Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2615. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Ajdovščina, stran 7324.

  
Na podlagi 21. člena in 61. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 44. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 28. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12 in 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 25. redni seji dne 28. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Ajdovščina 
1. člen 
V 3.a členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Ajdovščina (Uradni list RS, št. 36/02 in 107/08) se besedna zveza »Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina« nadomesti z besedno zvezo »Mladinski kulturni center Hiša mladih Ajdovščina«.
2. člen 
V prvem odstavku 10. člena se pika za besedilom zadnje alineje črta in doda besedilo:
»– 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
– 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
– 56.101 Restavracije in gostilne
– 56.103 Slaščičarne in kavarne
– 59.140 Kinematografska dejavnost
– 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
– 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
– 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
– 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
– 88.910 Dnevno varstvo otrok
– 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Zavod mora uskladiti statut zavoda s tem odlokom najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.
4. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 026-2/2002
Ajdovščina, dne 28. septembra 2017
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost