Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2016 z dne 23. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2016 z dne 23. 12. 2016

Kazalo

3634. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2015, stran 12475.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 17. redni seji dne 21. decembra 2016 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2015 
1. člen 
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Šalovci za leto 2015, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Šalovci.
2. člen 
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v evrih
skupina/podskupina kontov
Realizacija 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.650.816
70
DAVČNI PRIHODKI
1.140.522
700 Davki na dohodek in dobiček
948.075
703 Davki na premoženje
70.672
704 Domači davki na blago in storitve
121.775
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
78.425
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
34.249
711 Takse in pristojbine
2.125
712 Denarne kazni
820
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
41.231
72
KAPITALSKI PRIHODKI
21.641
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
17.566
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemat. premoženja
3.775 
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
410.228
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
410.228
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. pror. EU
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.527.441
40
TEKOČI ODHODKI
555.948
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
85.364
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
12.963
402 Izdatki za blago in storitve
378.781
403 Plačila domačih obresti
63.811
409 Rezerve
15.029
41
TEKOČI TRANSFERI
473.950
410 Subvencije
139
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
272.394
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
85.519
413 Drugi tekoči domači transferi
115.898
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
477.262
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
477.262
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
20.281
430 Investicijski transferi
431 Investicijski tranferi prav. in fizič. oseb., ki niso pror. uporabniki
8.930
432 Investicijski transferi javnim zavodom
11.351
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.
123.375
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
18.519
750 Prejeta vračila danih posojil
18.519
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV 
26.791
440 Dana posojila
26.791
441 Povečanje kapitalskih deležev
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (V.-IV.)
8.272
VII.
SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I.+IV.)–(II.+V.)
115.103
C) 
RAČUN FINANCIRANJA
VIII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
IX.
ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
67.933
550 Odplačila domačega dolga
67.933
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)
–67.933
NETO ODPLAČILO DOLGA (IX.-VIII.)
67.933
XI.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+IV.+X)=(I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.)
47.170
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
10.550
3. člen 
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja so sestavni del tega odloka.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-107/2016-1
Šalovci, dne 21. decembra 2016
Župan 
Občine Šalovci 
Iztok Fartek l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina