Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2017 z dne 11. 8. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2017 z dne 11. 8. 2017

Kazalo

2189. Akt o ustanovitvi javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o., stran 6281.

  
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 111/08, 53/11, 18/17 in 38/17) Odloka o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Bovec (Uradni list RS, št. 41/17), Odloka o ustanovitvi javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. (Uradni list RS, št. 42/17) in 7. in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 7. korespondenčni seji dne 8. 8. 2017 sprejel
A K T 
o ustanovitvi javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. 
I. UVODNA DOLOČILA 
1. člen 
Občina Bovec (v nadaljevanju: ustanovitelj) je ustanovitelj in edini družbenik Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. (v nadaljevanju: javno podjetje).
Ustanovitelj izvršuje ustanoviteljske pravice v razmerju do javnega podjetja.
II. SPLOŠNA DOLOČILA 
2. člen 
Firma javnega podjetja je: Javno podjetje za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o..
Skrajšana firma javnega podjetja je: DOLB Bovec d.o.o.
Poleg firme lahko javno podjetje uporablja tudi grafično izvedbo firme (logotip), ki ga določi direktor družbe.
Sedež javnega podjetja je v Bovcu, njegov poslovni naslov pa je: Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.
3. člen 
Javno podjetje ima in uporablja pečat okrogle oblike premera 25 mm z grbom Občine Bovec na sredini. Na obodu je zapisano skrajšano ime javnega podjetja.
Število pečatov, njihovo uporabo in način ravnanja z njimi določi direktor javnega podjetja s pravilnikom. V kolikor javno podjetje uporablja več pečatov, imajo drugi in vsak naslednji na obodu izpisano tudi zaporedno številko.
4. člen 
Javno podjetje je ustanovljeno za nedoločen čas.
Javno podjetje preneha z delovanjem pod pogoji in na način, ki je določen z zakonom ali s tem aktom.
5. člen 
Dejavnost javnega podjetja je:
– izvedba investicije ter obratovanja in vzdrževanja kotlovnice in deponije goriva,
– zanesljiva, varna in učinkovita proizvodnja toplote na lesno biomaso za daljinsko ogrevanje,
– zanesljiva, varna in učinkovita distribucija toplote po omrežju za distribucijo,
– upravljanje, obratovanje, vzdrževanje in razvoj omrežja,
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti oskrbe s toplotno energijo,
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja za priključitev in dostop do omrežja,
– zanesljivost oskrbe s toploto s tem, da zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost omrežja,
– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja,
– odčitavanje merilnikov porabe toplotne energije na merilnih mestih, opredeljenih v splošnih pogojih za dobavo in odjem,
– zagotavljanje potrebnih podatkov upravičenim odjemalcem, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja,
– napoved porabe toplote z uporabo metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih,
– izvajanje javnih pooblastil, ki mu jih podeli ustanovitelj,
– druge storitve javne službe, določene s predpisi.
S storitvami iz prvega odstavka tega člena se zagotavlja oskrba s toplotno energijo in hladom.
Za izvrševanje nalog iz prejšnjega odstavka opravlja javno podjetje naslednje dejavnosti v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08):
35.119 
Druga proizvodnja električne energije,
35.3 
Oskrba s paro in vročo vodo,
35.30 
Oskrba s paro in vročo vodo,
35.300 
Oskrba s paro in vročo vodo,
42.210 
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline,
46.710 
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi.
Javno podjetje lahko v manjšem obsegu in za potrebe registrirane dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti, ki so namenjene dejavnosti, vpisani v sodni register oziroma boljšemu izkoriščanju zmogljivosti javnega podjetja.
6. člen 
Javno podjetje odgovarja v pravnem prometu z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga. Ustanovitelj za obveznosti javnega podjetja ne odgovarja, razen v primerih, ki so določeni v zakonu.
III. OSNOVNI KAPITAL, OSNOVNI VLOŽKI IN POSLOVNI DELEŽI 
7. člen 
Osnovni kapital javnega podjetja je 7.500,00 EUR (sedemtisočpetsto EUR, 00/100), kar je osnovni vložek edinega ustanovitelja.
Edini ustanovitelj ima v javnem podjetju glede na osnovni vložek iz prejšnjega odstavka tega člena 100 % (sto odstotni) poslovni delež.
8. člen 
Edini ustanovitelj lahko sklene, da se poveča osnovni kapital javnega podjetja.
Povečanje osnovnega kapitala se lahko izvede tako, da se vplačajo novi denarni vložki ali izročijo novi stvarni vložki (efektivno povečanje), ali tako, da se za povečanje uporabijo rezerve ali dobiček javnega podjetja (nominalno povečanje).
Javno podjetje ne sme povečati osnovnega kapitala javnega podjetja z novimi vložki, ki jih vplačajo osebe zasebnega prava, razen če posebni zakon, ki ureja izvajanje javne službe na tem področju, to dovoljuje in če se edini ustanovitelj s tem strinja.
9. člen 
Javno podjetje pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
– s plačili za storitve,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz sredstev ustanovitelja,
– iz drugih virov.
IV. UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA 
IV/1 Pristojnosti ustanovitelja pri upravljanju javnega podjetja
10. člen 
Občinski svet Občine Bovec ima naslednje pristojnosti pri upravljanju javnega podjetja:
– daje soglasje k sprejemu splošnih pogojev za dobavo in odjem toplotne energije iz distribucijskega omrežja,
– daje soglasje k tarifnemu sistemu za dobavo in odjem toplotne energije iz distribucijskega omrežja,
– daje soglasje k cenam storitev javne službe,
– daje soglasje k nakupu oziroma odprodaji poslovnega deleža v drugi družbi,
– daje soglasje za najemanje kreditov in drugo zadolževanje, ki je nad 5 % (pet odstotkov) vrednosti osnovnega kapitala javnega podjetja,
– daje soglasje za obremenitev nepremičnin, ki je nad 5 % (pet odstotkov) vrednosti osnovnega kapitala javnega podjetja,
– sprejema letno poročilo javnega podjetja ter predlog za uporabo bilančnega dobička,
– sprejema poslovni načrt javnega podjetja,
– sprejema pisna poročila o poslovanju javnega podjetja na koncu vsakega polletja,
– imenuje in razrešuje člane nadzornega sveta,
– odloča o zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
– odloča o vračanju naknadnih vplačil,
– odloča o delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
– odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela poslovodij,
– daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja javnega podjetja,
– odloča o postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
– odloča o uveljavljanju zahtevkov javnega podjetja proti poslovodjem ali ustanovitelju v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovodenju,
– daje soglasje k statutu javnega podjetja,
– odloča o drugih stvareh, za katere tako določa zakon.
Za izvrševanje pravic iz prejšnjega odstavka tega člena lahko Občinski svet Občine Bovec s sklepom pooblasti župana Občine Bovec.
IV/2 Organi javnega podjetja
11. člen 
Javno podjetje ima naslednja organa:
– nadzorni svet in
– poslovodstvo – direktorja javnega podjetja.
IV/2/1 Nadzorni svet
12. člen 
Nadzorni svet sestavljajo trije člani, ki jih imenuje in razrešuje Občinski svet Občine Bovec.
Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.
Nadzorni svet je sklepčen, če sta navzoča vsaj dva člana.
Nadzorni svet na sejah odloča z večino navzočih glasov. Vsak član ima en glas.
13. člen 
Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
– nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja,
– preveri letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička ter zavzame stališče do revizijskega poročila, o čemer sestavi pisno poročilo za ustanovitelja,
– sprejema letno poročilo javnega podjetja ter predlog za uporabo bilančnega dobička,
– obravnava in potrjuje pisna poročila o poslovanju javnega podjetja na koncu vsakega polletja,
– daje mnenje k predlogu poslovnega načrta javnega podjetja in ga posreduje v sprejem ustanovitelju,
– imenuje in razrešuje direktorja javnega podjetja, po predhodno pridobljenem soglasju ustanovitelja,
– sprejema statut javnega podjetja po predhodno pridobljenem soglasju ustanovitelja,
– sprejema druge splošne akte javnega podjetja, za katere po zakonu ni pristojen direktor,
– obravnava poročila popisne komisije za popis sredstev in obveznosti,
– potrjuje cene javnega podjetja, ki ne sodijo med obvezne ali izbirne javne službe in ki niso določene v tarifnih pravilnikih,
– odloča o drugih stvareh v skladu z veljavnimi predpisi in akti javnega podjetja.
O delu nadzornega sveta sprejme nadzorni svet poslovnik.
14. člen 
Nadzorni svet šteje tri člane. Dva člana imenuje in odpokliče ustanovitelj, enega člana kot predstavnika delavcev imenujejo in odpokličejo delavci javnega podjetja v skladu z zakonom, ki ureja soupravljanje delavcev.
Član nadzornega sveta mora izpolnjevati pogoje, določene z zakonom.
Član nadzornega sveta ne more biti oseba, ki opravlja funkcije, ki jih kot nezdružljive določa zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije ter zakon, ki ureja gospodarske družbe.
Člana nadzornega sveta javnega podjetja, ki jih je imenoval ustanovitelj, so za svoje delo odgovorni ustanovitelju. Za dolžnost skrbnega ravnanja in odgovornost članov nadzornega sveta se smiselno uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske družbe.
Ustanovitelj lahko odpokliče člana nadzornega sveta, ki ga je izvolil, kadarkoli pred potekom mandatne dobe brez utemeljenega razloga.
Predstavnika delavcev, ki je član nadzornega sveta odpokliče svet delavcev in s tem seznani ustanovitelja javnega podjetja.
V primeru predčasnega prenehanja mandata članu nadzornega sveta, ustanovitelj ali svet delavcev imenuje nadomestnega člana nadzornega sveta za preostali del mandata.
Članom nadzornega sveta se za njihovo delo zagotovi plačilo s sklepom ustanovitelja.
Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku javnega podjetja.
IV/2/2 Direktor
15. člen 
Javno podjetje ima enega direktorja javnega podjetja.
Javno podjetje ima lahko enega prokurista.
16. člen 
Direktorja imenuje in razrešuje nadzorni svet javnega podjetja po predhodno pridobljenem soglasju ustanovitelja.
Mandatna doba direktorja traja pet let in je po poteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan.
17. člen 
Direktor javnega podjetja vodi posle javnega podjetja in ga zastopa.
Pri zastopanju lahko direktor opravlja vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost javnega podjetja.
Pri vodenju javnega podjetja direktor vodi redne posle, ki izvirajo iz narave dejavnosti javnega podjetja, uresničuje sprejeto poslovno politiko javnega podjetja, zlasti pa:
– organizira in vodi delovni proces,
– izdela temeljne poslovne politike in poslovni načrt javnega podjetja in ga predlaga v mnenje nadzornemu svetu in v sprejem ustanovitelju,
– sestavi letno poročilo z vsemi računovodskimi izkazi in drugimi sestavnimi deli, vključno s predlogom uporabe bilančnega dobička in ga predlaga v sprejem nadzornemu svetu javnega podjetja in v sprejem ustanovitelju,
– določa notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest javnega podjetja,
– izvršuje sklepe nadzornega sveta in ustanovitelja,
– izdeluje poročila o poslovanju na zahtevo nadzornega sveta in ustanovitelja,
– skrbi za obveščanje nadzornega sveta in ustanovitelja,
– predlaga sprejem sklepov nadzornemu svetu in ustanovitelju,
– sklepa pogodbe o zaposlitvi in odloča o vseh pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev iz delovnega razmerja,
– sprejema splošne akte javnega podjetja, ki so v njegovi pristojnosti in predlaga nadzornemu svetu in ustanovitelju sprejem splošnih aktov javnega podjetja, ki so v pristojnosti nadzornega sveta in ustanovitelja,
– vodi investicije v skladu s poslovnim načrtom in sklepi ustanovitelja,
– opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in akti javnega podjetja.
Direktor odgovarja javnemu podjetju za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njegovih dolžnosti, razen če dokaže, da je vestno in natančno izpolnjeval svoje obveznosti.
Direktor potrebuje soglasje Občinskega sveta Občine Bovec za naslednje vrste poslov:
– za nakup oziroma odprodajo poslovnega deleža v drugi družbi,
– za najemanje kreditov in drugo zadolževanje, ki je nad 5 % (pet odstotkov) vrednosti osnovnega kapitala javnega podjetja,
– za obremenitev nepremičnin, ki je nad 5 % vrednosti osnovnega kapitala javnega podjetja,
– za druge posle, če je tako določeno z zakonom ali splošnimi akti javnega podjetja.
18. člen 
Direktor seznanja nadzorni svet z vsemi potrebnimi podatki, ki lahko pomembno vplivajo ali je zanje razumno pričakovati, da bodo pomembneje vplivali na položaj javnega podjetja, zlasti pa direktor poroča nadzornemu svetu javnega podjetja o:
– načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja javnega podjetja,
– poteku poslov, še posebej o prometu in finančnem stanju javnega podjetja,
– drugih vprašanjih na zahtevo nadzornega sveta (272. člen Zakona o gospodarskih družbah, upoštevajoč vse spremembe in dopolnitve zakona ali novega zakona, ki bi urejal področje gospodarskih družb).
Direktor mora poleg tega na koncu vsakega polletja izdelati pisno poročilo o poslovanju javnega podjetja in ga predložiti v sprejem nadzornemu svetu in ustanovitelju.
Poročila morajo ustrezati načelu vestnosti in verodostojnosti.
19. člen 
Pravice in obveznosti med direktorjem in družbo se podrobneje opredelijo v pogodbi, v kateri v imenu javnega podjetja podpiše predsednik nadzornega sveta javnega podjetja, po predhodno pridobljenem soglasju ustanovitelja.
V. POSLOVNA SKRIVNOST 
20. člen 
Člani organov javnega podjetja in zaposleni v javnem podjetju so dolžni kot poslovno skrivnost varovati vse podatke, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda javnemu podjetju, če bi postali kakorkoli dostopni nepooblaščenim osebam.
Direktor javnega podjetja s posebnim aktom določi, kateri podatki se štejejo za poslovno skrivnost javnega podjetja, način njihovega varovanja in odgovornost oseb, ki so jih dolžne varovati.
VI. NASTOPANJE JAVNEGA PODJETJA V PRAVNEM PROMETU 
21. člen 
Javno podjetje lahko sklepa pravne posle in nastopa na trgu neomejeno, v skladu s svojo dejavnostjo.
V pravnem prometu odgovarja družba z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti družbe, razen v primerih, določenih z zakonom.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
22. člen 
Ta akt začne veljati z dnem sprejema s strani ustanovitelja v obliki notarskega zapisa.
Spremembe in dopolnitve tega akta sprejema ustanovitelj na enak način.
Št. 007-3/2017-3
Bovec, dne 8. avgusta 2017
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.

AAA Zlata odličnost