Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2017 z dne 20. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2017 z dne 20. 1. 2017

Kazalo

152. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o., stran 504.

  
Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 25. členaZakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, št. 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 473. člena Zakona o gospodarskih družbah /ZGD-1/(Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15) so Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) na 13. seji dne 15. 11. 2016, Občinski svet Občine Makole na podlagi 16. člena Statuta občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2007, 45/2014) na 13. seji dne 15. 12. 2016, Občinski svet Občine Poljčane na podlagi 15. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/11) na 12. seji dne 25. 10. 2016, Občinski svet Občine Oplotnica na podlagi 16. člena Statuta občine Oplotnica (UGSO, št. 49/2015) na 10. seji dne 22. 12. 2016, Občinski svet Občine Rače - Fram na podlagi 15. člena Statuta Občine Rače - Fram (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 27/2011, 5/2015) na 16. seji dne 22. 11. 2016, Občinski svet Občine Kidričevo na podlagi 17. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04, 58/05, UGSO št. 20/2011) na 16. seji dne 25. 10. 2016, Občinski svet Občine Slovenske Konjice na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16) na 20. seji dne 24. 11. 2016 in Občinski svet Občine Zreče na podlagi 19. člena Statuta občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/2016) na 12. seji dne 7. 12. 2016 sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o. 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(ustanovitev javnega podjetja) 
(1) S tem odlokom občine ustanoviteljice ustanovijo javno podjetje Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o. (v nadaljevanju: javno podjetje) v pravnoorganizacijski obliki družbe z omejeno odgovornostjo, v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe.
(2) Javno podjetje je pravni naslednik javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., ki je vpisano v sodni register pod številko 1/00084/00.
2. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen 
(uporaba predpisov) 
(1) Za vprašanja v zvezi z ustanovitvijo in poslovanjem javnega podjetja, ki niso urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske javne službe in zakona, ki ureja gospodarske družbe.
(2) V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot je določen v zakonu, ki ureja gospodarske javne službe in v zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
4. člen 
(ustanovitev skupnega organa) 
S tem odlokom občine ustanoviteljice ustanovijo skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic po tem odloku v javnem podjetju (v nadaljevanju: skupni organ).
5. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanoviteljic javnega podjetja,
– čas delovanja javnega podjetja in prenehanje,
– firma, skrajšana firma, sedež in dejavnost javnega podjetja,
– osnovni kapital javnega podjetja, osnovni vložki in poslovni deleži ustanoviteljic,
– odgovornost za obveznosti javnega podjetja,
– upravljanje javnega podjetja,
– pravice ustanoviteljic,
– financiranje dejavnosti javnega podjetja,
– skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic,
– druge določbe v skladu z zakonom.
(2) S tem odlokom se določijo:
– naloge skupnega organa,
– organizacija dela in način spremljanja odločitev skupnega organa,
– financiranje dela skupnega organa.
II. USTANOVITELJI JAVNEGA PODJETJA 
6. člen 
(ime in sedež ustanoviteljic) 
Ustanoviteljice javnega podjetja so:
– Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slov. Bistrica;
– Občina Makole, Makole 35, 2321 Makole;
– Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane;
– Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica;
– Občina Rače - Fram, Grajski trg 14, 2327 Rače;
– Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo;
– Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice;
– Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče.
III. ČAS DELOVANJA IN PRENEHANJE 
7. člen 
(čas delovanja javnega podjetja) 
Javno podjetje se ustanovi za nedoločen čas.
8. člen 
(prenehanje javnega podjetja) 
Javno podjetje lahko preneha:
– v primerih določenih z zakonom;
– z združitvijo, pripojitvijo in razdelitvijo;
– na podlagi spremembe tega odloka z ukinitvijo statusa javnega podjetja.
IV. FIRMA IN SEDEŽ JAVNEGA PODJETJA 
9. člen 
(firma, skrajšana firma in sedež javnega podjetja) 
(1) Firma javnega podjetja je: Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d. o. o.
(2) Skrajšana firma je: Komunala Slovenska Bistrica, d. o. o.
(3) Sedež javnega podjetja je: Slovenska Bistrica.
V. DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA 
10. člen 
(dejavnost javnega podjetja) 
(1) Javno podjetje opravlja na območju občin ustanoviteljic lokalne gospodarske javne službe.
1. Javno podjetje opravlja na območju Občine Slovenska Bistrica naslednje javne službe:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje komunalnih odpadkov,
– obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– vzdrževanje občinskih javnih cest,
– upravljanje s pokopališči, urejanje in vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve.
2. Javno podjetje opravlja na območju Občine Makole naslednje javne službe:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje komunalnih odpadkov,
– obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
3. Javno podjetje opravlja na območju Občine Poljčane naslednje javne službe:
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje komunalnih odpadkov,
– obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
4. Javno podjetje opravlja na območju Občine Oplotnica naslednje javne službe:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje komunalnih odpadkov,
– obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– upravljanje s pokopališči, urejanje in vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve.
5. Javno podjetje opravlja na območju Občine Rače - Fram naslednje javne službe:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje komunalnih odpadkov,
– obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
6. Javno podjetje opravlja na območju Občine Kidričevo naslednje javne službe:
– oskrba s pitno vodo.
7. Javno podjetje opravlja na območju Občine Slovenske Konjice naslednje javne službe:
– obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
8. Javno podjetje opravlja na območju Občine Zreče naslednje javne službe:
– obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
(2) Javno podjetje opravlja navedene lokalne gospodarske javne službe na celotnem območju posamezne občine, razen če je z odlokom za posamezno lokalno gospodarsko javno službo določeno drugače.
(3) Javno podjetje lahko opravlja na območju občin ustanoviteljic tudi druge javne službe, če to posamezne občine določijo s svojimi odloki o gospodarskih javnih službah in če s tem soglaša svet ustanoviteljic.
(4) Dejavnosti javnega podjetja so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščena v:
20.150 
Proizvodna gnojil in dušikovih spojin
35.119
Druga proizvodnja električne energije
35.140 
Trgovanje z električno energijo
35.210 
Proizvodnja plina
35.220 
Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
35.230 
Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
35.300 
Oskrba s paro in vročo vodo
36.000 
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
37.000 
Ravnanje z odpadki
38.110 
Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120 
Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210 
Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.310 
Demontaža odpadnih naprav
38.320 
Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
39.000 
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
41.100 
Organizacija izvedbe stavbnih projektov
41.200 
Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.110 
Gradnja cest
42.120 
Gradnja železnice in podzemnih železnic
42.130 
Gradnja mostov in predorov
42.210 
Gradnja objektov oskrbe infrastrukture za tekočine in pline
42.220 
Gradnja objektov oskrbe infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
42.910 
Gradnja vodnih objektov
42.990 
Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.110 
Rušenje objektov
43.120 
Zemeljska pripravljalna dela
43.130 
Testno vrtanje in sondiranje
43.210 
Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220 
Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
43.290 
Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.310 
Fasaderska in štukaterska dela
43.320
Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.330
Oblaganje tal in sten
43.341
Steklarska dela
43.342
Pleskarska dela
43.390
Druga zaključna gradbena dela
43.910
Postavljanje ostrešij in krovska dela
43.990
Druga specializirana gradbena dela
45.200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil
46.190
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
46.750
Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
46.760
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
46.770
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
46.900
Nespecializirana trgovina na debelo
47.762
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
49.391
Medkrajevni in drug cestni potniški promet
49.410
Cestni tovorni promet
49.420
Selitvena dejavnost
52.210
Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
63.990
Drugo informiranje
68.100
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.310
Posredništvo v prometu z nepremičninami
68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
71.112
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
71.111
Arhitekturno projektiranje
71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.110 
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
72.190 
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
80.200
Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
81.100
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.210
Splošno čiščenje stavb
81.220
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.290
Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.910
Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
93.210
Dejavnost zabaviščnih parkov
96.030
Pogrebna dejavnost
96.090
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
(5) Javno podjetje lahko za ustanoviteljice izvaja naloge na podlagi podeljenega javnega pooblastila.
(6) Javno podjetje sme opravljati tržne dejavnosti.
(7) Javno podjetje in lokalna skupnost, na območju katere se izvaja določena lokalna gospodarska javna služba, lahko s pogodbo podrobneje uredita način njenega izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti.
VI. OSNOVNI KAPITAL JAVNEGA PODJETJA 
11. člen 
(osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži ustanoviteljic) 
(1) Osnovni kapital javnega podjetja znaša 210.061,01 EUR.
(2) Občine ustanoviteljice javnega podjetja imajo naslednje deleže v osnovnem kapitalu javnega podjetja:
Občina Slovenska Bistrica
160.118,17 EUR
76,2246 %
Občina Makole
10.966,91 EUR
5,2208 %
Občina Poljčane
23.528,71 EUR
11,2009 %
Občina Oplotnica
13.996,00 EUR
6,6628 %
Občina Rače - Fram
484,71 EUR
0,2308 %
Občina Kidričevo
484,71 EUR
0,2308 %
Občina Slovenske Konjice
321,20 EUR
0,1529 %
Občina Zreče
160,60 EUR
0,0764 %
(3) Poslovnih deležev ali delov poslovnih deležev v javnem podjetju ni dopustno prenesti na fizične osebe in pravne osebe zasebnega prava ali na druge osebe javnega prava, ki niso občine.
(4) Za odsvojitev poslovnega deleža javnega podjetja osebam, ki niso družbeniki javnega podjetja, je potrebno soglasje vseh ustanoviteljic. Soglasje za odsvojitev poslovnega deleža se lahko da samo v primeru, da je pridobitelj poslovnega deleža občina ali druga samoupravna lokalna skupnost.
(5) Če nobena od ustanoviteljic ni pripravljena kupiti poslovnega deleža, ustanoviteljice pa niso dale soglasja za prodajo poslovnega deleža občini, ki ni ustanoviteljica javnega podjetja v skladu z določilom iz prejšnjega odstavka, lahko ustanoviteljica izstopi iz javnega podjetja.
VII. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI JAVNEGA PODJETJA 
12. člen 
(odgovornost za obveznosti javnega podjetja) 
(1) Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
(2) Ustanoviteljice za obveznosti javnega podjetja ne odgovarjajo.
VIII. UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA 
13. člen 
(organi javnega podjetja) 
Organi javnega podjetja so:
– skupščina,
– nadzorni svet,
– direktor,
– svet ustanoviteljev.
Skupščina 
14. člen 
(odločanje ustanoviteljic) 
(1) Ustanoviteljice sprejemajo sklepe na skupščini. Za vsa vprašanja, ki se nanašajo na sklic skupščine in glasovanje na skupščini se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske družbe.
(2) Ustanoviteljice na skupščini odločajo o:
– spremembi družbene pogodbe;
– zmanjšanju osnovnega kapitala;
– povečanju osnovnega kapitala;
– statusnih spremembah in prenehanju družbe;
– izključitvi prednostne pravice družbenikov pri prevzemu novih vložkov;
– sprejetju letnega poročila in uporabi bilančnega dobička;
– zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov;
– vračanju naknadnih vplačil;
– delitvi in prenehanju poslovnih deležev;
– ukrepih za nadzor dela direktorja;
– postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca;
– uveljavljanju zahtevkov javnega podjetja proti direktorju ali družbenikom v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovodenju;
– zastopanju družbe v sodnih postopkih proti direktorju;
– imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta;
– druge zadeve, za katere tako določa zakon ali družbena pogodba.
(3) Vsaka ustanoviteljica in morebitna nova družbenica ima na vsakih dopolnjenih 50 EUR osnovnega kapitala v javnem podjetju en glas tako, da imajo sedanje ustanoviteljice naslednje število glasov:
Občina Slovenska Bistrica
3202
Občina Makole
219
Občina Poljčane
470
Občina Oplotnica
279
Občina Rače - Fram
9
Občina Kidričevo
9
Občina Slovenske Konjice
6
Občina Zreče
3
(4) Za ustanoviteljico glasuje pooblaščenec, ki ga za glasovanje pisno pooblasti župan občine ustanoviteljice.
Nadzorni svet 
15. člen 
(nadzorni svet) 
(1) Nadzorni svet ima tri člane. Vsi člani nadzornega sveta javnega podjetja imajo enake pravice in dolžnosti. Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje določene z zakonom.
(2) Dva člana, ki zastopata interese ustanoviteljic, izvoli in odpokliče skupščina na predlog občin ustanoviteljic javnega podjetja.
(3) Enega člana, ki zastopa interese delavcev, izvolijo in odpokličejo zaposleni v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
(4) Nadzorni svet mora med svojimi člani izvoliti predsednika in namestnika. Član, ki zastopa interese delavcev, ne more biti izvoljen za predsednika nadzornega sveta.
16. člen 
(mandat članov nadzornega sveta) 
Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni.
17. člen 
(pristojnosti nadzornega sveta) 
(1) Nazorni svet nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja.
(2) Nadzorni svet:
– lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo javnega podjetja, njegovo blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge zlata ter druge stvari;
– imenuje in razrešuje direktorja javnega podjetja;
– nadzoruje in usmerja delo direktorja javnega podjetja;
– obravnava poslovni načrt javnega podjetja;
– preverja sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju predloži direktor ter o rezultatih preveritve sestavi poročilo za skupščino;
– obravnava revizijsko poročilo ter do njega zavzame stališče;
– odloča o prejemkih direktorja in sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem;
– sprejema splošne akte javnega podjetja, razen tistih, ki so v pristojnosti direktorja;
– sprejema poslovnik o delu nadzornega sveta;
– odloča o soglasju k določenim vrstam poslov, če je s sklepom nadzornega sveta določeno, da se smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem;
– odloča o odobritvi pogodb med članom nadzornega sveta in javnim podjetjem;
– lahko kadarkoli zahteva od direktorja poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem javnega podjetja;
– po potrebi daje pobudo za sklic skupščine javnega podjetja;
– poda skupščini predlog za imenovanje revizorja;
– obravnava in odloča o vseh drugih zadevah za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih in splošnih aktih javnega podjetja.
(3) Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovnikom.
(4) Vodenje poslov se ne more prenesti na nadzorni svet. Nadzorni svet lahko določi, da se smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem. Če nadzorni svet zavrne soglasje, lahko direktor zahteva, da o soglasju odloči skupščina. Za sklep, s katerim skupščina da soglasje, je potrebna večina najmanj treh četrtin oddanih glasov.
18. člen 
(odločanje nadzornega sveta) 
(1) Nadzorni svet opravlja svojo dejavnost in odločanje na sejah. Seja nadzornega sveta je sklepčna, če sta na seji prisotna najmanj dva člana. Odločitev na seji nadzornega sveta je sprejeta, če zanjo glasuje večina vseh članov. Vsak član nadzornega sveta ima en glas.
(2) Sodelovanje članov nadzornega sveta pri odločanju na sejah je možno tudi tako, da se glasovi oddajo s pomočjo pisem, telefonsko, s telefaksom, po elektronski pošti ali na drug podoben način, vendar le, če temu ne nasprotuje noben na seji sodelujoč član nadzornega sveta.
19. člen 
(plačilo članom nadzornega sveta) 
Članom nadzornega sveta se lahko za njihovo delo zagotovi plačilo. O plačilu članom nadzornega sveta odloči skupščina. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem javnega podjetja. Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku javnega podjetja.
Direktor 
20. člen 
(direktor javnega podjetja) 
(1) Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor, ki vodi javno podjetje na lastno odgovornost ter ga zastopa.
(2) Direktor javnega podjetja:
– vodi in organizira delovni proces;
– določi naloge zaposlenim in nadzira njihovo izvajanje;
– sprejme akt o organizaciji dela;
– sprejme akt o sistemizaciji delovnih mest, kadrovski načrt in izvaja kadrovsko politiko ter prerazporeja in sprejema delavce na delo v skladu s sprejetimi akti;
– predlaga temelje razvojne in poslovne politike, delovni načrt in program razvoja;
– sprejema ukrepe za izvajanje delovnega načrta in programa razvoja;
– izvršuje sklepe skupščine in nadzornega sveta;
– pripravi letno poročilo;
– daje poročilo o rezultatih poslovanja po letnem in periodičnem obračunu;
– pripravlja predloge za statusne spremembe družbe in prenehanje javnega podjetja in predloge za spremembe v tehnično tehnoloških postopkih;
– poroča nadzornemu svetu javnega podjetja o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na poslovanje javnega podjetja,
– odgovarja za zakonitost dela javnega podjetja;
– vodi disciplinske postopke;
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in drugimi akti ter sklepi skupščine.
21. člen 
(imenovanje in razrešitev direktorja) 
(1) Direktorja javnega podjetja imenuje in razrešuje nadzorni svet. Imenuje ga na podlagi javnega razpisa. Podrobnejša določila glede pogojev, ki jih mora izpolnjevati direktor in druga vprašanja, ki se nanašajo na direktorja javnega podjetja, sprejme nadzorni svet s posebnimi sklepi.
(2) Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata:
– na lastno zahtevo;
– če je deloval v nasprotju z interesi javnega podjetja ali ustanoviteljic ali v nasprotju z zakonom, tem odlokom ali pogodbo o zaposlitvi;
– v drugih primerih, ki jih določa zakon.
22. člen 
(mandat direktorja) 
Mandat direktorja javnega podjetja traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
23. člen 
(prenehanje mandata direktorja) 
(1) Direktorju predčasno preneha mandat:
– če izgubi poslovno sposobnost;
– če postane trajno nezmožen za opravljanje dela;
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev;
– v drugih primerih, ki jih določa zakon.
(2) Direktorju preneha mandat z dnem, ko nadzorni svet razreši direktorja oziroma, ko ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka tega člena.
24. člen 
(pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja) 
S tem aktom, družbeno pogodbo in pogodbo o zaposlitvi se podrobneje določijo pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja javnega podjetja.
25. člen 
(poročanje direktorja) 
Ustanoviteljice imajo pravico do informiranosti o poslovanju javnega podjetja v skladu z zakonom. Direktor je dolžan pisno poročati skupnemu organu iz 4. člena tega odloka na zahtevo, izraženo s sklepom.
IX. IZGUBA IN DOBIČEK JAVNEGA PODJETJA 
26. člen 
(ugotavljanje poslovnega izida) 
(1) Ugotavljanje poslovnega izida poteka v skladu s predpisi in sprejeto poslovno politiko javnega podjetja.
(2) O kritju morebitne izgube javnega podjetja in o razporejanju morebitnega dobička odloča skupščina javnega podjetja v skladu z zakonom in družbeno pogodbo.
X. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA PODJETJA 
27. člen 
(financiranje dejavnosti javnega podjetja) 
Dejavnost javnega podjetja se financira iz naslednjih virov:
– s plačili za storitve;
– s prodajo blaga in storitev na trgu;
– iz sredstev ustanoviteljic;
– iz drugih virov.
XI. SKUPNI ORGAN ZA IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC 
28. člen 
(ime in sedež skupnega organa) 
(1) Ime skupnega organa iz 4. člena tega odloka je Svet ustanoviteljev javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica d. o. o. (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljev).
(2) Sedež Sveta ustanoviteljev je v Slovenski Bistrici, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica.
(3) Strokovne naloge za Svet ustanoviteljev opravlja občinska uprava občine, v kateri je njegov sedež.
29. člen 
(namen ustanovitve Sveta ustanoviteljev) 
Svet ustanoviteljev se ustanovi z namenom skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic po tem odloku.
30. člen 
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic) 
V okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju ima Svet ustanoviteljev naslednje pristojnosti:
– predlaga posebne pogoje za izvajanje dejavnosti in uporabo javnih dobrin;
– obravnava cene oziroma tarife za uporabo javnih dobrin;
– predlaga ustanoviteljicam v sprejem investicijske programe s področja delovanja javnih služb;
– predlaga načrt zagotavljanja finančnih sredstev in ukrepe za zagotovitev finančnih sredstev za realizacijo skupnih projektov;
– daje soglasje k spremembi ali razširitvi dejavnosti javnega podjetja;
– daje soglasje k spremembam družbene pogodbe;
– lahko predlaga razrešitev direktorja;
– obravnava letno poročilo javnega podjetja, ki obvezno vsebuje računovodske izkaze in poslovno poročilo;
– obravnava sklepe o uporabi bilančnega dobička javnega podjetja;
– odloča o drugih vprašanjih v skladu z zakonom.
31. člen 
(sestava in način dela Sveta ustanoviteljev) 
(1) Svet ustanoviteljev sestavljajo župani občin ustanoviteljic. Člani Sveta ustanoviteljev izmed sebe izvolijo predsednika sveta ustanoviteljev in najmanj enega namestnika predsednika. Pri glasovanju o predsedniku ustanoviteljev ima vsak član Sveta ustanoviteljev en glas.
(2) Svet ustanoviteljev dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsedujoči Sveta ustanoviteljev, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.
32. člen 
(število glasov članov Sveta ustanoviteljev) 
Vsak član Sveta ustanoviteljev ima toliko glasov, kolikor ima občina ustanoviteljica, ki jo član zastopa, poslovnih deležev.
33. člen 
(način sprejemanja odločitev) 
Svet ustanoviteljev sprejema odločitve z večino glasov vseh svojih članov, pri čemer morajo za odločitev glasovati najmanj štirje člani Sveta ustanoviteljev.
34. člen 
(sredstva za delo Sveta ustanoviteljev) 
(1) Sredstva za delo Sveta ustanoviteljev predstavljajo stroški njegovega poslovanja.
(2) Sredstva za delo Sveta ustanoviteljev zagotavljajo posamezne občine za svoje člane v tem organu.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
35. člen 
(opravljanje funkcije direktorja in članov nadzornega sveta) 
Sedanji člani nadzornega sveta in direktor opravljajo svojo funkcijo do izteka mandata.
36. člen 
(objava in začetek veljavnosti odloka) 
(1) Občine ustanoviteljice objavijo ta odlok v uradnih glasilih svoje občine v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi javnega podjetja zadnji odločal.
(2) Odlok začne veljati petnajsti dan po zadnji objavi.
(3) Z dnem začetka veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o. (Uradni list RS, št. 84/13, 89/13, UGSO, št. 42/2013, MUV Štajerske in Koroške regije, št. 16/2013).
Št. 9000-21/16-5
Slovenska Bistrica, dne 15. novembra 2016
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.
Št. 900-9/2016-21
Makole, dne 15. decembra 2016
Župan 
Občine Makole 
Franc Majcen l.r.
Št. 900/0007-2014-29-401
Poljčane, dne 25. oktobra 2016
Župan 
Občine Poljčane 
Stanislav Kovačič l.r.
Št. 13.10/2016
Oplotnica, dne 22. decembra 2016
Župan 
Občine Oplotnica 
Matjaž Orter l.r.
Št. 032/1-2017
Rače, dne 5. januarja 2017
Župan 
Občine Rače - Fram
Branko Ledinek l.r.
Št. 007-3/2016
Kidričevo, dne 5. januarja 2017
Župan 
Občine Kidričevo 
Anton Leskovar l.r.
Št. 032-0018/2016-5/2(121)
Slovenske Konjice, dne 24. novembra 2016
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.
Št. 007-0005/2016
Zreče, dne 7. decembra 2016
Župan 
Občine Zreče 
mag. Boris Podvršnik l.r.