Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3823. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje«, stran 13113.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15 in 52/16 – ZPPreb-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 13. redni seji dne 14. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje« 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom Občina Grosuplje kot ustanovitelj ustanovi javni zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje« (v nadaljnjem besedilu: zavod) za izvajanje javne službe občinskega programa turizma, za upravljanje, urejanje in vzdrževanje turističnih objektov v Občini Grosuplje ter za opravljanje administrativnih, strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih del s področja turizma in promocije na območju Občine Grosuplje.
2. člen 
Javni interes Občine Grosuplje na področju turizma obsega zlasti:
– spodbujanje in zagotavljanje pogojev za opravljanje dejavnosti turizma, razvoja turizma ter promocijo turizma v Občini Grosuplje,
– upravljanje in vzdrževanje lokalno pomembnih turističnih objektov,
– uveljavljanje turističnih društev in organizacij,
– izobraževanje ter raziskovanje za potrebe turistične in promocijske dejavnosti,
– zagotavljanje sredstev za realizacijo dela lokalnega programa razvoja turizma,
– opravljanje nalog v zvezi z upravljanjem Krajinskega parka Radensko polje.
II. IME IN SEDEŽ TER PRAVNI STATUS ZAVODA 
3. člen 
Ime zavoda se glasi: Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje«.
Skrajšano ime zavoda se glasi: Turizem Grosuplje.
Sedež zavoda je v Grosupljem, Adamičeva cesta 15.
Zavod ima pečat. Njegovo obliko in vsebino določa statut zavoda.
Zavod pridobi pravno sposobnost z dnem vpisa v sodni register.
Zavod ima lahko tudi znak ali grafično obliko imena. Ta se določi s statutom zavoda.
4. člen 
Zavod je samostojna pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga. Zavod se lahko zadolžuje samo za opravljanje svoje dejavnosti.
III. DEJAVNOST ZAVODA 
5. člen 
Zavod opravlja naslednje naloge s področja turizma in promocije kot javno službo, za katero je bil ustanovljen:
– skrbi za celovit razvoj turizma v občini in njeno celovito promocijo,
– izvaja informacijsko turistične dejavnosti,
– vodi register turističnih vodnikov turističnega območja,
– oblikuje celovito turistično ponudbo območja občine,
– sooblikuje turistično ponudbo Slovenije in njene promocije,
– vključuje aktivnosti turističnih društev s statusom društev, ki delujejo v javnem interesu,
– ozavešča in spodbuja lokalno prebivalstvo za pozitiven odnos do turizma,
– vodi razpise s področja turizma za pridobitev občinskih, državnih in evropskih sredstev,
– upravlja s turističnimi objekti,
– načrtuje in gradi objekte za izvajanje turistične dejavnosti,
– opravlja in organizira vzdrževanje objektov, delov objektov in naprav, opreme in tehnične opreme, ki je v upravljanju zavoda,
– zagotavlja normalno delovanje vseh objektov, ki jih ima v upravljanju, kakor tudi ostalih pripadajočih občinskih objektov,
– oddaja v najem prostore v javnih turističnih objektih in usklajuje interese med posameznimi uporabniki, skladno s področno zakonodajo,
– skrbi za zavarovanje objektov in opreme ter skrbi za varnost delovanja objektov in naprav,
– svetuje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju javnih turističnih objektov v občini,
– daje strokovne pobude in predloge ustanovitelju,
– pripravlja strokovna gradiva in izvaja naloge za ustanovitelja s področja dejavnosti zavoda, sodeluje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in drugimi,
– daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem programa turizma,
– sodeluje pri organiziranju in izvajanju turističnih, kulturnih in rekreativnih prireditev neprofitnega značaja,
– spremlja in analizira razmere na področju turizma,
– zbira in daje podatke za potrebe informatike v turizmu,
– nudi organizacijsko in tehnično pomoč drugim pravnim oziroma fizičnim osebam, ki izvajajo turistično dejavnost,
– opravlja naloge s področja upravljanja in dejavnosti krajinskega parka Radensko polje.
6. člen 
Zavod lahko opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če je le-ta oziroma njen prihodek namenjen opravljanju osnovne dejavnosti, ki jo izvaja zavod. Med drugim zavod lahko:
– upravlja z drugimi turističnimi objekti na območju občine, katerih zainteresirani lastniki nimajo urejenega celotnega upravljanja ter rednega vzdrževalca,
– izvaja lastno marketinško dejavnost,
– sodeluje pri organiziranju in izvajanju drugih kulturnih in turističnih dejavnostih, tudi pri organiziranju komercialnih programov, v skladu z namembnostjo posameznih prostorov in naprav ter glede na proste časovne in prostorske kapacitete in
– upravlja z bazami podatkov, ki se nanašajo na krajinski park;
– v okviru javnih pooblastil izvaja neposredni nadzor v krajinskem parku,
– opravlja druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovne dejavnosti zavoda.
S soglasjem ustanovitelja se dejavnost zavoda lahko razširi tudi na območja drugih občin, za kar se sklene posebna pogodba.
7. člen 
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
8. člen 
Dejavnost zavoda je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti naslednja:
18.130 Priprava za tisk in objavo
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.789 Trgovina na drobno s spominki, izdelki domače obrti in verskimi predmeti
47.810 Trgovina na drobno na tržnicah in premičnih stojnicah
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
55.201 Počitniški domovi in letovišča
55.202 Turistične kmetije s sobami
55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
56.101 Restavracije in gostilne
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
56.103 Slaščičarne in kavarne
56.104 Začasni gostinski obrati
56.300 Strežba pijač
58.140 Izdajanje revij in periodike
58.190 Drugo založništvo
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov
63.120 Obratovanje spletnih portalov
63.990 Druge dejavnosti informacijskih storitev
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
71.12 Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
74.200 Fotografska dejavnost
74.300 Prevajanje in tolmačenje
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
77.350 Dajanje zračnih plovil v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
78.300 Druga oskrba s človeškimi viri
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.210 Splošno čiščenje stavb
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.200 Dejavnost klicnih centrov
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.020 Dejavnost muzejev
91.030 Varstvo kulturne dediščine
91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
93.190 Druge športne dejavnosti
93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
94.120 Dejavnost strokovnih združenj
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
9. člen 
Podrobnejša razčlenitev posameznih dejavnosti zavoda se določi s statutom zavoda tako, da so razvidne osnovne storitve zavoda v skladu z namenom, za katerega je bil ustanovljen.
10. člen 
Zavod upravlja z objekti, ki jih v upravljanje zavodu prenese ustanovitelj s posebnim sklepom.
11. člen 
Zavod lahko upravlja tudi z drugim premoženjem, premičnim in nepremičnim, ki ni last ustanovitelja, če se o tem dogovori z zainteresiranimi pravnimi in fizičnimi osebami ter o tem z njimi sklene ustrezno pogodbo ob predhodnem soglasju ustanovitelja.
IV. ORGANI ZAVODA 
12. člen 
Organa zavoda sta svet zavoda in direktor.
Svet zavoda 
13. člen 
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima 5 članov. Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– en predstavnik delavcev zavoda in
– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Mandatna doba članov sveta traja štiri leta in so po poteku mandata lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani. Svetu zavoda prične teči mandat z dnem konstituiranja.
14. člen 
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Grosuplje na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.
Kandidate lahko predlagajo reprezentativni sindikati zavoda ter zaposleni z najmanj tremi podpisi. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljen je kandidat, ki je dobil večino glasov delavcev, ki so volili. Svet zavoda sprejme sklep o izvolitvi predstavnika delavcev zavoda na podlagi poročila volilne komisije. Postopek za izvolitev predstavnika delavcev v svet zavoda podrobneje ureja poslovnik o delu sveta zavoda. Delavci s posebnimi pooblastili ne morejo biti izvoljeni v svet zavoda.
Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje na podlagi javnega poziva turističnim društvom župan Občine Grosuplje.
15. člen 
Članu sveta zavoda preneha mandat oziroma je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se neopravičeno ne udeleži dveh sej zaporedoma oziroma treh sej od štirih sklicanih,
– pri svojem delu v svetu zavoda vedoma krši predpise,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
– če ga odpokliče organ, ki ga je imenoval v svet zavoda, po enakem postopku, kot velja za imenovanje in
– če članu sveta zavoda – predstavniku delavcev – preneha delovno razmerje v zavodu.
Član sveta zavoda se razreši po enakem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen.
16. člen 
V primeru predčasne razrešitve člana sveta zavoda se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po enakem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev novega člana sveta zavoda ni potrebno, če je prenehal mandat enemu članu in se bo mandat celotnega sveta zavoda iztekel v roku 6 mesecev.
17. člen 
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut zavoda,
– sprejema druge splošne akte zavoda,
– sprejema analize in razvojne usmeritve dejavnosti zavoda,
– sprejema letni program dela zavoda,
– spremlja izvrševanje sprejetih programov in najmanj enkrat letno poroča ustanovitelju o delu zavoda,
– sprejema finančni načrt, realizacijo finančnega načrta in letno poročilo zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembe ali razširitev dejavnosti,
– skrbi za izvajanje sklepov pristojnega organa, ki se nanašajo na področje turizma,
– sprejema cenik storitev s soglasjem ustanovitelja,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– odloča o pritožbah delavcev v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi iz delovnega razmerja,
– imenuje direktorja zavoda,
– razpisuje volitve delavcev v svet zavoda,
– imenuje stalne ali občasne komisije in druga delovna telesa za posamezna vprašanja iz svoje pristojnosti,
– odloča o najetju kreditov v skladu s predpisi ter z izrecnim predhodnim soglasjem ustanovitelja,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– sprejme akt o sistemizaciji na podlagi predhodnega soglasja ustanovitelja,
– opravlja druge z zakonom in tem odlokom in statutom določene naloge.
Direktor 
18. člen 
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor predstavlja in zastopa zavod v pravnem prometu samostojno in brez omejitev, mora pa za najemanje posojil ter za nakup in prodajo nepremičnin pridobiti predhodno soglasje ustanovitelja. Šteje se, da je soglasje za nakup ali prodajo nepremičnine dano, če nepremičnina zajeta v načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem ali drugem aktu, ki ga sprejme ustanovitelj.
Sporočila javnosti posreduje direktor zavoda oziroma druga oseba, ki jo direktor pooblasti. Pristojnosti direktorja podrobneje opredeljuje statut zavoda.
19. člen 
Direktor mora pri svojem delu ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika.
Direktor je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor je odgovoren zavodu za škodo, ki je nastala zaradi njegovega nevestnega in nezakonitega ravnanja ali za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njegovih obveznosti.
20. člen 
Direktorja imenuje na podlagi javnega razpisa in razrešuje svet zavoda na podlagi soglasja ustanovitelja.
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki je poslovno popolnoma sposobna, poleg tega pogoja pa mora direktor izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima najmanj visokošolsko izobrazbo prejšnjo oziroma najmanj prvo bolonjsko stopnjo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– da ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– strokovno poznavanje področja dela v javnem zavodu s področja glavnih dejavnosti zavoda,
– da izpolnjuje druge s statutom zavoda določene pogoje.
Kandidat mora ob prijavi predložiti program dela oziroma poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.
Mandat direktorja traja 4 leta. Po preteku mandata je lahko ista oseba ponovno imenovana za direktorja.
21. člen 
Če se na razpis na delovno mesto direktorja ne prijavi nihče, ali če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni izbran, se razpis ponovi.
Za čas do imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega razpisa ter v primeru predčasnega prenehanja mandata direktorja svet zavoda s soglasjem ustanovitelja imenuje vršilca dolžnosti direktorja.
22. člen 
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata:
– iz razlogov, določenih v predpisih o javnih zavodih (med drugim: če direktor sam zahteva razrešitev; če nastopi kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu),
– če neutemeljeno ne uresničuje sklepov sveta zavoda,
– če ne ravna po veljavnih predpisih in notranjih aktih zavoda,
– če z nepravilnim ali nevestnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje naloge tako, da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda,
– zaradi bistvenih sprememb dejavnosti, zaradi katere je ustanovljen zavod in
– zaradi prenosa ustanoviteljstva.
V primeru predčasnega prenehanja mandata svet zavoda razreši direktorja, hkrati pa do imenovanja novega direktorja po javnem razpisu v soglasju z ustanoviteljem imenuje vršilca dolžnosti direktorja.
Službe zavoda 
23. člen 
V okviru zavoda je lahko organizirana strokovna služba, računovodstvo in tehnična služba.
Zavod ima lahko tudi druge službe in organe, katerih sestavo, postopek, izvolitev oziroma imenovanje, pristojnosti ter način dela, določa statut zavoda.
V. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI 
24. člen 
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti na osnovi letnega programa dela:
– iz sredstev proračuna ustanovitelja,
– iz drugih javnih sredstev,
– iz sredstev državnih in evropskih skladov,
– s prodajo blaga in storitev na trgu in
– z dotacijami, sponzorstvi, darili in iz drugih zakonitih virov, na način in pod pogoji določenimi z zakonom in statutom javnega zavoda.
25. člen 
Zavod pridobiva proračunska sredstva na podlagi dogovorjenega in finančno ovrednotenega letnega programa dela, ki je občinskega in nacionalnega pomena, kar ustanovitelj vsako leto določi v občinskem proračunu.
Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja. Zavod je dolžan upravljati s premoženjem ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja ter voditi evidenco o tem premoženju.
26. člen 
Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja izključno za obnovo in razvoj objektov, s katerimi upravlja in za razvoj dejavnosti. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet zavoda. O načinu kritja izgube, ki je ni moč pokriti iz razpoložljivih sredstev zavoda, odloča ustanovitelj na predlog direktorja.
VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA 
27. člen 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti iz redne dejavnosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v občinskem proračunu namenjena za delo in dejavnost zavoda.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročitelje.
28. člen 
Ustanovitelj izvršuje naslednje ustanoviteljske pravice in dolžnosti do zavoda:
– sprejema akt o ustanovitvi ter njegove spremembe,
– imenuje člane sveta zavoda – predstavnike ustanovitelja v svetu zavoda.
Vse ostale ustanoviteljske pravice in dolžnosti do zavoda izvršuje župan.
VIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
29. člen 
Zavod ima statut, ki ga sprejme svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem. S statutom se podrobneje ureja zlasti:
– organizacija in način poslovanja zavoda,
– pristojnosti organov zavoda,
– pooblastila za zastopanje in podpisovanje,
– volitve članov v organe zavoda in
– odnos med zavodom, turističnimi društvi ter zainteresirano javnostjo na področju turizma,
– notranji akti zavoda.
Zavod ima tudi druge akte, ki jih določa statut.
IX. NADZOR 
30. člen 
Nadzor nad zakonitostjo dela in finančnim poslovanjem opravljajo pristojni državni organi.
Zavod mora redno in v skladu z veljavnimi predpisi izvajati tudi notranje revizije poslovanja.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
31. člen 
Prvega vršilca dolžnosti, ki bo opravljal naloge do imenovanja direktorja, imenuje ustanovitelj. Prvi vršilec dolžnosti je lahko imenovan za največ eno leto in je pooblaščen, da opravi vse potrebno za začetek dela zavoda, vpis zavoda v sodni register in za izpeljavo postopka imenovanja direktorja zavoda v skladu z določbami tega odloka.
Za sklenitev pogodbe o zaposlitvi z vršilcem dolžnosti direktorja ter odločanje o drugih pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja v skladu s predpisi, je pooblaščen župan, kot predstavnik ustanovitelja. To pooblastilo velja do konstituiranja sveta zavoda.
Vršilec dolžnosti direktorja je dolžan konstitutivno sejo sveta zavoda sklicati v 30 dneh po vpisu zavoda v sodni register.
Šteje se, da je svet zavoda konstituiran, ko ima večino članov.
Vršilec direktorja zavoda skliče prvo sejo sveta zavoda.
Statut zavoda sprejme svet v roku 60 dni po vpisu v sodni register.
Do sprejetja statuta javnega zavoda se uporabljajo določila zakona in tega odloka.
32. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2016
Grosuplje, dne 14. decembra 2016
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost