Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2016 z dne 4. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2016 z dne 4. 3. 2016

Kazalo

630. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2016, stran 2191.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 – popr., 55/11 – popr., 56/12 – popr., 112/13 in 74/15 – popr.) je Občinski svet Občine Lendava na 9. redni seji dne 26. 2. 2016 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Lendava za leto 2016 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Lendava za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
9.173.797
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.525.419
70
DAVČNI PRIHODKI 
6.432.854
700 Davki na dohodek in dobiček
5.410.094
703 Davki na premoženje
832.260
704 Domači davki na blago in storitve
190.000
706 Drugi davki
500
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
1.092.565
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
813.035
711 Upravne takse in pristojbine 
5.000
712 Globe in druge denarne kazni 
2.800
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
75.745
714 Drugi nedavčni prihodki 
195.985
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
800.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
50.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
750.000
73
PREJETE DONACIJE 
500
730 Prejete donacije iz domačih virov 
500
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
847.878
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
813.042
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 
34.836
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.272.996
40
TEKOČI ODHODKI 
2.806.086
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
722.100
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
107.890
402 Izdatki za blago in storitve 
1.719.596
403 Plačila domačih obresti 
25.000
409 Rezerve 
231.500
41
TEKOČI TRANSFERI 
4.238.860
410 Subvencije 
216.600
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
1.797.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
406.190
413 Drugi tekoči domači transferi 
1.819.070
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
3.989.150
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
3.989.150
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
238.900
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU 
135.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
103.900
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II.-I.) 
–2.099.199
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
81.000
750 Prejeta vračila danih posojil 
1.000
751 Prodaja kapitalskih deležev
80.000
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44) 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
81.000
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 
1.000.000
50
ZADOLŽEVANJE 
1.000.000
500 Domače zadolževanje 
1.000.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) 
263.000
55
ODPLAČILA DOLGA 
263.000
550 Odplačila domačega dolga 
263.000
IX.
ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.281.199
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
737.000
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
2.281.199
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA
1.596.903
9009 Splošni sklad za drugo
1.596.903
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in Načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Lendava.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki neposrednih uporabnikov za izvajanje javnih gospodarskih služb,
2. prihodki neposrednih uporabnikov od občanov, ki se razporedijo za namene, za katere se pobirajo,
3. prihodki iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
4. prihodki iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
5. transferni prihodki iz državnega proračuna ali drugih javnih institucij za določene namene, ki zahtevajo sorazmerni izdatek,
6. najemnine za stanovanja,
7. najemnine za poslovne prostore in garaže,
8. najemnine iz naslova gospodarske javne infrastrukture (GJI),
9. kupnine iz naslova obročnega odplačevanja pri privatizaciji stanovanj,
10. upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada,
11. lastni prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za financiranje izdatkov krajevnih skupnosti, predvidenih v finančnem načrtu.
Namenski prihodki iz naslova najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo se lahko porabijo za investicijska vzdrževanja in novogradnje komunalne javne infrastrukture.
Namenski prihodki se lahko razporedijo na namenske odhodke, ko so vplačani na tekoči račun oziroma ko realizacija prihodkov preseže planirane prihodke iz tega naslova.
O razporeditvi namenskih prihodkov odloča župan oziroma v primerih ožjih delov občin predsednik Sveta KS.
O razporeditvah namenskih prihodkov poroča župan na način in v rokih kot je določeno v zadnjem odstavku 5. člena tega odloka.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe, glavnimi programi, podprogrami, proračunskimi postavkami in konti odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika.
O izvršenih prerazporeditvah župan poroča občinskemu svetu dvakrat letno, v primeru ožjih delov občin (krajevne skupnosti) pa predsednik sveta krajevne skupnosti poroča županu. Za prvih šest mesecev poroča najkasneje do konca meseca septembra 2016, za celotno obdobje leta 2016 pa pri I. obravnavi zaključnega računa za leto 2016.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v Načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 75 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2017 60 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 40 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in Načrtu razvojnih programov.
Ožji deli občine brez soglasja občine ne smejo začeti postopka javnega naročanja, katerega vrednost presega 1.000,00 EUR ter sklepati pogodbe, ki presegajo 2.000,00 EUR.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Spremembe veljavnega Načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v Načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Predstojnik neposrednega uporabnika odloča o spremembi vrednosti veljavnih projektov v Načrtu razvojnih programov do 50  % izhodiščne vrednosti. Občinski svet odloča o uvrstitvi novih projektov v veljavni Načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti veljavnih projektov nad 50  % izhodiščne vrednosti projektov. Spremembe vrednosti veljavnih projektov morajo biti usklajene s proračunom.
O spremembah vrednosti projektov iz Načrta razvojnih programov mora župan poročati skupaj s poročili o izvršenih prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v Načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
8. člen 
(odpiranje novih proračunskih postavk in podkontov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz 41., 42., 43., 45., 46., 47. ter 74. člena Zakona o javnih financah, se lahko v sprejetem proračunu odprejo nove proračunske postavke ali pa se aktivirajo stare.
Med izvrševanjem proračuna Občine Lendava se lahko odpre nov podkonto za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti oziroma se je med letom izkazalo, da podkonto ne ustreza ekonomskemu namenu porabe. Sredstva se razporedijo na novo odprti podkonto. Nov podkonto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke oziroma nove proračunske postavke v okviru sredstev posameznega proračunskega uporabnika.
9. člen 
(ukrepi za uravnoteženje proračuna) 
V primeru nedoseganja načrtovanih prihodkov proračuna za tekočo porabo se lahko pri izvrševanju proračuna uporabijo sledeči ukrepi za uravnoteženje proračuna:
– zmanjšanje pravic porabe v tekočem delu proračuna, razen z zakonom zagotovljenih, pri vseh neposrednih in posrednih uporabnikih,
– pri razpisih in sklepanju pogodb s proračunskimi porabniki se v skladu s prejšnjim določilom dodelijo sredstva do planiranih pravic porabe na posameznih proračunskih postavkah z možnostjo znižanja sredstev do 10  % v II. polletju, če načrtovani proračunski prihodki v I. polletju niso doseženi.
Določila tega člena ne veljajo za obveznosti in vsebine, ki se na podlagi zakonskih določil financirajo iz proračuna občine.
10. člen 
(proračunska rezerva) 
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 50.000,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF v posameznem primeru do višine 10.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
11. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
Del predvidenih prihodkov proračuna v višini 181.500,00 EUR se zadrži kot splošna proračunska rezervacija.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in poroča občinskemu svetu dvakrat letno, za prvih šest mesecev najkasneje do konca septembra 2016, za celotno obdobje leta 2016 pa pri I. obravnavi zaključnega računa za leto 2016. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika, na ustrezne proračunske postavke.
12. člen 
(posebna pooblastila župana) 
Župan je pooblaščen, da s sklepom potrjuje investicijsko dokumentacijo za namene in v obsegu, določenim v Načrtu razvojnih programov, pri čemer lahko vrednosti projektov odstopajo za največ 50  %.
Župan je pooblaščen, da v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov odloča o kratkoročni zadolžitvi, vendar največ do 5  % sprejetega proračuna.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
13. člen 
(odpis dolga) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko predstojnik neposrednega uporabnika posameznemu dolžniku do višine 5.000,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
14. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2016 lahko zadolži do višine 1.000.000,00 EUR.
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, v letu 2016 ne bo izdajala poroštev.
15. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2016 zadolžijo do skupne višine 150.000,00 EUR ob predhodnem soglasju občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen
(začasno financiranje v letu 2017) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Lendava v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
17. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03504-0011/2015
Lendava, dne 26. februarja 2016
Župan 
Občine Lendava 
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost