Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2016 z dne 4. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2016 z dne 4. 3. 2016

Kazalo

631. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za zazidalni otok VS 103-Murgle IV. faza, stran 2194.

  
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 15/12 in 84/15) in 24. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 27/11) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 13. seji dne 25. 1. 2016 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za zazidalni otok VS 103-Murgle IV. faza 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za zazidalni otok VS 103-Murgle IV. faza (v nadaljnjem besedilu: Program opremljanja), ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova 64, Ljubljana, pod številko projekta 7722-PO v novembru 2015.
(2) Ta odlok določa:
– komunalno opremo,
– obračunska območja komunalne opreme,
– skupne in obračunske stroške komunalne opreme,
– preračun obračunskih stroškov komunalne opreme na enoto mere,
– merila za odmero komunalnega prispevka,
– izračun komunalnega prispevka,
– odmero komunalnega prispevka,
– pogodbo o opremljanju,
– oprostitve plačila komunalnega prispevka.
(3) Podlage za odmero komunalnega prispevka za predvideno komunalno opremo so določene v Programu opremljanja. Za obstoječo komunalno opremo so podlage za odmero komunalnega prispevka (obračunska območja, skupni in obračunski stroški, preračun obračunskih stroškov na enoto mere) povzete iz Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 27/11; v nadaljnjem besedilu: PO MOL).
2. člen 
(območje programa opremljanja) 
Program opremljanja velja na območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za zazidalni otok VS 103-Murgle IV. faza – območje Pod jeseni – zahod.
3. člen 
(sestavni deli programa opremljanja) 
(1) Program opremljanja vsebuje besedilo odloka, tekstualni del in grafični del.
(2) Tekstualni del Programa opremljanja vsebuje:
– predvideno komunalno opremo,
– roke za gradnjo predvidene komunalne opreme,
– obračunska območja posameznih vrst predvidene komunalne opreme,
– izračun skupnih in obračunskih stroškov predvidene komunalne opreme po posameznih vrstah predvidene komunalne opreme in po obračunskih območjih,
– preračun obračunskih stroškov predvidene komunalne opreme na m2 parcele in na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih,
– zmanjšanje obračunskih stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere iz PO MOL,
– merila za odmero komunalnega prispevka,
– izhodišča za izračun in odmero komunalnega prispevka.
(3) Grafični del Programa opremljanja vsebuje:
– grafični izris predvidene komunalne opreme,
– grafični izris obračunskih območij predvidene komunalne opreme.
4. člen 
(pomen izrazov) 
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. komunala oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine,
2. obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe,
3. skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju,
4. obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov, in bodo bremenili določljive zavezance,
5. komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača Mestni občini Ljubljana,
6. zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost,
7. objekt je stavba ali gradbeni inženirski objekt v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov,
8. za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen,
9. neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836,
10. faktor izrabe (v nadaljnjem besedilu: FI) je razmerje med bruto tlorisno površino objekta (v nadaljnjem besedilu: BTP) in celotno površino parcele, namenjene gradnji. V izračunu FI se ne upoštevajo BTP kleti, ki so namenjene servisnim prostorom objekta (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije). FI se vedno izračuna na dve decimalni mesti natančno.
II. KOMUNALNA OPREMA 
5. člen 
(komunalna oprema) 
(1) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo:
– primarne in sekundarne ceste s pripadajočimi objekti,
– primarno in sekundarno vodovodno omrežje,
– primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo (v nadaljnjem besedilu: kanalizacijsko omrežje),
– primarno in sekundarno plinovodno omrežje,
– objekte za ravnanje z odpadki,
– primarne in sekundarne druge javne površine.
(2) Ceste in pripadajoči objekti po tem odloku so:
– javne ceste s pripadajočimi objekti,
– javna razsvetljava in semaforizacija,
– kanalizacijsko omrežje za padavinsko vodo (ločen sistem).
(3) Grafični izris predvidene komunalne opreme je v grafičnem delu Programa opremljanja.
(4) Obstoječa komunalna oprema je določena in prikazana v PO MOL.
6. člen 
(roki za gradnjo predvidene komunalne opreme) 
Roki za gradnjo predvidene komunalne opreme se določijo z načrtom razvojnih programov Mestne občine Ljubljana NRP 554 – šifra 7560-15-0554-NOV R2015, SP2016, oziroma se določijo s pogodbo o opremljanju, če bo za gradnjo komunalne opreme skladno z 22. členom tega odloka sklenjena pogodba o opremljanju.
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA KOMUNALNE OPREME 
7. člen 
(obračunska območja predvidene komunalne opreme) 
(1) Obračunska območja predvidene komunalne opreme so:
– obračunsko območje za sekundarne ceste in pripadajoče objekte z oznako CE (sekundarne – predvideno),
– obračunsko območje za sekundarno plinovodno omrežje z oznako PL (sekundarno – predvideno),
– obračunsko območje za objekte za ravnanje z odpadki z oznako OD (predvideni),
– obračunsko območje za sekundarne druge javne površine z oznako JP (sekundarne – predvidene).
(2) Grafični izris obračunskih območij predvidene komunalne opreme je v grafičnem delu Programa opremljanja.
8. člen 
(obračunska območja obstoječe komunalne opreme) 
(1) Obračunska območja obstoječe komunalne opreme so:
– obračunsko območje za primarne ceste in pripadajoče objekte z oznako CE (primarne),
– obračunsko območje za sekundarne ceste in pripadajoče objekte z oznako CE (sekundarne),
– obračunsko območje za primarno vodovodno omrežje z oznako VO (primarno – centralni),
– obračunsko območje za sekundarno vodovodno omrežje z oznako VO (sekundarno – centralni),
– obračunsko območje za primarno kanalizacijsko omrežje z oznako KA (primarno – centralni),
– obračunsko območje za sekundarno kanalizacijsko omrežje z oznako KA (sekundarno – centralni),
– obračunsko območje za primarno plinovodno omrežje z oznako PL (primarno),
– obračunsko območje za sekundarno plinovodno omrežje z oznako PL (sekundarno),
– obračunsko območje za objekte za ravnanje z odpadki z oznako OD,
– obračunsko območje za primarne druge javne površine z oznako JP (primarne),
– obračunsko območje za sekundarne druge javne površine z oznako JP (sekundarne).
(2) Obračunska območja obstoječe komunalne opreme so določena in prikazana v PO MOL.
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI KOMUNALNE OPREME 
9. člen 
(skupni in obračunski stroški predvidene komunalne opreme) 
(1) Skupni in obračunski stroški predvidene komunalne opreme na dan 30. 11. 2015 po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih so:
Predvidena komunalna oprema
Obračunsko območje predvidene komunalne opreme
Skupni in obračunski stroški (EUR)
Sekundarne ceste s pripadajočimi objekti
CE (sekundarne – predvideno)
65.487,61
Sekundarno plinovodno omrežje 
PL (sekundarno – prevideno) 
83.922,34
Objekti za ravnanje z odpadki
OD (predvideni)
2.742,56
Sekundarne druge javne površine
JP (sekundarne – predvidene) 
107.426,08
Skupaj
 
259.578,58
(2) Skupni in obračunski stroški predvidene komunalne opreme za ceste in pripadajoče objekte, plinovodno omrežje in druge javne površine vključujejo DDV.
10. člen 
(skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme) 
(1) Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih so določeni v PO MOL.
(2) Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme za ceste in pripadajoče objekte, plinovodno omrežje in druge javne površine vključujejo DDV. Skupni in obračunski stroški za obstoječe vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje in obstoječe objekte za ravnanje z odpadki ne vključujejo DDV.
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV KOMUNALNE OPREME NA ENOTO MERE 
11. člen 
(obračunski stroški predvidene komunalne opreme na enoto mere) 
(1) Obračunski stroški predvidene komunalne opreme, preračunani na m2 parcele (v nadaljnjem besedilu: Cp) in na m2 neto tlorisne površine objekta (v nadaljnjem besedilu: Ct), po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih so:
Predvidena komunalna oprema
Obračunsko območje predvidene komunalne opreme
Cp (EUR/m2)
Ct (EUR/m2)
Sekundarne ceste s pripadajočimi objekti
CE (sekundarne – predvideno)
12,71
40,38
Sekundarno plinovodno omrežje 
PL (sekundarno – prevideno) 
18,75
60,33
Objekti za ravnanje z odpadki
OD (predvideni)
0,61
1,97
Sekundarne druge javne površine
JP (sekundarne – predvidene) 
24,00
77,22
Skupaj
 
56,07
179,90
(2) Za preračun obračunskih stroškov predvidene komunalne opreme na enoto mere se upoštevajo površine parcel in neto tlorisne površine iz 13. člena tega odloka.
12. člen 
(zmanjšani obračunski stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere) 
(1) Obračunski stroški obstoječe komunalne opreme, Cp in Ct, po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih, so opredeljeni v PO MOL.
(2) Obračunski stroški obstoječe komunalne opreme iz prejšnjega odstavka se indeksirajo na dan 30. 11. 2015 ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, in je 1,068316. Indeksirani obračunski stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere se za posamezno komunalno opremo zmanjšajo za obračunske stroške iste vrste predvidene komunalne opreme na enoto mere iz prvega odstavka 11. člena tega odloka. Če je za posamezno vrsto komunalne opreme razlika med obračunskimi stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere in obračunskimi stroški predvidene komunalne opreme na enoto mere negativna, se upošteva, da so zmanjšani obračunski stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere enaki 0,00 EUR/m2.
(3) Indeksirani in zmanjšani obračunski stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih, ki se upoštevajo pri izračunu komunalnega prispevka, so:
Obstoječa komunalna oprema
Obračunsko območje
Cp (EUR/m2)
Ct (EUR/m2)
Primarne ceste s pripadajočimi objekti 
CE (primarne)
16,31
17,67
Sekundarne ceste s pripadajočimi objekti 
CE (sekundarne)
6,99
0,00
Primarno vodovodno omrežje
VO (primarno – centralni)
2,63
2,81
Sekundarno vodovodno omrežje
VO (sekundarno – centralni)
4,17
5,18
Primarno kanalizacijsko omrežje
KA (primarno – centralni)
5,58
5,80
Sekundarno kanalizacijsko omrežje
KA (sekundarno – centralni)
7,69
9,02
Primarno plinovodno omrežje
PL (primarno) 
3,22
3,32
Sekundarno plinovodno omrežje
PL (sekundarno) 
0,00
0,00
Objekti za ravnanje z odpadki
OD
0,00
0,00
Primarne druge javne površine
JP (primarne)
3,06
3,30
Sekundarne druge javne površine
JP (sekundarne) 
0,00
0,00
Skupaj
49,65
47,10
VI. MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
13. člen 
(površine parcel in neto tlorisne površine) 
Površine parcel in neto tlorisne površine, upoštevane v Programu opremljanja, so:
Oznaka parcele
Oznaka stavbe
Površina parcele (m2)
Neto tlorisna površina stavbe brez delov stavbe v kleti, ki so namenjeni parkiranju in servisnim prostorom (m2)
M1
M1
255,00
85,49
M2
M2
241,00
85,49
M3
M3
332,00
86,32
M4
M4
313,00
85,49
M5
M5
258,00
86,32
M6
M6
244,00
85,49
V1
V1
264,00
94,62
V2
V2
250,00
94,62
V3
V3
280,00
94,62
V4
V4
422,00
98,77
V5
V5
399,00
98,77
V6
V6
283,00
98,77
V7
V7
267,00
98,77
V8
V8
343,00
98,77
V9
V9
325,00
98,77
PE1/2
G5
271,00
87,98
PE1/1
G9
404,00
142,76
Skupaj območje sprememb in dopolnitev ZN
5.151,00
1.621,82
14. člen 
(namembnost) 
(1) Za določitev faktorja dejavnosti pri odmeri komunalnega prispevka se objekte razvrsti po namembnosti glede na pretežni namen v skladu s predpisi, ki urejajo uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov.
(2) Kadar gre za funkcionalno zaokroženo območje, na katerem se nahaja več med seboj povezanih stavb oziroma gradbenih inženirskih objektov, je treba vsakega od teh objektov razvrstiti kot ločeno enoto.
(3) Pri vseh stavbah, z izjemo enostanovanjskih stavb (CC-SI 11100) in dvostanovanjskih stavb (CC-SI 11210), se ne glede na pretežni namen stavbe ločeno upošteva dele stavb v kleti, ki so namenjeni parkiranju in servisnim prostorom (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije).
15. člen 
(opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo) 
(1) Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo se upošteva tako, da se ugotovi, na katero vrsto komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt ali mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Če se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je v fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se vrsto komunalne opreme, na katero bo zavezanec priključil svoj objekt ali mu bo omogočena uporaba te vrste komunalne opreme, ugotovi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Če se komunalni prispevek odmeri za obstoječi objekt, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki se mu izboljšuje opremljenost stavbnega zemljišča, se vrsto komunalne opreme, na katero bo zavezanec priključil svoj objekt ali mu bo omogočena uporaba te vrste komunalne opreme, ugotovi na podlagi podatkov lastnika in upravljavca te vrste komunalne opreme.
(4) Za vse parcele se upošteva, da so opremljene z drugimi javnimi površinami in objekti za ravnanje z odpadki.
16. člen 
(podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka) 
(1) Razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne površine (Dt) na vseh obračunskih območjih in za vse vrste komunalne opreme je 0,3:0,7.
(2) Za vse objekte je faktor dejavnosti odvisen od faktorja izrabe, in sicer:
– je 1,0 za vse objekte, ki imajo FI manjši od 1,00,
– je 1,3 za vse objekte, ki imajo FI enak ali večji od 2,00,
– se za vse objekte, ki imajo FI enak ali večji od 1,00 in manjši od 2,00, izračuna po formuli:
Kdejavnost = (0,2 * FI) + 0,9.
(3) Ne glede na ostala določila tega člena je faktor dejavnosti 0,7 za:
– enostanovanjske stavbe (CC-SI 11100), dvostanovanjske stavbe (CC-SI 11210), industrijske stavbe (CC-SI 12510) in nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI 1271),
– objekte, katerih investitor je Mestna občina Ljubljana,
– dele stavb v kleti, ki so namenjeni parkiranju in servisnim prostorom (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije).
VII. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
17. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek se izračuna kot vsota komunalnih prispevkov za vsako posamezno komunalno opremo, na katero lahko zavezanec priključi svoj objekt ali mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Komunalni prispevek za vsako posamezno komunalno opremo se izračuna kot vsota komunalnih prispevkov po posameznih obračunskih območjih te vrste komunalne opreme, v katerih se nahaja objekt.
(3) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju se izračuna na naslednji način:
KPij = (A(parcela) * Cpij * Dp) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Ctij * Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
KPij
znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada določeni vrsti komunalne opreme na določenem obračunskem območju,
A(parcela)
površina parcele,
Cpij
obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela na določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo,
Dp
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
K(dejavnost)
faktor dejavnosti,
A(tlorisna)
neto tlorisna površina objekta,
Ctij
obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta na določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo,
Dt
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka,
i
posamezna vrsta komunalne opreme,
j
posamezno obračunsko območje.
(4) Pri izračunu komunalnega prispevka se za neto tlorisno površino upošteva dejansko neto tlorisno površino stavbe iz projektne dokumentacije. Če je dejanska neto tlorisna površina stavbe manjša od neto tlorisne površine iz 13. člena tega odloka, se pri izračunu komunalnega prispevka za predvideno komunalno opremo upošteva neto tlorisno površino iz 13. člena tega odloka.
VIII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
18. člen 
(način odmere komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek odmeri organ Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pristojen za odmero komunalnega prispevka, z odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.
19. člen 
(posebnosti pri odmeri komunalnega prispevka) 
(1) Za vse stavbe, z izjemo enostanovanjskih stavb (CC-SI 11100) in dvostanovanjskih stavb (CC-SI 11210), se za dele stavb v kleti, ki so namenjeni parkiranju in servisnim prostorom (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije), komunalni prispevek odmeri samo za ceste in pripadajoče objekte ter vodovodno omrežje.
(2) Komunalni prispevek se ne odmeri za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z veljavnim predpisom o razvrščanju objektov glede na zahtevnost.
20. člen 
(upoštevanje že plačanih sredstev za opremljanje stavbnih zemljišč) 
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko pri odmeri komunalnega prispevka uveljavlja:
– v preteklosti plačani komunalni prispevek za objekte, ki se odstranijo in se nahajajo znotraj parcele, na kateri se gradi objekt, za katerega se odmerja komunalni prispevek,
– v preteklosti plačane stroške za opremljanje parcele, na kateri se nahaja objekt, za katerega se odmerja komunalni prispevek, na podlagi dokazil o plačilih.
(2) O upoštevanju predloženih dokazil o plačilih iz prejšnjega odstavka odloči organ Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pristojen za odmero komunalnega prispevka.
21. člen 
(indeksiranje stroškov) 
(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cpij) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na določenem obračunskem območju (Ctij) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve tega odloka.
IX. POGODBA O OPREMLJANJU 
22. člen 
(pogodba o opremljanju) 
(1) Gradnjo predvidene komunalne opreme, ki je upoštevana v Programu opremljanja, lahko Mestna občina Ljubljana s pogodbo o opremljanju odda zavezancu za plačilo komunalnega prispevka.
(2) S pogodbo o opremljanju se zavezanec za plačilo komunalnega prispevka in Mestna občina Ljubljana dogovorita, da bo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za opremljanje parcele, na kateri namerava graditi objekt, oziroma za izboljšanje opremljenosti parcele, na kateri ima obstoječi objekt. V tem primeru se v pogodbi o opremljanju natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
X. OPROSTITVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
23. člen 
(oprostitve plačila komunalnega prispevka) 
Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se oprosti za gradnjo neprofitnih stanovanj, gradnjo stavb za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo (CC-SI 12630) in gradnjo stavb za zdravstvo (CC-SI 12640), če je 100-odstotni lastnik in investitor teh stavb Mestna občina Ljubljana ali Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana. Če je Mestna občina Ljubljana ali Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana lastnik in investitor samo dela stavbe, se lahko oprostitev upošteva le za ta del stavbe.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
24. člen 
(vpogled v Program opremljanja) 
Program opremljanja in PO MOL sta na vpogled na Oddelku za ravnanje z nepremičninami Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.
25. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 350-31/2015-5
Ljubljana, dne 25. januarja 2016
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost