Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2617. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci, stran 7325.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 22/16 – UPB1) je Občinski svet Občine Beltinci na 27. redni seji dne 28. 9. 2017 sprejel
S P R E M E M B E  I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Beltinci 
1. člen 
Tretji odstavek 7. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 28/16 – uradno prečiščeno besedilo) se črta.
2. člen 
V 21. členu se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»Šteje se, da je z objavo sklica seje na spletni strani občine zagotovljena seznanitev javnosti. Z dnem objave na spletu prične teči javna razprava, ki traja do pričetka seje sveta. V času javne razprave mora biti zagotovljen tudi vpogled v predlog odloka tudi v prostorih občine v času uradnih ur. Zainteresirana javnost lahko o predlogu odloka posreduje mnenja, stališča, predloge in pripombe. Povzetek sodelovanja javnosti pripravi občinska uprava.«.
3. člen 
54. člen se spremeni tako, da se glasi:
»54. člen 
Seja sveta se zvočno in slikovno snema. Za snemanje sej je izključno pristojna občinska uprava. Upravljavec zbirk osebnih podatkov, pridobljenih s snemanjem sej, je občinska uprava. Zvočni ali slikovni posnetek seje se hrani še eno leto po koncu mandata članov sveta, ki so sestavljali svet, katerega seja je bila snemana.
Neposredni prenos seje se javno predvaja na spletni strani občine ali na lokalni TV postaji. Namen neposrednega prenosa je informacija javnega značaja o delu občinskega sveta in njegovih delovnih telesih. Seja ali del seje, s katerih je javnost izključena zaradi varovanja osebnih ali drugih varovanih podatkov, se javno ne predvaja.
Na zahtevo prisotnih na seji pripravi občinska uprava dobesedni prepis zvočnega zapisa poteka dela seje (magnetogram), za katerega se zahteva prepis.
Vsakdo lahko zaprosi, da se del zvočnega zapisa seje, ki vsebuje informacijo javnega značaja, ki jo želi pridobiti, dobesedno prepiše in se mu posreduje. Prošnjo, v kateri poleg svojega osebnega imena in naslova navede, kakšno informacijo želi dobiti, vloži ustno ali pisno pri pooblaščenemu javnemu uslužbencu, ki o zahtevi odloči v skladu z zakonom.
Seje sveta ne sme nihče zvočno ali slikovno snemati, razen v primerih, določenih s tem poslovnikom. Nepooblaščeno snemanje seje je kršitev v skladu s tretjo alinejo 40. člena tega poslovnika.«.
4. člen 
V drugem odstavku 105. člena se besedilo »ali na predlog najmanj ¼ članov sveta« nadomesti z besedilom »ali na predlog člana sveta«.
5. člen 
Te spremembe in dopolnitve pričnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2017-27-291/VI.
Beltinci, dne 28. septembra 2017
Župan 
Občine Beltinci 
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost