Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2614. Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju občine Ajdovščina, stran 7322.

  
Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo), 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16), 6. in 12. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 22/17) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12 in 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 25. seji dne 28. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju občine Ajdovščina 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom se za območje občine Ajdovščina ureja obvezna lokalna gospodarska javna služba zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali (v nadaljevanju: javna služba).
(2) Zagotovitev zavetišča za zapuščene živali se na območju občine Ajdovščina izvršuje kot javna služba s podelitvijo koncesije koncesionarju, ki ga Občina Ajdovščina kot koncedent (v nadaljnjem besedilu: koncedent) izbere v skladu z določili tega odloka.
(3) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, koncedent določa:
– predmet javne službe,
– območje izvajanja javne službe,
– način izvajanja javne službe ter začetek in čas trajanja koncesije,
– postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja,
– pogoje za podelitev in izvajanje koncesije,
– vire in način financiranja,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– nadzor nad izvajanjem koncesije,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje obvezne javne službe.
II. PREDMET JAVNE SLUŽBE 
2. člen 
Predmet javne službe so naslednje naloge:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– iskanje skrbnikov zapuščenih živali oziroma oddajo ali prodajo živali novim skrbnikom,
– zagotavljanje označevanja in registracije zapuščenih živali skladno s predpisi,
– vodenje evidence ulovljenih, sprejetih, oskrbljenih, oddanih, prodanih in usmrčenih živali in
– druge naloge, določene z zakonom, ki ureja zaščito živali, ter drugimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi s tega področja.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 
3. člen 
Območje izvajanja javne službe iz prvega člena tega odloka obsega območje celotne občine Ajdovščina.
IV. NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE TER ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE 
4. člen 
(1) Za izvajanje javne službe se podeli koncesija.
(2) Koncesija se podeli kandidatu, ki izpolnjuje z zakonom in s tem odlokom predpisane pogoje, po postopku, določenem v tem odloku.
(3) Koncesija se podeli za obdobje petih let, od dneva podpisa koncesijske pogodbe dalje.
V. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA IN IZBIRE KONCESIONARJA 
5. člen 
(1) Koncesionarja za izvajanje javne službe koncedent izbere na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis za podelitev koncesije razpiše župan s sklepom, s katerim imenuje tudi strokovno komisijo za pripravo in izvedbo razpisa.
(3) Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana. Predsednik in ostali člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo. Vsaj eden od članov mora imeti delovne izkušnje z delovnega področja javne službe, eden pa s področja javnih naročil, da lahko zagotovijo strokovno presojo ponudb.
(4) Postopek izbire koncesionarja se izvede skladno z določili tega odloka in na podlagi zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
6. člen 
(1) Javni razpis mora vsebovati najmanj:
– podatke o koncedentu in podatke o objavi tega odloka,
– predmet in območje koncesije,
– začetek in čas trajanja koncesijskega razmerja,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– obvezne sestavine prijave na razpis,
– strokovne reference in druga dokazila za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
– merila za izbiro koncesionarja,
– rok in način predložitve prijave,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja,
– rok, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem javne službe,
– kontaktne osebe za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom,
– ostale pogoje, določene s predpisi, ki urejajo področje javne službe.
(2) V javnem razpisu se lahko podrobneje opredelijo sestavine iz prejšnjega odstavka tega člena.
7. člen 
Javni razpis za izbiro koncesionarja se objavi na spletni strani koncedenta in v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. člen 
(1) Strokovna komisija pregleda in oceni prijave na razpis.
(2) Prijave, ki niso prispele pravočasno, in prijave, ki v zahtevanem roku niso bile dopolnjene, občinska uprava s sklepom zavrže.
(3) Po pregledu in oceni prijav strokovna komisija pripravi predlog izbire koncesionarja. O izbiri koncesionarja odloči občinska uprava z odločbo.
9. člen 
(1) Z izbranim prijaviteljem se v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske javne službe, sklene koncesijska pogodba, ki jo v imenu koncedenta podpiše župan.
(2) S koncesijsko pogodbo pogodbeni stranki podrobneje opredelita koncesijsko razmerje.
(3) Koncesijsko pogodbo občinska uprava pošlje v podpis izbranemu prijavitelju. Izbrani prijavitelj mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku enega meseca od dneva prejema. Z izvajanjem javne službe mora pričeti najkasneje v roku enega meseca od sklenitve koncesijske pogodbe.
VI. POGOJI ZA PODELITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE 
10. člen 
Prijavitelj na javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti zavetišča, ki je predmet koncesije;
– da izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon in drugi predpisi, ki urejajo zaščito živali;
– da ima poravnane davke in prispevke;
– da ni v postopkih insolventnosti ali prisilnega prenehanja;
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije;
– da izkaže finančno usposobljenost;
– da izkaže nekaznovanost za kazniva dejanja, povezana s področjem izvajanja in predmeta koncesije;
– da predloži izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali s stroškovnikom;
– da ima najmanj petletne izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem javne službe lahko povzročil tretji osebi;
– da izpolnjuje morebitne ostale pogoje, vsebovane v javnem razpisu.
11. člen 
Koncesionar je dolžan izvajati javno službo nepretrgoma ter skladno z veljavnimi predpisi.
12. člen 
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokazanih razlogih pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja javne službe v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncedent in koncesionar medsebojno obveščati in dogovarjati o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.
(2) Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju zaposlenih delavcev. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti izvajanje koncesije v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o zaščiti živali.
13. člen 
(1) Koncesionar mora v roku 8 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:
– za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe,
– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam.
(2) Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist koncedenta.
14. člen 
Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije oziroma njenega opravljanja na drugo pravno ali fizično osebo.
VII. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA 
15. člen 
Sredstva za izvajanje koncesije po tem odloku se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu koncedenta, lahko pa tudi iz drugih virov.
16. člen 
(1) Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za podeljeno koncesijo ločeno od računovodstva za svojo ostalo dejavnost, v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske javne službe.
(2) Koncedent zagotavlja predpisano število mest za zapuščene živali skladno z zakonom, ki ureja zaščito živali. Če koncesionar zapuščenih živali ne more sprejeti, uradni veterinar odredi namestitev živali v drugo najbližje zavetišče na stroške koncesionarja, ki živali ne more sprejeti.
VIII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV 
17. člen 
(1) Kdor izgubi žival ali kdor najde zapuščeno žival, o tem obvesti zavetišče oziroma pristojno veterinarsko organizacijo.
(2) Zapuščeno žival, najdeno na območju občine Ajdovščina, se namesti v zavetišče koncesionarja. Vse stroške v zvezi z zapuščeno živaljo plača njen dosedanji skrbnik.
(3) Skrbnik živali lahko zahteva njeno vrnitev. Če tega ne stori v roku 8 dni od dneva, ko je bila nameščena v zavetišče, lahko imetnik zavetišča žival odda drugemu zainteresiranemu skrbniku, ki se zaveže ustrezno skrbeti za žival.
(4) Koncesionar, ki žival odda, lahko zaračuna novemu skrbniku pavšalni znesek za materialne stroške oskrbe živali, v skladu s cenikom, ki ga potrdi svet zavetišča.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE 
18. člen 
(1) Zavetišče ima Svet zavetišča, ki nadzoruje delo zavetišča in opravlja druge naloge, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
(2) Svet zavetišča sestavljajo:
– predstavnik koncedenta, ki ga imenuje koncedent v skladu s svojim poslovnikom,
– predstavniki drugih lokalnih skupnosti, katerih območje s svojim delovanjem pokriva koncesionar,
– predstavnik Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki ga določi predstojnik uprave,
– predstavnik društva za zaščito živali, ki deluje na območju, na katerem koncesionar izvaja javno službo,
– predstavnik koncesionarja, razen če je koncesionar društvo za zaščito živali.
19. člen 
Svet zavetišča se konstituira, ko so imenovani vsi predstavniki, in sicer na svoji prvi seji, z izvolitvijo predsednika Sveta zavetišča. Prvo sejo sveta zavetišča skliče zakoniti zastopnik koncesionarja.
20. člen 
(1) Predstavnika koncedenta se v Svet zavetišča imenuje za dobo veljavnosti koncesijske pogodbe.
(2) Predstavnik koncedenta v Svetu zavetišča je dolžan poročati o sklepih sej Sveta zavetišča občinski upravi.
21. člen 
Svet zavetišča:
– nadzoruje delo zavetišča,
– določa višino prispevkov, ki jih plačujejo skrbniki v zvezi z zapuščenimi živalmi,
– skrbi za promocijo zavetišča in za pridobivanje sponzorskih sredstev.
22. člen 
Koncedent ima pravico izvajati finančni in strokovni nadzor nad izvajanjem javne službe. Nadzor opravljata občinska uprava ter pristojna inšpekcijska služba. Koncesionar mora kadarkoli med delovnim časom posredovati informacije o poslovanju in omogočiti pooblaščeni osebi vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
X. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
23. člen 
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije.
24. člen 
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– s pretekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– na podlagi sporazuma,
– z razdrtjem,
– v primeru insolventnosti ali prisilnega prenehanja delovanja koncesionarja.
(2) V primeru pisnega sporazuma mora dosedanji koncesionar izvajati javno službo do izbora novega koncesionarja, vendar največ šest mesecev.
(3) V primeru razdrtja preneha koncesija v šestih mesecih po prejemu pisne odpovedi katerekoli izmed pogodbenih strank. Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo samo zaradi izjemnih, nepredvidljivih okoliščin, ko iz utemeljenih razlogov ne more več izvajati javne službe. V času odpovednega roka je koncesionar dolžan opravljati javno službo v skladu z določili sklenjene koncesijske pogodbe.
(4) V primeru insolventnosti ali prisilnega prenehanja koncesionarja se koncesija prenese na drugega koncesionarja, na podlagi javnega razpisa. Do izbire novega koncesionarja lahko koncedent prenese izvajanje javne službe na drugega koncesionarja brez javnega razpisa.
25. člen 
(1) Občinska uprava lahko z odločbo odvzame koncesijo, če:
– koncesionar v roku iz tretjega odstavka 9. člena ne podpiše koncesijske pogodbe,
– koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi, tem odlokom in koncesijsko pogodbo,
– koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje javne službe skladno z veljavno zakonodajo,
– koncesionar ne pristane na spremembe koncesijske pogodbe, ki so posledica spremembe predpisov, ki vplivajo na koncesijsko pogodbo, oziroma spremenjenih okoliščin, ki jih ni bilo možno predvideti ob sklenitvi koncesijske pogodbe.
(2) Zoper odločbo o odvzemu koncesije je v roku 15 dni od vročitve dovoljena pritožba županu Občine Ajdovščina.
26. člen 
Koncesionar je dolžan koncedentu v primeru, ko ob nastopu razlogov in okoliščin na njegovi strani ne more več izvajati javne službe, ali če mu je koncesija odvzeta, kriti vse nastale stroške oskrbe zapuščenih živali do izbora novega koncesionarja.
XI. KONČNA DOLOČBA 
27. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-02/2017
Ajdovščina, dne 28. septembra 2017
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti