Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2016 z dne 11. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2016 z dne 11. 5. 2016

Kazalo

1473. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Organ skupne občinske uprave Suhe krajine«, stran 5171.

  
Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – ZJU-UPB3, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – ZSPJS-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15), 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 17/12) ter 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08), 16. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15), 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07 in 14/08 in 40/10), 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00, 93/00, 115/07, 17/10) so: Občinski svet Občine Dobrepolje na 11. redni seji dne 21. 4. 2016, Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 7. redni seji dne 14. 10. 2015, Občinski svet Občine Kočevje na 16. redni seji dne 23. 2. 2016, Občinski svet Občine Mirna Peč na 7. redni seji dne 29. 10. 2015, Občinski svet Občine Žužemberk na 9. redni seji dne 22. 10. 2015 sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Organ skupne občinske uprave Suhe krajine« 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave (v nadaljevanju: skupna uprava), določi njegovo ime in sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.
(3) Vsi izrazi, ki so uporabljeni v samostalniški obliki moškega spola, so tako oblikovani zaradi boljše preglednosti besedila, dejansko pa se smiselno uporabljajo v oblikah moškega in ženskega spola.
2. člen 
(1) Ustanoviteljice organa skupne občinske uprave so:
– Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje,
– Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice,
– Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje,
– Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč,
– Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk.
(2) V prejšnjem odstavku navedene občine ustanovijo skupno upravo »Organ skupne občinske uprave Suhe krajine« za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju:
– Medobčinski urad za pripravo projektov.
3. člen 
(1) Sedež skupne uprave je v Občini Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, in je organiziran kot eden izmed notranjih organizacijskih enot le-te.
(2) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis: Organ skupne občinske uprave občin Suhe krajine, v notranjem krogu žiga je naveden naslov Grajski trg 33, v sredini pa napis Žužemberk.
4. člen 
(1) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
(2) Župan sedežne občine imenuje in razrešuje vodjo skupne uprave, sprejme kadrovski načrt, program dela in finančni načrt skupne uprave, nadzoruje delo ter daje skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne uprave po predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic.
(3) Podrobneje se medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljic ter delovanje urada uredijo s pogodbo, ki jo podpišejo župani.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA 
5. člen 
(1) Skupna uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic iz pristojnosti občin ustanoviteljic na področju, ki ga določi posamezna občina ustanoviteljica.
(2) Svoje naloge opravlja skupna uprava v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
(3) Podrobnejši obseg in vrsta nalog ter višina potrebnih sredstev je za posamezno občino ustanoviteljico določena z letnim programom dela, finančnim načrtom, ki mu je dodana priloga z delitvijo stroškov po posameznih področjih oziroma posameznih nalogah in posameznih občinah ter pogodbo iz tretjega odstavka 4. člena tega odloka.
6. člen 
(1) Skupna uprava je sestavljena iz naslednjih notranjih organizacijskih enot:
– Medobčinski urad za pripravo projektov.
(2) Posamezna občina ustanoviteljica lahko koristi storitve vseh organizacijskih enot ali pa samo posameznih.
(3) Za vodenje posamezne notranje organizacijske enote se lahko imenuje vodja enote. Če vodja organizacijske enote ni imenovan, vodi to organizacijsko enoto neposredno vodja skupne uprave.
(4) Pri izvrševanju upravnih nalog in na drugih dogovorjenih področjih nastopa urad kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost naloga oziroma področje spada.
(5) Obseg in vrsta nalog, ki jih opravlja posamezna organizacijska enota za posamezno občino ustanoviteljico, se določi z akti iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka.
(6) Stroške izdelave potrebne dokumentacije in ostale stroške, ki niso zajeti s finančnim načrtom, nosijo občine naročnice.
7. člen 
Medobčinski urad za pripravo projektov izvaja naslednje naloge:
– priprava oziroma identifikacija projektov,
– priprava projektov za kandidiranje na razpisih za evropska sredstva, sredstva ministrstev in drugih institucij oziroma ustanov,
– izdelava investicijske dokumentacije,
– spremljanje izvajanja in koordiniranje projektov,
– vodenje projektov.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI 
8. člen 
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa skupna uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
(2) Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih tajnika občine oziroma direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma, za katero izvršuje nalogo, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja uprave pa po usmeritvah župana sedežne občine.
(3) O izločitvi vodje ali zaposlenega v skupni upravi odloča tajnik občine oziroma direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve vodje skupne uprave o stvari tudi odloči.
9. člen 
(1) Skupno upravo vodi vodja, ki ga imenuje in razrešuje župan sedežne občine po predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih.
(2) Vodja skupne uprave ima status uradnika na položaju.
(3) Vodja skupne uprave mora imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo oziroma prvo bolonjsko stopnjo in najmanj 6 let delovnih izkušenj.
10. člen 
(1) Vodja skupne uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in tajniku občine oziroma direktorju občinske uprave te občine, za delo skupne uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
(2) Vodja skupne uprave predstavlja skupno upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega, učinkovitega in strokovnega dela skupne uprave.
11. člen 
(1) Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe skupne uprave, imajo v glavi naziv skupne uprave, izdajajo pa se v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice.
(2) Javni uslužbenci urada odgovarjajo za izvrševanje upravnih nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in direktorju občinske uprave te občine oziroma tajniku te občine.
12. člen 
(1) Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za javne uslužbence skupne uprave status delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje z Občino Žužemberk.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršujejo župani občin ustanoviteljic oziroma vodja skupne uprave na podlagi njihovega pisnega pooblastila.
(3) Župan sedežne občine je zadolžen, da do konca koledarskega leta:
– izvede letni pogovor z vodjem skupne uprave,
– izvede postopek ocenjevanja vodje skupne uprave,
– odloča o dodelitvi redne delovne uspešnosti in delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela.
13. člen 
Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave je priloga k aktu o sistemizaciji delovnih mest sedežne občine, ki ga na predlog vodje skupne uprave sprejme župan sedežne občine po predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic.
IV. SREDSTVA ZA DELO 
14. člen 
(1) Sredstva za delovanje uprave zagotavljajo občine ustanoviteljice praviloma v enakem razmerju. Kadar vsebina dela to narekuje se lahko stroški delijo tudi glede na dejanski obseg dela, ki se izvaja za posamezno občino ali glede na vrednost investicije, ki se izvaja na območju posamezne občine ali po kombinaciji teh načinov, kar mora biti opredeljeno z letnim programom dela in finančnim načrtom s prilogo.
(2) Način delitve potrebnih sredstev občine ustanoviteljice za vsako proračunsko leto posebej določijo v letnem programu dela in finančnem načrtu s prilogo, ki vsebuje delitev stroškov po posameznih notranjih organizacijskih enotah skupne uprave.
(3) Letni program dela in finančni načrt s prilogo za posamezno proračunsko leto na predlog vodje skupne uprave in predhodnih soglasij županov občin ustanoviteljic sprejme župan sedežne občine najkasneje do sprejema proračuna sedežne občine.
(4) Do sprejema programa dela in finančnega načrta določenega v drugem odstavku tega člena se financiranje vrši po 1/12 zneska določenega za preteklo leto.
15. člen 
(1) Skupna uprava opravlja svoje delo v prostorih občinske uprave sedežne občine.
(2) Za nemoteno delo skupne uprave zagotavlja storitve na področju sprejemne pisarne, kadrovskih in finančnih zadev ter informacijskega sistema občinska uprava sedežne občine.
(3) Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov uporabe prostorov, nabave, najema in uporabe opreme, obratovalne stroške, stroške vzdrževanja in stroške storitev občinske uprave sedežne občine na način, določen v 16. členu tega odloka.
(4) Za naročanje opreme in storitev ter sklepanje pogodb v skladu s potrjenim letnim programom dela in finančnim načrtom s prilogo se s strani župana sedežne občine pooblasti vodja skupne uprave.
(5) Stroške za uporabo upravnih prostorov, stroške nabave, najema in uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja, si občine ustanoviteljice skupne uprave delijo v razmerju, določenim v 17. členu tega odloka.
16. člen 
(1) Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Finančni načrt skupne uprave je vključen v proračun sedežne občine.
(3) Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za skupno upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt skupne uprave je priloga k njihovim proračunom.
(4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne uprave je njen vodja, ki je tudi skrbnik prihodkov.
(5) Vodja skupne uprave letno poroča občinam ustanoviteljicam o realizaciji programa dela in finančnega načrta.
V. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC 
17. člen 
Župani občin ustanoviteljic s pogodbo podrobneje uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, določenih z odlokom.
18. člen 
(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz skupne uprave tako, da svojo namero pisno poda vodji skupne uprave ter županom občin ustanoviteljic najmanj 6 mesecev pred iztekom proračunskega leta.
(2) Način urejanja medsebojnih pravic in obveznosti v primeru izstopa katere od občin ustanoviteljic se določi v pogodbi.
(3) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do skupne uprave na podlagi 14. člena tega odloka in pogodbe, kjer se tudi določi ureditev razmerij z morebitnimi presežnimi zaposlenimi.
(4) Vsaka sprememba ustanoviteljstva se izvede s spremembo odloka.
(5) Vodja skupne uprave opravi preračun potrebnih sredstev za delo skupne uprave v skladu s 14. členom tega odloka.
19. člen 
Način urejanja medsebojnih pravic v primeru prenehanja skupne uprave je določen v pogodbi iz tretjega odstavka 4. člena tega odloka.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
Župan sedežne občine v imenu vseh občin ustanoviteljic objavi ta odlok v Uradnem listu RS v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi skupne uprave zadnji odločal.
21. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-4/2016-1
Dobrepolje, dne 4. maja 2016
Župan 
Občine Dobrepolje 
Janez Pavlin l.r.
Dolenjske Toplice, dne 4. maja 2016
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Jože Muhič l.r.
Kočevje, dne 4. maja 2016
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.
Mirna Peč, dne 4. maja 2016
Župan 
Občine Mirna Peč 
Andrej Kastelic l.r.
Žužemberk, dne 4. maja 2016
Župan 
Občine Žužemberk 
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost