Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

1995. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd, stran 5573.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 19. redni seji dne 29. junija 2017 sprejel
O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt) 
(1) S tem odlokom se skladno z Občinskim prostorskim načrtom Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr, 92/13 – obv. razl.) sprejme občinski podrobni prostorski načrt Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) Spremeni in dopolni se:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 78/03),
– Odlok o OPPN, Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 30/09).
(3) OPPN je izdelal IUP d.o.o. Inštitut za urejanje prostora iz Celja pod št. proj. 322/16 ter vsebuje tekstualni in grafični del z naslednjo vsebino:
– Tekstualni del
– Odlok 
– Priloga I do VII 
– Grafični del
1.0
Izrez iz zazidalnega načrta Arnovski gozd
M 1:1000
2.0
Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
M 1:5000
3.0
Situacija obstoječega stanja z mejo
M 1:1000
4.0
Ureditvena situacija 
M 1:1000
5.0
Geodetsko kotirana situacija
M 1:1000
6.0
Situacija komunalnih in energetskih vodov
M 1:1000
II. OBMOČJE OPPN 
2. člen 
(območje OPPN) 
(1) Območje OPPN je pretežno izgrajeno ter vključuje kareje, stavbe A1-5, A1-6, A1-7, A1-8 in A1-9.
(2) Ureditveno območje OPPN vključuje zemljišča parc. št. 1455/229, 1455/230, 1455/231, 1455/232, 1455/233, 1455/223, 1455/224, 1455/234, 1455/239, 1455/256, 1455/237, 1455/238, 1455/227, 1455/228, 1455/226 vse k.o. Levec.
(3) V primeru odstopanja navedenih parcel in stanja glede na grafični prikaz, velja grafični prikaz.
(4) Ureditveno območje meri 3,23 ha.
III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
3. člen 
V 4. členu se na koncu drugega odstavka doda besedilo, ki se glasi:
»Predvidi se povezava kareja A1-9 in A1-6 za gradnjo prizidka – nadstrešnice in povezovalnega hodnika v nadstropju med stavbo A1-9 in A1-6.«
4. člen 
V 4. členu se v četrtem odstavku, zadnji stavek nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Osrednji del območja v smeri vzhod zahod se nameni parkirnim površinam z opredeljenimi gradbenimi parcelami k pripadajočim objektom kareja.«
5. člen 
V 5. členu se na koncu drugega odstavka doda besedilo, ki se glasi:
»Predvidi se povezava kareja A1-9 in A1-6 za gradnjo prizidka – nadstrešnice in povezovalnega hodnika v nadstropju s pogoji:
– Nadstrešnica
– Tlorisne dimenzije: cca 20.00 m x 20.00 m + 37.55 m x 4.65 m (zahodni del). 
– Etažnost: nadstrešnica ne sme presegati višine objekta A1-6.
– Načrtuje se v enem razponu brez vmesnih podpor. 
– Minimalni svetli profil med koto ceste in spodnjim robom stavbe nadstrešnice je minimalno 4,50 m.
– Povezovalni most
– Tlorisne dimenzije: cca 3,70 m x 20,00 m. 
– Etažnost: povezovalni most ne sme presegati višine objekta A1-6
– Minimalni svetli profil med koto ceste in spodnjim robom stavbe je minimalno 4,50 m.« 
6. člen 
V 7. členu se v drugi alineji, prvega odstavka doda besedilo, ki se glasi:
– »spremeni se status cest naslednjim kategoriziranim cestam: JP 993066 (del ceste K), JP 993064 (cesta in parkirišče severno od kareja A1-5, A1-6) ter JP 993065 (cesta in parkirišče severno od kareja A1-7, A1-8), izvedeta se nova cestna priključka iz ceste C na posamezno gradbeno parcelo parkirišča, obstoječa cestna priključka iz ceste G se ukineta.«
7. člen 
V 7. členu se besedilo pete alineje, prvega odstavka zamenja z novim besedilom, ki se glasi:
– »(5) izgradnja parkirišč, predvidi se preureditev obstoječih parkirišč v dvostransko (134 parkirnih mest) z opredeljenimi gradbenimi parcelami, preureditve parkirišč se izvajajo sočasno za kareje A1-5 in A1-6, ter za kareje A1-7 in A1-8«
8. člen 
V 26. členu se na koncu prvega odstavka doda nova alineja, ki se glasi:
– »pred spremembo statusa in kategorizacije občinskih cest in spremembo Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest morajo biti predhodno izpolnjeni pogoji, ki jih opredeli s pogodbo občinska služba ob zagotavljanju vseh pridobljenih pravic iz upravnih dovoljenj pravnim subjektom na predmetnem območju v smislu zagotavljanja dovoza in dostopa ter upravljavcem gospodarske javne infrastrukture.«
IV. KONČNE DOLOČBE 
9. člen 
(seznanitev javnosti) 
Dokumentacija 1. člena odloka je stalno na vpogled na Občini Žalec, Uradu za prostor in gospodarstvo in pri Upravni enoti Žalec.
10. člen 
(nadzorstvo nad izvajanjem) 
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0003/2016
Žalec, dne 29. junija 2017
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost