Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

1002. Pravilnik o spodbujanju razvoja podjetništva v Občini Gorenja vas - Poljane, stran 2979.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13 in 48/15) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 15. redni seji 6. aprila 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o spodbujanju razvoja podjetništva v Občini Gorenja vas - Poljane 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik določa ukrepe ter postopke in kriterije za dodeljevanje finančnih sredstev občinskega proračuna za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Gorenja vas - Poljane.
2. člen 
Sredstva za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Gorenja vas - Poljane se zagotavljajo v proračunu Občine Gorenja vas - Poljane (v nadaljevanju: občine), ki ga sprejme občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen 
Pomoči po tem pravilniku so nepovratna sredstva, ki se dodeljujejo v obliki dotacije oziroma subvencije.
Pomoči, ki se dodeljujejo na podlagi tega pravilnika, so državne pomoči.
Pomoči se dodeljujejo skladno z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis.
Pomoči se dodeljujejo po pravilu de minimis, kar pomeni, da skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije. Skupna pomoč, dodeljena enotnemu podjetju, ki deluje v komercialnem cestnem tovornem prevozu, pa ne sme presegati 100.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let.
»Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
(a) podjetja ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
(b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
(c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
(d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) prejšnjega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
4. člen 
Upravičeni prejemniki po tem pravilniku so:
– mikro in majhne gospodarske družbe, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah,
– samostojni podjetniki,
– fizične osebe (velja samo za ukrepe Pospeševanje zaposlovanja/samozaposlitev, sofinanciranje izdelave poslovnega načrta in sofinanciranje projektne dokumentacije za izgradnjo turističnih namestitev),
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti.
Za posamezne ukrepe so lahko upravičeni prejemniki tudi drugi, če je to posebej navedeno pri posameznem ukrepu.
Upravičenci iz prvega odstavka tega člena morajo svojo dejavnost opravljati na območju Občine Gorenja vas - Poljane.
Do finančnih spodbud niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, 
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. 
Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
Prav tako do pomoči po tem pravilniku niso upravičeni:
– subjekti, ki so že prejeli sredstva po tem pravilniku, vendar sredstev niso porabili namensko,
– subjekti, ki so že koristili pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči,
– subjekti, ki nimajo poravnanih obveznosti do Občine Gorenja vas - Poljane,
– subjekti, za katere veljajo omejitve poslovanja po ZIntPK (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije).
5. člen 
Splošna določila pri dodeljevanju pomoči:
– sedež podjetja ali enote, poslovni prostori ter lokacija investicije morajo biti na območju Občine Gorenja vas - Poljane,
– Občina Gorenja vas - Poljane (dajalec pomoči) mora od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobiti pisno izjavo:
– o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je prejemnik pomoči prejel na podlagi Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu, 
– o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotoviti, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih, 
– Občina Gorenja vas - Poljane (dajalec pomoči) mora pisno obvestiti prejemnika pomoči:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o znesku de minimis pomoči, 
– Občina Gorenja vas - Poljane (dajalec pomoči) mora hraniti evidenco o individualni pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči,
– pomoč se dodeli na podlagi vloge (obrazci). Podrobna vsebina in zahtevane priloge se določijo v javnem razpisu.
6. člen 
Kumulacija pomoči:
– pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči,
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012,
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
II. UKREPI 
7. člen 
Ukrepi za spodbujanje razvoja malega gospodarstva so:
1. Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja
Namen:
– odpiranje novih delovnih mest,
– pospeševanje samozaposlovanja,
– zaposlovanje mladih.
Pogoji za samozaposlitev:
Oseba, ki se samozaposluje, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima registriran sedež opravljanja svoje dejavnosti na območju Občine Gorenja vas - Poljane,
– še ni prejela subvencije občine za samozaposlitev.
Samozaposlitev mora biti realizirana v tekočem koledarskem letu oziroma v obdobju, določenem v javnem razpisu.
Oseba mora ostati samozaposlena vsaj dve leti po nakazilu subvencije za ta namen.
V primeru, da oseba, ki se je samozaposlila, ne ostane samozaposlena vsaj dve leti po nakazilu subvencije za ta namen, mora prejemnik dodeljenih sredstev le-te vrniti, in sicer v sorazmernem delu glede na trajanje samozaposlitve, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Pogoji za nove zaposlitve:
– Nova zaposlitev mora biti sklenjena v tekočem koledarskem letu oziroma v obdobju, določenem v javnem razpisu.
– Delovno mesto, za katerega se dodeli finančna pomoč, se mora ohraniti vsaj dve leti po prejeti pomoči za ta namen. Delo na tem delovnem mestu se mora opravljati na območju Občine Gorenja vas - Poljane.
– V primeru, da novo zaposlena oseba postane brezposelna iz kateregakoli razloga pred potekom dveh let, mora prejemnik sredstev v roku treh mesecev od prenehanja zaposlitve zaposliti novo osebo, ki ustreza v tem pravilniku opredeljenim pogojem. V nasprotnem primeru mora prejemnik dodeljena sredstva vrniti, in sicer v sorazmernem delu glede na trajanje zaposlitve, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
– Nova zaposlitev predstavlja povečanje števila delovnih mest za prijavitelja.
– Novo zaposlena oseba je bila pred zaposlitvijo v delovnem razmerju pri delodajalcu izven občine ali prijavljena na zavodu za zaposlovanje najmanj 2 meseca ali pa se oseba prvič zaposluje.
Višina pomoči:
– pomoč osebi za samozaposlitev znaša 1.200 evrov,
– pomoč delodajalcu za zaposlitev osebe za nedoločen čas s polnim delovnim časom znaša 600 evrov,
– pomoč delodajalcu za zaposlitev osebe za nedoločen čas s polnim delovnim časom, ki ji je to prva zaposlitev znaša 800 evrov,
– pomoč delodajalcu za zaposlitev osebe, ki je zaključila najmanj visokošolski strokovni ali univerzitetni program za nedoločen čas s polnim delovnim časom, znaša 1.100 evrov,
– če je bila oseba, ki se zaposluje za nedoločen čas s polnim delovnim časom, pred oddajo vloge na javni razpis vsaj 6 mesecev prijavljena na Zavodu za zaposlovanje kot iskalec zaposlitve, se pomoč poveča za 300 evrov,
– znesek pomoči delodajalcu, ki zaposluje osebe s stalnim prebivališčem izven Občine Gorenja vas - Poljane, se zmanjša za polovico.
2. Sofinanciranje promocije izdelkov in storitev
Namen:
– sofinanciranje promocije podjetij in obrtnikov iz Občine Gorenja vas - Poljane na sejmih v tujini in doma.
Pogoji:
– udeležba na sejmih v tujini in doma,
– drugi pogoji, določeni v razpisu.
Višina:
– do 50% upravičenih stroškov, vendar ne več kot skupno 1.500 evrov na sejem.
Upravičeni stroški:
– stroški najetja, postavitve in delovanja razstavnega prostora,
– občina bo sofinancirala upravičene stroške največ za dva sejma na leto.
3. Sofinanciranje izdelave poslovnega načrta
Namen:
– Vsem mikro in majhnim družbam ter s.p.-jem s sedežem v občini za izdelavo poslovnega načrta.
Pogoji:
– izdelan poslovni načrt,
– vlagatelj je upravičen do subvencije za izdelavo poslovnega načrta enkrat na 10 let.
Višina:
– do 50% upravičenih stroškov izdelave poslovnega načrta, vendar ne več kot 1.500 evrov.
Upravičeni stroški:
– strošek izdelave poslovnega načrta za nakup, urejanje in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
– strošek izdelave poslovnega načrta za nakup, graditev ali adaptacijo poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost,
– strošek izdelave poslovnega načrta za nakup opreme,
– strošek izdelave poslovnega načrta za začetek opravljanja dejavnosti ali njeno bistveno razširitev.
4. Sofinanciranje inovacijske dejavnosti
Namen:
– Vsem mikro in majhnim družbam ter s.p.-jem s sedežem v občini za pospeševanje razvoja novih proizvodov, storitev in tehnologij.
Pogoji:
– občina bo sofinancirala inovacijsko dejavnost na podlagi dokazil o opravljenih storitvah,
– drugi pogoji, določeni v razpisu.
Višina pomoči:
– do 30% upravičenih stroškov
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa licenc, pridobitev patenta, stroški za zaščito blagovne znamke, tehničnega znanja ipd. v skladu z razpisom.
5. Sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za poslovne objekte
Namen:
– Vsem mikro in majhnim družbam ter s.p.-jem, ki pridobivajo gradbeno dovoljenje za poslovne objekte.
Pogoji:
– upravičenec ima sedež na območju Občine Gorenja vas - Poljane ali pa se bo na območju občine izvajala investicija, za katero pridobiva gradbeno dovoljenje,
– občina bo sofinancirala stroške na podlagi dokazil o opravljenih storitvah,
– drugi pogoji, določeni v razpisu.
Višina pomoči:
– do 30% upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije.
6. Subvencioniranje stroškov za delovanje mladih podjetij
Namen:
– olajšati delovanje mladih podjetij in spodbuditi nastanek novih, subvencionirati stroške njihovega poslovanja ter prispevati k ugodnejšemu okolju za razvoj podjetništva.
Višina in trajanje pomoči:
– največ 40% upravičenih stroškov,
– največ 2 leti po ustanovitvi podjetja oziroma v skladu z razpisom.
Upravičeni stroški so:
– stroški računovodskih storitev,
– stroški nakupa programske opreme.
7. Sofinanciranje obratovanja žičnic za razvoj turizma
Namen:
– spodbujanje operacij v obnovo in posodobitev obstoječe žičniške infrastrukture, ki bodo ne glede na določilo prve alineje 5. člena tega pravilnika spodbudile razvoj in dvig konkurenčnosti in kakovosti turizma v Občini Gorenja vas - Poljane.
Pogoji:
– upravičeni stroški morajo biti skladni z veljavnimi predpisi o razvojnih spodbudah za turizem,
– žičniška infrastruktura dosega zmogljivost prevoza 3.000 oseb na uro,
– vsaj 20.000 evrov upravičenih stroškov investicije v obnovo in posodobitev obstoječe žičniške infrastrukture.
Višina pomoči in upravičeni stroški:
– višina pomoči se določi z javnim razpisom,
– višina pomoči ne sme presegati 75% upravičenih stroškov,
– upravičeni stroški obsegajo investicijsko in redno vzdrževanje obstoječih objektov, naprav in opreme ter stroške za njihovo tekoče poslovanje.
8. Sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za gradnjo turističnih nastanitev
Namen:
– Vsem mikro in majhnim družbam, s.p.-jem in sobodajalcem, ki pridobivajo gradbeno dovoljenje za vzpostavitev, razširitev ali prenovo turističnih nastanitev in kampov.
Pogoji:
– upravičenec ima sedež na območju Občine Gorenja vas - Poljane ali pa se bo na območju občine izvajala investicija, za katero pridobiva gradbeno dovoljenje,
– občina bo sofinancirala stroške na podlagi dokazil o opravljenih storitvah,
– drugi pogoji, določeni v razpisu.
Višina pomoči:
– do 75% upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije.
III. POSTOPEK 
8. člen 
Način dodeljevanja pomoči:
1. Pomoči se bodo dodeljevale na podlagi letno izvedenega javnega razpisa, v katerem se podrobneje določi ukrepe, ki bodo predmet sofinanciranja, kriterije ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev. Za izvedbo postopka imenuje župan strokovno komisijo.
2. Komisija opravi pregled prispelih vlog in jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v javnem razpisu. Komisija pripravi predlog višine sofinanciranja, o katerem odloči in izda sklep o dodelitvi sredstev za posamezen namen pooblaščena oseba občinske uprave. S sklepom odloči tudi o morebitni zavrnitvi vlog.
3. Z izdanimi sklepi se seznani tudi pristojni odbor občine.
4. Zoper sklep iz 2. točke tega člena lahko vlagatelj vloži pritožbo v roku 8 dni od vročitve sklepa. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
5. Občina je dolžna poročati ministrstvu, pristojnemu za nadzor državnih pomoči, o višini dodeljenih sredstev po upravičencih in namenih.
6. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
9. člen 
Javni razpis se objavi v javnem glasilu Občine Gorenja vas - Poljane in na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.
Javni razpis mora vsebovati zlasti:
– naziv in sedež občine, ki dodeljuje sredstva,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– upravičence, ki se lahko prijavijo na javni razpis,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– višino sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
– pravico občine, da preveri namensko porabo sredstev,
– rok, do katerega morajo biti vložene vloge za dodelitev sredstev,
– naslov, na katerega se pošljejo vloge,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki – upravičenci obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– druga obvezna določila.
V kolikor je za določen ukrep manjše število vlog glede na razpoložljiva sredstva, se ostanek sredstev lahko prerazporedi na drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.
10. člen 
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih porabil nenamensko, mora občini v roku 8 dni po prejemu poziva vrniti pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema do dneva vračila.
Upravičenec, pri katerem se ugotovijo kršitve iz prvega odstavka tega člena, ne more pridobiti novih sredstev iz tega pravilnika.
11. člen 
Namenskost porabe sredstev, pridobljenih pod pogoji tega pravilnika, lahko kadarkoli preverja občinska uprava in s svojimi ugotovitvami seznani komisijo.
Če se ugotovi:
– da je bila dodeljena pomoč delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve pomoči navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec prejel pomoč v nasprotju s 6. členom tega pravilnika,
– da upravičenec ali izvedena naložba ne izpolnjuje pogojev, določenih v tem pravilniku ali javnem razpisu,
občina odstopi od pogodbe o dodelitvi sredstev, upravičenec pa mora vrniti odobrena sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
IV. KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva in oskrbe s toploto iz obnovljivih virov energije v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 52/14).
13. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 302-01/2017-001
Gorenja vas, dne 6. aprila 2017
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti