Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2017 z dne 17. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2017 z dne 17. 10. 2017

Kazalo

2690. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, stran 7606.

  
Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, UPB-2, št. 94/07, 76/08, 100/08 in 79/09) ter 15. člena Statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sv. Jurij ob Ščavnici na 21. redni seji dne 4. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih občina prejme kot del koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na podlagi predpisov, ki urejajo področje divjadi in lovstva.
NAMENSKA PORABA SREDSTEV 
2. člen 
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici. Ti ukrepi so:
1. Biomeliorativni ukrepi:
– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov,
– izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža, mlaka, mokrišča, vodni viri …),
– vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz,
– nakup in sajenje ter zaščita avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
– krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv.
2. Biotehnični ukrepi:
– izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, umetnih dupel in prež.
3. Ostali ukrepi:
– čistilne akcije občine,
– čiščenje divjih odlagališč,
– izobraževanje in obveščanje prebivalcev o stanju in odnosu do gozdnih živali in o gozdnem bontonu.
3. člen 
Sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo ali se porabijo na podlagi postopka javnega naročanja v skladu z Zakonom o javnem naročanju za posamezno leto.
V primeru, da sredstva v poslovnem letu ne bodo porabljena v celoti, se le ta prenesejo kot namenski prihodek v proračun naslednjega leta.
4. člen 
Upravičenci do izvajanja biomeliorativnih in biotehničnih ukrepov v 2. členu tega odloka so lovske družine – koncesionarji, ki imajo podpisano koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji za lovišča, ki ležijo na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Izvajanje ukrepov pod točko tri v 2. členu, so lahko tudi drugi subjekti.
5. člen 
Merila ter pogoji za dodelitev sredstev oziroma izbiro najugodnejšega ponudnika, se določijo v javnem razpisu oziroma v povabilu k oddaji ponudbe.
NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV 
6. člen 
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja organ, pristojen za kmetijstvo na Občini Sveti Jurij ob Ščavnici.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 341-0001/2017
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 4. oktobra 2017
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Miroslav Petrovič l.r.

AAA Zlata odličnost