Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2017 z dne 20. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2017 z dne 20. 1. 2017

Kazalo

143. Odlok o turistični taksi v Občini Križevci, stran 486.

  
Na podlagi 23.–32. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 25/14 in 17/15) in 16. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 3/15) je Občinski svet Občine Križevci na 15. redni seji dne 29. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o turistični taksi v Občini Križevci 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določajo zavezanci za plačilo turistične takse, določi se višina turistične takse, oprostitev plačila turistične takse, evidenca oprostitev plačila turistične takse, postopek pobiranja in odvajanja turistične takse, rok za nakazovanje turistične takse, mesečno poročilo, ter spremljanje in nadzor nad pobiranjem turistične takse.
2. člen 
Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki na območju Občine Križevci izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja (v nadaljevanju turisti) v nastanitvenem objektu.
Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena plačajo turistično takso hkrati s plačilom storitve za prenočevanje. Plačati so jo dolžne tudi v primeru, ko so deležne brezplačnih storitev za prenočevanje.
II. VIŠINA TURISTIČNE TAKSE 
3. člen 
Turistična taksa na območju Občine Križevci se določi v naslednji višini:
– v naseljih na območju Občine Križevci 11 točk/dan.
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se število točk pomnoži z vrednostjo točke, ki jo v skladu z zakonom določi Vlada Republike Slovenije.
III. OPROSTITVE 
4. člen 
Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse.
5. člen 
Turistično takso v višini 50 % plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– študenti do dopolnjenega 26. leta starosti,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,
– turisti v kampih.
IV. POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE 
6. člen 
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki oziroma samostojne podjetnice posameznice, sobodajalci in kmetje oziroma sobodajalke in kmetice, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
7. člen 
Osebe iz 6. člena tega odloka so dolžne nakazovati pobrano turistično takso v imenu in za račun občine najpozneje do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
V roku, navedenem v prejšnjem odstavku tega člena, so osebe iz 6. člena tega odloka dolžne predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu tudi mesečno poročilo na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del tega odloka.
Poročilo so osebe iz 6. člena tega odloka dolžne pošiljati vsak mesec, ne glede na to, ali so imele goste na prenočevanju ali ne. V tem primeru se na poročilo pripiše, da gostov ni bilo na prenočevanju.
Poročilo iz drugega odstavka tega člena mora obsegati naslov fizične ali pravne osebe, nastanitvene zmogljivosti, število prenočitev turistov, število prenočitev oseb, ki so uveljavljale olajšave ali oprostitve, znesek plačane turistične takse ter obdobje, na katero se poročilo nanaša.
8. člen 
Zbrana sredstva turistične takse so namenski prihodek Občine Križevci in se uporabljajo za spodbujanje razvoja turizma v skladu z zakonom in proračunom Občine Križevci.
V. NADZOR 
9. člen 
Nadzor nad pobiranjem, odvajanjem ter vodenjem evidenc o turistični taksi opravlja pristojni davčni organ.
Nadzor iz prejšnjega odstavka lahko opravlja tudi pristojni občinski inšpekcijski organ.
Osebe iz 6. člena tega odloka so dolžne pristojnemu nadzornemu organu iz prvega in drugega odstavka omogočiti nadzor ter dati na vpogled knjigo domačih in tujih gostov ter knjigovodske listine in evidence ter ostalo dokumentacijo v zvezi z obračunavanjem turistične takse.
10. člen 
Prisilno izterjavo turistične takse opravlja pristojni davčni organ v skladu s sklenjeno pogodbo, ki ureja izvrševanje prisilne izterjave turistične takse in druga medsebojna razmerja.
11. člen 
Prisilno izterjavo turistične takse opravlja pristojni davčni organ v skladu s predpisi, ki urejajo prisilno izterjavo davkov, ter v skladu s sklenjeno pogodbo, ki ureja izvrševanje prisilne izterjave turistične takse in druga medsebojna razmerja.
VI. KAZENSKE DOLOČBE 
12. člen 
Z globo 2500 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki sprejema turiste na prenočevanje, če
– ne pobira turistične takse,
– ne nakazuje turistične takse do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na račun Občine Križevci,
– do 20. v mesecu za pretekli mesec občini ne oddajo poročila o nočitvah.
Z globo 250 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, za prekrške navedene v alinejah prvega odstavka tega člana.
Z globo 1500 EUR se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki sprejema turiste na prenočevanje, za prekrške navedene v alinejah prvega odstavka.
Z globo 150 EUR se kaznujeta za prekrške navedene v alinejah prvega odstavka tega člena sobodajalec in kmet, ki sprejemata turiste na prenočevanje.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
Odlok se začne uporabljati s 1. 1. 2017.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju Občine Križevci veljati Odlok o turistični taksi na območju Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 75/98).
Št. 031-02-15/2016-113
Križevci, dne 29. decembra 2016
Župan 
Občine Križevci 
mag. Branko Belec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti