Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2016 z dne 23. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2016 z dne 23. 12. 2016

Kazalo

3627. Odlok o proračunu Občine Šentjur za leto 2018, stran 12462.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 –ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPR1617; v nadaljevanju ZJF) in 113. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 14. redni seji dne 15. decembra 2016 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Šentjur za leto 2018 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem odlokom se za Občino Šentjur za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki v evrih po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
I. 
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV za leto 2018
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
14.452.715,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
13.188.649,00
70
DAVČNI PRIHODKI
11.407.109,00
700 Davki na dohodek in dobiček
10.337.809,00
703 Davki na premoženje
772.700,00
704 Domači davki na blago in storitve
296.600,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.781.540,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.053.900,00
711 Takse in pristojbine
15.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
35.200,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0,00
714 Drugi nedavčni prihodki
677.440,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
500.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
500.000,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
764.066,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
764.066,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. EU 
0,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
14.895.874,00
40
TEKOČI ODHODKI
4.091.042,30
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
912.170,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
138.130,00
402 Izdatki za blago in storitve
2.729.265,30
403 Plačila domačih obresti
67.100,00
409 Rezerve
244.377,00
41
TEKOČI TRANSFERI
5.806.430,00
410 Subvencije
17.500,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.838.000,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
640.180,00
413 Drugi tekoči domači transferi
1.310.750,00
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.726.961,70
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.726.961,70
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
271.440,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
208.720,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
62.720,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–443.159,00
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil 
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
44
POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
444 Dana posojila
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.097.176,00
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
1.097.176,00
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
654.017,00
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
654.017,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
443.159,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
443.159,00
Stanje sredstev na računih 31. 12.
0,00
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov, ki ga sestavljajo projekti, sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šentjur.
Načrt razvojnih programov sestavljajo programi in projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, tudi prihodki od premoženja, pristojbin, namenskih sredstev občanov, prihodkov krajevnih skupnosti, drugih občin, države in Evropske unije.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren izdatek, in v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov proračuna.
5. člen 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna oziroma finančnih načrtih posameznih krajevnih skupnosti med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan oziroma predsednik sveta krajevne skupnosti.
Župan o realizaciji proračuna med letom poroča občinskemu svetu s poročilom o izvrševanju proračuna in ob koncu leta z zaključnim računom proračuna.
6. člen 
Neposredni uporabniki proračuna lahko v tekočem letu razpišejo javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ter blago in storitve, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide od najemodajalca na najemnika. Prav tako navedeni določbi ne veljata za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode in komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjem letu, se prioritetno vključijo v proračun naslednjega leta.
7. člen 
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma predsednik sveta krajevne skupnosti) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Zaradi prijav na razpise za sofinanciranje projektov iz skladov Evropske unije in državnega proračuna lahko predstojnik neposrednega proračunskega uporabnika uskladi načrt razvojnih programov Občine Šentjur, tako da se vnesejo ustrezni nazivi projektov in zneski sofinanciranja iz investicijske dokumentacije (DIIP, IP …), ki jo potrjuje predstojnik neposrednega proračunskega uporabnika.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
8. člen 
Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 216.507,00 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan in o tem obvešča občinski svet.
9. člen 
Pravni posli za dobavo blaga, storitev in gradenj do vrednosti 20.000,00 EUR (brez DDV), ki jih sklepa krajevna skupnost za namene in v višinah, določenih v veljavnem finančnem načrtu krajevne skupnosti, so veljavni brez predhodnega soglasja župana.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
10. člen 
O razpolaganju s stvarnim in finančnim premoženjem občine, ki se izvaja na podlagi področne zakonodaje, župan poroča občinskemu svetu.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2018 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer do skupne višine 5.000,00 EUR.
11. člen 
Krajevne skupnosti lahko razpolagajo z nepremičnim, premičnim in finančnim premoženjem samo po predhodnem soglasju župana.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
12. člen 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za izvrševanje proračuna v tekočem letu lahko kratkoročno zadolži v skladu s predpisi, dolgoročno pa do višine 1.097.176,00 EUR, in sicer v višini 397.176,00 EUR za projekt iz Načrta razvojnih programov, ki bo prijavljen na javni razpis za sofinanciranje investicij po 21. členu Zakona o financiranju občin in do 700.000,00 EUR pri poslovni banki ali drugi finančni organizaciji za financiranje investicijskih projektov na področju komunale, infrastrukture, predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, kulture in športa.
Občina se lahko zadolži za upravljanje z dolgom občinskega proračuna, tako da spremeni strukturo dolgoročne zadolžitve zaradi doseganja sprejemljivejših pogojev zadolžitve (boljše obrestne mere, daljši moratorij …).
13. člen 
Posredni uporabniki občinskega proračuna in javno podjetje, katerih ustanoviteljica je Občina Šentjur, se brez soglasja Občinskega sveta Občine Šentjur ne smejo zadolževati, prav tako ne smejo izdajati poroštva drugim.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
V obdobju začasnega financiranja Občine Šentjur v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletni strani občine.
Št. 410-0014/2016
Šentjur, dne 15. decembra 2016
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost