Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

1953. Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča na območju občine Ajdovščina, stran 5506.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12 in 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 24. redni seji dne 29. 6. 2017 sprejel
O D L O K 
o subvencioniranju komunalnega prispevka za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča na območju občine Ajdovščina 
1. člen
(vsebina) 
S tem odlokom se določajo pogoji in upravičenci za subvencioniranje komunalnega prispevka, višina subvencije, postopek dodelitve subvencije, vodenje postopka in nadomestitev namenskih sredstev.
2. člen
(pogoji in upravičenci) 
(1) Komunalni prispevek se odmeri z odmerno odločbo po uradni dolžnosti zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča. Lastnik obstoječega stanovanjskega objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ki je že zgrajena in predana v upravljanje izvajalcu gospodarske javne službe ali če je njena gradnja predvidena v proračunu občine v tekočem ali naslednjem letu, je upravičen do subvencije za to vrsto komunalne opreme.
(2) Za obstoječ stanovanjski objekt po tem odloku se šteje, da je na dan, ko bodo izpolnjeni pogoji za priključitev na komunalno opremo, stanovanjski objekt zgrajen ali da je lastnik oziroma investitor pričel z gradnjo stanovanjskega objekta po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
3. člen
(višina subvencije) 
Višina subvencije za posameznega lastnika stanovanjskega objekta znaša 100 % odmerjenega komunalnega prispevka po uradni dolžnosti.
4. člen
(postopek dodelitve subvencije) 
Lastnik stanovanjskega objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, mora v roku 15 dni od vročene seznanitve z izračunom komunalnega prispevka po uradni dolžnosti, podati vlogo za subvencioniranje komunalnega prispevka z vsemi prilogami, potrebnimi za dodelitev subvencije.
5. člen
(vodenje postopka) 
(1) Za vodenje postopka za dodelitev subvencije se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
(2) O upravičenosti vlagatelja do subvencije odloči pristojni organ občinske uprave z upravno odločbo.
6. člen
(nadomestitev namenskih sredstev) 
Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Občina je dolžna sredstva v višini odobrenih in uveljavljenih subvencij nadomestiti iz namenskih sredstev občinskega proračuna.
7. člen
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se prične uporabljati z uveljavitvijo Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Ajdovščina.
Št. 43026-00010/2007
Ajdovščina, dne 3. julija 2017
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost