadaljevanju: skupni organ).
Sedež skupnega organa je v Postojni, Ljubljanska cesta 4.
3. člen 
(namen ustanovitve skupnega organa) 
Skupni organ je ustanovljen z namenom skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic in usklajevanja obeh ustanoviteljic v razmerju do javnega zavoda.
V skladu z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda skupni organ neposredno ne posega v notranje delovanje javnega zavoda, ampak ustanoviteljici s tem Odlokom določene pristojnosti dodatno urejata.
II. NALOGE IN PRISTOJNOSTI SKUPNEGA ORGANA 
4. člen 
(naloge in pristojnosti skupnega organa) 
Skupni organ ima naslednje naloge in pristojnosti:
– daje soglasje k razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki zavoda;
– daje mnenje k spremembi, razširitvi ali ukinitvi zavoda;
– daje soglasje k sprejemanju Statuta zavoda;
– daje soglasje k zadolžitvi zavoda;
– daje mnenje k imenovanju direktorja zavoda;
– daje mnenje k pridobivanju in odtujitvi nepremičnega premoženja zavoda;
– daje soglasje k letnemu načrtu investicij in investicijskega vzdrževanja zavoda;
– obravnava pobude za spremembo sedeža ali imena zavoda;
– podaja predloge občinskima svetoma ustanoviteljic glede dajanja poroštev in garancij zavodu;
– odloča, daje soglasja in druga mnenja ter predloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
III. ORGANIZACIJA DELA IN NAČIN SPREJEMANJA ODLOČITEV SKUPNEGA ORGANA 
5. člen 
(sestava in način dela skupnega organa) 
Skupni organ sestavljata županaObčine Postojna in Občine Pivka.
V primeru, da se župan posamezne občine ne more udeležiti seje, ga lahko nadomešča županov pooblaščenec, ki ga župan pisno pooblasti za zastopanje.
Skupni organ je sklepčen, če sta na seji prisotna oba župana ali pooblaščenca obeh občin.
Skupni organ ima vodjo, in sicer se vsaki dve leti izmenjujeta župana ustanoviteljic.
Pobudo za sklic seje lahko poda katerikoli župan ustanoviteljic ali direktor javnega zavoda, vodja pa mora sklicati sejo v roku 8 dni. Vabilo z dnevnim redom in gradivom mora biti poslano najkasneje tri dni pred sklicano sejo.
Skupni organ odloča o zadevah iz svoje pristojnosti.
Na seje skupnega organa je lahko vabljen tudi direktor zavoda in druge osebe, katerih prisotnost je zaradi lažjega dela skupnega organa smotrna.
Strokovna in druga administrativna opravila za delo skupnega organa zagotavlja občinska uprava Občine Postojna.
6. člen 
(odločanje in število glasov skupnega organa) 
Odločitve sprejema skupni organ soglasno.
Če soglasje ni doseženo, se odločanje prenese na občinska sveta občin.
IV. FINANCIRANJE IN DELITEV STROŠKOV SKUPNEGA ORGANA 
7. člen 
(financiranje in delitev stroškov skupnega organa) 
Za udeležbo na sejah skupnega organa vsaka občina ustanoviteljica krije stroške svojega župana ali pooblaščenca.
Stroške gradiva, ki ga v skladu z veljavno zakonodajo mora pripraviti javni zavod, krije javni zavod.
Če je za delo skupnega organa potrebno izdelati posebno ali dodatno gradivo, ki ga javni zavod ne more pripraviti krijeta stroške občini ustanoviteljici sorazmerno z ustanovitvenima deležema.
V. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(začetek veljavnosti in objava tega odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok se posreduje v objavo, ko ga v enakem besedilu sprejmeta občinska sveta občin ustanoviteljic.
Št. 007-9/2017
Postojna, dne 18. oktobra 2017
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič l.r.
Št. 9000-16/2017
Pivka, dne 30. avgusta 2017
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost