Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2016 z dne 12. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2016 z dne 12. 2. 2016

Kazalo

357. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Ajdovščina, stran 1183.

  
Na podlagi 16. in 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US in 46/15), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – upb, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – upb, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 13. seji dne 28. 1. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Ajdovščina 
1. člen 
V Odloku o občinskih cestah v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 106/12) se v 2. členu doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Občina predpiše s posebnim odlokom gradnjo, upravljanje, vzdrževanje in nadzor nad nekategoriziranimi cestami, ki se uporabljajo za javni promet.«.
2. člen 
V 16. členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V utemeljenih primerih je lahko na predlog krajevne skupnosti izvajalec rednega vzdrževanja javne poti iz prejšnjega odstavka tega člena javno podjetje Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o., Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina, kolikor predlog odobri občinski svet.«.
3. člen 
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem občinske uprave.
(2) Dovoljenje občinske uprave za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej.
(3) Za redno vzdrževanje cest se lahko izvajalcu javne službe izda letno dovoljenje za zaporo občinskih cest oziroma javnih poti.
(4) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritev prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.
(5) Dovoljenje za popolno zaporo občinske ceste za namen prireditve se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge javne ceste. Izjemoma se lahko izda dovoljenje za popolno zaporo ceste za namen prireditve tudi v primeru, ko prometa ni mogoče preusmeriti na druge javne ceste, vendar ne za več kot tri ure. V ta čas je vključen tudi čas za postavitev in odstranitev zapore ceste.
(6) Časovna omejitev za zaporo ceste iz prejšnjega odstavka tega člena ne velja za osrednja območja prireditev, opredeljena z odlokom, ki ureja javni red in mir v občini Ajdovščina.
(7) Če za predlagano zaporo ni predpisan elaborat zapore občinske ceste v skladu s predpisom, ki ureja označevanje in zavarovanje del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu, mora biti vložena popolna vloga 7 dni pred predlaganim rokom zapore ceste. Vloga mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga zapora ceste, čas trajanja zapore in navedbo tipske sheme začasne prometne ureditve. Občinska uprava lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.
(8) Zapore cest postavlja Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o., Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina.
(9) Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o. je dolžna o zapori obvestiti policijo, občinski inšpektorat in krajevno skupnost, na območju katere je predvidena zapora, najmanj 3 dni pred postavitvijo. Javnost se o zaporah obvešča preko spletnih strani Občine Ajdovščina in Komunalno stanovanjske družbe Ajdovščina d.o.o. Krajevna skupnost, na območju katere je predvidena zapora, obvesti krajane o zapori na oglasnih deskah oziroma z drugimi ustaljenimi načini obveščanja.
4. člen 
Poimenovanje poglavja VI. in podnaslov 27. člena se spremenita tako, da se glasita:
»VI. NADZOR 
27. člen 
(izvajanje nadzora)«. 
5. člen 
Doda se nov 28.a člen, ki se glasi:
»28.a člen 
(vzpostavitev spletne strani) 
Spletna stran, na kateri se objavljajo zapore cest, se vzpostavi v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega odloka.«.
6. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 34300-55/1999-40
Ajdovščina, dne 28. januarja 2016
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost