Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3792. Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ankaran, stran 13054.

  
Na podlagi določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 44/97 – ZSZ in 101/13 – ZDavNepr), Odločba Ustavnega sodišča RS U-I-313/13-86, z dne 21. 3. 2014 (Uradni list RS, št. 22/14), 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16), 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 67/02 – ZV-1, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1), 180. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP), 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 17. člena Statuta Občine Ankaran, (Uradni list RS, št. 17/15) je Občinski svet Občine Ankaran na 15. redni seji dne 20. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ankaran 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(predmet odloka) 
S tem odlokom se določajo podlage za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo):
– evidence za odmero nadomestila,
– zazidana in nezazidana stavbna zemljišča,
– območja, katera so predmet odmere nadomestila,
– merila za določitev višine nadomestila,
– zavezanca za plačilo nadomestila in način odmere nadomestila,
– oprostitve plačila nadomestila.
2. člen 
(gradbena parcela) 
(1) Izraz gradbena parcela, ki se uporablja v tem odloku, predstavlja zemljišče pod stavbo skupaj z zemljiščem, ki ga ta stavba potrebuje za svojo uporabo in je kot taka določena skladno s predpisi in tem odlokom.
(2) Gradbena parcela je tudi funkcionalno zemljišče oziroma zemljišče, namenjeno gradnji, kot je opredeljeno z veljavnimi izvedbenimi prostorskimi akti, ki veljajo na območju Občine Ankaran.
3. člen 
(zazidana stavbna zemljišča) 
(1) Kot zazidana stavbna zemljišča štejejo zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
(2) Če določena stavba, ki ni objekt gospodarske javne infrastrukture, gradbene parcele nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
4. člen 
(nezazidana stavbna zemljišča) 
(1) Kot nezazidana stavbna zemljišča štejejo zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
(2) Če na posameznem od zgoraj navedenih zemljišč stoji objekt, se kot nezazidano stavbno zemljišče določi zemljiška parcela, na kateri stoji takšen objekt, od katere se odšteje površino gradbene parcele.
(3) Če gradbena parcela ni določena, se do njene določitve kot nezazidano stavbno zemljišče šteje površina zemljiške parcele, na kateri stoji objekt, od katere se odšteje površina fundusa objekta, pomnožena s faktorjem 1,5.
(4) Nezazidano stavbno zemljišče je lahko sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel kakor tudi dela zemljiške parcele.
(5) Kot nezazidana stavbna zemljišča s tem členom štejejo zemljišča, na katerih je zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo iz javnega omrežja, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter možnost dostopa na javno cesto.
(6) Šteje se, da je oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter možnost dostopa na javno cesto zagotovljena, če se zemljišče lahko šteje za opremljeno stavbno zemljišče skladno s 1. točko prvega odstavka 72. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in spremembe).
(7) Kot nezazidano stavbno zemljišče se štejejo nezazidane zemljiške parcele ali njeni deli istega lastnika in iste namenske rabe, ki se stikajo najmanj v dolžini 3m in katerih skupna površina je večja ali enaka površini kot jo določa prostorski akt za gradbeno parcelo novogradnje, kjer pa le-ta ni določena, večja ali enaka 500 m2.
II. EVIDENCE ZA ODMERO NADOMESTILA 
5. člen
(evidenca stavbnih zemljišč) 
Za potrebe odmere nadomestila organ občine, pristojen za odmero nadomestila (v nadaljevanju: pristojni organ občine), vodi in vzdržuje evidenco stavbnih zemljišč. Podatke za evidenco stavbnih zemljišč pristojni organ občine pridobiva iz gostujočih in lastnih podatkov.
6. člen 
(gostujoči podatki) 
(1) Gostujoči podatki se privzamejo iz državnih, občinskih in ostalih evidenc.
(2) Gostujoči podatki iz državnih evidenc so:
– podatki o površinah, dejanski rabi in identifikatorjih nepremičnin iz Registra nepremičnin, Katastra stavb in Zemljiškega katastra (Geodetska uprava RS),
– podatki o zavezancih iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES), Centralnega registra prebivalstva (Ministrstvo za notranje zadeve) in Zemljiške knjige (okrajna sodišča),
– podatki o komunalni opremljenost iz Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture (Geodetska uprava RS),
– podatki državnih prostorskih aktov iz Prostorskega informacijskega sistema (ministrstvo, pristojno za prostor).
(3) Gostujoči podatki iz občinskih evidenc so:
– podatki občinskih prostorskih aktov (Občina),
– podatki o komunalni opremljenost iz katastrov upravljavcev gospodarske javne infrastrukture (Občina in občinske gospodarske javne službe).
(4) Gostujoči podatki iz ostalih evidenc so:
– podatki iz najemnih pogodb (upravljavci nepremičnin).
7. člen 
(lastni podatki) 
(1) Lastni podatki so podatki, ki so namensko vzpostavljeni za odmero nadomestila:
– območja odmere nadomestila,
– opremljenost stavbnega zemljišča z gospodarsko javno infrastrukturo,
– smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča,
– območje vpliva pristanišča,
– nivo vzdrževanja stavbe ali stavbnih delov,
– nezazidana stavbna zemljišča,
– zunanje poslovne površine,
– oprostitve plačevanja nadomestila.
(2) Lastne podatke iz prvega odstavka vzdržuje občina.
8. člen 
(podatki v evidenci stavbnih zemljišč) 
V evidenci stavbnih zemljišč se vodijo naslednji podatki:
– površina in dejanska raba stavb ali stavbnih delov in zemljiških parcel ali njenih delov z identifikacijsko oznako nepremičnin,
– podatki o zavezancih (naziv, naslov, matična in/ali davčna številka zavezanca, delež),
– lastni podatki za odmero nadomestila stavb ali stavbnih delov in zemljiških parcel ali njenih delov,
– število točk za posamezno nepremičnino po posameznem merilu za določitev višine nadomestila,
– znesek nadomestila,
– oprostitve,
– drugi podatki potrebni za odmero nadomestila.
9. člen 
(vpogled v podatke) 
(1) Lastniki stavbnih zemljišč so skladno s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin in drugimi predpisi, odgovorni za pravilnost podatkov o površinah nepremičnin, dejanskih rabah nepremičnin in zavezancih v evidenci stavbnih zemljišč.
(2) Zavezanci imajo pri pristojnem organu občine kadarkoli pravico do vpogleda ali pridobitve potrdila o podatkih v evidenci.
(3) Zavezanec lahko poda predlog za spremembo podatkov za odmero nadomestila pristojnemu organu občine.
III. DOLOČITEV ZAZIDANIH IN NEZAZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
10. člen
(določitev površine in namena zazidanega stavbnega zemljišča) 
(1) Površina zazidanega stavbnega zemljišča za stanovanjski namen se določi kot neto tlorisna površina (SIST ISO: 9836) vseh zaprtih prostorov posameznega stavbnega dela stanovanjskega namena in neto tlorisna površina garaže za osebna vozila, če je le-ta vpisana kot samostojni stavbni del.
(2) Površina zazidanega stavbnega zemljišča za poslovni namen se določi kot neto tlorisna površina vseh prostorov posameznega stavbnega dela poslovnega namena in neto tlorisna površina vseh stavbnih delov, ki so funkcionalno povezani z njim.
(3) Površina zazidanega stavbnega zemljišča za poslovni namen – zunanje poslovne površine, se določi kot tlorisna projekcija površine zemljišč, ki so namenjene za opravljanje poslovne dejavnosti.
(4) Namen uporabe zazidanega stavbnega zemljišča se privzame iz podatka o dejanski rabi stavbe.
(5) Če podatek o površini ali namen uporabe zazidanega stavbnega zemljišča v uradnih evidencah ne obstaja, le-tega na podlagi ugotovitve dejanskega stanja (terenski ogled, podatki iz projektne dokumentacije, druge javne evidence ali uradni dokumenti drugih upravnih organov ipd.), določi pristojen organ občine. Na ta način pridobljen podatek se pred odmero posreduje zavezancu.
(6) Občina obvesti zavezance za zazidana stavbna zemljišča – zunanje poslovne površine, o podatkih za odmero nadomestila – zunanje poslovne površine.
(7) Če se zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča ali zazidanega stavbnega zemljišča – zunanje poslovne površine s podatki pristojnega organa občine ne strinja, mora v roku 30 dni, od seznanitve s podatki za odmero, predlagati vpis novih ali spremenjenih podatkov v evidence pri pristojnem organu občine ali predlagati vpis novih ali spremenjenih podatkov v uradne evidence pri pristojni geodetski upravi v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, če se pritožba nanaša na površino stavbe oziroma stavbnega dela ali površino zemljiške parcele oziroma njenega dela.
(8) Če zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča ne predlaga vpisa novih ali spremenjenih podatkov v skladu z določili prejšnjega odstavka, se šteje, da so podatki pristojnega organa občine pravilni.
(9) Celoten postopek iz petega, šestega, sedmega in osmega odstavka tega člena mora biti zaključen pred izdajo odločbe za leto, v katerem se odmerja nadomestilo.
(10) Ne glede na določila prvega do četrtega odstavka tega člena se pri odmeri nadomestila v primeru gradnje ali spremembe namembnosti uporabijo podatki iz dokončnega gradbenega dovoljenja.
11. člen 
(določitev površine nezazidanega stavbnega zemljišča) 
(1) Površina nezazidanega stavbnega zemljišča se določi kot površina zemljiške parcele, ali njenega dela, ki je namenjena gradnji, ob upoštevanju 4. člena tega odloka.
(2) Občina obvesti lastnike oziroma zavezance zemljiških parcel ali njenih delov, ki se po določbah 4. člena tega odloka štejejo za nezazidano stavbno zemljišče, o podatkih za odmero nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča.
(3) Če se lastnik oziroma zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča s podatki pristojnega organa občine ne strinja, mora v roku 30 dni, od seznanitve s podatki za odmero, predlagati vpis novih podatkov ali predlagati vpis sprememb podatkov v evidence pri pristojnem organu občine ali predlagati vpis novih ali spremenjenih podatkov v uradne evidence pri pristojni geodetski upravi v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, če se pritožba nanaša na površino zemljiške parcele ali njenega dela.
(4) Če lastnik oziroma zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča ne predlaga vpisa novih ali spremenjenih podatkov v skladu z določili prejšnjega odstavka, se šteje, da so podatki pristojnega organa občine pravilni.
IV. DOLOČITEV OBMOČIJ ODMERE NADOMESTILA 
12. člen
(območja odmere nadomestila) 
(1) Območja, ki so predmet odmere nadomestila (v nadaljevanju: območja), so:
– 1. območje (pristanišče),
– 2. območje (obmorski pas),
– 3. območje (center naselja),
– 4. območje (ostala območja).
(2) Območja iz prejšnjega odstavka tega člena so podrobneje prikazana na pregledni karti »Pregledna karta območij odmere nadomestila«, ki je sestavni del tega odloka in je na vpogled v prostorih občinske uprave.
V. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA 
13. člen
(splošna merila) 
(1) Za določitev višine nadomestila za zazidana stavbna zemljišča se upoštevajo naslednja merila:
– lega in namen stavbnega zemljišča,
– opremljenost stavbnega zemljišča s posamezno vrsto komunalne opreme, gospodarske javne infrastrukture ali javne infrastrukture,
– smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča.
(2) Za določitev višine nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča se upošteva naslednje merilo:
– lega in namen stavbnega zemljišča.
14. člen 
(lega in namen zazidanega stavbnega zemljišča) 
(1) Namen uporabe zazidanega stavbnega zemljišča se vrednoti v odvisnosti od njegove uvrstitve v območje:
STANOVANJSKI NAMEN
namen stavbnega zemljišča
dejanska raba (CC-SI)
območje
1
2
3
4
stanovanjska raba
11 – stanovanjski namen
100
200
100
100
raba garaže
1242 – garaža
100
200
100
100
druga nestanovanjska raba
1274 – druga nestanovanjska raba
100
200
100
100
POSLOVNI NAMEN
namen stavbnega zemljišča
dejanska raba (CC-SI)
območje
1
2
3
4
gostinska raba
121 – gostinske stavbe
800
1600
800
800
upravna raba
12201 – javna funkcija
550
1100
550
550
pisarniška raba
12202 – finančno poslovanje
750
1500
750
750
12203 – pisarna
750
1500
750
750
trgovska dejavnost
12301 – trgovina
600
1200
600
600
12302 – razstavišče
600
1200
600
600
12303 – bencinski servis
600
1200
600
600
12304 – storitvena dejavnost
750
1500
750
750
raba prometa in garaže
1241 – promet
650
800
400
400
1242 – garaža
100
200
100
100
industrijska raba in skladišča
1251 – industrija
660
800
400
400
1252 – skladišče
660
800
400
400
raba splošnega družbenega pomena
126 – družbeni namen
550
1100
550
550
druga nestanovanjska raba
127 – druga nestanovanjska raba
100
200
100
100
skupna raba
13 – skupna raba
100
200
100
100
gradbeni inženirski objekti
2 – zunanje poslovne površine
660
800
400
400
(2) Neprimeren nivo vzdrževanja stavbe ali stavbnih delov:
a. Za neprimerni nivo vzdrževanja stavbe ali stavbnega dela se šteje, če zunanji izgled stavbe ali stavbnega dela propada ali predstavlja nevarnost za ljudi in v prostoru taka stavba ali stavbni del predstavlja nesmotrno izkoriščenost prostora.
b. Točke, določene za posamezno območje, se v primeru neprimernega nivoja vzdrževanja stavbe ali stavbnih delov v prvem letu pomnožijo s faktorjem 1,5. V vsakem naslednjem letu se faktor poveča za 0,1, dokler ne doseže vrednosti 2. Faktor 2 se upošteva do izbrisa iz evidence neprimernega vzdrževanja stavbe ali stavbnih delov.
c. Podrobnejša merila za določitev neprimernega vzdrževanja stavbe ali stavbnih delov iz prve alineje določi Občina s pravilnikom, na podlagi katerega se vzpostavi evidenca neprimernega nivoja vzdrževanja stavbe ali stavbnih delov.
d. Neprimeren nivo vzdrževanja se upošteva v izračunu odmere za naslednje leto od leta evidentiranja neprimernega nivoja vzdrževanja.
15. člen 
(opremljenost zazidanega stavbnega zemljišča z infrastrukturo) 
Opremljenost zazidanega stavbnega zemljišča z objekti in omrežji komunalne opreme, gospodarske javne infrastrukture ali javne infrastrukture se vrednoti z naslednjimi točkami:
Infrastruktura
Opremljenost stavbnega zemljišča
Število točk
javno cestno omrežje
vsa stavbna zemljišča
80
javno kanalizacijsko omrežje
stavbna zemljišča, katera je mogoče priključiti
50
javno vodovodno omrežje
stavbna zemljišča, katera je mogoče priključiti
20
javna razsvetljava
vse gradbene parcele, ki ležijo v razdalji 80 m od svetilke
10
hidrantno omrežje
vse gradbene parcele, ki ležijo v razdalji 80 m od hidranta
10
16. člen 
(večja motnja uporabe prostora) 
Območje vpliva pristanišča (svetlobno in hrupno onesnaženje, onesnaženje s prašnimi delci in izpušnimi plini, odpadki iz luške dejavnosti, odpadki uporabnikov ekonomske cone, ladijski odpadki, odpadne vode):
a. Skupno doseženo število točk doseženo po merilih 14. in 15. člena tega odloka za namen »11 – stanovanjski namen«, se v primeru lege stavbe ali stavbnega dela v območju vpliva pristanišča, pomnožijo s faktorjem:
– vplivno območje 1: 0,80
– vplivno območje 2: 0,85
– vplivno območje 2A: 0,80
– vplivno območje 3: 0,95
– vplivno območje 3A: 0,90
b. Območja iz prejšnjega odstavka tega člena so podrobneje prikazana na pregledni karti »Pregledna karta območij vpliva pristanišča«, ki je sestavni del tega odloka in je na vpogled v prostorih občinske uprave.
17. člen 
(lega in namen nezazidanega stavbnega zemljišča) 
Namen uporabe nezazidanega stavbnega zemljišča se vrednoti v odvisnosti od območja ter namena uporabe na naslednji način:
Namembnost zemljišča
Območje
1
2
3
4
stavbna zemljišča
150
150
150
150
VI. ODMERA NADOMESTILA 
18. člen
(določitev višine nadomestila) 
(1) Letna višina nadomestila za zazidana stavbna zemljišča se določi kot vsota točk, dobljenih iz 14., 15. in 16. člena tega odloka, ki se pomnoži s površino zazidanega stavbnega zemljišča ter z letno višino točke za odmero nadomestila za zazidana stavbna zemljišča.
(2) Letna višina nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča se določi kot število točk, dobljenih iz 17. člena tega odloka, ki se pomnožijo s površino nezazidanega stavbnega zemljišča ter z letno višino točke za odmero nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča.
19. člen 
(vrednost točke) 
(1) Letna vrednost točke za odmero nadomestila za posamezno odmerno leto se določi na predlog župana s sklepom občinskega sveta.
(2) Letna vrednost točke, za odmero nadomestila za naslednje leto, se določi najkasneje do 31. 12. tekočega leta. Če občinski svet za posamezno odmerno leto ne sprejme letne vrednosti točke do 31. 12. tekočega leta, se kot vrednost točke za naslednje odmerno leto šteje vrednost točke, ki velja na dan 31. 12. tekočega leta in ki je revalorizirana z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, za obdobje od septembra predhodnega leta do septembra tekočega leta, po podatkih Statističnega urada RS.
20. člen 
(zavezanec za plačilo nadomestila) 
(1) Zavezanec za plačilo nadomestila je njegov uporabnik. Če le-ta ni znan, je zavezanec za plačilo lastnik oziroma upravljavec.
(2) Za dokazilo pri določitvi uporabnika se šteje:
a. najemna pogodba med lastnikom nepremičnine in najemnikom (uporabnikom),
b. overjena izjava lastnika in uporabnika,
c. druge verodostojne listine, ki dokazujejo uporabnika oziroma upravljavca.
21. člen 
(odmera nadomestila) 
(1) Odmera nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se določi na stavbni del natančno.
(2) Odmera nadomestila za zunanje poslovne površine se določi na zemljiško parcelo ali del zemljiške parcele natančno.
(3) Odmera nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se določi na zemljiško parcelo ali del zemljiške parcele natančno.
(4) Pristojni organ občine posreduje podatke za odmero nadomestila pristojnemu davčnemu organu.
(5) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča odmeri pristojni davčni organ z odločbo.
22. člen 
(pritožba) 
Zoper odločbo o odmeri nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča lahko zavezanec uveljavlja pravna sredstva skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek.
VII. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA 
23. člen
(oprostitve plačila nadomestila) 
(1) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne plačuje:
– za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča, katera se neposredno uporabljajo za potrebe obrambe RS ter za potrebe zaščite in reševanja,
– za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,
– za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno,
– za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost.
(2) Oprostitev plačila nadomestila za zazidano stavbno zemljišče velja za:
– zavezanca, ki je kupil novo stanovanje kot posamezni del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal komunalni prispevek in sicer za dobo pet let. O oprostitvi odloča pristojni organ z odločbo. Petletna oprostitev prične teči z dnem prijave stalnega bivališča. Upošteva se, če zavezanec pri občini predloži vlogo za oprostitev, in sicer od dneva vložitve popolne vloge, razen v primeru, ko je postala odločba o oprostitvi pravnomočna po izdaji odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V tem primeru se oprostitev upošteva s 1. 1. naslednjega leta. Zoper odločbo o oprostitvi je možna v roku petnajstih dni od njene vročitve pritožba na župana Občine Ankaran,
– zavezanca za čas, ko je prejemal denarne dodatke po predpisih o socialnem varstvu in to z ustreznimi dokazili izkaže. Izredna denarna socialna pomoč se po tem členu ne uvršča med denarne dodatke. O oprostitvi odloča pristojni organ po splošnem upravnem postopku.
VIII. PREHODNA DOLOČBA IN KONČNI DOLOČBI 
24. člen
(vrednost točke v letu 2017) 
Ne glede na določbe 19. člena tega odloka se za leto 2017 za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča določi letna vrednost točke v višini 0,00317 evrov.
25. člen 
Do sprejema Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran in vzpostavitve evidence nezazidanih stavbnih zemljišč se določbe o odmeri nadomestila za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč ne uporabljajo.
26. člen 
Pravilnik iz pododstavka c., drugega odstavka 14. člena, s katerim se določi podrobnejša merila za določitev neprimernega vzdrževanja stavbe ali stavbnih delov, sprejme občinski svet. Neprimeren nivo vzdrževanja, iz pododstavka c., drugega odstavka 14. člena, se upošteva pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ko so izpolnjeni pogoji za začetek njegovega upoštevanja in sicer sprejet pravilnik iz tega člena in vzpostavljena evidenca nivoja vzdrževanja stavbe ali stavbnih delov. O izpolnitvi pogojev za začetek upoštevanja neprimernega vzdrževanja pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča izda župan ugotovitveni sklep.
27. člen 
(dokončanje postopkov v prehodnem obdobju) 
Postopek za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki se je pričel pred uveljavitvijo tega odloka, se dokonča po predpisih, ki so veljali ob njegovi uvedbi.
28. člen 
(prenehanje veljavnosti obstoječega odloka) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper in Občini Ankaran (Uradne objave št. 4/07, Uradni list RS, št. 113/05, 97/14), uporablja pa se do 31. decembra 2016.
29. člen 
(začetek veljave in uporabe) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2017.
 
Št. 127.16-SVT
Ankaran, dne 20. decembra 2016
 
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupanja 
Barbara Švagelj l.r.
Viste le disposizioni del capitolo VI della Legge sui terreni edificabili (Gazz. uff. SRS, n. 18/84, 32/85 – corr., 33/89, Gazz. uff. RS, n. 24/92 – Decisione CC, 44/97 – ZSZ e 101/13 – ZDavNepr), la Decisione della Corte costituzionale della Repubblica di Slovenia U-I-313/13-86, del 21/03/2014 (Gazzetta ufficiale RS, n. 22/14), l’articolo 58 della Legge sull’attuazione dei bilanci della Repubblica di Slovenia per gli anni 2016 e 2017 (Gazzetta ufficiale RS, n. 96/15 e 46/16), l’articolo 56 della Legge sui terreni edificabili (Gazzetta ufficiale RS, n. 44/97, 67/02 – ZV-1, 110/02 – ZUreP-1 e 110/02 – ZGO-1), l’articolo 180 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta ufficiale RS, n. 110/02, 8/03 – corr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C e 80/10 – ZUPUDPP), l’articolo 218 della Legge sulla costruzione di fabbricati (Gazz. uff. RS, n. 102/04 – UPB, 14/05 – corr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – dec. CC, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – dec. CC, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 e 19/15) e dell’articolo 17 dello statuto del Comune di Ancarano (Gazz. uff. RS, n. 17/15) il Consiglio comunale del Comune di Ancarano nella seduta del 20 dicembre 2016 ha approvato il
D E C R E T O 
di commisurazione dell’indennizzo per l’uso del terreno edificabile nel Comune di Ancarano 
I. DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1 
(oggetto del decreto) 
Con il presente decreto si stabiliscono le basi per la commisurazione dell’indennizzo per l’uso del terreno edificabile (di seguito: indennizzo):
– le evidenze per la commisurazione dell’indennizzo,
– i terreni edificabili edificati e non edificati,
– le aree che sono oggetto della commisurazione dell’indennizzo,
– i criteri per stabilire l’importo dell’indennizzo,
– i soggetti obbligati al pagamento dell’indennizzo e la modalità di commisurazione dell’indennizzo,
– l’esenzione dal pagamento dell’indennizzo.
Articolo 2 
(lotto edificabile) 
(1) L’espressione “lotto edificabile” che si utilizza nel presente decreto rappresenta il terreno sotto l’edificio insieme al terreno di cui ha bisogno l’edificio per il suo utilizzo e che come tale è definito, in conformità alle norme e al presente decreto.
(2) Il lotto edificabile comprende anche il terreno funzionale, ovvero il terreno destinato alla costruzione, così come è definito dagli atti territoriali esecutivi che sono in vigore sul territorio del Comune di Ancarano.
Articolo 3 
(terreni edificabili edificati) 
(1) Si considerano terreni edificabili edificati i terreni sui quali sono costruiti edifici e strutture di ingegneria civile che non sono parte dell’infrastruttura pubblica economica e i terreni sui quali ha avuto inizio, in base alla concessione edilizia definitiva, la costruzione di edifici e strutture di ingegneria civile che non sono parte dell’infrastruttura pubblica economica.
(2) Nel caso in cui per l’edificio, che non è parte dell’infrastruttura pubblica economica, non sia stato ancora delimitato il lotto edificabile, si considera terreno edificabile edificato quella superficie del lotto edificabile su cui sorge l’edificio (fundus) moltiplicato per il coefficiente 1,5, mentre la superficie residua è ritenuta lotto di terreno edificabile non edificato.
Articolo 4 
(terreni edificabili non edificati) 
(1) Sono lotti edificabili non edificati i terreni sui quali lo strumento urbanistico attuativo prevede la costruzione di edifici residenziali e commerciali non destinati ai bisogni della sanità, dell’assistenza sociale e dell’infanzia, della scuola, della cultura, della scienza, dello sport e della pubblica amministrazione e sui quali è permessa la costruzione di edifici e strutture di ingegneria civile che non sono edifici dell’infrastruttura pubblica economica e che non sono destinati a soddisfare i bisogni della sanità, dell’assistenza sociale e dell’infanzia, della scuola, della cultura, della scienza, dello sport e della pubblica amministrazione.
(2) Se una struttura si trova su un suddetto terreno, si considera terreno edificabile non edificato il lotto del terreno su cui si trova tale struttura da cui si detrae la superficie del lotto edificabile.
(3) Se il lotto edificabile non è determinato, sino alla sua determinazione si considera terreno edificabile non edificato la superficie del lotto del terreno su cui si trova la struttura da cui si detrae la superficie del fundus moltiplicato per il coefficiente 1,5.
(4) Il terreno edificabile non edificato può essere costituito da uno o più lotti di terreno o anche da una parte del lotto del terreno.
(5) Nel presente articolo si considerano terreni edificabili non edificati i terreni per i quali è garantita la fornitura di acqua potabile e l’energia dalla rete pubblica, lo scarico di acque reflue e lo smaltimento di rifiuti, nonché la possibilità di accesso alla strada pubblica.
(6) La fornitura di acqua potabile e l’energia, lo scarico di acque reflue e lo smaltimento di rifiuti, nonché la possibilità di accesso alla strada pubblica, si considerano garantiti se il terreno si può considerare edificabile attrezzato in conformità al primo punto del primo comma dell’articolo 72 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale RS, n. 33/07 e modifiche).
(7) Si considerano terreno edificabile non edificato i lotti di terreno non edificati o le loro parti, che appartengono allo stesso proprietario ed aventi la stessa destinazione d’uso, contigui per una lunghezza di almeno 3 m, e la cui superficie totale è maggiore o uguale alla superficie definita dal piano territoriale per il lotto edificabile della nuova costruzione, o ancora se quest’ultima non è stabilita, è maggiore o uguale a 500 m2.
II. EVIDENZE PER LA COMMISURAZIONE DELL’INDENNIZZO 
Articolo 5 
(evidenza dei terreni edificabili) 
Ai fini della commisurazione dell’indennizzo l’organo del Comune, competente per la commisurazione dell’indennizzo (di seguito: organo competente del comune), tiene e aggiorna l’evidenza dei terreni edificabili. L’organo competente del comune acquisisce i dati per l’evidenza dei terreni edificabili dai propri dati e quelli ospitati.
Articolo 6 
(dati ospitati) 
(1) I dati ospitati sono recepiti dalle evidenze dello Stato, comunali o altre.
(2) I dati ospitati provenienti dalle evidenze dello Stato sono:
– I dati sulle superfici, l’uso effettivo e gli identificatori degli immobili provenienti dal Registro degli immobili, dal Catasto degli edifici e dal Catasto dei terreni (Amministrazione geodetica della Repubblica di Slovenia),
– I dati sui soggetti obbligati provenienti dal Registro delle imprese dalla Slovenia (AJPES), dal Registro centrale della popolazione (Ministero degli Affari interni) e dal Libro fondiario (Tribunali circondariali),
– I dati sull’urbanizzazione prevista dei terreni provenienti dal Catasto dell’infrastruttura pubblica economica (Amministrazione geodetica della Repubblica di Slovenia),
– I dati degli atti territoriali nazionali provenienti dal Sistema territoriale informatico (Ministero competente per il territorio).
(3) I dati ospitati provenienti dalle evidenze comunali sono:
– i dati degli atti territoriali comunali (Comune),
– i dati sull’urbanizzazione prevista dei terreni provenienti dai catasti dei gestori dell’infrastruttura pubblica economica (Comune e servizi pubblici economici del Comune).
(4) I dati ospitati provenienti da altre evidenze sono:
– i dati provenienti dai contratti di locazione (gestori degli immobili).
Articolo 7 
(dati in proprio) 
(1) I dati in proprio sono i dati che sono stati creati appositamente per la commisurazione dell’indennizzo:
– le aree di commisurazione dell’indennizzo,
– l’urbanizzazione prevista del terreno edificabile con l’infrastruttura pubblica economica,
– l’utilizzazione razionale del terreno edificabile,
– l’area di influenza del porto,
– il livello di manutenzione dell’edificio o delle sue parti,
– i terreni edificabili non edificati,
– le superfici commerciali esterne,
– l’esenzione dal pagamento dell’indennizzo.
(2) I dati in proprio di cui al primo capoverso vengono tenuti dal Comune.
Articolo 8 
(dati nell’evidenza dei terreni edificabili) 
Nell’evidenza dei terreni edificabili vengono registrati i seguenti dati:
– la superficie e l’uso effettivo degli edifici o delle loro parti e dei lotti di terreno o delle loro parti con il codice identificativo degli immobili,
– i dati sui soggetti obbligati (nome, indirizzo, numero di matricola e/o codice fiscale del soggetto obbligato, quota),
– i dati in proprio per la commisurazione dell’indennizzo degli edifici o delle loro parti e dei lotti di terreno o delle loro parti,
– il numero di punti per il singolo immobile secondo il criterio individuale per determinare l’importo dell’indennizzo,
– l’importo dell’indennizzo,
– le esenzioni,
–altri dati necessari per la commisurazione dell’indennizzo.
Articolo 9 
(esame dei dati) 
(1) I proprietari dei terreni edificabili, in conformità alle norme che disciplinano la registrazione degli immobili e ad altre norme, sono responsabili per la correttezza dei dati relativi alle superfici degli immobili, l’uso effettivo degli immobili e i soggetti obbligati nell’evidenza dei terreni edificabili.
(2) I soggetti obbligati hanno facoltà di esaminare i dati in qualsiasi momento presso l’organo competente del comune o di ottenere un certificato sui dati contenuti nell’evidenza.
(3) Il soggetto obbligato può presentare all’organo competente del comune una proposta per modificare i dati per la commisurazione dell’indennizzo.
III. DETERMINAZIONE DEI TERRENI EDIFICABILI EDIFICATI E NON EDIFICATI 
Articolo 10 
(determinazione della superficie e della destinazione del terreno edificabile edificato) 
(1) La superficie del terreno edificabile edificato per uso residenziale è definita come la superficie planimetrica netta (SIST ISO: 9836) di tutti gli spazi chiusi della singola parte edificabile per uso residenziale e la superficie planimetrica netta del garage per le autovetture se quest’ultima è iscritta come parte edificabile autonoma.
(2) La superficie del terreno edificabile edificato per scopi commerciali è definita come la superficie planimetrica netta di tutti gli spazi della singola parte edificabile per scopi commerciali e la superficie planimetrica netta di tutte le parti edificabili che sono collegate funzionalmente con quest’ultima.
(3) La superficie del terreno edificabile edificato per scopi commerciali – superfici commerciali esterni, è definita come la proiezione planimetrica della superficie dei terreni che sono destinati a svolgere l’attività commerciale.
(4) La destinazione d’uso del terreno edificabile edificato si evince dal dato sull’uso effettivo dell’edificio.
(5) Se nelle evidenze ufficiali non esiste il dato sulla superficie o la destinazione d’uso del terreno edificabile edificato, l’organo competente del comune determina quest’ultimo sulla base della constatazione dello stato di fatto (sopralluogo sul terreno, dati della documentazione progettuale, altre evidenze pubbliche o documenti ufficiali di altri organi amministrativi ecc.). Il dato acquisito in tal modo viene trasmesso al soggetto obbligato prima della commisurazione.
(6) Il comune informa i soggetti obbligati per i terreni edificabili edificati – le superfici commerciali esterne, in merito ai dati per la commisurazione dell’indennizzo – superfici commerciali esterne.
(7) Se il soggetto obbligato al pagamento dell’indennizzo per l’utilizzo del terreno edificabile edificato o il terreno edificabile edificato – superfici commerciali esterne non concorda con i dati dell’organo competente del comune, entro 30 giorni dall’informazione dei dati per la commisurazione, deve proporre l’iscrizione di dati nuovi o modificati nelle evidenze presso l’organo competente del comune o proporre l’iscrizione di dati nuovi o modificati nelle evidenze ufficiali presso l’amministrazione geodetica competente in conformità alle norme che disciplinano la registrazione degli immobili se il ricorso riguarda la superficie dell’edificio ovvero della parte edificabile o la superficie del lotto del terreno ovvero della sua parte.
(8) Se il soggetto obbligato al pagamento dell’indennizzo per l’utilizzo del terreno edificabile edificato non propone l’iscrizione di dati nuovi o modificati in conformità alle disposizioni del capoverso precedente si considerano corretti i dati dell’organo competente del comune.
(9) L’intero procedimento di cui al capoverso 5, 6, 7 e 8 del presente articolo deve essere concluso prima del rilascio della decisione per l’anno in cui viene commisurato l’indennizzo.
(10) Indipendentemente dalle disposizioni dal primo al quarto capoverso del presente articolo, in caso di costruzione o modifica della destinazione d’uso, si applicano i dati relativi alla concessione edilizia definitiva.
Articolo 11 
(determinazione della superficie e della destinazione del terreno edificabile non edificato) 
(1) La superficie del terreno edificabile non edificato è definita come superficie del lotto del terreno, o della sua parte destinata alla costruzione, tenendo conto dell’articolo 4 del presente decreto.
(2) Il comune informa i proprietari, ovvero i soggetti obbligati dei lotti di terreno o delle loro parti che sono stati rilevati secondo le disposizioni dell’articolo 4 del presente decreto, in merito ai dati per la commisurazione dell’indennizzo per l’utilizzo del terreno edificabile non edificato.
(3) Se il proprietario, ovvero il soggetto obbligato al pagamento dell’indennizzo per l’utilizzo del terreno edificabile non edificato, non concorda con i dati dell’organo competente del comune, entro 30 giorni dalla notifica dei dati di commisurazione, deve proporre l’iscrizione di dati nuovi o proporre l’iscrizione delle modifiche dei dati nelle evidenze presso l’organo competente del comune o proporre l’iscrizione di dati nuovi o modificati nelle evidenze ufficiali presso l’amministrazione geodetica competente, in conformità alle norme che disciplinano la registrazione degli immobili se il ricorso riguarda la superficie del lotto del terreno o una sua parte.
(4) Se il proprietario, ovvero il soggetto obbligato al pagamento dell’indennizzo per l’utilizzo del terreno edificabile non edificato, non propone l’iscrizione di dati nuovi o modificati in conformità alle disposizioni del precedente capoverso, si considerano corretti i dati dell’organo competente del comune.
IV. DETERMINAZIONE DELLE ZONE PER LA COMMISURAZIONE DELL’INDENNIZZO 
Articolo 12 
(zone per la commisurazione dell’indennizzo) 
(1) Le zone che sono oggetto della commisurazione dell’indennizzo (di seguito: zone) sono:
– I zona (porto),
– II zona (fascia costiera),
– III zona (centro dell’abitato),
– IV zona (altre zone).
(2) Le zone di cui al precedente capoverso del presente articolo sono visualizzate in modo più dettagliato sulla carta generale “Carta generale delle zone per la commisurazione dell’indennizzo” che è parte integrante del presente decreto ed è in visione negli uffici dell’amministrazione comunale.
V. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DELL’INDENNIZZO 
Articolo 13 
(criteri generali) 
(1) Per determinare l’importo dell’indennizzo per i terreni edificabili edificati si applicano i seguenti criteri:
– posizione e destinazione d’uso del terreno edificabile,
– urbanizzazione prevista del terreno edificabile con il tipo specifico di attrezzatura, infrastruttura pubblica economica o infrastruttura pubblica,
– utilizzo razionale del terreno edificabile.
(2) Per determinare l’importo dell’indennizzo per i terreni edificabili non edificati si tiene conto del seguente criterio:
– Posizione e destinazione d’uso del terreno edificabile.
Articolo 14 
(posizione e destinazione d’uso del terreno edificabile edificato) 
(1) La destinazione d’uso del terreno edificabile edificato viene valutata a seconda del suo inserimento nella zona:
DESTINAZIONE RESIDENZIALE
destinazione del terreno edificabile
uso effettivo (CC-SI)
zona
1
2
3
4
uso residenziale
11 – destinazione residenziale
100
200
100
100
uso garage
1242 – garage
100
200
100
100
altro uso non residenziale
1274 – altro uso non residenziale
100
200
100
100
DESTINAZIONE COMMERCIALE
destinazione del terreno edificabile
uso effettivo (CC-SI)
zona
1
2
3
4
uso ristorazione
121 – edifici di ristorazione
800
1600
800
800
uso amministrativo
12201 – funzione pubblica
550
1100
550
550
uso ufficio
12202 – gestione finanziaria
750
1500
750
750
12203 – ufficio
750
1500
750
750
attività commerciale
12301 – negozio
600
1200
600
600
12302 – fiera espositiva
600
1200
600
600
12303 – distributore di benzina
600
1200
600
600
12304 – attività di servizio
750
1500
750
750
uso per trasporti e garage
1241 – trasporti
650
800
400
400
1242 – garage
100
200
100
100
uso industriale e magazzini
1251 – industria
660
800
400
400
1252 – magazzino
660
800
400
400
uso di significato sociale generale
126 – destinazione sociale
550
1100
550
550
altro uso non residenziale
127 – altro uso non residenziale
100
200
100
100
uso comune
13 – uso comune
100
200
100
100
strutture di ingegneria civile
2 – superfici commerciali esterne
660
800
400
400
(2) Livello inadeguato di manutenzione dell’edificio o delle sue parti:
a. Si ritiene un livello di manutenzione inadeguato dell’edificio o delle sue parti se l’aspetto esterno dell’edificio o delle sue parti è deteriorato o rappresenta un pericolo per le persone e per il territorio tale struttura o edificio rappresenta un utilizzo inadeguato dello spazio.
b. I punti, determinati per la singola area, si moltiplicano per il coefficiente 1,5 in caso di livello inadeguato di manutenzione della struttura o dell’edificio. Per ogni anno successivo il coefficiente aumenta di 0,1 fino a raggiungere il valore di 2. Il coefficiente 2 viene considerato sino alla cancellazione dall’evidenza della manutenzione inadeguata della struttura o dell’edificio.
c. Criteri più dettagliati per la determinazione della manutenzione inadeguata dell’edificio o della struttura di cui al primo punto vengono stabiliti dal Comune con il regolamento sulla base del quale viene stabilita l’evidenza del livello inadeguato di manutenzione della struttura o dell’edificio.
d. Il livello inadeguato di manutenzione viene considerato nel calcolo della commisurazione per l’anno successivo all’anno della registrazione del livello inadeguato di manutenzione.
Articolo 15 
(urbanizzazione prevista del terreno edificabile edificato con l’infrastruttura) 
L’urbanizzazione prevista del terreno edificabile edificato con gli edifici e le reti della dotazione comunale, l’infrastruttura pubblica economica o l’infrastruttura pubblica viene valutata con i seguenti punti:
Infrastruttura
Dotazione prevista del terreno edificabile
Numero di punti
rete stradale pubblica
tutti i terreni edificabili
80
rete fognaria pubblica
i terreni edificabili che è possibile collegare
50
infrastruttura idrica pubblica
i terreni edificabili che è possibile collegare
20
illuminazione pubblica
tutti i lotti edificabili che si trovano ad una distanza di 80 m dalla luce
10
rete di idranti
tutti i lotti edificabili che si trovano ad una distanza di 80 m dall’idrante
10
Articolo 16 
(disturbo maggiore nell’utilizzo dello spazio) 
L’area di influenza del porto (inquinamento luminoso e acustico, inquinamento con particele di polvere e gas di scarico, rifiuti provenienti dall’attività portuale, rifiuti degli utenti della zona economica, rifiuti prodotti dalle navi, acque di scarico):
a. Il numero totale ottenuto dei punti secondo i criteri degli articoli 14 e 15 del presente decreto per la destinazione “11 – destinazione residenziale”, in caso di posizione della struttura o dell’edificio nell’area di influenza del porto, viene moltiplicato con il coefficiente:
– area di influenza 1: 0,80
– area di influenza 2: 0,85
– area di influenza 2A: 0,80
– area di influenza 3: 0,95
– area di influenza 3A: 0,90
b. Le aree di cui al capoverso precedente del presente articolo sono visualizzate in modo più dettagliato nella carta generale “Carta generale delle aree di influenza del porto” che è parte integrante del presente decreto ed è in visione negli uffici dell’amministrazione comunale.
Articolo 17 
(posizione e destinazione del terreno edificabile non edificato) 
La destinazione d’uso del terreno edificabile non edificato si valuta a seconda della zona e della destinazione d’uso nel seguente modo:
Destinazione d’uso del terreno
Zona
1
2
3
4
terreni edificabili
150
150
150
150
VI. COMMISURAZIONE DELL’INDENNIZZO 
Articolo 18 
(determinazione dell’indennizzo) 
(1) L’importo annuale dell’indennizzo per i terreni edificabili edificati è determinato dalla somma dei punti ottenuti dagli articoli 14, 15 e 16 del presente decreto che viene moltiplicata con la superficie del terreno edificabile edificato e il valore annuale del punto per la commisurazione dell’indennizzo per i terreni edificabili edificati.
(2) L’importo annuale dell’indennizzo per i terreni edificabili non edificati è determinato dal numero dei punti ottenuti dall’articolo 17 del presente decreto che si moltiplicano con la superficie del terreno edificabile non edificato e con l’importo annuale del punto per la commisurazione dell’indennizzo per i terreni edificabili non edificati.
Articolo 19 
(valore del punto) 
(1) Il valore annuale del punto per la commisurazione dell’indennizzo viene stabilito per il singolo anno di maturazione su proposta del Sindaco con una delibera del Consiglio comunale.
(2) Il valore annuale del punto, per la commisurazione dell’indennizzo per l’anno successivo, viene stabilito entro e non oltre il 31/12 dell’anno in corso. Se il Consiglio comunale per il singolo anno di maturazione non adotta il valore annuale del punto entro il 31/12 dell’anno in corso, come valore del punto per il successivo anno di maturazione si considera il valore del punto che è valido il 31/12 dell’anno in corso ed è rivalutato con l’indice di crescita dei prezzi dei generi alimentari, per il periodo da settembre dell’anno precedente a settembre dell’anno in corso, secondo i dati dell’Ufficio statistico della Repubblica di Slovenia.
Articolo 20 
(soggetto obbligato al pagamento dell’indennizzo) 
(1) Il soggetto obbligato al pagamento dell’indennizzo è il suo fruitore. Se quest’ultimo non è noto, il soggetto obbligato al pagamento è il proprietario ovvero il gestore.
(2) Come attestato per determinare l’utente si considera:
a. il contratto di locazione tra il proprietario dell’immobile e il locatario (utente),
b. la dichiarazione certificata del proprietario e dell’utente,
c. altri documenti autentici che attestano l’utente o il gestore.
Articolo 21 
(commisurazione dell’indennizzo) 
(1) La commisurazione dell’indennizzo per il terreno edificabile edificato viene determinata precisamente sulla parte dell’edificio.
(2) La commisurazione dell’indennizzo per le superfici commerciali esterne viene stabilita sul lotto del terreno o su parte del lotto del terreno.
(3) La commisurazione dell’indennizzo per il terreno edificabile non edificato viene determinata in modo preciso sul lotto del terreno o su parte del lotto del terreno.
(4) L’organo competente del comune fornisce i dati per la commisurazione dell’indennizzo all’organo tributario competente.
(5) L’indennizzo per l’utilizzo del terreno edificabile viene fissato dall’organo tributario competente con una decisione.
Articolo 22 
(ricorso) 
Contro la decisione sulla commisurazione degli indennizzi per l’utilizzo del terreno edificabile, il soggetto obbligato può esercitare i mezzi di impugnazione, conformemente alla legge che disciplina la procedura tributaria.
VII. ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO 
Articolo 23 
(esenzione dal pagamento dell’indennizzo) 
(1) L’indennizzo per l’uso del terreno edificabile non viene pagato:
– per i terreni edificabili edificati e non edificati che si utilizzano direttamente per le esigenze di difesa della Repubblica di Slovenia e per i bisogni di protezione e salvataggio,
– per gli edifici degli Stati esteri che vengono utilizzati dagli uffici di rappresentanza diplomatici e consolari o in cui alloggia il loro personale,
– per le strutture delle organizzazioni internazionali e interstatali che vengono utilizzate da tali organizzazioni o in cui alloggia il loro personale, a meno che non sia disposto diversamente nell’accordo internazionale,
– per gli edifici utilizzati dalle comunità religiose per la loro attività religiosa.
(2) L’esenzione dal pagamento dell’indennizzo per il terreno edificabile edificato si applica per:
– il soggetto obbligato che ha acquistato un nuovo appartamento quale unità immobiliare di un edificio o ha costruito, ampliato o sopraedificato la casa familiare, se compreso nel prezzo dell’appartamento ovvero della casa familiare, o ha pagato direttamente le spese per l’urbanizzazione del terreno edificabile e precisamente per un periodo di cinque anni. Sull’esonero decide l’organo competente con una decisione. L’esenzione di cinque anni decorre dalla data di registrazione del domicilio. Se ne tiene conto se il soggetto obbligato ha presentato al comune una domanda di esenzione, e precisamente dalla data di presentazione della domanda completa, ad eccezione dei casi in cui la decisione sull’esenzione è diventata definitiva dopo il rilascio della decisione sulla commisurazione dell’indennizzo per l’uso del terreno edificabile. In tal caso l’esenzione viene considerata a partire dal 1/1 dell’anno successivo. Contro la decisione sull’esenzione è possibile, entro quindici giorni dalla sua notifica, ricorrere al Sindaco del Comune di Ancarano,
– il soggetto obbligato per il periodo in cui ha percepito indennità in denaro secondo le norme di assistenza sociale e lo dimostra con i relativi attestati. L’assistenza sociale straordinaria in denaro ai sensi del presente articolo non viene inserita tra le indennità in denaro. Sull’esenzione decide l’organo competente secondo la procedura amministrativa generale.
VIII. DISPOSIZIONE TRANSITORIA E DISPOSIZIONI FINALI 
Articolo 24 
(valore del punto nel 2017) 
Indipendentemente dalle disposizioni dell’articolo 19 del presente decreto per l’anno 2017 il valore annuale del punto per i terreni edificabili edificati e non edificati è pari a 0,00317 euro.
Articolo 25 
Fino all’adozione del Piano territoriale comunale del Comune di Ancarano e alla creazione dell’evidenza dei terreni edificabili non edificati, non si applicano le disposizioni relative alla commisurazione dell’indennizzo per l’uso dei terreni edificabili non edificati.
Articolo 26 
Il Consiglio comunale approva il regolamento di cui al punto c del secondo capoverso dell’articolo 14 con cui si stabiliscono criteri più dettagliati per determinare la manutenzione inadeguata della struttura o dell’edificio. Il livello inadeguato della manutenzione di cui al punto c del secondo capoverso dell’articolo 14 si considera nella commisurazione dell’indennizzo per l’uso del terreno edificabile, quando sono soddisfatti i presupposti per tenerlo in considerazione, e precisamente il regolamento approvato di cui al presente articolo e ripristinata l’evidenza del livello di manutenzione della struttura o dell’edificio. Il Sindaco rilascia la delibera ricognitiva in merito all’adempimento delle condizioni per prendere in considerazione la manutenzione inadeguata nella commisurazione dell’indennizzo per l’uso del terreno edificabile.
Articolo 27 
(ultimazione delle procedure nel periodo di transizione) 
La procedura per la commisurazione dell’indennizzo per l’uso del terreno edificabile, iniziata prima dell’entrata in vigore del presente decreto, viene ultimata secondo le norme che erano in vigore alla sua introduzione.
Articolo 28 
(cessazione di validità del decreto esistente) 
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa di valere il Decreto sull’indennizzo per l’uso del terreno edificabile nel Comune città di Capodistria e nel Comune di Ancarano (Bollettino uff. n. 4/07, Gazz. uff. RS, n. 113/05, 97/14), si applica invece sino al 31 dicembre 2016.
Articolo 29 
(entrata in vigore e applicazione) 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, si applica a partire dal I gennaio 2017.
N. 127.16-SVT
Ancarano, 20 dicembre 2016
Il Sindaco del 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Barbara Švagelj m.p.
Alegatto:
– Carta generale delle aree per la commisurazione dell'indenizzo
– Carta generale delle aree di influenza del porto

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti